LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE 2021 METŲ PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. rugsėjo 30 d. Nr. A1-906

Vilnius

 

Įgyvendindamas Neįgaliųjų socialinės integracijos 2021–2023 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. A1‑817 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos 2021–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“, II skyriaus lentelės 1.1.1 papunktyje nurodytą priemonę:

1. T v i r t i n u Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatus (pridedama).

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                               Linas Kukuraitis

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-906

 

 

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 MetŲ PROjektų ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1.  Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato savivaldybėse 2021 metais vykdomo Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso (toliau – konkursas) organizavimo tvarką, pagal socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektus (toliau – projektai) finansuotinas paslaugas ir tikslines asmenų grupes, projektų finansavimo prioritetus, reikalavimus paraišką dalyvauti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurse (toliau – paraiška) teikiančiai nevyriausybinei organizacijai (toliau – pareiškėjas) ir paraiškų teikimo reikalavimus, projektų atitikties formaliesiems kriterijams vertinimo, paraiškų atmetimo tvarką ir pagrindus, projektų vertinimą, projektų vykdymą ir kontrolę, lėšų projektams finansuoti planavimą.

2.  Finansavimas projektams skiriamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir savivaldybių biudžetų lėšų. Konkursus organizuoja savivaldybių administracijos. Konkursas laikomas įvykusiu, jei pateikiama bent viena paraiška. 

3Konkurso tikslas – gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, įtraukiant į organizacinius projektų atrankos, finansavimo bei administravimo procesus savivaldybių administracijas ir skatinant neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios padėtų atkurti ar palaikyti neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didinti jų užimtumą, galimybes savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime ir darbo rinkoje.

4.  Projektų vykdymo trukmė – nuo 9 mėnesių iki 12 mėnesių. Konkretaus projekto vykdymo trukmę numato pareiškėjas. Projektų įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.

5Konkursas skelbiamas viešai iki 2020 m. spalio 5 d. kiekvienos savivaldybės interneto svetainėje. Skelbime nurodoma:

5.1. projektų priėmimo pradžia ir pabaiga. Projektų priėmimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip vienas mėnuo nuo konkurso paskelbimo dienos;

5.2. informacija apie tai, kad projektai savivaldybei turi būti siunčiami elektroniniu paštu, bei elektroninio pašto adresas (prie kurio prieigą turi tik savivaldybių administracijų paskirti darbuotojai), kuriuo turi būti pateiktas projektas;

5.3. kontaktinis asmuo ir jį pavaduojantis asmuo (nurodant jų pareigas, vardus ir pavardes), teikiantys konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir laikas pasiteirauti;

5.4. projekto paraiškos (Nuostatų 1 priedas), detalios projekto įgyvendinimo sąmatos (toliau – projekto sąmata) (Nuostatų 2 priedas) bei Nuostatų 17.3 papunktyje nurodytos deklaracijos (toliau – deklaracija) formos;

5.5. bendra konkrečios savivaldybės 2021 metais projektams įgyvendinti planuojama skirti lėšų suma;

5.6. didžiausia vienam projektui planuojama skirti lėšų suma;

5.7. finansavimo prioritetai.

6.  Konkursus savivaldybių administracijos organizuoja 2020 m. spalio–gruodžio mėnesiais.

7.  Paraiškas teikti gali pareiškėjas, įregistruotas Juridinių asmenų registre, teikiantis paslaugas ir (ar) organizuojantis veiklas tos savivaldybės, kurioje teikiama paraiška, teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir atitinkantis visus šiuos reikalavimus:

7.1. pagal teisinę formą ir veiklos pobūdį:

7.1.1.   jis yra neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti nevyriausybinė organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;

7.1.2.   paraiškos pateikimo dieną veikia neįgaliųjų socialinės integracijos srityje ne trumpiau nei vienus metus nuo pareiškėjo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos ir teikia (‑ė) paslaugą (-as) arba vykdo (-ė) veiklą (-as), skirtas neįgaliesiems;

7.2. planuoja teikti paslaugas ne mažiau kaip 10 neįgaliųjų per mėnesį;

7.3. projektui vykdyti turi patalpas, pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams (išskyrus Nuostatų 10.2 papunktyje nurodytas paslaugas, kurioms teikti nebūtinos konkrečios patalpos, pvz., neįgaliojo palydėjimą, pavėžėjimą į užimtumo, ugdymo, reabilitacijos įstaigas ir kt.), paslaugoms teikti reikalingą įrangą (kompiuterį, telefoną, internetą ir kt.).

8.  Pareiškėjas projektui vykdyti gali pasitelkti partnerį (-ius). Partneris turi būti įregistruotas Juridinių asmenų registre, teikti ar planuoti teikti paslaugas ir (ar) organizuoti veiklas tos savivaldybės, kurioje teikiama paraiška, teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir atitikti Nuostatų 7.1.1 papunktyje pareiškėjams keliamus reikalavimus. Partneris negali būti pareiškėjas konkurse.

9.  Nuostatuose vartojamos sąvokos:

9.1. neįgaliojo šeimos nariaikartu su neįgaliuoju gyvenantys tėvai (įtėviai, globėjai), seneliai, vaikai (įvaikiai), broliai, seserys, neįgaliojo sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo neįgalusis gyvena ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka susitarė sudaryti santuoką arba bendrai gyvena ne mažiau kaip vienus metus neįregistravęs santuokos (sugyventiniai);

9.2. nuolatinio, periodinio pobūdžio paslaugos – pareiškėjo nustatytu laiku ir Nuostatų 10.1–10.6 papunkčiuose nustatytu periodiškumu teikiamos paslaugos;

9.3. partneris – viešasis juridinis asmuo, su kuriuo pareiškėjas kartu teiks paslaugas ir (ar) organizuos veiklas. Partneriais nelaikomi pareiškėjo padaliniai, skyriai, filialai, jo vienijami juridiniai asmenys, asmenys, prisidedantys prie projekto įgyvendinimo finansiškai, ir (ar) vykdant projektą įsigyjamų paslaugų teikėjai, prekių ar daiktų tiekėjai (pvz., rėmėjai);

9.4. projekto vykdytojai – fiziniai asmenys, tiesiogiai nuolat prisidedantys prie projekto įgyvendinimo, konkrečiai atsakingi už viso projekto ar jo dalies įgyvendinimą. Projekto vykdytojais nelaikomi fiziniai asmenys, kurie laikinai prisideda prie projekto įgyvendinimo savo žiniomis, įgūdžiais ir veikla (pvz., lektoriai, meno atlikėjai ir kt.);

9.5. socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems (toliau – paslaugos) – neįgaliems asmenims teikiamos paslaugos, siekiant suformuoti arba atkurti jų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didinti jų užimtumą, galimybes savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime ir darbo rinkoje;

9.6. kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatyme, Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme, Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir jų ribų įstatyme bei Socialinių paslaugų kataloge, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“, apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

FINANSUOTINOS PASLAUGOS IR TIKSLINĖS ASMENŲ GRUPĖS

 

10Konkurso būdu finansuotina (-os) ši (šios) pagal negalios pobūdį ir specifiką pareiškėjo teikiama (-os) nuolatinio, periodinio pobūdžio paslauga (-os), kuri (-ios) turi būti teikiama (-os) tik Lietuvos Respublikos teritorijoje:

10.1. neįgaliųjų dienos užimtumo paslauga. Ši paslauga turi būti teikiama ne neįgaliojo namuose ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį ir ne trumpiau kaip 4 valandas per dieną, o neįgaliems vaikams iki 14 metų – ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį ir ne trumpiau kaip 2 valandas per dieną. Dienos užimtumo paslauga kasdien turi būti suteikiama ne mažiau kaip 20 procentų planuojamo šios paslaugos metinio paslaugų gavėjų skaičiaus, nurodyto laukiamuose rezultatuose. Dienos užimtumo paslaugą sudaro:

10.1.1. neįgaliųjų savarankiškumo kasdienėje veikloje įgūdžių (savitvarka, asmens higiena, namų ruošos darbai, maisto ruošimas, elgesys prie stalo, biudžeto planavimas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas maisto prekių parduotuvėse, naudojimasis viešuoju transportu, orientavimasis ir judėjimas aplinkoje bei naudojimasis techninės pagalbos priemonėmis, mokymasis pažinti ir valdyti ligą ar negalią ir pan.) formavimas ir (ar) atkūrimas;

10.1.2. socialinių įgūdžių (gebėjimas ieškoti pagalbos, prisitaikyti prie naujų situacijų, įsitraukimas į bendruomenės veiklas, ryšio su artima aplinka užmezgimas ir palaikymas, dalyvavimas bendruomenės gyvenime ir pan.) stiprinimas, ugdymas ir (ar) atkūrimas individualiai ir (ar) pagalbos sau grupėse. Skatinant neįgaliuosius aktyviau dalyvauti bendruomenės gyvenime, mažinant socialinę jų atskirtį, jiems gali būti organizuojami renginiai, kurie yra priemonė projekto tikslams pasiekti, tačiau ne pagrindinis projekto tikslas, uždavinys ir (ar) rezultatas;

10.1.3. pažintinių funkcijų formavimas – bendrųjų žinių (rašymas, skaitymas ir skaičiavimas, kompiuterinis raštingumas, orientavimasis laike ir aplinkoje, dėmesio valdymas, atminties lavinimas ir pan.), taikomų praktiškai, suteikimas;

10.1.4. saviraiškos įgūdžių (meninė raiška, estetinis skonis, kūrybiškumas, gebėjimas atsipalaiduoti ir pan.) lavinimas ir (ar) palaikymas;

10.2. individuali pagalba neįgaliajam. Ši paslauga turi būti teikiama ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį. Individualią pagalbą neįgaliajam sudaro: pagalba neįgaliajam lankantis užimtumo, ugdymo, reabilitacijos, sveikatos priežiūros, teisėsaugos ir kitose įstaigose (neįgaliojo palydėjimas, pavėžėjimas, pagalba sprendžiant kylančias problemas); informacijos teikimas jam prieinama forma ir technologijomis, kurios atitinka jo negalios pobūdį; pagalba sprendžiant įsidarbinimo, palaikymo darbo vietoje klausimus; asmens, kuriam nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba 0–40 procentų darbingumo lygis, arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, mokymai spręsti dėl jo negalios buityje kylančias problemas (mokymas sveikai gyventi, apsitarnauti kasdienėje veikloje, orientuotis ir judėti aplinkoje, naudotis techninės pagalbos priemonėmis, pažinti ir valdyti ligą ar negalią, savarankiškai spręsti kasdienes problemas). Individualios pagalbos paslaugą, suderinus su savivaldybe, kurioje bus teikiama ši paslauga, galima teikti ir neįgaliesiems, laikinai atvykusiems iš kitos savivaldybės teritorijos;

