LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. d1-259 „DĖL Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklIŲ PATVIRTINIMO pakeitimo

 

2018 m. sausio 16 d. Nr. D1-29

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymą Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. papildau 3.2.5 papunkčiu:

3.2.5. jeigu Taisyklių 1 priede nurodytam įrenginiui (jo daliai, keliems įrenginiams ar jų dalims) eksploatuoti iki 2014 m. liepos 1 d. buvo išduotas TIPK leidimas pagal 2002 m. TIPK taisykles, iki 2022 m. sausio 1 d. neatlygintinai (išskyrus atvejus, nurodytus šio įsakymo 3.2.5.3 papunktyje) pakeisti jį Taisyklių reikalavimus atitinkančiu taršos leidimu, turinčiu atitinkamas specialiąsias dalis, šia tvarka:

3.2.5.1. iki 2018 m. liepos 1 d. patvirtinti ir paskelbti Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje tvarkos aprašą, nustatantį taršos leidimo projekto parengimo tvarką, papildomų duomenų užklausimo ir pateikimo, jei jų trūksta taršos leidimo sąlygų surašymui pagal Taisyklių reikalavimus, tvarką ir terminus, veiklos vykdytojų supažindinimo su taršos leidimo projektu tvarką ir terminus ir veiklos vykdytojų patvirtinimo, kad vykdoma veikla nesikeičia ir atitinka taršos leidimo projekte nurodytas įrenginio (jo dalies, kelių įrenginių ar jų dalių) eksploatavimo aplinkos apsaugos sąlygas, formą. Parengtą šiame papunktyje nurodyto tvarkos aprašo projektą išvadoms gauti pateikti Aplinkos ministerijai ir suinteresuotiems subjektams;

3.2.5.2. inicijuoti leidimų pakeitimą, informuojant veiklos vykdytojus pagal AAA parengtą ir iki 2018 m. liepos 1 d. patvirtintą TIPK leidimų, išduotų pagal 2002 m. TIPK taisykles, pakeitimo taršos leidimais veiksmų planą. Šiame papunktyje nurodytą veiksmų plano projektą pateikti susipažinti Aplinkos ministerijai ir suinteresuotiems subjektams o patvirtintą veiksmų planą paskelbti Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje;

3.2.5.3. jei pagal 2002 m. TIPK taisyklių 2 priedą išduotas TIPK leidimas keičiamas dėl bet kurios iš Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnyje nustatytų leidimo keitimo sąlygų, keičiant jį taikyti šio įsakymo 3.2.5 papunkčio reikalavimą pakeičiant jį Taisyklių reikalavimus atitinkančiu taršos leidimu, turinčiu atitinkamas specialiąsias dalis. Tokiu atveju AAA turi teisę šio įsakymo 3.2.5.1 papunktyje nustatyta tvarka paprašyti pateikti papildomus duomenis, jei jų trūksta taršos leidimo sąlygoms surašyti. Keičiant leidimą šiame papunktyje nustatyta tvarka, taikomi atitinkami Taisyklių reikalavimai leidimo keitimui ir turi būti sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava už taršos leidimo keitimą.“;

1.2. papildau 3.2.6 papunkčiu:

3.2.6. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“ teikti informaciją Licencijų informacinei sistemai apie išduotus, pakeistus taršos leidimus, taršos leidimų galiojimo panaikinimą atitinkamai taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ar galiojimo panaikinimo dieną“;

1.3. papildau 3.2.7 papunkčiu:

3.2.7. skelbiant Taisyklių 57 punkte nurodytą informaciją, nurodyti paraiškų taršos leidimams gauti ar pakeisti gavimo, priėmimo, taršos leidimų išdavimo, pakeitimo datas ir sprendimus priimti ir (ar) nepriimti paraiškas.“;

1.4. papildau 3.4 papunkčiu:

3.4. Nustatau, kad keičiant pagal 2002 m. TIPK taisyklių 2 priedą išduotą TIPK leidimą taršos leidimu šio įsakymo 3.2.5 papunktyje nustatyta tvarka, netaikomas reikalavimas atlikti poveikio aplinkai vertinimą arba atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai planuojama pakeisti ir Taisyklėse nurodyto įrenginio (jo dalies, kelių įrenginių ar jų dalių) pobūdį ar veikimą arba planuojama jį išplėsti, kai toks pakeitimas ar išplėtimas gali turėti reikšmingą neigiamą poveikį žmonių sveikatai arba aplinkai, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme;“.

2. Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėse (toliau – Taisyklės):

2.1. pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Taršos leidimų (toliau – leidimas) išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato paraiškos Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnyje nurodytam leidimui gauti ar pakeisti rengimo, pateikimo, viešinimo, nagrinėjimo, priėmimo, leidimo projekto rengimo, leidimo išdavimo, leidimo sąlygų peržiūrėjimo, leidimo pakeitimo ir galiojimo panaikinimo tvarką. Taisyklės nustato vandens išgavimo iš paviršinių vandens telkinių ir taršos mažinimo priemonių, numatytų Lietuvos Respublikos vandens įstatyme, aplinkos oro taršos valdymo priemonių, numatytų Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatyme, atliekų prevencijos ir jų tvarkymo priemonių, numatytų Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, klimato kaitos valdymo priemonių, numatytų Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatyme, įgyvendinimą, kitų aplinkos apsaugos priemonių planavimą bei įgyvendinimą.“;

2.2. pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Taisyklėmis privalo vadovautis veiklos vykdytojai, eksploatuojantys Taisyklių 4.4 papunktyje apibrėžtus įrenginius, Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), išduodanti leidimus, peržiūrinti leidimų sąlygas, keičianti leidimus ir panaikinanti leidimų galiojimą ir Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai (toliau – RAAD), teikiantys pastabas ir (ar) pasiūlymus dėl paraiškų leidimams gauti ar pakeisti ir kontroliuojantys leidimų sąlygų laikymąsi. Taisyklės netaikomos mokslinių tyrimų, jų plėtros veiklai arba naujų produktų ir procesų bandymui, jei šie tyrimai ar jų plėtros veikla ar bandymai vykdomi ne ilgiau, kaip 2 metus, taip pat veiklos rūšims, nurodytoms Taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje.“;

