LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2016 M. SAUSIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 3D-8 „DĖL VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 28 d. Nr. 3D-331

Vilnius

 

P a k e i č i u Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymu N. 3D-8 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“:

1.    Papildau 621 punktu:

621. Lietuvos Respublikoje paskelbtos ekstremalios situacijos dėl koronaviruso (COVID-19) metu gali būti priimtas sprendimas dėl galimybės naudoti VPS paramos sutartimis rezervuotos paramos VPS įgyvendinti dalį (20 proc.) neužbaigus VPS įgyvendinimo pažangos tarpinio vertinimo procedūros pagal VPS įgyvendinimo pažangos tarpinio vertinimo metodiką (Taisyklių 7 priedas). Sprendimas dėl galimybės naudoti VPS paramos sutartimis rezervuotą paramos sumą VPS įgyvendinti gali būti priimtas tik dėl tų VPS vykdytojų, kurių preliminarūs fizinio ir finansinio rezultatyvumo rodikliai yra pakankami VPS veiklos rezervui gauti pagal VPS įgyvendinimo pažangos tarpinio vertinimo metodiką (Taisyklių 7 priedas). Sprendimas priimamas pagal Agentūros raštu pateiktą informaciją, preliminariai įvertinus fizinio ir finansinio rezultatyvumo rodiklių pasiekimus. Priėmus sprendimą dėl VPS veiklos rezervo skyrimo, VPS įgyvendinimo pažangos tarpinis vertinimas atliekamas visoms VPS pagal VPS įgyvendinimo pažangos tarpinio vertinimo metodiką. Tuo atveju, jeigu užbaigus VPS įgyvendinimo pažangos tarpinį vertinimą paaiškėtų, kad VPS veiklos rezervas buvo skirtas ir toms VPS, kurioms negalėjo būti skirtas dėl per žemų fizinio ir finansinio rezultatyvumo rodiklių pasiekimų, taikoma paramos lėšų susigrąžinimo procedūra.“ 

2.    Papildau 82.71 papunkčiu:

82.71. VPS pakeitimas, susijęs su priemonėmis, skirtomis kovai su koronavirusu (COVID-19) ir (arba) jo padarinių švelninimu, neįskaičiuojamas į VPS pakeitimų, nustatytų  82.7 papunktyje, skaičių ir atliekamas skubos tvarka, t. y. VPS vykdytoja, atliekanti VPS vykdytojos visuotiniame narių susirinkime suderintą VPS pakeitimą, susijusį su 20 proc. VPS paramos sutartimi rezervuotų paramos lėšų VPS įgyvendinti paskirstymu priemonėms ir (arba) veiklos sritims, užpildo Inicijuojamo supaprastinto VPS keitimo, atliekamo skubos tvarka, formą (Taisyklių 8 priedas). Agentūra, el. paštu gavusi VPS vykdytojos prašymą keisti VPS, jį įvertina per 5 (penkias) darbo dienas nuo gauto tinkamai užpildyto prašymo keisti VPS (Taisyklių 8 priedas) ir apie priimtą sprendimą informuoja VPS vykdytoją ir Ministeriją. Skubos tvarka gali būti inicijuoti Taisyklių 82.2 ir 82.4 papunkčiuose nurodyti VPS pakeitimai;“. 

3.    Papildau 911 punktu:

911. Tais atvejais, kai pažeidimas yra padarytas dėl nenugalimos jėgos (force majeure) arba išimtinių aplinkybių, sankcijos, nurodytos Taisyklių 93.2 papunktyje, netaikomos. Tačiau išnykus nenugalimos jėgos arba išimtinėms aplinkybėms, VPS vykdytoja privalo laikytis prisiimtų įsipareigojimų ir (arba) teisės aktuose nustatytų reikalavimų. VPS vykdytoja privalo raštu, išskyrus atvejus, kai yra paskelbta nepaprastoji padėtis, ekstremalioji situacija ar karantinas, informuoti Agentūrą apie nenugalimos jėgos (force majeure) arba išimtinių aplinkybių atsiradimą ir išnykimą per 15 darbo dienų nuo tada, kai apie jas sužinojo.“

4.    Papildau 8 priedu (pridedama).

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                      Andrius Palionis