10.3. pagalba atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius. Ši paslauga turi būti teikiama ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį. Pagalbą atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius sudaro: profesinis konsultavimas ir orientavimas (profesinių interesų, polinkių, lūkesčių, individualių savybių bei privalumų įvertinimas, informacijos apie darbo rinką suteikimas, supažindinimas su mokymosi, užimtumo ar įsidarbinimo galimybėmis, konsultavimas profesinio tinkamumo, darbo paieškos bei karjeros planavimo, motyvacijos dirbti ir dalyvauti profesinėje reabilitacijoje didinimo klausimais ir pan.); bendrųjų darbo įgūdžių (bendradarbiavimas, darbas komandoje, darbo saugos instrukcijų laikymasis, gebėjimas planuoti savo darbo krūvį ir organizuoti darbo laiką, darbo užduoties atlikimas iki pabaigos, planavimas, problemų sprendimas ir pan.), kurių ateityje gali prireikti darbo veikloje, formavimas, ugdymas ir įtvirtinimas; užimtumas amatų būreliuose ar klubuose, kuriuose mokomasi gaminti įvairius dirbinius, suteikiama galimybė išbandyti ir įvertinti savo gebėjimus, tinkamumą užsiimti amatu;

10.4. neįgaliųjų meninių gebėjimų lavinimas būreliuose, kolektyvuose, klubuose. Ši paslauga turi būti teikiama ne rečiau kaip 4 kartus per mėnesį. Kultūros ir meno renginių bei renginių, skirtų būrelių, kolektyvų ir klubų veiklai pristatyti, organizavimas toje pačioje ar kitoje savivaldybėje gali būti tik priemonė projekto tikslams pasiekti, tačiau ne pagrindinis projekto tikslas, uždavinys ir (ar) rezultatas;

10.5. neįgaliųjų aktyvios ir sveikos gyvensenos skatinimas bei populiarinimas, aktyviai dalyvaujant kūno kultūros ir fizinio aktyvumo užsiėmimuose. Ši paslauga turi būti teikiama ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį. Dalyvavimas sveikatingumo, fiziškai aktyvaus laisvalaikio bei parodomuosiuose kūno kultūros ir fizinio aktyvumo renginiuose toje pačioje ar kitoje savivaldybėje gali būti organizuojamas tik kaip priemonė projekto tikslams pasiekti, tačiau ne pagrindinis projekto tikslas, uždavinys ir (ar) rezultatas;

10.6. pagalba neįgaliųjų šeimos nariams. Ši paslauga turi būti teikiama ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį, jeigu planuojama teikti bent vieną iš Nuostatų 10.1–10.5 papunkčiuose nurodytų paslaugų. Pagalbą neįgaliųjų šeimos nariams sudaro: individuali emocinė, informacinė pagalba šeimos nariams, pagalbos sau ir šeimos paramos grupių veiklos organizavimas, mokant pasirūpinti neįgaliaisiais šeimoje, buityje, visuomeniniame gyvenime, pažinti ir valdyti neįgalių asmenų ligą ar negalią, sprendžiant kylančias neįgaliųjų šeimos narių emocines, kitas problemas.

11Projektų tikslinės asmenų grupės – tiesioginiai naudos gavėjai:

11.1. neįgalieji;

11.2. neįgaliųjų šeimos nariai.

12Nuostatų 10.1.1–10.1.3, 10.2 ir 10.3 papunkčiuose nurodytos paslaugos gali būti teikiamos, jei neįgaliesiems nustatytas bent vienos iš šiuose Nuostatų papunkčiuose nurodytų paslaugų poreikis. Šių paslaugų poreikį turi nustatyti projekto vykdytojas, pildydamas Paslaugų poreikio vertinimo aktą (toliau – Vertinimo aktas) (Nuostatų 6 priedas). Jei asmuo turi Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą rekomendaciją dėl pagalbos poreikio (toliau – Rekomendacija), pildant Vertinimo aktą, gali būti vadovaujamasi šia Rekomendacija. Vertinimo akte turi būti pateiktas asmens savarankiškumo, gebėjimų, kuriuos reikia formuoti ir (ar) ugdyti, ir (ar) stiprinti, ir (ar) atkurti, bei teikiamos paslaugos pobūdžio įvertinimas, o baigus teikti paslaugas atitinkamai turi būti pateiktas asmens savarankiškumo ir socialinių gebėjimų pažangos įvertinimas.

 

III SKYRIUS

FINANSAVIMO PRIORITETAI

 

13.    Finansavimo prioritetus, už kuriuos vertinant projektus skiriami papildomi balai, nustato ir konkurso skelbime nurodo savivaldybės. Iš viso turi būti nustatyti 3 finansavimo prioritetai: ne mažiau kaip du finansavimo prioritetus savivaldybės privalo parinkti iš Nuostatų 13.1–13.3 papunkčiuose rekomenduojamų prioritetų, vieną gali nustatyti pačios, atsižvelgdamos į konkrečios savivaldybės paslaugų poreikius ir Nuostatų 10 punkte reglamentuotas paslaugas. Rekomenduojami finansavimo prioritetai:

13.1.    pareiškėjas Nuostatų 10.1–10.5 papunkčiuose nurodytą (-as) paslaugą (-as) teiks neįgaliesiems, išėjusiems iš globos namų gyventi į grupinio gyvenimo namus, savarankiško gyvenimo namus, apsaugotą būstą, savarankiškai gyventi bendruomenėje, vykdant institucinės globos įstaigų pertvarką;

13.2.    pareiškėjas teiks Nuostatų 10.3 papunktyje nurodytą pagalbos atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius paslaugą;

13.3.    pareiškėjas teiks paslaugas negalią turintiems vaikams ir jaunuoliams iki 29 metų, kurie sudarys ne mažiau kaip 10 procentų projekto tikslinės asmenų grupės skaičiaus.

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKŲ TURINIO REIKALAVIMAI IR PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

14.  Projektai aprašomi užpildant paraišką, kurią sudaro užpildyta paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas) ir projekto sąmata (Nuostatų 2 priedas) (toliau kartu – paraiška). Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba, pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę bei pareigas.

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu ir pateikta savivaldybės administracijai .pdf formatu ar kitu formatu, kurį galima būtų peržiūrėti naudojant Microsoft Office programinę įrangą.

15.  Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, pateikus paraišką savivaldybės administracijai, ją taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomus dokumentus pareiškėjo iniciatyva negalima.

16Projekto paraiškoje nurodoma:

16.1.    paraiškos užpildymo data ir vieta;

16.2.    bendra informacija apie projektą ir pareiškėją;

16.3.    informacija apie pareiškėjo atitiktį Nuostatų 7 punkto reikalavimams ir partnerio (jei projektas bus vykdomas kartu su partneriu) atitiktį Nuostatų 8 punkto reikalavimams;

16.4.    informacija apie pareiškėjo atitiktį savivaldybės skelbime nurodytam (-iems) finansavimo prioritetui (-ams) (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti savivaldybės skelbime nurodytą (‑us) finansavimo prioritetą (-us);

16.5.    informacija apie projekto partnerį (-ius) (jei projektas bus vykdomas kartu su partneriu (-iais)) (partnerio (-ių) pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, telefono ryšio numeris, partnerystės pagrindas, pareiškėjo prašomos lėšos partnerio (-ių) paslaugoms teikti, partnerio (-ių) pasirinkimo priežastys ir konkretus (-ūs) jo (jų) vaidmuo (-enys) įgyvendinant projektą);

16.6.    projekto pavadinimas;

16.7.    trumpas projekto aprašymas (santrauka);

16.8.    problemos iškėlimas ir pagrindimas;

16.9.    projekto tikslas (-ai) ir uždaviniai;

16.10.  projekto tikslinė (-ės) asmenų grupė (-ės);

16.11.  projekto įgyvendinimo trukmė;

16.12.  projekto įgyvendinimo planas, kuriame turi būti nurodyta įgyvendinant projektą teikiama (-os) paslauga (-os) ir trumpas (-i) jos (jų) aprašymas (-ai), prašoma skirti suma, paslaugos (-ų) teikimo laikotarpiai mėnesiais, paslaugos (-ų) periodiškumas ir trukmė (kiek kartų per mėnesį bus teikiama paslauga ir kokia bus jos teikimo trukmė valandomis), paslaugos (-ų) teikimo vieta, tiesioginių naudos gavėjų skaičius;

16.13.  informacija apie projekto vadovo bei kito (-ų) projekte dirbančio (-ių) darbuotojo (-ų) projekte vykdomas funkcijas, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą, turimus žmogiškuosius išteklius (nurodomas projekto darbuotojų ir numatomų įtraukti savanorių (savanorišką veiklą vykdysiančių ilgiau nei 1 mėnesį) skaičius);

16.14.  informacija apie turimus materialinius išteklius (projektui vykdyti turimą (-as) patalpą (-as), atsižvelgiant į Nuostatų 7.3 papunktyje nustatytus reikalavimus (išskyrus atvejį, kai teikiamos Nuostatų 10.2 papunktyje nurodytos paslaugos, kurioms teikti nebūtinos konkrečios patalpos), turimą įrangą paslaugoms teikti, ryšio, transporto priemones ir kt.);

16.15.  informacija apie planuojamą projekto viešinimą (numatant, kur bus galima susipažinti su projekto vykdymo eiga, pasiektais rezultatais);

16.16.  laukiami kiekybiniai (įgyvendinant projektą paslaugas gausiančių tiesioginių naudos gavėjų skaičius pagal teikiamas paslaugas, bendras paslaugas gausiančių tiesioginių naudos gavėjų skaičius) bei kokybiniai (koks pokytis ir nauda bus tiesioginiams naudos gavėjams, suteikus konkrečias paslaugas) rezultatai;

16.17.  kita papildoma informacija, susijusi su projektu ir teikiama pareiškėjo nuožiūra;

16.18.  pridedamų dokumentų sąrašas;

16.19.  projekto sąmata (Nuostatų 2 priedas), nurodant projektui įgyvendinti reikalingą sumą, projektui įgyvendinti prašomą sumą ir iš kitų finansavimo šaltinių skiriamą sumą, planuojamų išlaidų ir jų skaičiavimo detalizavimą, pagrindimą bei sąsają su konkrečiomis paslaugomis, teikiamomis įgyvendinant projektą.

