LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ELEKTRONINĖS SVEIKATOS PASLAUGŲ IR BENDRADARBIAVIMO INFRASTRUKTŪROS INFORMACINĖS SISTEMOS NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. gegužės 26 d. Nr. V-657

Vilnius

 

 

Siekdama įgyvendinti Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 131 straipsnio 1 ir 3 dalis, vadovaudamasi Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 7 d. nutarimu Nr. 1057 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“, 13.4 papunkčiu:

1Tvirtinu Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašą (pridedama).

2Nustatau, kad:

2.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigos, dalyvaujančios E. sveikatos sistemos plėtros projektuose, finansuojamuose iš Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, įgyvendinant Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ priemones Nr. VP2-3.1-IVPK-10-V „Elektroninės sveikatos paslaugos“ ir Nr. VP2-3.1-IVPK-11-V „Elektroninės sveikatos paslaugos savivaldybėse“, užbaigus šiuos projektus, bet ne vėliau kaip nuo 2015 m. lapkričio 2 d. duomenis, susijusius su pacientų sveikata ir jos priežiūra, privalo tvarkyti elektroniniu būdu, vadovaudamosi Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka;

2.2. kitoms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, nenurodytoms šio įsakymo 2.1 papunktyje:

2.2.1.   Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos pacientų ir sveikatinimo specialistų prieigos prie e. paslaugų posistemė (toliau – e. sveikatos portalas) bus prieinama nuo 2015 m. lapkričio 2 d.;

2.2.2.   Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos duomenų mainų posistemė bus prieinama nuo 2016 m. kovo 1 d.;

2.3. vaistinės privalo naudoti Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą nuo šios sistemos eksploatavimo pradžios, bet ne vėliau kaip nuo 2015 m. lapkričio 2 d.;

2.4. duomenys, susiję su paciento sveikata ir jos priežiūra, vadovaujantis Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka, visose asmens sveikatos priežiūros įstaigose turi būti tvarkomi elektroniniu būdu nuo 2018 m. kovo 1 d.;

2.5. pacientams ir jų atstovams e. sveikatos portalas bus prieinamas nuo 2015 m. birželio 1 d.

3Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                           Rimantė Šalaševičiūtė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2015 m. gegužės 26 d.            

įsakymu Nr. V-657

 

 

ELEKTRONINĖS SVEIKATOS PASLAUGŲ IR BENDRADARBIAVIMO INFRASTRUKTŪROS INFORMACINĖS SISTEMOS NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.   Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (toliau – ESPBI IS) naudotojų teises ir pareigas naudojantis ESPBI IS, kiek tai susiję su duomenų tvarkymu ir peržiūra ESPBI IS, pacientų atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą fakto registravimu, elektroninės sveikatos istorijos tvarkymu, pranešimų siuntimu, apskaitos ir statistinių duomenų teikimu, siuntimų išdavimu, skiepų kalendoriaus tvarkymu, medicininių vaizdų duomenų įvedimu ir peržiūra naudojantis ESPBI IS priemonėmis, pacientų naudojimusi elektroninėmis sveikatos paslaugomis (toliau – e. sveikatos paslaugos). Aprašas taip pat nustato teises ir pareigas, susijusias su duomenų tvarkymu ir jų peržiūra ESPBI IS, su vaistinio preparato, medicinos priemonės (medicinos prietaiso) ar kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės skyrimo formavimu ir elektroninio recepto sudarymu, vaistinio preparato, medicinos priemonės (medicinos prietaiso) ar kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės pagal sudarytą elektroninį receptą išdavimu. Detali asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės, vaistinio preparato, medicinos priemonės (medicinos prietaiso) ar kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės skyrimo, išdavimo, elektroninio recepto sudarymo tvarka nustatoma kituose teisės aktuose.

 

2.   Aprašas taikomas asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, dalyvaujančioms E. sveikatos sistemos plėtros projektuose, finansuojamuose iš Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, įgyvendinant Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ priemones Nr. VP2-3.1-IVPK-10-V „Elektroninės sveikatos paslaugos“ ir Nr. VP2-3.1-IVPK-11-V „Elektroninės sveikatos paslaugos savivaldybėse“ ir sveikatinimo veiklą vykdančioms įstaigoms, besinaudojančiomis ESPBI IS.

