r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KAPAVIETĖS (KAPO) IDENTIFIKAVIMO AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. balandžio 25 d. Nr. T-98

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, Kapinių tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“, 31, 32 punktais, remdamasi Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 13 d. sprendimu Nr. T-206(E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisyklių, aprašų, susijusių su kapinių tvarkymu, priežiūra ir laidojimu jose, patvirtinimo“, Akmenės rajono savivaldybės taryba nusprendžia patvirtinti Kapavietės (kapo) identifikavimo Akmenės rajono savivaldybėje tvarkos aprašą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                          Vitalijus Mitrofanovas


 

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos

2018 m. balandžio 25 d.

sprendimu Nr. T-98

 

 

KAPAVIETĖS (KAPO) IDENTIFIKAVIMO AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.     Kapavietės (kapo) identifikavimo Akmenės rajono savivaldybėje tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato kapavietės (kapo) identifikavimo Akmenės rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) tvarką.

2.     Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme ir Kapinių tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“, apibrėžtas sąvokas.

3.     Tvarkos aprašo nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.

 

II SKYRIUS

KAPAVIETĖS (KAPO) IDENTIFIKAVIMAS

 

4.     Sprendimą dėl kapavietės (kapo), (toliau – kapavietė) pripažinimo neprižiūrima kapaviete ne anksčiau kaip po 2 metų ir ne vėliau kaip po 3 metų nuo duomenų apie galbūt neprižiūrimą kapavietę paskelbimo Savivaldybės interneto svetainėje dienos priima Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta nuolatinė Neprižiūrimų kapaviečių pripažinimo ir kapaviečių identifikavimo komisija (toliau – Komisija), apžiūrėjusi kapavietę ne rečiau kaip 3 kartus per metus ir ne dažniau kaip kas 3 mėnesius. Po kiekvienos apžiūros kapavietės būklė užfiksuojama neprižiūrimos kapavietės apžiūros akte.

5.     Asmenys, norintys identifikuoti kapinėse artimųjų giminaičių, sutuoktinio (-ės) kapą ir tapatybę jame palaidotų asmenų, kurių Palaidojimo vietą žyminčių užrašų ant paminklų ar duomenų apie kapavietę žurnale (toliau – Žurnalas) neišliko, turi pateikti atitinkamos seniūnijos seniūnui, kaip Savivaldybės vykdomajai institucijai, rašytinį prašymą, nurodyti giminystės ryšius ir jiems žinomas aplinkybes, dėl kurių neišliko duomenų apie kapavietę, pateikti visus turimus duomenis apie kapavietę ir joje palaidotus asmenis. Prie prašymo pridedami kiti turimi dokumentai (išrašai iš bažnytinių registravimo knygų, civilinės metrikacijos įstaigų ar seniūnijų seniūnų išduoti mirties liudijimai, nuotraukos ir kt.), patvirtinantys pateiktus duomenis.

6.     Sprendimą dėl kapavietės identifikavimo per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo priima Komisija pagal pateiktą medžiagą ir apžiūrėjusi kapavietę. Kapavietės būklė ir su identifikavimu susijusios aplinkybės užfiksuojamos identifikuojamos kapavietės apžiūros akte. Šiuo atveju palaidoto asmens tapatybei nustatyti ekshumacija ir biologiniai-medicininiai tyrimai neatliekami.

7.     Apie priimtą sprendimą identifikuoti kapavietę Savivaldybės administracija  per 5 darbo dienas raštu informuoja prašymą pateikusį asmenį ir kapinių prižiūrėtoją, kuris identifikuotos kapavietės duomenis įrašo Žurnale. Sprendimas dėl kapavietės identifikavimo į Kultūros vertybių registrą įrašytose kapinėse derinamas su Kultūros paveldo departamentu.

8.     Sprendimą dėl kapavietės identifikavimo Komisija priima posėdyje balsų dauguma, atsižvelgdama į identifikuojamos kapavietės apžiūros akte užfiksuotas faktines aplinkybes ir asmenų, norinčių identifikuoti kapavietę, pateiktus dokumentus.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

9.     Kitus Kapinių tvarkymo taisyklėse, Leidimo laidoti neprižiūrimose kapavietėse išdavimo tvarkos, Kapinių prižiūrėtojo kaupiamų duomenų tvarkymo sąlygų tvarkos ir Kapinių priežiūros organizavimo tvarkos aprašuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“, Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintuose aprašuose ir taikylėse ir šiame Tvarkos apraše nenumatytus kapinių tvarkymo klausimus sprendžia Savivaldybės administracijos direktorius ir atitinkamos seniūnijos seniūnas.

 

___________

part_6186d50815bf44d19e7120fcb6f05319_end