17.  Pareiškėjas kartu su paraiška privalo pateikti šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (ar jų vertimų, patvirtintų vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, kaip numatyta Nuostatų 14 punkte) elektronines kopijas:

17.1. pareiškėjo ir partnerio (jei projektą vykdys kartu su partneriu) steigimo dokumentą (pvz.: nuostatai, įstatai, steigimo sutartis; religinės bendruomenės ir bendrijos, neturinčios savo statuto ar įstatų, turi pateikti savo kompetentingos vadovybės raštą, patvirtinantį, kad ši religinė bendruomenė pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus turi teisę teikti atitinkamas paslaugas);

17.2.    jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

17.3.    asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją (Nuostatų 5 priedas);

17.4.    pareiškėjo teisę naudotis nekilnojamuoju turtu patvirtinančius dokumentus (šių dokumentų pateikti neprivaloma, jei pareiškėjas numato teikti tik Nuostatų 10.2 papunktyje nurodytą paslaugą, kuriai teikti nebūtinos konkrečios patalpos);

17.5.    pareiškėjo garantinį raštą, įrodantį, kad jis atitinka Nuostatų 7.2 papunkčio reikalavimą, jame nurodant konkretų paslaugas gausiančių tikslinės (-ių) grupės (-ių) asmenų skaičių, ir kad jis atitinka savivaldybės skelbime nurodytą (-us) finansavimo prioritetą (-us) (jei pareiškėjas pretenduoja į nustatytus finansavimo prioritetus);

17.6.    partnerystę projekte patvirtinantį (-čius) dokumentą (-us) (ketinimo (-ų) protokolas (-ai), bendradarbiavimo sutartis (-ys) ir pan.);

17.7.    leidimą-higienos pasą, jeigu vykdomos Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 21 straipsnio 4 dalyje nurodytos veiklos, kurioms būtinas leidimas-higienos pasas. Priešingu atveju veiklos, kurioms būtinas leidimas-higienos pasas, nefinansuojamos;

17.8.    Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pažymą ar valstybės įmonės Registrų centro jungtinę pažymą, išduotą ne anksčiau kaip likus 15 darbo dienų iki paraiškos pateikimo konkursui dienos, patvirtinančią, kad pareiškėjas neturi mokesčių (išskyrus valstybinio socialinio draudimo įmokas) mokėjimo įsipareigojimų (skolų), viršijančių 150 Eur, jei projektui įgyvendinti prašoma suma viršija 30 000 Eur;

17.9.    dokumentus, patvirtinančius, kad pareiškėjas atitinka Nuostatų 7.1.2 papunktyje nustatytus reikalavimus (vykdytų projektų sutarčių kopijas ar projektų sąrašą, kuriame nurodytos teikiamos (-tos) paslaugos arba vykdomos (-ytos) veiklos, pasirašytą pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens);

17.10.  dokumentus, įrodančius pareiškėjo teisę naudoti suremontuotas patalpas ne trumpiau kaip 3 metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos (jeigu numatomos išlaidos patalpų, skirtų projekto veiklai vykdyti, paprastojo remonto darbams). Priešingu atveju nurodytos išlaidos nefinansuojamos;

17.11dokumentą, patvirtinantį pareiškėjo veiklos pradžią (išrašas iš Juridinių asmenų registro ir pan.);

17.12.  kitus dokumentus, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

18.  Pareiškėjai vienu elektroniniu laišku paraišką ir Nuostatų 17 punkte nurodytus dokumentus pateikia konkurso skelbime nurodytu elektroninio pašto adresu. Paraiška ir prie jos pridedami dokumentai gali būti pateikiami naudojant specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, kur paraiška prieinama ne trumpiau kaip 5 darbo dienas po projekto paraiškos pateikimo dienos.

19.  Paraiška kartu su Nuostatų 17 punkte nurodytais dokumentais turi būti išsiųsta elektroninio pašto adresu iki konkurso skelbime nurodytos paskutinės projektų pateikimo dienos 23.59 val.

20.  Paraiškos, pateiktos kitu nei konkurso skelbime nurodytu būdu ir (ar) adresu, konkurso paraiškų registre neregistruojamos ir nevertinamos. Apie tai, kad paraiška gauta ir kad jai suteiktas numeris, pareiškėjas informuojamas elektroniniu paštu per 3 darbo dienas nuo paraiškos gavimo savivaldybės administracijos elektroniniame pašte dienos. Pasibaigus šiame punkte nurodytam terminui ir pareiškėjui negavus paraiškos gavimo fakto patvirtinimo, t. y. kad paraiška gauta ir jai suteiktas numeris, jis per 3 darbo dienas nuo šiame punkte nurodyto termino pabaigos privalo elektroniniu paštu kreiptis į savivaldybės administraciją ir pranešti, jog negavo paraiškos gavimo fakto patvirtinimo, taip pat pateikti išsiuntimo faktą įrodančius duomenis (išsiųsto elektroninio laiško nuorašas). Jei nustatoma, kad paraiška išsiųsta, bet savivaldybės administracijoje ji nebuvo gauta, pareiškėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo savivaldybės prašymo pateikti dokumentus gavimo dienos pakartotinai pateikia paraišką ir Nuostatų 17 punkte nurodytus dokumentus. Pareiškėjui nepateikus paraiškos bei išsiuntimo faktą įrodančių duomenų, paraiškos neregistruojamos ir nevertinamos.

21.  Pareiškėjai, rengdami projektus, turi teisę gauti informaciją ir konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais, kurios teikiamos konkurso skelbime nurodytu elektroninio pašto adresu ir telefono ryšio numeriu. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo darbo dienos pabaigos.

 

V SKYRIUS

PROJEKTŲ ATITIKTIES FORMALIESIEMS KRITERIJAMS VERTINIMAS, PARAIŠKŲ ATMETIMO TVARKA IR PAGRINDAI

 

22.  Savivaldybių administracijos paskirti darbuotojai ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo paskutinės paraiškų pateikimo dienos įvertina jų atitiktį formaliesiems kriterijams, patikrindami, ar:

22.1.  paraišką pateikė pareiškėjas, kuris patenka į subjektų, turinčių teisę teikti projektus, grupę;

22.2.  paraiška pateikta iki konkurso skelbime nurodytos paskutinės projektų pateikimo dienos ir valandos;

22.3.  paraiška atitinka Nuostatų 14 punkte nustatytus reikalavimus;                     

22.4.  pareiškėjas nėra likviduojamas (pagal viešus Juridinių asmenų registro duomenis);

22.5.  pareiškėjas nėra skolingas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (pagal viešus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenis) daugiau nei 150 Eur;

22.6.  pareiškėjas yra įvykdęs mokesčių, išskyrus valstybinio socialinio draudimo įmokas, mokėjimo įsipareigojimus, viršijančius 150 Eur (tikrinama, jei teikiama Nuostatų 17.8 papunktyje nurodyta pažyma);

22.7.  pareiškėjas pateikė visus Nuostatų 17 punkte nurodytus dokumentus;

22.8.  deklaracija užpildyta pagal nustatytą formą (Nuostatų 5 priedas);

22.9.  projekto vykdymo trukmė – nuo 9 mėnesių iki 12 mėnesių;

22.10.  nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo, kad iš Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Neįgaliųjų reikalų departamentas) ir (ar) savivaldybės administracijos gautas lėšas pareiškėjas yra panaudojęs ne pagal tikslinę paskirtį, ir (ar) yra pasibaigęs Nuostatų 76 punkte numatytas 3 metų terminas;

22.11.  tas pats pareiškėjas konkursui nėra pateikęs kelių paraiškų;

22.12.  partneris (jei projektą vykdys kartu su partneriu) atitinka Nuostatų 8 punkte keliamus reikalavimus.

23.  Jeigu kartu su paraiška nepateikti visi Nuostatų 17 punkte nurodyti privalomi pateikti dokumentai, savivaldybių administracijos paskirti darbuotojai raštu kreipiasi į pareiškėją, nurodydami jam pateikti privalomus dokumentus per 3 darbo dienas nuo nurodymo gavimo dienos. Savivaldybių administracijos prašo pareiškėjo pateikti trūkstamus dokumentus vieną kartą.

24.  Savivaldybės administracijos paskirti darbuotojai, nustatę, kad:

24.1.  tas pats pareiškėjas konkursui pateikė kelias paraiškas, kreipiasi į pareiškėją ir nurodo per 3 darbo dienas nuo nurodymo gavimo dienos informuoti, kuri paraiška turėtų būti vertinama. Per nustatytą terminą pareiškėjui neinformavus savivaldybių administracijos paskirto darbuotojo, vertinama ta paraiška, kuri pateikta vėliausiai. Paraiška, kurios nevertinti nurodė pareiškėjas, arba paraiška, kuri buvo pateikta anksčiau (jei pareiškėjas neinformavo, kurią paraišką vertinti), atmetama vadovaujantis Nuostatų 25.10 papunkčiu;

24.2.  partneris neatitinka Nuostatų 8 punkte keliamų reikalavimų, raštu kreipiasi į pareiškėją, kurio partneris pastarasis yra, ir nurodo per 3 darbo dienas nuo nurodymo išsiuntimo dienos atsisakyti ir (ar) pakeisti partnerį (-ius) bei informuoti savivaldybės administraciją, kas teiks paslaugas, kurias turėjo teikti partneris (-iai), kuris (-ie) yra ir pareiškėjas (-ai) šiame konkurse. Per nustatytą terminą pareiškėjui neinformavus savivaldybės administracijos apie partnerio (-ių) pakeitimą, jo paraiška atmetama Nuostatų 25.3 papunktyje nustatyta tvarka.

25.  Paraiška atmetama, nevertinama ir lėšos projektui neskiriamos, jeigu paraiška ar pareiškėjas atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

25.1.  paraišką pateikė pareiškėjas, kuris nepatenka į subjektų, turinčių teisę teikti paraiškas, grupę;

25.2.  paraiška pateikta po paskutinės projektų pateikimo dienos ir valandos;

25.3.  pareiškėjas per Nuostatų 23 punkte nustatytą terminą nepateikė visų reikalaujamų dokumentų ir (ar) nepateikė paaiškinimų bei patikslinimų;

25.4.  paraiška neatitinka Nuostatų 14 punkte nustatytų reikalavimų;

25.5.  projekto vykdymo trukmė neatitinka Nuostatų 4 punkte nustatytų reikalavimų;

25.6.  pareiškėjas likviduojamas;

25.7.  yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, kad iš Neįgaliųjų reikalų departamento ir (ar) savivaldybės administracijos gautas lėšas pareiškėjas yra panaudojęs ne pagal tikslinę paskirtį, ir nėra pasibaigęs Nuostatų 76 punkte numatytas 3 metų terminas;

25.8.  pareiškėjas yra skolingas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, jei ši skola viršija 150 Eur;

25.9.  pareiškėjas nėra įvykdęs mokesčių, išskyrus valstybinio socialinio draudimo įmokas, mokėjimo įsipareigojimų, viršijančių 150 Eur;

25.10pareiškėjas kreipiasi su prašymu atmesti, nevertinti paraiškos.

26.     Savivaldybės administracijos paskirti darbuotojai, per Nuostatų 22 punkte nurodytą terminą įvertinę projekto (-ų) atitiktį formaliesiems kriterijams, perduoda Projektų vertinimo ir atrankos komisijos (toliau – Komisija), kurios sudėtis tvirtinama savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, sekretoriui projektus, pateikia projektų suvestinę, kurioje nurodo informaciją apie projekto (-ų) atitiktį nurodytiems formaliesiems kriterijams (ar projektas (‑ai) atitinka formaliuosius kriterijus, nurodytus Nuostatų 22 punkte, ar jų neatitinka; kokios projekto (-ų), kuris (kurie) neatitinka formaliojo (-iųjų) kriterijaus (-ų), atmetimo priežastys), ir susijusius dokumentus.