 

3.   E. sveikatos paslaugos ESPBI IS priemonėmis teikiamos vadovaujantis šiuo Aprašu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu, Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymu, Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 7 d. nutarimu Nr. 1057 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“, Elektroninių dokumentų valdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-158 „Dėl Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo“, Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos duomenų saugos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V-889 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“, Sveikatos priežiūros įstaigų informacinių sistemų susiejimo su e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūra reikalavimais ir techninėmis sąlygomis, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V-1079 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų informacinių sistemų susiejimo su e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūra reikalavimų ir techninių sąlygų patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistų bei kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams“, Būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarka bei mastu, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 „Dėl Būtinosios medicinos pagalbos ir Būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais e. sveikatos sistemą, sveikatos paslaugų teikimą ir duomenų tvarkymą.

 

4.   ESPBI IS naudojimo vadovai, integracijos dokumentacija ir kita susijusi informacija skelbiama www.esveikata.lt.

 

5.   Apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai:

5.1. Paciento duomenų santrauka – elektroninių duomenų rinkinys, kuriame nurodomi pacientą identifikuojantys taip pat pagrindiniai su paciento sveikata susiję duomenys: informacija apie persirgtas ligas, atliktas chirurgines procedūras, alergijas, demografiniai duomenys ir kita teisės aktuose nurodyta informacija, kuri yra reikalinga prireikus skubiai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas.

5.2. Pacientų ir sveikatinimo specialistų prieigos prie e. paslaugų posistemė (toliau – E. sveikatos portalas)pacientams ir sveikatinimo specialistams skirtas portalas, interneto adresu www.esveikata.lt suteikiantis prieigą prie elektroninių sveikatos  paslaugų.

6.   Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose sveikatos sistemą, sveikatos paslaugų teikimą.

 

 

II SKYRIUS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

7.   Sveikatinimo veiklą vykdančios įstaigos (toliau – sveikatinimo įstaigos), prieš pradėdamos naudotis ESPBI IS ir tvarkyti ESPBI IS duomenis, su pagrindiniu ESPBI IS tvarkytoju sudaro sutartis, kuriose nurodomi reikalavimai sveikatinimo įstaigai kaip ESPBI IS tvarkytojai ir prisijungimo prie ESPBI IS tvarka ESPBI IS naudotojams:

 

7.1.  Sveikatinimo specialistai, dirbantys sveikatinimo įstaigose, neturinčiose savo informacinių sistemų (toliau – IS), e. sveikatos paslaugomis naudojasi per e. sveikatos portalą.

 

7.2.  Sveikatinimo specialistai, sveikatinimo įstaigos registratūros ar kiti įgalioti sveikatinimo įstaigos darbuotojai, dirbantys sveikatinimo įstaigose, turinčiose savo IS suintegruotas su ESPBI IS, e. sveikatos paslaugomis naudojasi per ESPBI IS duomenų mainų posistemę, o ESPBI IS e. sveikatos portalo posisteme gali naudotis skaitymo režimu;

 

7.3.  Sveikatinimo specialistai, sveikatinimo įstaigos registratūros ar kiti įgalioti sveikatinimo įstaigos darbuotojai (toliau visi kartu – specialistai) savo teises ir pareigas įgyvendina vadovaudamiesi įstatymais, kitais teisės aktais, sveikatinimo įstaigų vadovų tvirtinamais sveikatinimo įstaigų vidaus dokumentais.

 

8.   Sveikatinimo įstaigos elektroniniu būdu tvarko surinktus paciento sveikatos duomenis, kurie sudaro paciento elektroninę medicininę istoriją (toliau – EMI). Sveikatinimo įstaigos į ESPBI IS perduoti EMI duomenys ir kiti įrašai susiję su paciento sveikatos priežiūra sudaro paciento elektroninę sveikatos istoriją (toliau – ESI).