2.3. pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Veiklos vykdytojas leidimą naujam įrenginiui eksploatuoti privalo gauti iki įrenginio veikimo (eksploatavimo) pradžios. Esant įrenginio pakeitimui, kuris sąlygoja kitokias leidimo sąlygas, negu buvo nustatytos leidime, leidimas turi būti pakeičiamas iki pakeitimo įrenginyje įdiegimo. Paraišką leidimui gauti ar pakeisti privaloma teikti AAA atsižvelgiant į Taisyklėse nustatytus paraiškos derinimo ir leidimo išdavimo terminus.“;

2.4. pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Leidimas išduodamas ar pakeičiamas tik atlikus planuojamos ūkinės veiklos atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo ir (ar) poveikio aplinkai vertinimą, kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (toliau – PAV įstatymas) tokios procedūros yra privalomos, išskyrus atvejus, kai leidimas keičiamas dėl priežasčių, nesusijusių su eksploatuojamo įrenginio ar įrenginyje vykdomos veiklos pakeitimu ar išplėtimu, patenkančiu į PAV įstatymo taikymo sritį, ir jei yra išduotas statybą leidžiantis dokumentas, kai jį privaloma turėti teisės aktų nustatyta tvarka.“;

2.5. papildau 111 punktu:

111. Kai PAV įstatyme nustatytos procedūros neprivalomos, o veiklos vykdytojas pagal šių Taisyklių reikalavimus turi gauti ar pakeisti leidimo specialiąją dalį – „Nuotekų tvarkymas ir išleidimas“ arba „Aplinkos oro taršos valdymas“, veiklos vykdytojas turi įrodyti AAA, kad:

111.1. veiklos vykdymo metu su nuotekomis išleidžiami teršalai aplinkoje neviršija jiems nustatytos aplinkos kokybės normos (ribinės ar kitos vertės). Turi būti atliktas poveikio priimtuvui vertinimas, kai tai privaloma pagal Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto LR aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236, reikalavimus;

111.2. veiklos vykdymo metu į aplinkos orą išmetami teršalai neviršija jiems nustatytos aplinkos oro kokybės normos, nustatytos Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąraše ir Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąraše ir ribinėse aplinkos oro užterštumo vertėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 471/582 „Dėl Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“. Dėl to turi būti atliktas išmetamų teršalų poveikio aplinkos orui įvertinimas (teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimai), atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ (toliau – foninio aplinkos oro užterštumo ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarka) nustatytus reikalavimus.“;

2.6. pakeičiu 131 punktą ir jį išdėstau taip:

131. 13 punktas netaikomas specialiajai leidimo daliai „Laivų perdirbimas“, kuri išduodama terminuotam laikui, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 14 straipsnio 1 dalyje. Pasibaigus specialiosios leidimo dalies „Laivų perdirbimas“ galiojimo terminui, turi būti išduodama nauja specialioji leidimo dalis „Laivų perdirbimas“ Taisyklių nustatyta tvarka. Tokiu atveju netaikomas Taisyklių 11 punkto reikalavimas atlikti PAV įstatyme nustatytas procedūras, jei nesikeičia laivų perdirbimo veiklos sąlygos.“;

2.7. pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Paraišką sudaro bendroji paraiškos dalis, specialioji (-iosios) paraiškos dalis (-ys). Paraiškoje Taisyklėse nustatytais atvejais ir tvarka teikiami kiti dokumentai.“;

2.8. papildau 18.12 papunkčiu:

18.12. statybą leidžiančio dokumento numeris ir data, kai jį privaloma turėti teisės aktų nustatyta tvarka, ir nuoroda į jį, jei šis dokumentas viešai paskelbtas; nuoroda į sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai (sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių) arba į atrankos išvadą, ar privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą.“;

2.9. pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Pareiškėjas rengia bendrąją paraiškos dalį ir tą (-as) specialiąją (-ąsias) paraiškos dalį (-is), pagal kurią (-as) turi būti išduotas ar pakeistas leidimas. Kriterijai, kuriuos atitinkančių įrenginių eksploatavimui reikalinga konkreti Taisyklių 38 punkte nurodyta specialioji leidimo dalis, nurodyti Taisyklių 1 priede. Kiekviena specialioji paraiškos dalis rengiama pagal Taisyklių 2 priedo atitinkamame priedėlyje pateiktą formą. Jei įrenginyje vykdoma ar planuojama vykdyti veikla neapima tam tikrų sričių, apie kurias prašoma informacijos (pvz., atliekas naudoja, bet nešalina ar pan.) arba vykdoma veikla neturi tam tikro poveikio aplinkos komponentams ar žmonių sveikatai (nesusidaro teršalai ar pan.), pildant paraiškos formą atitinkamos lentelės nepildomos ir neteikiamos, tačiau paliekamas jų eilės numeris, pavadinimas ir lentelės vietoje pateikiamas pagrindimas, kodėl informacija ar duomenys neteikiami.“;

2.10. pakeičiu 21 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

21. Specialiąją dalį „Nuotekų tvarkymas ir išleidimas“ pildo ir teikia veiklos vykdytojai, eksploatuojantys įrenginį, kuriame vykdoma ūkinė veikla atitinka Taisyklių 1 priedo 1 dalyje nurodytus kriterijus. Šioje dalyje pateikiama ši informacija ir dokumentai (2 priedo 1 priedėlis):“;

2.11. pakeičiu 21.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

21.3. išleidžiamų į aplinką teršalų inventorizacijos ir (ar) poveikio nuotekų priimtuvui apskaičiavimo dokumentai, parengti pagal Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (toliau – Nuotekų tvarkymo reglamentas), reikalavimus;“;