27.     Komisijos sekretorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo projektų ir projektų suvestinės gavimo iš savivaldybės administracijos dienos Komisijos pirmininko pavedimu organizuoja Komisijos posėdį. Savivaldybės administracijos paskirtų darbuotojų siūlymai dėl projekto (-ų), neatitinkančio (-ių) formaliojo (-iųjų) kriterijaus (-ų), atmetimo ir susiję dokumentai pateikiami Komisijai. Komisija, įvertinusi Komisijos sekretoriaus pateiktą Nuostatų 26 punkte nurodytą informaciją (duomenis), priima protokolinį sprendimą dėl projektų atitikties formaliesiems kriterijams (jų atmetimo ar neatmetimo), kuriame pateikiami motyvuoti Komisijos narių argumentai, kodėl nepritariama arba pritariama projekto (-ų) atmetimui. Jei Komisijos narių balsai dėl projekto (-ų) atmetimo ar neatmetimo pasiskirsto po lygiai, Komisijos pirmininko balsas yra lemiamas.

28.     Komisijos sekretorius apie Komisijos priimtą sprendimą per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos elektroniniu laišku informuoja pareiškėją, kurio projektas atmestas dėl neatitikties formaliesiems kriterijams, nurodydamas atmetimo priežastis.

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ VERTINIMAS

 

29.  Projektus vertina Komisija, kurios sudėtį tvirtina savivaldybės administracijos direktorius. Komisija darbą organizuoja vadovaudamasi Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus įsakymu patvirtintu Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas).

30.  Vadovaujantis Tvarkos aprašu, Komisija sudaroma vieniems metams iš ne mažiau kaip trijų specialistų (rekomenduojama iš savivaldybei pavaldžių įstaigų, aukštųjų mokyklų specialistų, nepriklausomų ekspertų, savivaldybės administracijos darbuotojų, išskyrus darbuotojus, kuriems mokama už projektų administravimą). Savivaldybės administracijos paskirti darbuotojai, prieš pradėdami registruoti paraiškas ir tikrinti jų atitiktį formaliesiems kriterijams, ir Komisijos nariai, prieš gaudami bet kokią su konkursui pateiktų paraiškų vertinimu susijusią informaciją, privalo pasirašyti Konfidencialumo pasižadėjimus užtikrinti konkurso informacijos konfidencialumą, viešai neskelbti ir neplatinti šios informacijos (toliau – Konfidencialumo pasižadėjimas) ir Nešališkumo deklaracijas dėl objektyvių sprendimų priėmimo bei viešųjų ir privačių interesų konflikto vengimo (toliau – Nešališkumo deklaracija). Konfidencialumo pasižadėjimo ir Nešališkumo deklaracijos formos tvirtinamos Nuostatų 29 punkte nurodytu Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus įsakymu. Taip pat Konfidencialumo pasižadėjimus privalo pasirašyti pareiškėjo atstovas, jei jis dalyvauja posėdyje, kiti posėdžio dalyviai bei savivaldybės administracijos darbuotojai (ne Komisijos nariai).

31Vertintinus projektus Komisijos pirmininkas paskirsto Komisijos nariams.

32.  Kiekvieną projektą įvertina 2 Komisijos nariai. Kiekvienas projektas vertinamas atskirai, pildant Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projekto vertinimo anketą (Nuostatų 3 priedas) (toliau – projekto vertinimo anketa) ir skiriant projektui balus pagal joje nurodytus projekto turinio, lėšų planavimo vertinimo kriterijus ir atitiktį prioritetams. Galimas didžiausias projektui skirtinų balų skaičius – 46, privaloma surinkti minimali balų suma – 23. Projektai, kurie nesurinko 23 balų, nefinansuojami.

33.  Jeigu Komisijai, vertinančiai gautą paraišką ir su ja pateiktus dokumentus, kyla neaiškumų, trūksta informacijos, galinčios turėti esminę įtaką vertinant projektą, t. y. Komisija dėl informacijos trūkumo negali nuspręsti, kiek skirti balų pagal atitinkamą vertinimo kriterijų, Komisijos sekretorius elektroniniu paštu kreipiasi į pareiškėją su prašymu per 3 darbo dienas patikslinti paraiškoje pateiktą informaciją, nurodydamas šio prašymo motyvus. Pareiškėjo gali būti prašoma pateikti tik tą informaciją, kurios Komisija negali gauti iš savivaldybės administracijos. Pareiškėjo negali būti prašoma pateikti nepagrįstai daug informacijos, kuri nebūtų svarbi vertinant projektą. Jeigu pareiškėjas per Komisijos sekretoriaus nustatytą terminą informacijos nepaaiškina ar nepatikslina, Komisijos sekretorius apie tai informuoja Komisiją ir nurodo priežastis, kodėl pareiškėjo nepatikslinta ar nepaaiškinta informacija turi esminę įtaką vertinant projektą. Apibendrinęs Komisijos argumentus dėl projekto atmetimo, pareiškėjui nepatikslinus ar nepateikus trūkstamos informacijos, Komisijos pirmininkas pateikia Komisijai siūlymą tokį projektą atmesti. Komisija, atsižvelgdama į Komisijos pirmininko siūlymą ir argumentus, pritaria arba nepritaria projekto atmetimui.

34Projekto vertinimo anketoje privalo būti pateikiamas išsamus kiekvieno Komisijos nario skirto balo pagrindimas. Vertindamas paraišką ir atsižvelgdamas į išlaidų pagrįstumą bei būtinumą, Komisijos narys gali pasiūlyti mažinti tam tikroms išlaidoms numatytas lėšas arba jų neskirti, jei planuojamos išlaidos neatitinka Nuostatuose nustatyto tikslo. Jeigu Komisijos nario siūlymu mažinamas pareiškėjo prašomas finansavimas, turi būti išsamiai pagrįstos tokio siūlymo priežastys.

35Komisijos nariai turi vertinti ir skirti balus už:

35.1. paraiškoje numatytų tikslų, uždavinių ir trumpo aprašymo aiškumą, atitiktį konkurso tikslui;

35.2. projekto atitiktį finansavimo prioritetams;

35.3. projekto įgyvendinimo plano aiškumą, jame numatytų paslaugų nuoseklumą, pagrįstumą, tinkamumą projekto tikslui ir uždaviniams pasiekti bei atitiktį Nuostatų 10 punkto reikalavimams;

35.4. projekto įgyvendinimo sąmatos detalumą ir racionalumą, pagrįstumą ir sąsają su planuojamomis teikti paslaugomis;

35.5. turimus žmogiškuosius išteklius projektui įgyvendinti (ar pakankami planuojami projekte žmogiškieji ištekliai, ar projekto vykdytojai turi reikiamą darbo patirtį bei gebėjimus projekte numatytoms funkcijoms vykdyti);

35.6. laukiamų projekto rezultatų realumą ir pasiekiamumą (ar laukiami rezultatai paremti problemos iškėlimu ir pagrindimu, yra realūs ir pasiekiami).

36.  Komisijos sekretorius, gavęs Komisijos narių vertinimo anketas, apibendrina Komisijos narių vertinimus ir siūlymus dėl projektų finansavimo, parengdamas projektų vertinimo suvestinę (joje nurodydamas kiekvienam projektui Komisijos narių skirtų balų ir siūlomų skirti lėšų sumų vidurkį), ir Komisijos pirmininko prašo organizuoti posėdį.

37. Jei, vadovaujantis Nuostatų 39 punktu, projektui vertinti paskirtas trečiasis Komisijos narys, apskaičiuojant galutinį vidurkį, imami dviejų (iš trijų pasitelktų) Komisijos narių pateikti vertinimai, kurie yra artimiausi pagal projektui skirtus balus. Esant panašiems Komisijos narių projektui skirtiems balams, pasirenkamas pareiškėjui palankesnis vertinimas.

38Projektai turi būti įvertinti per laikotarpį, ne ilgesnį kaip 20 darbo dienų, pradedant skaičiuoti nuo vertintinų projektų pateikimo Komisijai dienos iki Komisijos sekretoriaus parengtos projektų vertinimo suvestinės pateikimo Komisijai dienos.

39Apibendrinus gautus Komisijos vertinimus ir siūlymus dėl projektų finansavimo, Komisijos pirmininkas gali paskirti paraišką papildomai įvertinti trečiajam Komisijos nariui, jei:

39.1. sutampa Komisijos narių to paties projekto vertinimo balai ir (ar) pateikiamas vienodas skirtų balų pagrindimas;

39.2. Komisijos narių to paties projekto vertinimo rezultatai skiriasi daugiau kaip 15 balų;

39.3. vienas Komisijos narys siūlo vertinamą projektą finansuoti, o kitas – ne;

39.4. Komisijos nario siūlomi skirti asignavimai projektui įgyvendinti skiriasi daugiau nei 25 procentais, palyginti su kito paraišką vertinusio Komisijos nario siūlymu.

40.  Komisijos sekretorius, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Komisijos pirmininko pavedimo dienos, organizuoja posėdį, kurio metu Komisija supažindinama su projektų vertinimais, išvadomis ir siūlymais, atsako į kitų posėdyje dalyvaujančių asmenų klausimus.

41.  Komisija, įvertinusi savivaldybės administracijos paskirto darbuotojo projektų vertinimo suvestinėje pateiktus duomenis ir kitą su projektais, jų vertinimu susijusią informaciją, priima protokolinį sprendimą, kuriame nurodo objektyvius projektų finansavimo ar nefinansavimo, paslaugų ir (ar) išlaidų finansavimo ar nefinansavimo argumentus, projektų finansavimo dydžius, ir parengia savivaldybės administracijos direktoriui siūlymą dėl lėšų skyrimo. Savivaldybės administracijos direktorius iki 2020 m. gruodžio 31 d. patvirtina lėšų skyrimą projektams finansuoti.

42.  Komisija rengdama savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl lėšų projektams skyrimo vadovaujasi projektų vertinimo suvestinėje pateiktais duomenimis. Projektų lėšos skirstomos visiems 23 balus ir daugiau surinkusiems projektams. Komisijos konkrečiam projektui finansuoti siūlomos skirti lėšos apskaičiuojamos pagal formulę, įvertinant projektui Komisijos narių siūlomų skirti lėšų sumų vidurkį ir projekto surinktų balų vidurkį:

LKx = Bx / 46 x Lx, kur:

LKx – konkrečiam projektui finansuoti Komisijos narių siūlomas skirti finansavimas;

Bx – konkrečiam projektui Komisijos narių skirtų balų vidurkis;

46 – galimas didžiausias projektui skirtinų balų skaičius;

Lx – konkrečiam projektui Komisijos narių siūlomų skirti lėšų sumų vidurkis.

Jeigu pagal formulę apskaičiuota bendra visiems projektams siūloma skirti lėšų suma viršija konkurso projektams įgyvendinti skirtą lėšų sumą, apskaičiuotos lėšos kiekvienam projektui mažinamos proporcingai iki konkursui skirtos lėšų sumos. Jeigu pagal formulę apskaičiuota bendra visiems projektams siūloma skirti lėšų suma yra mažesnė nei konkursui skirta lėšų suma, apskaičiuotos lėšos kiekvienam projektui didinamos proporcingai iki konkursui skirtos lėšų sumos, tačiau neviršijant konkrečiam projektui Komisijos narių siūlomų skirti lėšų sumų vidurkio.