 

9.   Esant sveikatinimo įstaigos IS veikimo sutrikimų, sudaryti elektroninį receptą (toliau – e. receptas), išduoti siuntimą bei tvarkyti paciento ESI galima per e. sveikatos portalą. Jei sutrinka sveikatinimo įstaigos IS, o ESPBI IS veikia, tai sveikatinimo įstaigos administratorius suteikia prieigos teises prie ESPBI IS E. sveikatos portalo posistemės skaitymo / rašymo režimu.

 

10. Esant sveikatinimo įstaigos IS ir ESPBI IS veikimo sutrikimų, dėl kurių nėra galimybės paciento sveikatos duomenų tvarkyti elektroniniu būdu, sveikatinimo įstaiga privalo užtikrinti pacientų sveikatos duomenų fiksavimą rašytiniu būdu teisės aktų nustatyta tvarka. Pašalinus sveikatinimo įstaigos IS ar ESPBI IS veikimo sutrikimus, rašytine forma užfiksuoti paciento sveikatos duomenys turi būti įvedami į sveikatinimo įstaigos IS ar į ESPBI IS, prie suvedamų duomenų nurodant, kad duomenys pateikiami iš popierinio dokumento atitikmens. Duomenų suvedimą iš popierinio dokumento atitikmens sveikatinimo įstaiga organizuoja sveikatinimo įstaigos vidaus nustatyta tvarka.

 

11. Sveikatinimo specialistui teisė naudotis e. sveikatos paslaugomis sveikatinimo įstaigoje suteikiama jam prisijungus prie e. sveikatos portalo ir autentifikavusis elektroniniu parašu ar Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės sistemomis.

 

12. Specialistui teisė naudotis e. sveikatos paslaugomis suteikiama jam prisijungus prie sveikatinimo įstaigos IS ir autentifikavusis jo elektroniniu parašu ar jungiantis sveikatinimo įstaigos suteiktomis identifikavimo priemonėmis.

 

13. Pacientui ar paciento atstovui (toliau – pacientui) teisė naudotis e. sveikatos paslaugomis suteikiama jam prisijungus prie e. sveikatos portalo ir autentifikavusis elektroniniu parašu ar per Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės sistemas.

 

14. Sveikatinimo specialistas turi teisę naudotis e. sveikatos paslaugomis, jei jis dirba sveikatinimo įstaigoje, kuri turi licenciją verstis atitinkama veikla (jeigu vykdomai sveikatinimo veiklai licencija būtina), ir sveikatinimo specialisto licencija (jeigu jo vykdomai sveikatinimo veiklai licencija būtina) yra galiojanti.

 

15. Gavus teisę (prieigą) naudotis e. sveikatos portalo teikiamomis e. paslaugomis, privaloma nurodyti, kurioje sveikatinimo įstaigoje dirbama.

 

16. Sveikatinimo įstaigose, kurios neturi savo IS, su sveikatinimo įstaiga susiję duomenys tvarkomi (įvedami ir (ar) koreguojami sveikatinimo įstaigas identifikuojantys kontaktiniai duomenys, sveikatinimo įstaigos skyrių sąrašai, sveikatinimo įstaigoje dirbančių specialistų, turinčių teisę naudotis ESPBI IS, sąrašai, atliekami kiti būtini duomenų tvarkymo veiksmai) per e. sveikatos portalą.

 

 

III SKYRIUS

PACIENTŲ ATVYKIMO FAKTO Į ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGĄ REGISTRACIJA

 

17. Pacientui atvykus į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, pagal pateiktą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą turi būti nustatyta paciento tapatybė ir e. sveikatos portale ar asmens sveikatos priežiūros įstaigos IS nurodyti pacientą identifikuojančius duomenis.

 

18. Patikrinus informaciją apie paciento draustumo būseną, taip pat ar pacientą gydantis gydytojas dirba asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, į kurią atvyko pacientas, peržiūrėjus pacientui išduotų aktualių siuntimų sąrašą, asmens sveikatos priežiūros įstaigos IS arba e. sveikatos portale nurodoma paciento atvykimo priežastis, būdas ir kiti teisės aktuose nurodyti duomenys. Užregistravus paciento atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą faktą, ESPBI IS tai asmens sveikatos priežiūros įstaigai, į kurią atvyko pacientas, suteikia prieigą prie paciento ESI.