2.12. pakeičiu 21.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

21.4. vandenų taršos prioritetinėmis medžiagomis mažinimo programa, planuojant taršą ar esant vandenų taršai šiomis medžiagomis, parengta pagal Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236, reikalavimus.“;

2.13. pakeičiu 22.6 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

22.6. šioje specialiojoje paraiškos dalyje pateikiami šie dokumentai:“;

2.14. papildau 22.6.4 papunkčiu:

22.6.4. pagrindžiantys, kad vidutiniam KDĮ prašomos nustatyti leidimo sąlygos atitinka Vidutinių KDĮ normų IV skyriuje nustatytas išmetamų teršalų ribines vertes. Šiuos dokumentus pateikia veiklos vykdytojas, kuris planuoja pasinaudoti Vidutinių KDĮ normų IV skyriuje nurodyta (-omis) ribinių verčių taikymo išimtimi (-s) atitinkamuose to skyriaus punktuose nurodytais atvejais, kuriems esant AAA gali atleisti veiklos vykdytoją nuo pareigos laikytis tam tikrų Vidutinių KDĮ normose nustatytų ribinių verčių, ir pagal Taisyklių 11 punkto reikalavimus užtikrina, kad veiklos vykdymo metu į aplinkos orą išmetami teršalai neviršys jiems nustatytos aplinkos oro kokybės normos.“;

2.15. pakeičiu 23.3 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

23.3. šioje specialiojoje paraiškos dalyje pateikiami šie dokumentai:“;

2.16. pakeičiu 24.3 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

24.3. šioje specialiojoje paraiškos dalyje pateikiami šie dokumentai:“;

2.17. pakeičiu 251.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

251.9. paraiškoje leidimui eksploatuoti įrenginį, kuriame bus vykdoma laivų perdirbimo veikla, pateikiami kiti papildomi duomenys, kaip bus vykdomi laivų perdirbimo įrenginiams Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 13 straipsnio 1 dalyje nustatyti reikalavimai;“;

2.18. pakeičiu 251.10 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

251.10. šioje specialiojoje paraiškos dalyje pateikiami šie dokumentai:“;

2.19. pakeičiu 26 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

26. Paraiškoje pateikiami šie dokumentai ar veiklos vykdytojo patvirtinti jų nuorašai:“;

2.20. pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

28. Pareiškėjas gali nurodyti, kokius duomenis pagal teisės aktų reikalavimus jis laiko komercine (gamybine) paslaptimi. Tokia informacija nepateikiama paraiškoje, bet pateikiama specialiame voke ir privalo būti saugoma AAA teisės aktų nustatyta tvarka. Duomenys, veiklos vykdytojo nurodyti kaip komercinė (gamybinė) paslaptis, negali būti skelbiami viešai ar kitaip pateikiami tretiesiems asmenims be raštiško veiklos vykdytojo sutikimo. Komercine (gamybine) paslaptimi negali būti laikoma informacija ir duomenys, kurie įstatymų ir kitus teisės aktų nustatyta tvarka turi būti prieinami visuomenei.“;

2.21. pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

29. Paraiška leidimui gauti arba pakeisti su pagal Taisykles reikalaujamais joje pateiktais dokumentais ir paraiškos (su joje pateiktais dokumentais) įrašu skaitmeninėje laikmenoje pateikiama AAA. Paraiškos įrašas skaitmeninėje laikmenoje turi būti pateiktas vienu iš šių formatų: *.doc, *.docx, *.odt; kiti kartu pateikiami dokumentai turi būti pateikti *.pdf, *.doc; *.docx; *.xls. *.xlsx, *.odt, *.ods, *.tif formatais (pasirinktinai). Pateikiamas 1 paraiškos egzempliorius. Paraiška leidimui gauti arba pakeisti taip pat gali būti teikiama elektroninėmis priemonėmis, tiesiogiai ar per kontaktinį centrą, nurodytą Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme, išskyrus atvejus, kai nėra techninių galimybių tokiu būdu pateiktos informacijos atgaminti ar perskaityti.“;

2.22. pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:

30. Gavusi paraišką leidimui gauti arba pakeisti, AAA ją vertina ir derina šia tvarka:

30.1. užregistruoja paraišką ir ne vėliau, kaip per 15 darbo dienų nuo gavimo dienos, įvertina, ar paraiška pateikta pagal Taisyklių reikalavimus, ar paraiškoje pateikti visi tinkamai įforminti duomenys ir (ar) dokumentai ir ar pakanka informacijos ir duomenų, įskaitant informaciją, gautą atliekant PAV įstatyme nustatytas procedūras, leidimo sąlygoms nustatyti;

30.2. gavusi paraišką leidimui gauti arba pakeisti su specialiąja paraiškos dalimi „Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas“:

30.2.1. ne vėliau, kaip per 3 darbo dienas nuo gavimo dienos, teikia šios paraiškos ir joje pateiktų dokumentų elektroninę versiją RAAD, kurio teritorijoje bus vykdoma veikla, pastaboms ir (ar) pasiūlymams, kuriuos RAAD turi pateikti AAA ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo iš AAA dienos. Jeigu RAAD per nustatytą terminą neatsako, laikoma, kad jis paraiškai ir joje pateiktiems dokumentams pastabų ir (ar) pasiūlymų neturi;

30.2.2. jei paraiška leidimui gauti ar pakeisti neatitinka Taisyklių reikalavimų, paraiškoje pateikti ne visi ar netinkamai įforminti duomenys ir (ar) dokumentai, RAAD pateikia pastabų ir (ar) pasiūlymų paraiškai ir (ar) joje pateiktiems dokumentams ir AAA nustato, kad dėl jų paraiška negali būti priimta, jei nepakanka informacijos ir (ar) duomenų, kurių reikia leidimo sąlygoms nustatyti, arba nustatoma kita Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnyje nustatyta sąlyga, dėl kurios paraiška negali būti priimta, AAA priima sprendimą nepriimti paraiškos, kuriame pateikia apibendrintas savo ir RAAD pastabas, surašo jį ant AAA blanko ir ne vėliau, kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, išsiunčia jį pareiškėjui, nurodydama jam prievolę patikslinti paraišką ir (ar) joje pateiktus dokumentus – pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją arba pateikti paaiškinimus, kartu grąžindama paraišką;