43.  Komisijos parengti siūlymai dėl lėšų skyrimo kitą darbo dieną pateikiami tvirtinti savivaldybės administracijos direktoriui.

44Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendime dėl lėšų skyrimo projektams nurodoma:

44.1. pagrindas finansuoti projektus ar jų nefinansuoti (teisės aktų nuostatos, Komisijos protokolų duomenys);

44.2. finansuotinų projektų sąrašas, nurodant pareiškėjus, jų juridinio asmens kodus, projektų pavadinimus, surinktų balų vidurkius, prašomas sumas ir skiriamas sumas;

44.3. nefinansuotinų projektų sąrašas, nurodant pareiškėjus, jų juridinio asmens kodus, projektų pavadinimus, surinktų balų vidurkius, prašomas sumas;

44.4. atmestinų projektų sąrašas, nurodant pareiškėjus, jų juridinio asmens kodus, projektų pavadinimus, prašomas sumas;

44.5. savivaldybės administracijos direktoriaus apskundimo tvarka;

44.6. pavedimas savivaldybės administracijos darbuotojams, atsakingiems už projektų konkursų organizavimą ir administravimą, užtikrinti tinkamą Nuostatų įgyvendinimą, finansuojant projektus.

45.  Nuostatų 44.2–44.5 papunkčiuose nurodyta informacija apie konkurso rezultatus per 3 darbo dienas nuo savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo dėl lėšų skyrimo priėmimo dienos skelbiama savivaldybių interneto svetainėse.

46.  Pareiškėjai raštu informuojami apie savivaldybės administracijos direktoriaus priimtą sprendimą per 7 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos, pateikiant sprendimo dėl lėšų skyrimo išrašą ir nurodant, kurioms konkrečiai paslaugoms ir (ar) išlaidų rūšims Komisijos nariai siūlo neskirti finansavimo ir (ar) skirti mažesnį finansavimą. Pareiškėjai, kurių projektai buvo įrašyti į atmestinų ar nefinansuotinų projektų sąrašą, apie sprendimą informuojami elektroniniu laišku, nurodant atmetimo ar lėšų neskyrimo priežastis.

47Pareiškėjas, gavęs informaciją apie projektui skirtą finansavimą, per 10 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos, vadovaudamasis sprendimo dėl lėšų skyrimo išrašu, savivaldybės administracijai pateikia patikslintą projekto sąmatą ir (ar) projekto įgyvendinimo planą, ir (ar) laukiamus rezultatus bei patikslintą garantinį raštą, nurodytą Nuostatų 17.5 papunktyje.

48Jeigu pareiškėjui skirta dalis prašomų lėšų, jis savivaldybės administracijai patvirtina, kad priimtas sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant projekte numatytus tikslus.

49Pareiškėjo pateikti Nuostatų 47 punkte nurodyti dokumentai su savivaldybės administracija suderinami ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo jų pateikimo dienos. Projektui vykdyti skirtų lėšų pervedimo ir naudojimo sutartį (toliau – Sutartis), parengtą pagal Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus įsakymu patvirtintą Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui vykdyti skirtų lėšų pervedimo ir naudojimo sutarties formą, savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas savivaldybės administracijos darbuotojas su pareiškėju pasirašo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pateiktų dokumentų suderinimo dienos.

50Jeigu pareiškėjas per 10 darbo dienų nuo informacijos apie skirtą finansavimą gavimo dienos nepateikia savivaldybės administracijai patikslintos projekto sąmatos ir (ar) projekto įgyvendinimo plano, ir (ar) laukiamų rezultatų, ir (ar) patikslinto garantinio rašto, nurodyto Nuostatų 17.5 papunktyje, ir (ar) nepatvirtina, kad sutinka su Komisijos skirta suma ir (ar) kad priimtas sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant projekte numatytus tikslus, laikoma, kad jis nesutinka su Komisijos siūloma skirti suma, arba, jei jis raštu atsisako projektui skirtų lėšų, su juo Sutartis nesudaroma. Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas dėl lėšų skyrimo projektams pakeičiamas, projektas perkeliamas į nefinansuotinų projektų sąrašą. Apie priimtą sprendimą pareiškėjas informuojamas raštu, nurodant lėšų neskyrimo priežastis.

51.  Pareiškėjui per Nuostatų 49 punkte nurodytą terminą nesudarius Sutarties, atsisakius dalies lėšų ir (ar) vykdyti finansuojamą projektą, likusios nepanaudotos lėšos Komisijos siūlymu ir savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu gali būti skiriamos finansuojamiems projektams Nuostatų 52 punkte nustatyta tvarka.

52.  Likusias nepanaudotas arba grąžintas lėšas savivaldybės administracija, neskelbdama naujo konkurso, per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie nepanaudotas arba grąžintas lėšas gavimo dienos proporcingai paskirsto finansuojamiems projektams. Kartu su papildomu finansavimu projektui skiriama lėšų suma negali viršyti projekto paraiškoje prašytos tinkamų finansuoti išlaidų sumos. Šiuo atveju projektui skyrus papildomą finansavimą, jis tikslinamas Nuostatų 47 punkte nustatyta tvarka. Jei nėra projektų, kuriems galima skirti likusias nepanaudotas arba grąžintas lėšas, savivaldybės administracija informuoja Neįgaliųjų reikalų departamentą ir grąžina nepanaudotas valstybės biudžeto lėšas.

53Savivaldybės administracijos direktoriui priėmus sprendimą dėl lėšų projektams skyrimo Nuostatų 41 punkte nurodytu terminu, savivaldybės administracija iki 2021 m. sausio 15 d. Neįgaliųjų reikalų departamentui pateikia Paraišką skirti lėšų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektams finansuoti (Nuostatų 4 priedas), kurioje nurodo lėšų paskirstymą pagal projektus ir planuojamą savivaldybės administracijos indėlį.

 

VII SKYRIUS

PROJEKTŲ vykdymas ir Kontrolė

 

54Projektams įgyvendinti paskirtos valstybės biudžeto lėšos mokamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (toliau – Ministerija) patvirtintų asignavimų programoms įgyvendinti. Savivaldybių administracijos atrinktiems projektams įgyvendinti papildomai skiria ne mažiau kaip 20 procentų projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų (visiškai finansuoja konkrečius projektus iš savivaldybės biudžeto lėšų arba paskirsto skiriamą savivaldybės biudžeto lėšų sumą dalimis atskiriems projektams).

55.  Savivaldybių administracijoms Nuostatų 53 punkto nustatyta tvarka pateikus Neįgaliųjų reikalų departamentui paraiškas skirti lėšų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektams finansuoti (Nuostatų 4 priedas), tarp savivaldybių administracijų ir Neįgaliųjų reikalų departamento sudaromos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektams finansuoti ir įgyvendinti sutartys (toliau – Biudžeto lėšų naudojimo sutartis).

56Tinkamos finansuoti projekto išlaidos turi būti tiesiogiai susijusios su projekte numatytomis veiklomis, pagrįstos projekto įgyvendinimo eiga ir planu, išlaidų pobūdžiu ir kiekiu, būtinos projektui įgyvendinti, t. y. be kurių nebūtų galima teikti projekte numatytų paslaugų, taip pat patirtos bei apmokėtos pareiškėjo (jei projektas vykdomas su partneriu, – ir partnerio) projekto veiklų vykdymo laikotarpiu – nuo 2021 m. sausio 1 d. iki Sutartyje nurodytos dienos. Projektams vykdyti skirtos lėšos negali būti perkeliamos į kitus biudžetinius metus. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti pagrįstos išlaidų apmokėjimą pagrindžiančiais dokumentais arba jų kopijomis. Pareiškėjas (jei projektas vykdomas su partneriu, – ir partneris) paslaugas ar prekes projektui vykdyti turi įsigyti ne didesnėmis nei vidutinėmis rinkos kainomis, laikydamasis racionalaus lėšų naudojimo principo.

57Pareiškėjai lėšas, gautas projektui įgyvendinti, privalo laikyti specialiai šioms lėšoms atidarytoje sąskaitoje, įvertindami jų laikymo, naudojimo bei saugojimo rizikos veiksnius, ir naudoti tik Sutartyje patvirtintoje sąmatoje nurodytai veiklai vykdyti.

58.  Tinkamos finansuoti projekto išlaidos:

58.1. projekto administravimo išlaidos (ne daugiau kaip 20 procentų projektui įgyvendinti prašomų lėšų). Jei darbuotojas dalyvauja ne tik projekto administravimo veikloje, tinkamos finansuoti projekto administravimo išlaidos gali būti tik užmokestis už tą laiką, kuris bus skirtas projekto administravimo veiklai:

58.1.1. projekto vadovo darbo užmokestis, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir įmokas į Garantinį fondą (projekto sąmatoje nurodomas darbo dienų, valandų skaičius per mėnesį arba pareigybės (etato) dydis ir darbo trukmė mėnesiais, socialinio draudimo įmokos ir įmokos į Garantinį fondą);

58.1.2. projekto buhalterio darbo užmokestis, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir įmokas į Garantinį fondą (jei paslauga nėra perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens), (projekto sąmatoje nurodomas projekto buhalterio darbo laikas (darbo dienų, valandų skaičius per mėnesį arba pareigybės (etato) dydis ir darbo trukmė mėnesiais, socialinio draudimo įmokos ir įmokos į Garantinį fondą);

58.1.3. užmokestis už buhalterinės apskaitos paslaugas pagal paslaugų sutartį (jei paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens);

58.2. projekto įgyvendinimo išlaidos (išlaidos, susijusios su Nuostatų 3 punkte numatyto konkurso tikslo įgyvendinimu ir Nuostatų 10 punkte numatytos (-ų) paslaugos (-ų) teikimu):

58.2.1. projekto vykdytojų darbo užmokestis, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir įmokas į Garantinį fondą. Jeigu projekto vykdytojo veikla, susijusi su projekto vykdymu, trunka tik dalį jo darbo laiko, į projekto išlaidas turi būti įskaičiuojamas tik užmokestis už tą laiką, kuris bus skirtas projekto veiklai vykdyti (su projekte numatyta tiksline grupe dirbti tiesiogiai ir netiesiogiai – pasirengti ir užbaigti vykdomą veiklą). Projekto sąmatoje nurodomas kiekvieno projekto vykdytojo darbo dienų, valandų skaičius per mėnesį arba pareigybės (etato) dydis ir darbo trukmė mėnesiais, socialinio draudimo įmokos ir įmokos į Garantinį fondą;

58.2.2. išlaidos projektui įgyvendinti reikalingoms priemonėms, įrangai, prekėms ir reikmenims (įskaitant ilgalaikį materialųjį turtą) įsigyti. Ilgalaikiam materialiajam turtui, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme ir kaip jo vertės nustatymas reglamentuotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarime Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“, įsigyti pareiškėjas privalo turėti ne mažesnį kaip 30 procentų finansavimą iš kitų šaltinių;

58.2.3. transporto išlaidos (degalai, eksploatavimas, transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas, transporto remontas ir transporto nuoma, visuomeninio transporto priemonių bilietai (išskyrus taksi), patirtos tik Lietuvoje;