 

19. Registruojant neatpažintą ar anoniminį pacientą, identifikaciniai duomenys nenurodomi, ESPBI IS jam sukuria unikalų ESI identifikatorių (ID). Pakartotinis tokio paciento atvykimas gali būti registruojamas panaudojant ankstesnės registracijos paciento ESI ID.

 

20. Paciento apsilankymo pabaigoje, jeigu nenumatomi kiti paciento apsilankymai dėl tos pačios priežasties, per e. sveikatos portalą ar asmens sveikatos priežiūros įstaigos IS privaloma užregistruoti apsilankymo pabaigos faktą.

 

21. Prieigos prie paciento ESI teisė išlieka tol, kol nėra užregistruotas paciento apsilankymo asmens sveikatos priežiūros įstaigoje pabaigos faktas arba nėra praėjęs 30 dienų terminas, skaičiuojamas nuo paskutinio paciento ESI įrašo pateikimo į ESPBI IS momento.

 

IV SKYRIUS

ESI TVARKYMAS, PRANEŠIMŲ SIUNTIMAS, APSKAITOS IR STATISTINIŲ DUOMENŲ TEIKIMAS

 

22. Gavus prieigos prie paciento ESI teisę, galima peržiūrėti ir pildyti paciento ESI, sudaryti e. receptą, išduoti siuntimą, pildyti paciento skiepų kalendorių, paciento duomenų santrauką, tvarkyti Aprašo priede nurodytus dokumentus ir duomenis.

 

23. Tokiu atveju, kai tvarkant paciento sveikatos duomenis yra pildomi Aprašo priede nurodyti klinikiniai elektroniniai dokumentai ir medicininės pažymos, šiuos elektroninius dokumentus atitinkančios rašytinės statistinės apskaitos formos ir medicininės pažymos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, yra nepildomos.

 

24. Pacientams ar jų grupėms naudojantis e. sveikatos paslaugomis galima siųsti informacinius pranešimus, susijusius su ligų prevencija ir sveikatos priežiūra.

 

25. Pirminėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose privaloma pildyti paciento duomenų santrauką ir ją atnaujinti aktualiais duomenimis, kurie į paciento duomenų santrauką nepatenka automatiškai ESPBI IS priemonėmis. Paciento duomenų santrauka turi būti pildoma ir atnaujinama, kai tik atsiranda naujų paciento sveikatos duomenų, kurie turi būti įtraukti į paciento duomenų santrauką.

 

26. Pirminei asmens sveikatos priežiūros įstaigai, kurioje pacientas yra prisiregistravęs, suteikiama prieiga prie visos paciento ESI. Prieiga prie paciento ESI taip pat gali būti suteikiama ir pacientui neatvykus į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, o užregistravus jo atvykimo įvykį „Paslaugų suteikimas pacientui neatvykus į asmens sveikatos priežiūros įstaigą.

 

27. Pildant paciento ESI, gali būti naudodami jau esamo ESI įrašo duomenys.

 

28. Iš elektroninių sveikatos įrašų sukurti paciento elektroniniai dokumentai, kurie yra teikiami į ESPBI IS, turi būti patvirtinami elektroniniu parašu.

 

V SKYRIUS

SIUNTIMO IŠDAVIMAS

 

29. Nustačius, kad pacientui turi būti išduotas siuntimas dėl konsultacijos, tyrimo ar gydymo, toks siuntimas turi būti suformuojamas ir patvirtinamas ESPBI IS priemonėmis (per asmens sveikatos priežiūros įstaigos IS ar tiesiogiai e. sveikatos portale).

 

30. Formuojant siuntimą, užpildomi siuntimo elektroninio dokumento laukai, nurodoma siuntimo išdavimo priežastis, galima pateikti nuorodas į su siuntimu susijusius paciento ESI įrašus ir kitą reikalingą informaciją. Suformuotas siuntimas patvirtinamas elektroniniu parašu.

 

31. Dar nepanaudotą suformuotą ir patvirtintą siuntimą galima panaikinti. Atšaukiant siuntimą nurodomos siuntimo atšaukimo priežastys ir siuntimo atšaukimo faktas patvirtinamas elektroniniu parašu.