30.2.3. jei paraiška leidimui gauti ar pakeisti atitinka Taisyklių reikalavimus, paraiškoje pateikti visi tinkamai įforminti duomenys ir (ar) dokumentai, RAAD neturi pastabų ir (ar) pasiūlymų paraiškai ir joje pateiktiems dokumentams, dėl kurių paraiška negali būti priimta arba per Taisyklių 30.2.1 papunktyje nustatytą laikotarpį nepateikia pastabų ir (ar) pasiūlymų paraiškai ir (ar) joje pateiktiems dokumentams ir jei pakanka informacijos ir duomenų leidimo sąlygoms nustatyti, AAA priima sprendimą priimti paraišką, išskyrus Taisyklių 311 punkte nurodytą atvejį, kurį surašo ant AAA blanko ir per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo išsiunčia jį pareiškėjui;

30.3. gavusi paraišką leidimui gauti arba pakeisti be specialiosios paraiškos dalies „Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas“:

30.3.1. jei paraiška atitinka Taisyklių reikalavimus, paraiškoje pateikti visi tinkamai įforminti duomenys ir (ar) dokumentai ir pakanka informacijos ir duomenų leidimo sąlygoms nustatyti, AAA priima sprendimą priimti paraišką, kurį surašo ant AAA blanko, ir per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo išsiunčia jį pareiškėjui;

30.3.2. jei paraiška leidimui gauti ar pakeisti neatitinka Taisyklių reikalavimų, paraiškoje pateikti ne visi ar netinkamai įforminti duomenys ir (ar) dokumentai, paraiškoje ir (ar) kituose dokumentuose, naudojamuose nustatant taršos leidimo sąlygas, pateikta neteisinga informacija, nepakanka informacijos ir duomenų, kurių reikia leidimo sąlygoms nustatyti, arba nustatoma kita Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnyje nustatyta sąlyga, dėl kurios paraiška negali būti priimta, AAA priima sprendimą nepriimti paraiškos, kuriame pateikia pastabas ir ne vėliau, kaip per 3 darbo dienas, išsiunčia jį pareiškėjui, nurodydama jam prievolę patikslinti paraišką ir (ar) kartu pateiktus dokumentus – pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją arba pateikti paaiškinimus, kartu grąžindama paraišką.“;

2.23. papildau 301 punktu:

301. Sprendimas priimti paraišką arba, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnyje nustatytais pagrindais, nepriimti paraiškos priimamas ne vėliau, kaip per 15 darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Sprendimas priimti paraišką ir priimta paraiška ne vėliau, kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, paskelbiami AAA interneto svetainėje.“;

2.24. pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

31. Jei paraiška buvo nepriimta nustačius Aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio penktosios dalies 1 punkte nurodytą sąlygą, kad paraiška neatitinka Taisyklėse nustatytų reikalavimų, paraiškoje pateikti ne visi ar netinkamai įforminti duomenys ir (ar) dokumentai arba paraiškoje ir (ar) kituose dokumentuose, naudojamuose nustatant leidimo sąlygas, pateikta neteisinga informacija, AAA ne vėliau, kaip per 10 darbo dienų nuo patikslintos paraiškos ir (ar) paaiškinimų pateikimo dienos:

31.1. patikslintą paraišką leidimui gauti arba pakeisti su specialiąja paraiškos dalimi „Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas“:

31.1.1. ne vėliau, kaip per 2 darbo dienas nuo patikslintos paraiškos gavimo dienos, teikia šios paraiškos ir joje pateiktų dokumentų elektroninę versiją RAAD, kurio teritorijoje bus vykdoma veikla. RAAD ne vėliau, kaip per 3 darbo dienas nuo patikslintos paraiškos gavimo iš AAA dienos, įvertina paraišką ir joje pateiktus dokumentus ir pateikia pastabas ir (ar) pasiūlymus AAA. Jei RAAD pastabos ar pasiūlymai prieštarauja AAA pozicijai dėl paraiškos ir (ar) joje pateiktų dokumentų atitikimo Taisyklių reikalavimams, AAA privalo aptarti šias pastabas su RAAD, įforminti aptarimo rezultatus protokolu ir ne vėliau, kaip per 10 darbo dienų nuo patikslintos paraiškos gavimo dienos, priimti sprendimą dėl paraiškos priėmimo. Jeigu RAAD per šiame papunktyje nustatytą terminą neatsako, laikoma, kad jis paraiškai ir paraiškoje pateiktiems dokumentams pastabų ir (ar) pasiūlymų neturi. AAA turi teisę, prieš priimant sprendimą dėl paraiškos priėmimo, aptarti savo ir institucijų pastabas su veiklos vykdytoju; aptarimo rezultatai turi būti įforminti pasitarimo protokolu;

31.1.2. jei patikslinta paraiška leidimui gauti ar pakeisti atitinka Taisyklių reikalavimus, RAAD neturi pastabų ir (ar) pasiūlymų paraiškai ir joje pateiktiems dokumentams, dėl kurių paraiška negali būti priimta, arba per Taisyklių 31. 1.1 papunktyje nustatytą laikotarpį RAAD neatsako ir jei pakanka informacijos ir duomenų leidimo sąlygoms nustatyti, AAA priima sprendimą priimti paraišką, kurį surašo ant AAA blanko, ir per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo išsiunčia pareiškėjui patvirtinimą, kad paraiška priimta, išskyrus Taisyklių 311 punkte nurodytą atvejį;