58.2.4. ryšio paslaugų išlaidos (interneto, fiksuotojo ir (ar) mobiliojo ryšio (šioms išlaidoms gali būti prašoma ne daugiau kaip 180 Eur vienam projekte įdarbintam asmeniui per metus, skaičiuojant vidutiniškai po 15 Eur per mėnesį), pašto išlaidos);

58.2.5. patalpų, skirtų projekto veiklai vykdyti, nuomos ir (ar) eksploatavimo (šildymo, elektros energijos, vandens, nuotekų šalinimo) ir kitos patalpų išlaikymo, aplinkos priežiūros išlaidos. Šios išlaidos, teikiant Nuostatų 10.1–10.4 ir 10.6 papunkčiuose nurodytas paslaugas, gali sudaryti ne daugiau kaip 25 procentus projekto išlaidų, išskyrus Nuostatų 10.5 papunktyje nurodytas paslaugas, kurias teikiant išlaidų dydis nereglamentuojamas;

58.2.6. išlaidos autoriniams atlyginimams (pagal autorines sutartis) ir atlygiui už suteiktas paslaugas (pagal atlygintinų paslaugų teikimo sutartis), jei autorinius atlyginimus gaunantys asmenys ir paslaugų teikėjai nėra pareiškėjo (ar partnerio) projekte įdarbinti asmenys;

58.2.7. išlaidos patalpų, skirtų projekto veiklai vykdyti, paprastojo remonto darbams apmokėti. Paprastojo remonto darbams pareiškėjas privalo turėti ne mažesnį kaip 20 procentų finansavimą iš kitų šaltinių. Jeigu pareiškėjas planuoja šias išlaidas, suremontuotas patalpas jis turi naudoti projekte numatytoms veikloms vykdyti ne trumpiau kaip 3 metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos. Priešingu atveju pareiškėjas turi grąžinti lėšas, panaudotas patalpų remontui, arba jų dalį, kuri apskaičiuojama proporcingai įvertinus įsipareigojimų nevykdymo laikotarpį;

58.2.8. išlaidos projekto sklaidos ir viešinimo priemonėms bei paslaugoms įsigyti;

58.2.9. išlaidos tiesioginiams projekto naudos gavėjams maitinti (ne daugiau kaip 5 Eur per dieną vienam asmeniui, jeigu planuojamų veiklų trukmė ne trumpesnė kaip 4 valandos);

58.2.10. išlaidos ilgalaikiam materialiajam turtui (išskyrus patalpas) remontuoti;

58.2.11. išlaidos savanoriškai veiklai organizuoti, kompensuojamos Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo ir Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A1-330 „Dėl Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka;

58.2.12. išlaidos mokesčiams už bankų, kitų kredito ar mokėjimo įstaigų suteiktas piniginių lėšų pervedimo paslaugas.

58.2.13. Už pareiškėjo teikiamas paslaugas iš dalies gali sumokėti patys projekto dalyviai pareiškėjo nustatyta atsiskaitymo už paslaugas tvarka. Surinktos lėšos turi būti naudojamos projekte numatytoms paslaugoms teikti.

59.     Projekto dalyvių kelionės į projekto vykdymo vietą ir grįžimo atgal išlaidos negali viršyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1515 „Dėl Viešųjų renginių ir aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovyklų dalyviams skiriamų neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių ir mokėjimo tvarkos taisyklių patvirtinimo“ nustatytų dydžių.

60.     Prašomos lėšos vieno asmens darbo užmokesčiui (įskaitant socialinio draudimo įmokas ir įmokas į Garantinį fondą) paraiškos pateikimo metu ir visą projekto vykdymo terminą negali viršyti paraiškos pateikimo metu patvirtinto vieno vidutinio darbo užmokesčio šalies ūkyje dydžio (https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-statistika/pagrindiniai-socialiniai-rodikliai).

61. Netinkamos finansuoti išlaidos:

61.1.  dengiamos iš kitų nacionalinių, Europos Sąjungos ar kitų paramos lėšų ir dubliuojančios projekto išlaidas;

61.2.  neužregistruotos projekto vykdytojo apskaitoje ir nepagrįstos išlaidų apmokėjimą patvirtinančių ar įrodančių dokumentų originalais;

61.3.  reprezentacinės išlaidos, nurodytos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų naudojimo reprezentacinėms išlaidoms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 919 „Dėl reprezentacinių išlaidų“;

61.4.  projekto paraiškos rengimo išlaidos;

61.5.  žemės ir nekilnojamojo turto pirkimo išlaidos;

61.6.  naudotos įrangos pirkimo išlaidos;

61.7.  transporto priemonių įsigijimo išlaidos;

61.8.  transporto priemonių, nuosavybės teise priklausančių Neįgaliųjų reikalų departamentui, draudimo, einamojo ir kapitalinio remonto išlaidos;

61.9.  už suteiktas paskolas bankui (kredito įstaigai) mokamos palūkanos;

61.10.    ilgalaikės nuomos įmokos, išperkamosios nuomos išlaidos;

61.11.    baudos, finansinės nuobaudos ir bylinėjimosi išlaidos, delspinigiai;

61.12.    paslaugų, teikiamų už nurodytų projekto įgyvendinimo teritorijos ribų, užsienyje, išlaidos;

61.13.    patalpų, nuosavybės teise priklausančių pareiškėjui ir partneriui (jei projektas bus vykdomas kartu su partneriu), nuomos projekto veiklai vykdyti išlaidos;

61.14.    užsienio svečių dalyvavimo (kelionės, maitinimo, apgyvendinimo ir kt.) projekto veiklose išlaidos;

61.15.    maistpinigiai, tiesiogiai mokami asmenims;

61.16.    išmokos, pašalpos;

61.17.    projekto vykdytojo, jei jis priklauso Nuostatų 11 punkte nurodytoms tikslinėms asmenų grupėms ir yra tos paslaugos gavėjas bei teikėjas, darbo užmokestis;

61.18.    išlaidos licencijuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms (masažams, kineziterapijai ir kt.) įsigyti;

61.19.    tikslingai turizmui ir (ar) poilsio stovykloms skirtos išlaidos;

61.20.    projekto vykdytojo atvykimo į projekto vykdymo vietą ir grįžimo atgal transporto išlaidos;

61.21.    išlaidos, nesusijusios su remiama (-omis) nuolatinio, periodinio pobūdžio paslauga (-omis), bei kitos tiesiogiai su projekto įgyvendinimu ir konkurso tikslu nesusijusios išlaidos;

61.22.    priemonių, įrangos, prekių, paslaugų, kurios nėra būtinos projektui įgyvendinti ir konkurso tikslui pasiekti, įsigijimo išlaidos.

62.     Norėdamas patikslinti projekto sąmatą ir (ar) projekto veiklų vykdymo laikotarpį, ir (ar) jų trukmę, ir (ar) vietą, pareiškėjas turi pateikti savivaldybės administracijai pagrįstą prašymą tikslinti projekto sąmatą ir (ar) projekto veiklų vykdymo laikotarpį, ir (ar) jų trukmę, ir (ar) vietą, ir atitinkamai lyginamąjį tikslinamos projekto sąmatos projektą, ir (ar) lyginamąjį tikslinamo projekto įgyvendinimo plano projektą. Pareiškėjas gali teikti prašymą tikslinti projekto sąmatą tik dėl nepatirtų išlaidų, išskyrus atvejus, kai tinkamos finansuoti išlaidos sumažėjo. Pareiškėjas be savivaldybės administracijos leidimo gali tikslinti sąmatą, jei nėra įtraukiama nauja išlaidų rūšis ir išlaidų dydžio pakeitimai neviršija 10 procentų tikslinamos bendros išlaidų rūšies eilutės dydžio.

63.     Savivaldybės administracija, išnagrinėjusi pareiškėjo prašymą, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos priima sprendimą dėl projekto sąmatos ir (ar) projekto veiklų, ir (ar) jų vykdymo laikotarpio, ir (ar) trukmės, ir (ar) vietos tikslinimo, kurį tvirtina savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas savivaldybės administracijos darbuotojas.

64.     Dėl leidimo tikslinti projekto sąmatą ir (ar) projekto veiklas, ir (ar) jų vykdymo laikotarpį, ir (ar) trukmę, ir (ar) vietą pareiškėjas informuojamas raštu. Pareiškėjas per 5 darbo dienas nuo leidimo tikslinti projekto sąmatą ir (ar) projekto veiklas, ir (ar) jų vykdymo laikotarpį, ir (ar) trukmę, ir (ar) vietą gavimo dienos privalo atitinkamai patikslinti projekto sąmatą ir (ar) projekto įgyvendinimo planą.

65.     Prašymai dėl projekto sąmatos ir (ar) projekto veiklų, ir (ar) jų vykdymo laikotarpio, ir (ar) trukmės, ir (ar) vietos tikslinimo savivaldybės administracijai gali būti teikiami vieną kartą per mėnesį, bet ne vėliau kaip iki 2021 m. lapkričio 15 d. Vėliau pateikti prašymai nenagrinėjami.

66.     Pareiškėjas privalo raštu informuoti savivaldybės administraciją apie projekte numatytų veiklų vykdymo nutraukimą ar sustabdymą ir nurodyti nutraukimo ar sustabdymo priežastis. Gavusi tokį pranešimą, savivaldybės administracija sustabdo lėšų pervedimą projektui. Pareiškėjui pašalinus šiame punkte nurodytas priežastis, atnaujinus veiklos vykdymą ir apie tai pranešus savivaldybės administracijai, projekto lėšų pervedimas tęsiamas.

67.     Pareiškėjas privalo:

67.1projektą įgyvendinti iki Sutartyje nustatytos dienos, bet ne vėliau kaip iki 2021 m. gruodžio 31 d.;

67.2kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d., o pasibaigus metams – iki 2022 m. sausio 5 d. savivaldybės administracijai pateikti atitinkamai ketvirtines ar metines projekto veiklos ir finansines ataskaitas pagal Sutartyje pateiktas formas. Prie projekto veiklos ataskaitos gali būti pridedama turima su projekto įgyvendinimu susijusi rašytinė ir (ar) vaizdinė medžiaga.

68.     Savivaldybės administracija kontroliuoja, ar finansuojami projektai įgyvendinami ir lėšos naudojamos pagal paskirtį, ne mažiau kaip vieną kartą (t. y. einamaisiais kalendoriniais metais (įgyvendinant projektą) ir (ar) pasibaigus kalendoriniams metams (baigus įgyvendinti projektą) tikrina, ar tikslingai pareiškėjai naudoja projektams finansuoti skirtas lėšas: ar faktinės išlaidos atitinka sąmatose planuotas išlaidas, ar teisingi ataskaitose teikiami duomenys, ar įvykdyti patikslinto garantinio rašto, parengto pagal Nuostatų 17.5 papunkčio reikalavimus, įsipareigojimai, ar teikiamos teisės aktuose, projektuose numatytos paslaugos, ar paslaugos teikiamos vadovaujantis Nuostatų 10 punkto ir 12 punkto reikalavimais, ar pasiektas planuotas rezultatas. Atlikusi patikrinimą, savivaldybės administracija parengia kontrolės ataskaitą ir pateikia ją tikrintam subjektui.