 

32. Galima peržiūrėti jau išduotus siuntimus. Pasirinkus konkretų siuntimą, jam yra pateikiama detali siuntimo informacija ir suteikiama galimybė peržiūrėti siuntimo dokumentą ar nuorodas į su siuntimu susijusius ESI įrašus.


 

 

VI SKYRIUS

SKIEPŲ KALENDORIAUS TVARKYMAS

 

33. Turint prieigos prie paciento ESI teisę, galima peržiūrėti paciento skiepų kalendorių ir kurti naujus paciento skiepų  įrašus, susietus su skiepų kalendoriumi.

 

34. Skiepų kalendoriai yra automatiškai užpildomi Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendoriuje, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-283 „Dėl Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendoriaus patvirtinimo“, nurodytais rekomenduojamais skiepais.

 

35. Kuriant paciento skiepų įrašą, susietą su skiepų kalendoriumi, privaloma pateikti detalią skiepo įrašo informaciją ir nuorodas į susijusius ESI įrašus ar siuntimus skiepytis.

 

36. Paciento atsisakymas skiepytis pažymimas skiepų kalendoriuje.

 

VII SKYRIUS

VAISTINIO PREPARATO, MEDICINOS PRIEMONĖS (MEDICINOS PRIETAISO), KOMPENSUOJAMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS SKYRIMO FORMAVIMAS IR E. RECEPTO SUDARYMAS

 

37. Nustačius paciento diagnozę ir nusprendus, kad pacientui turi būti skirtas vaistinis preparatas, medicinos priemonė (medicinos prietaisas) ar kompensuojamoji medicinos pagalbos priemonė, atitinkamai užpildomi visi ESI įrašo duomenys, įskaitant ir vaistinio preparato, medicinos priemonės (medicinos prietaiso) ar kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės skyrimo duomenis, arba užpildžius dalinius ESI įrašo duomenis atitinkamai užpildomi vaistinio preparato, medicinos priemonės (medicinos prietaiso) ar kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės skyrimo duomenys. ESI įrašas patvirtinamas elektroniniu parašu, o dalinis ESI įrašas – ESPBI IS priemonėmis.

38. Pasirinkus konkretų įrašą apie vaistinio preparato, medicinos priemonės (medicinos prietaiso) ar kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės skyrimą, yra suteikiama galimybė peržiūrėti vaistinio preparato, medicinos priemonės (medicinos prietaisas) ar kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės skyrimo dokumentą ar su vaistinio preparato, medicinos priemonės (medicinos prietaiso) ar kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės skyrimu susijusį ESI įrašą ir pagal vaistinio preparato, medicinos priemonės (medicinos prietaiso) ar kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės skyrimą sudarytus e. receptus.

 

39. E. sveikatos portalo personalizuotoje srityje galima kurti, saugoti, koreguoti ir naudoti užpildytus vaistinio preparato, medicinos priemonės (medicinos prietaiso) ar kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės skyrimo ruošinius.

 

40. E. receptas tvirtinamas elektroniniu parašu.

 

41. Galima atšaukti vaistinio preparato, medicinos priemonės (medicinos prietaiso) ar kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės skyrimą ir vaistinio preparato, medicinos priemonės (medicinos prietaiso) ar kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės skyrimo pagrindu suformuotą e. receptą, jeigu pagal šį receptą dar nė karto nėra įsigytas vaistinis preparatas, medicinos priemonė (medicinos prietaisas) ar kompensuojamoji medicinos pagalbos priemonė.

 

42. Pacientui atvykus į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, peržiūrėjus konkretaus paciento vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ar kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių skyrimų arba e. receptų informaciją ir teisės aktų nustatyta tvarka konstatavus vaistinio preparato, medicinos priemonės (medicinos prietaiso) ar kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės skyrimo pacientui pratęsimo poreikį, ankstesnio ESI įrašo, kuriuo buvo suformuotas vaistinio preparato, medicinos priemonės (medicinos prietaiso) ar kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės skyrimas, pagrindu galima sukurti naują ESI įrašą ir suformuoti vaistinio preparato, medicinos priemonės (medicinos prietaiso) ar kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės skyrimą.

