Kaunor-m

 

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

7 POSĖDIS

 

SPRENDIMAS

DĖL KAUNO RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ MAITINIMO DIENOS FINANSINIŲ NORMŲ NUSTATYMO

 

2018 m. rugpjūčio 30 d. Nr. TS-235

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 10 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio 7 ir 9 dalimis, Kauno rajono savivaldybės taryba
 
n u s p r e n d ž i a:

1.  Nustatyti Kauno rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimo dienos finansines normas:

1.1. lopšelio grupėse: pusryčių – 0,50 Eur; pietų – 1,00 Eur; vakarienės – 0,50 Eur;

1.2. darželio, mišriose ir priešmokyklinėse grupėse: pusryčių – 0,60 Eur; pietų – 1,20 Eur; vakarienės – 0,60 Eur.

2. Pripažinti netekusiu galios Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimą Nr. TS-289 „Dėl Kauno rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimo dienos finansinių normų nustatymo“.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas).

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Valerijus Makūnas