69.     Savivaldybės administracijai nustačius, kad pareiškėjas projektui finansuoti skirtas lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, pareiškėjas jas privalo grąžinti į Sutartyje nurodytą banko, kredito ar kitos mokėjimo įstaigos sąskaitą Nuostatų 75 punkte nustatyta tvarka.

70.     Nustačiusi Nuostatų ir (ar) Sutarties reikalavimų pažeidimų, savivaldybės administracija gali sustabdyti arba nutraukti tolesnį projekto finansavimą Nuostatų 73 ir 74 punktuose nustatyta tvarka.

71.     Neįgaliųjų reikalų departamentas:

71.1.  sudaro Biudžeto lėšų naudojimo sutartis su savivaldybių administracijomis;

71.2.  planuoja ir skiria lėšų savivaldybių administracijoms projektams finansuoti ir administruoti;

71.3.  kontroliuoja, kaip laikomasi Nuostatų, kaip vykdomi Biudžeto lėšų naudojimo sutartyje numatyti įsipareigojimai, ar tikslingai naudojamos valstybės biudžeto lėšos;

71.4prireikus (pasikeitus Nuostatų reikalavimams, galiojančių teisės aktų, turinčių esminę reikšmę vykdant projektus, nuostatoms ir kt.) savivaldybių administracijoms ir pareiškėjams organizuoja mokymus aktualiais projektų rengimo, finansavimo ir įgyvendinimo klausimais.

72.     Neįgaliųjų reikalų departamentas, nustatęs, kad pareiškėjas netinkamai vykdo Nuostatų, Sutarties ir (ar) galiojančių teisės aktų reikalavimus, apie tai raštu informuoja jį ir savivaldybės administraciją. Savivaldybės administracija, gavusi Neįgaliųjų reikalų departamento pranešimą, sustabdo Sutarties vykdymą.

73.     Pareiškėjas, per rašte nurodytą terminą pašalinęs nustatytus veiklos trūkumus, raštu informuoja savivaldybės administraciją ir Neįgaliųjų reikalų departamentą apie tolesnį pasirengimą tinkamai vykdyti Nuostatuose, Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, pateikia tai patvirtinančius įrodymus. Jei pareiškėjas per 2 darbo dienas nuo rašte nurodyto termino pabaigos neinformuoja savivaldybės administracijos ir Neįgaliųjų reikalų departamento apie pasirengimą tinkamai vykdyti Nuostatuose, Sutartyje ir (ar) galiojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, savivaldybės administracija privalo vienašališkai nutraukti Sutartį. Pareiškėją apie vienašališką Sutarties nutraukimą savivaldybės administracija turi įspėti prieš 10 darbo dienų. Pateikusi įspėjimą pareiškėjui apie vienašališką Sutarties nutraukimą, savivaldybės administracija apie tai per 3 darbo dienas nuo įspėjimo pateikimo dienos informuoja Neįgaliųjų reikalų departamentą.

74.     Savivaldybės administracija nutraukia Sutartį su pareiškėju ir pareiškėjas skirtas lėšas ar jų dalį privalo grąžinti, jei:

74.1Neįgaliųjų reikalų departamentas ar savivaldybės administracija nustato, kad skirtos lėšos ar jų dalis naudojamos ne pagal paskirtį;

74.2Neįgaliųjų reikalų departamentas ar savivaldybės administracija nustato esminių Nuostatų, Sutarties ir (arba) galiojančių teisės aktų, turinčių esminę reikšmę vykdant Sutartį, pažeidimų;

74.3.  vadovaujantis Nuostatų 73 punktu, sustabdomas Sutarties vykdymas;

74.4.  paaiškėja, kad deklaracijoje buvo pateikta klaidinanti ar melaginga informacija, pareiškėjas, sudarius Sutartį, įgyja likviduojamo juridinio asmens statusą arba įsiteisėja teismo sprendimas, kuriuo iš pareiškėjo savivaldybės administracijai priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos lėšos.

75.     Savivaldybės administracijai ir (ar) Neįgaliųjų reikalų departamentui nustačius, kad pareiškėjas projektui įgyvendinti skirtas lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, netinkamai panaudotas lėšas pareiškėjas privalo grąžinti savivaldybės administracijai per rašte nurodytą terminą. Nepanaudotas projektui įgyvendinti skirtas valstybės biudžeto lėšas ir už šias banke, kitose kredito ar mokėjimo įstaigose laikomas lėšas gautas palūkanas pareiškėjas privalo grąžinti savivaldybės administracijai per jos nustatytą laikotarpį, bet ne vėliau kaip iki 2022 m. sausio 4 d. Savivaldybių administracijos pareiškėjų grąžintas nepanaudotas ar netikslingai panaudotas projektui įgyvendinti skirtas valstybės biudžeto lėšas ir už šias banke, kitose kredito ar mokėjimo įstaigose laikomas lėšas gautas palūkanas ne vėliau kaip iki 2022 m. sausio 7 d. turi grąžinti Neįgaliųjų reikalų departamentui.

76.     Negrąžintos projektui finansuoti skirtos lėšos išieškomos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Pareiškėjas praranda teisę teikti projektus ir gauti finansavimą pagal visas Ministerijos, Neįgaliųjų reikalų departamento programas 3 metus nuo teismo sprendimo, kuriuo iš pareiškėjo priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos valstybės biudžeto lėšos, įsiteisėjimo dienos.

77.     Savivaldybių administracijos Biudžeto lėšų naudojimo sutartyse nustatyta tvarka teikia Neįgaliųjų reikalų departamentui lėšų panaudojimo įgyvendinant projektus ir pasiektų rezultatų ataskaitas.

78.     Savivaldybių administracijos pagal Biudžeto lėšų naudojimo sutartyse nustatytus reikalavimus iki 2021 m. kovo 1 d. Neįgaliųjų reikalų departamentui pateikia informaciją apie lėšų paskirstymą projektams pagal vykdomas veiklas ir laukiamus projektų rezultatus.

 

VIII SKYRIUS

LĖŠŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI PLANAVIMAS

 

79.     Neįgaliųjų reikalų departamentas planuoja valstybės biudžeto lėšas 2021 m. projektams finansuoti konkrečioje savivaldybėje, įvertinęs bendrą projektams finansuoti visose savivaldybėse numatytą lėšų dydį, išlaidas projektams administruoti, pagal bendrą šalyje gyvenančių neįgaliųjų dalį perskaičiuotą vidutinį konkrečioje savivaldybėje gyvenančių neįgaliųjų skaičių, neįgaliųjų interesams atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų aktyvumo, einamaisiais metais įgyvendinant projektus konkrečioje savivaldybėje, rodiklį:

79.1.  planuojamos lėšos dalijamos į dvi dalis – projektams finansuoti ir projektams administruoti (projektams administruoti kiekvienos savivaldybės administracijai skiriama 5 procentai projektams finansuoti planuojamų lėšų, tačiau ne daugiau kaip 30 000 Eur);

79.2.  lėšas projektams finansuoti sudaro kintamosios dalies lėšos ir tolygaus paskirstymo (prieinamumo) dalies lėšos;

79.3.  kintamosios dalies lėšas projektams finansuoti sudaro konkrečiose savivaldybėse skiriamų lėšų suma, kuri apskaičiuojama įvertinus organizacijų aktyvumą įgyvendinant projektus pagal formulę

K = K1 + K2 + K3 + … + KX + … + K60, kur:

K1, … KX, ... K60 – kintamosios dalies lėšos konkrečioje savivaldybėje;

79.4.    konkrečioje savivaldybėje kintamosios dalies lėšos projektams finansuoti apskaičiuojamos pagal 2020 metais projektams įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų dydį ir organizacijų aktyvumo rodiklį, naudojant formulę

KX = LX * APX, kur:

KX – 2020 metais konkrečioje savivaldybėje projektams finansuoti skirtos kintamosios dalies lėšos;

LX – 2020 metais konkrečioje savivaldybėje projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų dydis;

APX – konkrečios savivaldybės neįgaliųjų interesams atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų aktyvumo rodiklis;

79.5.    konkrečioje savivaldybėje neįgaliųjų interesams atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų aktyvumo rodiklis apskaičiuojamas pagal asmenų (neįgaliųjų, jų šeimos narių), gaunančių paslaugas 2020 metais įgyvendinant projektus, dalį nuo apskaičiuoto vidutinio konkrečioje savivaldybėje gyvenančių neįgaliųjų skaičiaus, naudojant formulę

AX

APX = ––––, kur:

NVX

APX – konkrečios savivaldybės neįgaliųjų interesams atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų aktyvumo rodiklis;

AX – konkrečioje savivaldybėje 2020 metais paslaugas gaunančių asmenų (neįgaliųjų ir jų šeimos narių) skaičius;

NVX – vidutinis konkrečioje savivaldybėje gyvenančių neįgaliųjų skaičius, kuris apskaičiuojamas konkrečios savivaldybės gyventojų skaičių dauginant iš šalyje gyvenančių neįgaliųjų skaičiaus ir dalijant iš bendro gyventojų skaičiaus, naudojant formulę

GX * N

NVX = –––––––, kur:

G

GX – konkrečios savivaldybės gyventojų skaičius;

N – bendras neįgaliųjų skaičius;

G – bendras gyventojų skaičius;

79.6.    tolygaus paskirstymo (prieinamumo) dalies lėšos projektams finansuoti apskaičiuojamos iš visų 2021 metais projektams finansuoti planuojamų lėšų atimant kintamosios dalies lėšas pagal formulę

T = B – K, kur:

T – tolygaus paskirstymo (prieinamumo) dalies lėšos projektams finansuoti 2021 metais;

B – visos projektams finansuoti 2021 metais planuojamos lėšos;

K – kintamosios dalies lėšos projektams finansuoti 2021 metais;

79.7.    konkrečioje savivaldybėje projektams finansuoti skirtos tolygaus paskirstymo (prieinamumo) dalies lėšos apskaičiuojamos dalijant visas projektams finansuoti skirtas tolygaus paskirstymo (prieinamumo) dalies lėšas iš bendro neįgaliųjų skaičiaus ir dauginant iš apskaičiuoto vidutinio konkrečioje savivaldybėje gyvenančių neįgaliųjų skaičiaus pagal formulę

T * NVX

TX = –––––––, kur:

N

TX – projektams finansuoti skirtos tolygaus paskirstymo (prieinamumo) dalies lėšos konkrečioje savivaldybėje;

T – projektams finansuoti skirtos tolygaus paskirstymo (prieinamumo) dalies lėšos;

NVX – vidutinis konkrečioje savivaldybėje gyvenančių neįgaliųjų skaičius;

N – bendras neįgaliųjų skaičius.

80.  Neįgaliųjų reikalų departamentas ne vėliau kaip iki 2020 m. spalio 2 d. informuoja savivaldybių administracijas apie 2021 metais projektams įgyvendinti planuojamas skirti maksimalias valstybės biudžeto lėšas, apskaičiuojamas kaip nurodyta Nuostatų 79 punkte.