 

43. Galima koreguoti vaistinio preparato, medicinos priemonės (medicinos prietaiso) ar kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės skyrimą. Norint koreguoti vaistinio preparato, medicinos priemonės (medicinos prietaiso) ar kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės skyrimą, redaguojamas atitinkamas ESI įrašas. Pakoreguotas ESI įrašas patvirtinamas elektroniniu parašu.

 

44. Detalią e. recepto sudarymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras.

 

VIII SKYRIUS

VAISTINIŲ PREPARATŲ, MEDICINOS PRIEMONIŲ (MEDICINOS PRIETAISŲ) AR KOMPENSUOJAMŲJŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ PAGAL E. RECEPTĄ IŠDAVIMAS

 

45. Pacientui atvykus į vaistinę jis autentifikuojasi patikimu elektroniniu būdu arba e. sveikatos portale ar vaistinės IS įvedant pacientą ar paciento įgaliotą asmenį identifikuojančius duomenis. Farmacijos specialistai ir (ar) vaistinės, kuriose jie dirba, neturi kaupti ir saugoti pacientų asmens duomenų.

 

46. Jeigu asmuo nori vaistinius preparatus, medicinos priemonės (medicinos prietaisus) ar kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones pagal receptą atsiimti atstovaujamo paciento vardu, yra patikrinama pacientą atstovaujančio asmens tapatybė ir e. sveikatos portale ar vaistinės IS nurodoma, kieno vardu sudarytų e. receptų pagrindu pacientą atstovaujančiam asmeniui bus išduodami vaistiniai preparatai, medicinos priemonės (medicinos prietaisai) ar kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės.

 

47. Parengiamas elektroninį vaistinio preparato, medicinos priemonės (medicinos prietaiso) ir kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės išdavimo (pardavimo) dokumentas, kuris tvirtinamas elektroniniu parašu.

 

48. Galima koreguoti elektroninį vaistinio preparato, medicinos priemonės (medicinos prietaiso) ir kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės išdavimo (pardavimo) dokumentą. Pakoreguotas elektroninį vaistinio preparato, medicinos priemonės (medicinos prietaiso) ir kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės išdavimo (pardavimo) dokumentas patvirtinamas elektroniniu parašu.

 

49. Detalią vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ar kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) pagal e. receptą tvarką nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras.

 

IX SKYRIUS

MEDICININIŲ VAIZDŲ DUOMENŲ ĮVEDIMAS IR PERŽIŪRA

 

50. Asmens sveikatos priežiūros įstaigose, neturinčiose savo IS ar specializuotos medicininių vaizdų saugojimo ir mainų informacinės sistemos (toliau – PACS), medicininius vaizdus sudarančios rinkmenos į ESPBI IS perduodamos ir medicininių vaizdų diagnostiniai aprašymai rengiami e. sveikatos portale.

 

51. Asmens sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose PACS, medicininius vaizdus sudarančias rinkmenas galima perduoti automatiniu būdu naudojantis ESPBI IS duomenų mainų posisteme, o medicininių vaizdų diagnostinius aprašymus rengti e. sveikatos portale.

 

52. Asmens sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose PACS ir IS, medicininius vaizdus sudarančias rinkmenas ir medicininių vaizdų diagnostinius aprašymus galima perduoti automatiniu būdu naudojantis ESPBI IS duomenų mainų posistemę.

53. Medicininius vaizdus galima originaliu formatu atsisiųsti į darbo vietos kompiuterį arba PACS, arba peržiūrėti glaudinto formato medicininius vaizdus e. sveikatos portale.