31.2. gavusi patikslintą paraišką be specialiosios paraiškos dalies „Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas“ – 30.3 papunktyje nustatyta tvarka įvertina patikslintą paraišką ir (ar) pateiktus paaiškinimus ir ne vėliau, kaip per 10 darbo dienų nuo patikslintos paraiškos gavimo dienos, priima sprendimą priimti paraišką arba nepriimti paraiškos, kurį surašo ant AAA blanko, ir per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo jį išsiunčia pareiškėjui.“;

2.25. pakeičiu 311 punktą ir jį išdėstau taip:

311. Jei Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nustatytais atvejais veiklos vykdytojas privalo turėti laidavimo draudimo sutartį arba banko garantiją, užtikrinančią atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane numatytų priemonių finansavimą įmonės bankroto ar kitu Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nustatytu atveju (toliau – Garantija), AAA Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos apraše nustatyta tvarka informuodama veiklos vykdytoją apie sprendimą dėl atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano suderinimo nurodo, kad atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 6 straipsnyje nustatytus specialiuosius reikalavimus leidimo išdavimui atliekas naudojančioms ar šalinančioms įmonėms, sprendimas priimti paraišką leidimui gauti ar pakeisti bus priimtas, kai veiklos vykdytojas AAA pateiks Garantiją, t. y. kai atsižvelgiant į Taisyklių 30 punkte nustatytus reikalavimus bus pateikti visi tinkamai įforminti dokumentai. Veiklos vykdytojui pateikus Garantiją, AAA priima sprendimą priimti paraišką ne vėliau, kaip per 2 darbo dienas nuo Garantijos pateikimo AAA dienos, išskyrus atvejus, jei Taisyklių 30.2.2 papunktyje nustatyta tvarka nustato, kad dėl kitų priežasčių paraiška negali būti priimta, kurį surašo ant AAA blanko ir per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo išsiunčia pareiškėjui patvirtinimą, kad paraiška priimta.“;

2.26. pripažįstu 312 punktą netekusiu galios.

2.27. pakeičiu 313 punktą ir jį išdėstau taip:

313. Nagrinėjant patikslintą paraišką, negali būti teikiamos pastabos dėl paraiškos atitikties Taisyklių reikalavimams, reikalaujama informacijos ir (arba) duomenų, kurių AAA nenurodė ir (ar) neprašė nagrinėdama pirminę paraišką, tačiau galėjo pareikalauti. Ši nuostata netaikoma, jei patikslintoje paraiškoje pasikeitė kiti duomenys ar informacija arba atsirado kitų duomenų ar informacijos, dėl kurių paraiška negali būti priimta Taisyklėse nustatyta tvarka, nors dėl jų nebuvo pateiktos pastabos nagrinėjant pirmąjį kartą pateiktą paraišką.“;

2.28. pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:

34. Leidimui rengti arba pakeisti naudojami veiklos vykdytojo paraiškoje pateikti duomenys, paraiškoje pateikti dokumentai, aplinkos ministro įsakymu patvirtinti teisės aktai, kuriuose nustatyti reikalavimai įrenginyje vykdomai veiklai (kai tokie reikalavimai nustatyti), planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos, sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai (sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių) arba informacijos atrankai ir atrankos išvados duomenys (jei buvo atliktos PAV įstatyme nustatytos procedūros).“;

2.29. pakeičiu 39 punktą ir jį išdėstau taip:

39. AAA, įvertinusi paraiškoje pateiktus duomenis ir dokumentus, įrenginio eksploatavimo vietos sąlygas, leidime turi nustatyti griežtesnes išmetamų (išleidžiamų) teršalų ribines vertes, negu nustatytos tam tikros ūkinės veiklos vykdymą reglamentuojančiuose teisės aktuose atvejais, kai reikia užtikrinti, kad iš įrenginio stacionarių taršos šaltinių išmetamas (išleidžiamas) teršalų kiekis, pasklidęs aplinkoje, neviršytų teisės aktuose tiems teršalams nustatytos aplinkos kokybės normos.“;

2.30. pakeičiu 40 punktą ir jį išdėstau taip:

40. Leidimas išduodamas ar pakeičiamas arba atsisakoma jį išduoti ar pakeisti AAA sprendimu, vadovaujantis Aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnyje nurodytomis sąlygomis. Sprendimas išduoti ar pakeisti leidimą arba neišduoti ar nekeisti leidimo surašomas ant AAA blanko. Leidimas ar jo pakeitimas rengiamas pagal priimtą paraišką.“;

2.31. pakeičiu 44 punktą ir jį išdėstau taip:

44. Leidimas turi būti pakeistas esant bent vienai iš Aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnyje nurodytų leidimo pakeitimo sąlygų:

44.1. planuojama pakeisti Taisyklių 4.4 papunktyje nurodyto įrenginio (jo dalies, kelių įrenginių ar jų dalių) pobūdį ar veikimą arba planuojama jį išplėsti, kai toks pakeitimas ar išplėtimas gali turėti reikšmingą neigiamą poveikį žmonių sveikatai arba aplinkai, kaip nustatyta PAV įstatyme, arba dėl tokio pakeitimo ar išplėtimo atsiranda prievolė turėti kitą taršos leidimo specialiąją dalį (dalis);

44.2. AAA Taisyklėse nustatyta tvarka nustato, kad, įsigaliojus naujiems arba pasikeitus Europos Sąjungos aplinkos apsaugos teisės aktų, aplinkos apsaugą reglamentuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų, aplinkos apsaugos normatyvų, aplinkos apsaugos standartų, aplinkos kokybės normų reikalavimams, turi būti nustatytos griežtesnės ar papildomos taršos leidimo sąlygos arba kad yra galimybė Taisyklėse nustatyta tvarka taikyti kitas išmetamų teršalų sumažinimo priemones;

44.3. veiklos vykdytojo prašymu, jei dėl veiklos pakeitimo nelieka prievolės turėti atitinkamą taršos leidimo specialiąją dalį (dalis).“;

2.32. pakeičiu 46 punktą ir jį išdėstau taip:

46. AAA sprendimas pakeisti leidimą priimamas Taisyklėse naujo leidimo išdavimui nustatyta tvarka ir terminais.“;

2.33. pakeičiu 47 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

47. Siekdama užtikrinti Taisyklių 14 punkte nurodytų principų laikymąsi, užtikrinti, kad įrenginys būtų eksploatuojamas pagal leidimo sąlygas, ir leidimo sąlygos atitiktų teisės aktų reikalavimus, AAA privalo peržiūrėti leidimo sąlygas šiais atvejais:“;

2.34. pakeičiu 47.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

47.1. kai aplinkos monitoringo (stebėsenos) rezultatai ar kitaip gauti aplinkos kokybės duomenys rodo, kad įrenginio keliama tarša yra leistina, tačiau daro reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai;“;

2.35. pakeičiu 47.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

47.2. įsigaliojus naujiems arba pasikeitus tiesiogiai taikomų Europos Sąjungos aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimams, aplinkos apsaugą reglamentuojančių Lietuvos įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų, aplinkos apsaugos normatyvų, aplinkos apsaugos standartų, aplinkos kokybės normų reikalavimams, kuriais vadovaujantis nustatomos leidimo sąlygos;“;

2.36. pakeičiu 47.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

47.3. atlikus aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizaciją (toliau – inventorizacijos ataskaita) pagal Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo; ši nuostata netaikoma peržiūrint kurą deginančių įrenginių leidimo sąlygas;“;

2.37. papildau 47.9 papunkčiu:

47.9. jei AAA turi informacijos apie įrenginio ir (ar) jame vykdomos veiklos pakeitimus, teisės aktų pažeidimus.“;

2.38. pakeičiu 49 punktą ir jį išdėstau taip:

49. Peržiūrėdama leidimo sąlygas, AAA naudojasi RAAD atliktų tikrinimų rezultatais, veiklos vykdytojo atliekamo aplinkos monitoringo (stebėsenos) duomenimis ir (ar) kita Taisyklėse nustatyta tvarka gauta informacija. Jei nepakanka informacijos leidimo sąlygoms peržiūrėti ir įvertinti, AAA turi teisę prašyti veiklos vykdytojo pateikti informaciją, būtiną leidimo sąlygoms peržiūrėti, įskaitant trūkstamus teršalų išmetimo (išleidimo) monitoringo (stebėsenos) rezultatus ir kitus duomenis. Veiklos vykdytojas privalo pateikti šiame punkte nurodytą informaciją AAA ne vėliau, kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos, jeigu šią informaciją turi, arba raštu paaiškinti, kodėl prašomos informacijos negali pateikti.“;

2.39. pakeičiu 491 punktą ir jį išdėstau taip:

491. Kai leidimo sąlygos peržiūrimos vadovaujantis Taisyklių 47.3 papunkčiu, dėl leidimo pakeitimo ar leidimo sąlygų patikslinimo sprendžiama įvertinant šiuos kriterijus:

491.1. kai veiklai taikomi PAV įstatymo reikalavimai ir inventorizacijos, skirtos nustatyti ar patikslinti po įrenginio priėmimo į eksploataciją oro taršos šaltinius bei jų parametrus, iš taršos šaltinių išmetamą teršalų kiekį ir jų sudėtį, ataskaitoje nustatoma:

491.1.1. naujas leidime nenurodytas taršos šaltinis, naujas teršalas leidime nurodytame taršos šaltinyje, iš leidime nurodyto taršos šaltinio išmetamo teršalo koncentracija (maksimalus vienkartinis dydis) yra didesnė daugiau kaip 25 proc. už nustatytą leidimo sąlygose – leidimas pakeičiamas Taisyklėse nustatyta tvarka atlikus procedūras pagal PAV įstatymo 3 straipsnio 6 dalies reikalavimus;

491.1.2. iš leidime nurodyto taršos šaltinio išmetamo teršalo koncentracija (maksimalus vienkartinis dydis) yra ne daugiau kaip 25 proc. didesnė už nustatytą leidimo sąlygose ir veiklos vykdytojas pagal Taisyklių 11 punkto reikalavimus įrodo, kad veiklos vykdymo metu į aplinkos orą išmetami teršalai neviršija jiems nustatytos aplinkos oro kokybės normos arba iš leidime nurodyto taršos šaltinio išmetamo teršalo koncentracija (maksimalus vienkartinis dydis) yra mažesnė už nustatytą leidimo sąlygose – leidimas nekeičiamas. Jei veiklos vykdytojas prašo, leidimo sąlygos tikslinamos Taisyklių 50 punkte nustatyta tvarka pagal inventorizacijos ataskaitos duomenis;

491.2. kai veiklai netaikomi PAV įstatymo reikalavimai ir inventorizacijos ataskaitoje nustatoma:

491.2.1. naujas leidime nenurodytas taršos šaltinis, naujas teršalas leidime nurodytame taršos šaltinyje, iš leidime nurodyto taršos šaltinio išmetamo teršalo koncentracija (maksimalus vienkartinis dydis) yra didesnė daugiau kaip 25 proc. už nustatytą leidimo sąlygose – patikslinamos leidimo sąlygos Taisyklių 50 punkte nustatyta tvarka pagal inventorizacijos ataskaitos duomenis pagal Taisyklių 11 punkto reikalavimus įrodžius, kad veiklos vykdymo metu į aplinkos orą išmetami teršalai neviršija jiems nustatytos aplinkos oro kokybės normos;

491.2.2. iš leidime nurodyto taršos šaltinio išmetamo teršalo koncentracija (maksimalus vienkartinis dydis) yra ne daugiau kaip 25 proc. didesnė už nustatytą leidimo sąlygose ir veiklos vykdytojas pagal Taisyklių 11 punkto reikalavimus įrodo, kad veiklos vykdymo metu į aplinkos orą išmetami teršalai neviršija jiems nustatytos aplinkos oro kokybės normos arba iš leidime nurodyto taršos šaltinio išmetamo teršalo koncentracija (maksimalus vienkartinis dydis) yra mažesnė už nustatytą leidimo sąlygose – leidimas nekeičiamas. Jei veiklos vykdytojas prašo, leidimo sąlygos tikslinamos Taisyklių 50 punkte nustatyta tvarka pagal inventorizacijos ataskaitos duomenis;