81.  Jeigu, surengus projektų vertinimo ir atrankos konkursą, paaiškėja, kad savivaldybėje nėra finansuojamų projektų arba kad projektams finansuoti reikia skirti mažiau lėšų, nei planuota maksimaliai skirti valstybės biudžeto lėšų, savivaldybės administracija ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 10 d. apie tai informuoja Neįgaliųjų reikalų departamentą.

82.  Jeigu, surengus projektų vertinimo ir atrankos konkursą, paaiškėja, kad savivaldybėje projektams finansuoti reikia daugiau lėšų, nei buvo planuota maksimaliai skirti valstybės biudžeto lėšų, savivaldybės administracija iki 2020 m. gruodžio 10 d. raštu pateikia motyvuotą prašymą Neįgaliųjų reikalų departamentui, kuris, atsižvelgdamas į prašyme nurodytus argumentus ir kitų savivaldybių atsisakytų lėšų sumą, gali skirti lėšų likutį lėšų prašančiai savivaldybei. Savivaldybės administracija motyvuotame prašyme nurodo papildomai prašomą lėšų sumą, savivaldybės indėlį, tiesioginių naudos gavėjų skaičių, jeigu būtų skirta papildomų lėšų, – numatomą vykdyti veiklą ir jos vykdymo laikotarpį. Lėšų likutis paskirstomas savivaldybėms, suderinus su asignavimų valdytoju. Nemotyvuoti prašymai nenagrinėjami. Papildomos lėšos neskiriamos savivaldybių administracijoms projektams administruoti.

83.  Jeigu asignavimų valdytojo sprendimu keičiamas bendras projektams įgyvendinti planuojamų valstybės biudžeto lėšų dydis, Neįgaliųjų reikalų departamentas patikslina 2021 m. projektams įgyvendinti planuojamų valstybės biudžeto lėšų dydį ir apie tai informuoja savivaldybių administracijas iki 2020 m. gruodžio 19 d.

84.  Projektų vykdymo laikotarpiu atsiradus nenumatytų, Nuostatuose nenustatytų ir ne dėl pareiškėjo veiksmų kilusių aplinkybių, įskaitant ekstremaliosios situacijos paskelbimą, dėl kurių pareiškėjui neužtenka skirtų lėšų projekte numatytoms paslaugoms teikti, kad būtų pasiekti laukiami projekto rezultatai, ar dėl kurių pareiškėjas turi teikti papildomas, projekte nenumatytas, paslaugas  (didinti paslaugų apimtį arba keisti paslaugų pobūdį pagal Nuostatų 10 punktą), kad būtų pasiekti laukiami projekto rezultatai ar papildomi rezultatai, asignavimų valdytojas gali papildomai skirti valstybės biudžeto lėšų projektams finansuoti. Šiuo atveju Nuostatų 54 punkte savivaldybių administracijoms nustatytas papildomų lėšų skyrimo reikalavimas netaikomas. Asignavimų valdytojui papildomai skyrus lėšų šiame punkte nustatytu pagrindu:

84.1.  Neįgaliųjų reikalų departamentas per 3 darbo dienas nuo asignavimo valdytojo informacijos apie papildomai skiriamą finansavimą gavimo dienos raštu informuoja savivaldybių administracijas apie galimybę skirti papildomą finansavimą ir kviečia esant poreikiui pateikti motyvuotą prašymą skirti papildomai lėšų. Prašyme turi būti nurodyta prašoma lėšų suma, pareiškėjai, kuriems trūksta papildomų lėšų projekte numatytiems laukiamiems rezultatams pasiekti, paslaugos, kurias pareiškėjas įsipareigoja suteikti, laukiami rezultatai, kuriuos pareiškėjas įsipareigoja pasiekti, bei prašomų lėšų pagrindimas. Prašant skirti papildomai lėšų, gali būti viršijama projekto paraiškoje nurodyta tinkamų finansuoti išlaidų suma ir netaikomi konkurso Nuostatuose nustatyti išlaidų dydžio apribojimai darbo užmokesčiui ar kitoms pagrįstoms išlaidoms;  

84.2.  savivaldybių administracijos per 15 darbo dienų nuo Neįgaliųjų reikalų departamento informacijos apie papildomai skiriamą finansavimą gavimo dienos raštu kreipiasi į pareiškėjus, surenka prašymus dėl papildomų lėšų poreikio projektams finansuoti, kad būtų pasiekti laukiami projekto rezultatai, ir Neįgaliųjų reikalų departamentui pateikia Nuostatų 84.1 papunktyje nurodytą prašymą arba informuoja, kad papildomų lėšų poreikio nėra;

84.3.  Neįgaliųjų reikalų departamentas, gavęs motyvuotus savivaldybių administracijų prašymus skirti papildomai lėšų, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų prašymų gavimo dienos

papildomai skirtas lėšas paskirsto proporcingai savivaldybėms skirtoms valstybės biudžeto lėšoms projektams finansuoti, neviršydamas savivaldybių administracijų prašymuose nurodytų sumų, ir raštu apie tai informuoja savivaldybių administracijas, nurodydamas projektams skirtų papildomų valstybės biudžeto lėšų dydį;

84.4.  savivaldybės administracija per 10 darbo dienų nuo Nuostatų 84.3 papunktyje nurodytos informacijos gavimo dienos paskirsto papildomai gautas valstybės biudžeto lėšas ir apie tai raštu informuoja pareiškėjus. Valstybės biudžeto lėšos paskirstomos visiems papildomų lėšų poreikio prašymus pateikusiems pareiškėjams proporcingai projektams skirtam finansavimui, neviršijant pareiškėjų prašymuose nurodytų sumų;

84.5. pareiškėjas per 7 darbo dienas nuo pranešimo apie skirtas papildomas lėšas projektui finansuoti gavimo dienos savivaldybės administracijai pateikia patikslintą projekto sąmatą ir (ar) projekto įgyvendinimo planą, ir (ar) laukiamus rezultatus. Savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas savivaldybės administracijos darbuotojas, suderinęs pareiškėjo pateiktus dokumentus, su juo pasirašo susitarimą dėl Sutarties pakeitimo;

84.6.  savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo Sutarties pakeitimo pasirašymo dienos Neįgaliųjų reikalų departamentui raštu pateikia patikslintą Paraišką skirti lėšų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektams finansuoti (Nuostatų 4 priedas) ir patikslintą informaciją apie lėšų paskirstymą projektams pagal vykdomas veiklas ir laukiamus projektų rezultatus.

85.  Projektams administruoti savivaldybėms skiriamos valstybės biudžeto lėšos turi būti naudojamos projektų vertinimo, administravimo, kontrolės vykdymo, transporto, įrangos remonto išlaidoms apmokėti, ryšio paslaugoms, kanceliarijos prekėms, kitoms prekėms, išskyrus ilgalaikį materialųjį turtą, įsigyti. Nuostatų 84 punkte nustatyta tvarka skiriant papildomas valstybės biudžeto lėšas projektams finansuoti, papildomų lėšų savivaldybių administracijoms projektams administruoti neskiriama.

 

IX SKYRIUS

baigiamosios nuostatos

 

86.  Pareiškėjas ir savivaldybių administracijos turi viešinti (savo interneto svetainėse, vietinėje spaudoje ir pagal galimybes kitose viešosios informacijos rengėjų ir visuomenės informavimo priemonių sistemose) projektą, kad projekto tikslinė (-ės) grupė (-ės) ir visuomenė daugiau sužinotų apie projekto tikslus, uždavinius, vykdymo eigą, rezultatus. Skelbdami ir skleisdami informaciją apie projektą, pareiškėjai ir savivaldybių administracijos negali pažeisti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, turi laikytis viešosios tvarkos ir nurodyti, kad projektui lėšų skyrė Ministerija. Savivaldybių administracijos tikrina, kaip pareiškėjai laikosi šiame punkte nustatyto reikalavimo.

87.  Už informacijos ir su projektu bei jo įgyvendinimu susijusių duomenų tikslumą, teisėtumą, gautų lėšų buhalterinės apskaitos tvarkymą atsako pareiškėjas. Dokumentus, susijusius su projektu bei jo įgyvendinimu (paraiška, buhalterinės apskaitos dokumentai ir kt.), pareiškėjas privalo tvarkyti ir saugoti dokumentų tvarkymą ir saugojimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat savivaldybės administracijos ir (ar) Neįgaliųjų reikalų departamento reikalavimu pateikti konkursui pateiktų dokumentų bei su projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų originalus ir (ar) jų patvirtintas kopijas.

88.  Pareiškėjas, kuris yra perkančioji organizacija, vykdydamas pirkimą, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais viešuosius pirkimus reguliuojančias teisės aktais.

89.  Savivaldybių administracijos projektų vykdymo laikotarpiu projektams finansuoti gali skirti papildomų savivaldybės biudžeto lėšų. Lėšos projektams skirstomos savivaldybių administracijų nustatyta tvarka.

90.  Savivaldybės administracija neprisiima atsakomybės, jei dėl projekte nurodytų klaidingų pareiškėjo kontaktinių duomenų (adreso, telefono, fakso ryšio numerio, elektroninio pašto adreso ir kt.) pareiškėjas negauna laiškų arba su juo negalima susisiekti kitu būdu.

91Ministerijai patvirtinus 2021 metų asignavimus programoms, Neįgaliųjų reikalų departamentas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo 2021 metų asignavimų programoms patvirtinimo Neįgaliųjų reikalų departamentui dienos savo interneto svetainėje skelbia Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus įsakymą dėl 2021 metais projektams finansuoti ir administruoti skirtų valstybės biudžeto lėšų.

92Savivaldybių administracijos ir Neįgaliųjų reikalų departamentas (pagal savivaldybių administracijų pateiktą informaciją) savo interneto svetainėse skelbia apibendrintus duomenis apie projektų įgyvendinimą.

93.  Savivaldybių administracijos, Neįgaliųjų reikalų departamentas, vykdydami Nuostatuose nurodytas funkcijas, pareiškėjai, rengdami, teikdami paraiškas ir įgyvendindami projektus, turi užtikrinti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų laikymąsi. Pareiškėjai fizinių asmenų duomenis gali tvarkyti tik paraiškų teikimo, projektų vykdytojai – projektų vykdymo ir atsiskaitymo už gautą finansavimą, savivaldybių administracijos ir Neįgaliųjų reikalų departamentas – Nuostatuose nurodytų funkcijų vykdymo tikslais.

94.  Paraiškos, projektų vertinimo anketos ir kiti su konkurso organizavimu ir projektų įgyvendinimu susiję dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

95Neįgaliųjų reikalų departamento sprendimas dėl lėšų savivaldybėms skyrimo gali būti pakeistas ar pripažintas netekusiu galios pasikeitus teisės aktams, kuriais remiantis skiriami valstybės biudžeto asignavimai projektų konkursams, ar kitiems dokumentams (pvz., programos sąmatoms). Savivaldybės administracijos veiksmai ir neveikimas, savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas dėl lėšų skyrimo gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

________________________