 

 

X SKYRIUS

PACIENTŲ NAUDOJIMASIS E. SVEIKATOS PASLAUGOMIS E. SVEIKATOS PORTALE

 

54. Pacientas e. sveikatos portale turi teisę peržiūrėti savo, vaiko (įvaikio), globotinio ESI įrašus ir atsisiųsti su savo ESI įrašais susijusiu medicininius vaizdus, peržiūrėti išduotus siuntimus, sudarytus e. receptus ir skiepų kalendoriaus įrašus, pateikti savo komentarą apie atitinkamą ESI įrašą, išduotą siuntimą ar sudarytą e. receptą arba pateikti su sveikata susijusius pastebėjimus bei pasirinkti, ar ši paciento įvesta informacija bus matoma tik jam ar visiems prieigą prie paciento ESI turintiems asmenims. Ši teisė gali būti ribojama teisės aktų nustatyta tvarka.

 

55. Paciento pateikta informacija automatiškai registruojama ESPBI IS, pažymint, kad informacija yra pateikta paciento. Duomenys su žyma, nurodančia, kad informacija pateikta paciento, nėra laikomi klinikiniais duomenimis ir neprivaloma į šiuos duomenis atsižvelgti.

 

56. Pacientas e. sveikatos portale turi teisę išreikšti valią ir nurodyti tam tikrus savo ESI asmens duomenis, kurie nebus matomi, išskyrus pacientą gydantį šeimos gydytoją ir konkretų ESI įrašą sukūrusį asmenį. Prieigos prie savo ESI įrašų suteikimo ar uždraudimo faktą, susipažinęs su tokio sprendimo galimomis pasekmėmis, pacientas privalo patvirtinti elektroniniu parašu.

 

57. Teikiant būtinąją medicinos pagalbą pacientui, atliekant paciento medicinos ekspertizę (teismo, specializuotąją, psichiatrinę, psichologinę ar kitokią) ar teikiant išvadas dėl paciento darbo profesinės rizikos sąlygomis ir karinės medicinos ekspertizės komisijai, kai šių duomenų reikia paciento (tikrosios karo tarnybos kario ar civilinės krašto apsaugos tarnybos statutinio tarnautojo) karinei medicinos ekspertizei atlikti, prieigos teisė prie visų paciento ESI duomenų nepriklausomai nuo paciento nustatytos prieigos prie jo ESI duomenų, apribojimo, neribojama.

 

58. Specialistui, sukūrusiam paciento ESI įrašus, nepriklausomai nuo paciento nustatytos prieigos prie jo ESI duomenų apribojimo, prieigos teisė nėra ribojama.

 

59. Pacientas turi teisę pasirinkti ir kaip atstovus nurodyti kitus asmenis, kuriuos įgalioja atlikti veiksmus, susijusius su jo sveikatos įrašais, esančiais ESPBI IS (peržiūrėti ir komentuoti paciento ESI įrašus, peržiūrėti paciento skiepų kalendoriaus įrašus, peržiūrėti pacientui išduotas pažymas, peržiūrėti paciento siuntimus, įgaliojusio paciento vardu teikti prašymus gauti pažymas, peržiūrėti ir atsakyti gautus pranešimus, valdyti paciento įgaliojimus, apriboti prieigos prie paciento ESI teises), įskaitant teisę atsiimti vaistus ar MPP pagal jam išduotus e. receptus. Pacientas, nurodydamas kitus jam atstovaujančius asmenis, kuriuos įgalioja atlikti veiksmus, susijusius su jo sveikatos įrašais, esančiais ESPBI IS, pateikia šių įgaliojimų terminus, įgaliotąjį (-uosius) asmenį (-is) identifikuojančius duomenis.

 

60. ESPBI IS, patikrinusi, ar įvesti paciento atstovo asmens duomenys yra teisingi, suformuoja ir pateikia elektroninį paciento atstovo įgaliojimą paciento sveikatos įrašų peržiūrai. Įgaliojimą atstovui pacientas privalo patvirtinti e. sveikatos portale.

 

61. Jeigu pacientas, kuris prisijungė prie e. sveikatos portalo ir patvirtino savo tapatybę, yra įgaliotas peržiūrėti kito paciento ESI ar atlikti kitus su įgaliojusio paciento sveikata susijusius veiksmus, jis e. sveikatos portalo personalizuotoje srityje turi pasirinkti jam priskirtą konkretų įgaliojimą, pagal kurį atliks su e. sveikatos paslaugomis susijusius veiksmus.