2.40. pakeičiu 492 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

492. Kai leidimo sąlygos peržiūrimos vadovaujantis Taisyklių 47.5 papunkčiu, veiklos vykdytojui pateikus informaciją apie bet kokius planuojamus atliekų tvarkymo įrenginyje vykdomos atliekų apdorojimo (naudojimo ar šalinimo, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir (ar) laikymo veiklos pakeitimus, sprendimas dėl prievolės pakeisti leidimą priimamas įvertinus planuojamų pakeitimų mastą ir pobūdį. Nustačius, kad planuojami pakeitimai atitinka PAV įstatymo 2 priedo 14 punktą, leidimas turi būti pakeistas Taisyklėse nustatyta tvarka, atlikus PAV įstatyme nustatytas procedūras. Leidimas turi būti patikslintas Taisyklių 50 punkte nustatyta tvarka, jei išnagrinėjus veiklos vykdytojo pateiktą informaciją ir peržiūrėjus leidimo sąlygas nustatoma, kad planuojami veiklos pakeitimai neatitinka kriterijų, nurodytų PAV įstatymo 2 priedo 14 punkte, bet planuojama pakeisti:“;

2.41. papildau 493 punktu:

493. Išmetamų ar išleidžiamų teršalų sumažinimo priemonės turi būti taikomos, jeigu AAA Taisyklių 47 punkte nustatyta tvarka atlikus leidimo sąlygų peržiūrą nustatoma, kad:

493.1. monitoringo (stebėsenos) rezultatai ar kitaip gauti duomenys (pvz., peržiūrėjus leidimo sąlygas Taisyklių 47.1, 47.3, 47.4, 47.7 ar 47.8 papunkčiuose nurodytais atvejais) rodo, kad įrenginio keliama tarša yra leistina, tačiau daro reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, ir yra galimybė teisės aktų nustatyta tvarka leidime pakeisti ar įrašyti naujas išmetamų ar išleidžiamų teršalų ribines vertes;

493.2. įrenginio saugiam eksploatavimui reikia naudoti kitas technologijas (pvz., peržiūrėjus leidimo sąlygas Taisyklių 47.3, 47.6 papunkčiuose nurodytais atvejais).“;

2.42. pakeičiu 50 punktą ir jį išdėstau taip:

50. Leidimo sąlygas AAA privalo peržiūrėti per 20 darbo dienų nuo Taisyklių 47.1 ir 47.3–47.8 papunkčiuose nurodytos informacijos gavimo dienos arba per 40 darbo dienų nuo 47.2 papunktyje nurodytų teisės aktų įsigaliojimo dienos. AAA, atlikusi leidimo sąlygų peržiūrą, priima sprendimą dėl prievolės pakeisti leidimą, surašo jį ant AAA blanko ir ne vėliau, kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, pateikia veiklos vykdytojui ir atitinkamam RAAD. Sprendimas priimamas šia tvarka:

50.1. jeigu atliekant leidimo sąlygų peržiūrą nustatoma bent viena Aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnyje nurodyta leidimo pakeitimo sąlyga, AAA priima sprendimą, kad būtina pakeisti leidimą, sprendime nurodo, kokias leidimo dalis ir kokiu pagrindu reikia pakeisti, ir nustato ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų terminą, per kurį veiklos vykdytojas privalo pateikti paraišką leidimui pakeisti;

50.2. jeigu atliekant leidimo sąlygų peržiūrą nenustatoma nei viena Aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnyje nurodyta leidimo pakeitimo sąlyga ir leidimo sąlygos, surašytos leidimo specialiosiose dalyse nesikeičia, AAA priima sprendimą, kad nėra pagrindo keisti leidimą, sprendime nurodo pagrindą, kuriuo vadovaudamasi atliko leidimo sąlygų peržiūrą ir motyvus, kuriais vadovaudamasi priėmė šį sprendimą;

50.3. jei atliekant leidimo sąlygų peržiūrą nenustatoma nei viena Aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnyje nurodyta leidimo pakeitimo sąlyga, tačiau atsižvelgiant į peržiūros metu nustatytus rezultatus, nustatoma, kad leidimo sąlygas būtina patikslinti, priimamas sprendimas, kad nėra pagrindo keisti leidimą, tačiau tokiu atveju sprendime nurodomos patikslintos leidimo sąlygos: nurodomas įrenginio pavadinimas, leidimo specialiosios dalies pavadinimas, lentelės numeris ir pavadinimas, galiojančios sąlygos, kurias reikia tikslinti, ir patikslintos sąlygos, kuriomis turi būti vadovaujamasi nuo šio sprendimo priėmimo dienos. Sprendime nurodoma, kad šis sprendimas laikomas leidimo sąlyga ir juo turi būti vadovaujamasi eksploatuojant įrenginį ir vykdant leidimo sąlygų laikymosi kontrolę. Sprendimas pridedamas prie leidimo ir įtraukiamas į leidimo priedų sąrašą.“;

2.43. pakeičiu 51 punktą ir jį išdėstau taip:

51. Jeigu pasikeičia tik fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens, kitos organizacijos pavadinimas, teisinė forma, kodas, adresas (nesikeičiant įrenginio eksploatavimo vietai), leidimo rekvizitai patikslinami vadovaujantis šiomis nuostatomis:

51.1. leidimo turėtojas privalo ne vėliau, kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo, raštu informuoti AAA apie pasikeitusius duomenis ir pateikti prašymą patikslinti leidimo rekvizitus, dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis ir (ar) įrodančius apie perimtas teises ir atsakomybės pasidalijimą, atitinkamai pakeistus Taisyklių 23.3, 24.3, 26.2–26.5 papunkčiuose nuodytus dokumentus ar kitus Taisyklėse reikalaujamus dokumentus, kuriuose nurodyta šio punkto pirmojoje pastraipoje pateikta informacija, jei jie buvo teikti paraiškoje leidimui gauti ar pakeisti;

51.2. AAA privalo patikslinti leidimo rekvizitus ne vėliau, kaip per 10 darbo dienų nuo Taisyklių 51.1. punkte nurodytų duomenų ir dokumentų gavimo. Jeigu pateiktas neišsamus prašymas arba pateikti ne visi dokumentai, leidimo rekvizitų patikslinimo terminas skaičiuojamas nuo visų leidimo rekvizitams patikslinti reikalingų dokumentų ir (ar) dokumentų gavimo dienos;

51.3. sprendimas patikslinti leidimo rekvizitus surašomas ant AAA blanko. Sprendime turi būti nurodyta, koks asmuo (-ys) nuo sprendimo priėmimo dienos laikomas (-i) asmeniu (-imis), eksploatuojančiu (-iais) įrenginį, kuriam išduotas leidimas. Tikslinant leidimo rekvizitus pakeičiamas leidimo titulinis lapas ir (jei reikia) AAA nustatyta tvarka – leidimo specialiosiose dalyse paminėti keičiami leidimo rekvizitai. Leidimo registracijos numeris nekeičiamas.“;

2.44. pakeičiu 52 punktą ir jį išdėstau taip:

52. Leidimo galiojimas panaikinamas esant bent vienai iš sąlygų, nurodytų Aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnyje:

52.1. AAA priėmus sprendimą dėl prievolės pakeisti leidimą, leidimo turėtojas per šiame sprendime nustatytą terminą ir Taisyklėse nustatyta tvarka nepateikia paraiškos taršos leidimui pakeisti;

52.2. teisėtomis priemonėmis įrodyta, kad leidimui gauti ir (ar) pakeisti buvo pateikta melaginga informacija, kuria remiantis buvo nustatytos leidimo sąlygos;

52.3. leidimo turėtojo prašymu;

52.4. leidimą turintis juridinis asmuo likviduotas, leidimą turintis fizinis asmuo mirė, teismas jį pripažino neveiksniu ar ribotai veiksniu srityje, susijusioje su Taisyklių 4.4 papunktyje nurodyto įrenginio (jo dalies, kelių įrenginių ar jų dalių) eksploatavimu, ar nežinia kur esančiu, jeigu asmens teisių perėmėjas per 6 mėnesius nuo šiame punkte nurodytų aplinkybių atsiradimo Taisyklėse nustatyta tvarka nesikreipia dėl leidime nurodytų formalių duomenų (rekvizitų) patikslinimo;

52.5. neįvykdytas Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo nustatyta tvarka priimtas nutarimas sustabdyti aplinkai kenksmingą veiklą;

52.6. yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, panaikinantis atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo arba sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos, pagal kurį planuojama ūkinė veikla galima pasirinktoje vietoje, jei ši išvada ar šis sprendimas yra privalomi tam, kad būtų išduotas leidimas.“;

2.45. pakeičiu 53 punktą ir jį išdėstau taip:

53. Sprendimas panaikinti leidimo galiojimą priimamas šia tvarka:

53.1. prieš sprendimo panaikinti leidimo galiojimą priėmimą Taisyklių 52.1, 52.4 ir 52.5 papunkčiuose nurodytais atvejais AAA per 3 darbo dienas nuo šiuose papunkčiuose nurodytų aplinkybių nustatymo dienos leidimo turėtoją įspėjamas raštu apie galimą leidimo galiojimo panaikinimą, nurodo priežastis, dėl kurių gali būti panaikintas leidimo galiojimas ir nustato 20 darbo dienų terminą, per kurį asmuo turi pašalinti nurodytas aplinkybes. Jei leidimo turėtojas per šį laiką pašalina įspėjime nurodytas aplinkybes ir pateikia AAA įrodymus, leidimo galiojimas nepanaikinamas. AAA apie tai, kad leidimo galiojimas nebus naikinamas, per 5 darbo dienas informuoja leidimo turėtoją;

53.2. Taisyklių 52.2, 52.3 ir 52.6 papunkčiuose nurodytais atvejais leidimo galiojimas panaikinamas neteikiant raštiško įspėjimo;

53.3. sprendimas panaikinti leidimo galiojimą priimamas:

53.3.1. Taisyklių 52.1, 52.4 ir 52.5 papunkčiuose nurodytais atvejais – per 3 darbo dienas nuo tos dienos, kai pasibaigia Taisyklių 53.1 papunktyje nurodytas 20 darbo dienų terminas;

53.3.2. Taisyklių 52.2, 52.3 ir 52.6 papunkčiuose nurodytais atvejais – per 3 darbo dienas nuo aplinkybių, dėl kurių turi būti panaikintas leidimo galiojimas nustatymo dienos.“;

2.46. pakeičiu 54 punktą ir jį išdėstau taip:

54. Leidimo galiojimas panaikinamas AAA motyvuotu sprendimu. Sprendimas surašomas ant AAA blanko, jame nurodant leidimo galiojimo panaikinimo priežastis ir sprendimo apskundimo tvarką. AAA sprendimas per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo pateikiamas veiklos vykdytojui, išskyrus atvejį, kai leidimo galiojimas panaikintas nustačius Taisyklių 52.4 papunktyje nurodytas aplinkybes, ir atitinkamam RAAD.“;

2.47. papildau nauju 562 punktu:

562. Jei veiklos vykdytojas neįvykdė nutarimo sustabdyti aplinkai kenksmingą veiklą, informaciją apie neįvykdytą nutarimą RAAD per 3 darbo dienas nuo šio nutarimo įvykdymo termino pabaigos turi raštu pateikti AAA.“.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                             Kęstutis Navickas