 

62. Pacientas turi galimybę iš savo prieigos e. sveikatos portale pateikti prašymą savo šeimos gydytojui suformuoti pasirinktą iš ESPBI IS realizuotų pažymų sąrašo medicininę pažymą.

 

63. Aprašo 62 punkte nurodyta suformuota pažyma pasirašoma elektroniniu parašu.

 

64. Pacientas medicinines pažymas viešojo administravimo institucijoms ar įstaigoms, kitiems subjektams gali pateikti, kai pažymos yra užregistruotos ESPBI IS.

 

65. Pacientas turi teisę gauti pranešimus, priminimus apie išduotus siuntimus, e. receptus, apie kuriuos pacientas informuojamas e. sveikatos portale jo personalizuotoje srityje arba kurie yra automatiškai išsiunčiami pacientui jo e. sveikatos portalo personalizuotoje srityje nustatytu būdu. Pacientas turi teisę pateikti atsakymą į gautą pranešimą. Pacientas turi teisę nurodyti, kad jam nebūtų siunčiami tam tikrų kategorijų elektroniniai pranešimai, susiję su sveikatos priežiūra.

 

 

XI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

66. Asmenys, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

___________________


 

Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros

informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo

priedas

 

ELEKTRONINĖS SVEIKATOS IR PASLAUGŲ BENDRADARBIAVIMO INFRASTRUKTŪROS INFORMACINĖS SISTEMOS ELEKTRONINIŲ MEDICININIŲ DOKUMENTŲ, ATITINKANČIŲ STATISTINES

APSKAITOS FORMAS, SĄRAŠAS

 

 

Kodas

Klinikinio elektroninio dokumento pavadinimas

Atitinka statistinę apskaitos formą ar jos dalį

E003

Stacionaro epikrizė

003/a „Gydymo stacionare ligos istorijos“ dalis „epikrizė“

E025

Ambulatorinio apsilankymo aprašymas

025/a „Asmens ambulatorinė sveikatos istorijos“ dalis 025-1/a „Įdėtinis lapas į ambulatorinę kortelę“

E027

Siuntimas konsultacijai, tyrimams, gydymui

028-1/a „Siuntimas tirti, konsultuoti ir gydyti“

027/a „Medicinos dokumentų išrašas“

E027-a

Atsakymas į siuntimą konsultacijai, tyrimams, gydymui

 

028-1/a „Siuntimas tirti, konsultuoti ir gydyti“

E027-va

Diagnostinio tyrimo aprašymas

 

E063

Vakcinacijos įrašas

063/a „Profilaktiniai skiepijimai“

E200

Laboratorinio tyrimo užsakymas

200/a „Siuntimas laboratoriniam tyrimui ir rezultatas“

E200-a

Laboratorinio tyrimo rezultatų (duomenų) protokolas

200/a „Siuntimas laboratoriniam tyrimui ir rezultatas“

E014

Patologijos tyrimo užsakymas

014-1/a „Biopsinės ir operacinės medžiagos siuntimas tirti“

E014-a

Patologijos tyrimo atsakymas

014-1/a „Biopsinės ir operacinės medžiagos tyrimo rezultatai“

EREC01

Elektroninis receptas

Recepto 1, 2, 3 formos

EVAI01

Elektroninis vaistinio preparato ir (ar) kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės išdavimo dokumentas

_________

E103-1

Vaiko gimimo pažymėjimas

103-1/a „Vaiko gimimo pažymėjimas“

E047

Privalomo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma

047/a „Privalomo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma“

E048

Asmens medicininė knygelė (sveikatos pasas)

048/a „Asmens medicininė knygelė (sveikatos pasas)“

E049

Asmens privalomojo sveikatos tikrinimo kortelė

049/a „Asmens privalomojo sveikatos tikrinimo kortelė“

E083-1

Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma

083-1/a „Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma“

E106

Medicininis mirties liudijimas

106/a „Medicininis mirties liudijimas“

E106-2-1

Medicininis perinatalinės mirties liudijimas

106-2-1/a „Medicininis perinatalinės mirties liudijimas“

E-027-1

Vaiko sveikatos pažymėjimas

027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“