Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL UŽ KORUPCIJAI ATSPARIOS APLINKOS KŪRIMĄ ATSAKINGŲ SUBJEKTŲ PAVYZDINIŲ NUOSTATŲ IR PAREIGYBĖS APRAŠYMO patvirtinimo

 

2021 m. gruodžio 29 d. Nr. 1155

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 25 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo padalinio pavyzdinius nuostatus;

1.2. Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo asmens pavyzdinį pareigybės aprašymą.

2. Nustatyti, kad:

2.1. viešojo sektoriaus subjektas, rengdamas ir tvirtindamas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo asmens (-ų) pareigybės (-ių) aprašymą (-us), vadovaujasi šiuo nutarimu ir jo veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

2.2. Šis nutarimas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                        Ingrida Šimonytė

 

 

 

Teisingumo ministrė                                                                       Evelina Dobrovolska

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2021 m. gruodžio 29 d.  nutarimu Nr. 1155

 

 

UŽ KORUPCIJAI ATSPARIOS APLINKOS KŪRIMĄ ATSAKINGO PADALINIO PAVYZDINIAI NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo padalinio pavyzdiniai nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja viešojo sektoriaus subjekte įsteigto už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo padalinio (toliau – Padalinys) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos garantijas bei veiklos organizavimą.

2. Padalinys yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas viešojo sektoriaus subjekto vadovui.

3. Padalinys savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Nuostatais ir kitais teisės aktais.

4. Šiose Nuostatuose sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Korupcijos prevencijos įstatyme

 

II SKYRIUS

UŽ KORUPCIJAI ATSPARIOS APLINKOS KŪRIMĄ ATSAKINGO PADALINIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

5. Padalinio uždaviniai:

5.1. kurti antikorupcinę aplinką viešojo sektoriaus subjekte;

5.2. įgyvendinti korupcijos prevencijos priemones bei vykdyti jų įgyvendinimo stebėseną;

5.3. stiprinti viešojo sektoriaus subjekto darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą;

5.4. vykdyti teisės pažeidimų (įskaitant korupcinio pobūdžio) tyrimus.

6. Įgyvendindamas Nuostatų 5.1 papunktyje nustatytą uždavinį, Padalinys atlieka šias funkcijas:

6.1. atlieka veiksmus, kurių reikia Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimui viešojo sektoriaus subjekte užtikrinti;

6.2. teikia nuomonę personalo formavimo procedūrose vertinant Korupcijos prevencijos įstatymo III skyriuje nustatyta tvarka gautą informaciją apie asmenį;

6.3. atlieka viešojo sektoriaus subjekto darbuotojų viešųjų ir privačių interesų deklaravimo bei viešųjų ir privačių interesų derinimo praktikos kontrolę ir stebėseną;

6.4. atlieka veiksmus, kurių reikia Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo įgyvendinimui viešojo sektoriaus subjekte užtikrinti;

6.5. skatina, koordinuoja ir kontroliuoja korupcijai atsparios aplinkos kūrimą viešojo sektoriaus subjektui pavaldžiuose ir (ar) jo valdymo sričiai priskirtuose viešojo sektoriaus subjektuose, jeigu tokių yra;

6.6. bendradarbiauja ir keičiasi informacija, kurios reikia korupcijai atsparios aplinkos kūrimui užtikrinti, su kitais viešojo sektoriaus subjekto struktūriniais padaliniais, taip pat kitais viešojo sektoriaus subjektais ir jų Padaliniais ar juose dirbančiais asmenimis;

6.7. pagal poreikį atlieka kitas viešojo sektoriaus subjekto vadovo pavestas funkcijas, gerinančias korupcijai atsparią aplinką.

7. Įgyvendindamas Nuostatų 5.2 papunktyje nustatytą uždavinį, Padalinys atlieka šias funkcijas:

7.1. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka atlieka korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą;

7.2. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka atlieka teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;

7.3. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka atlieka atsparumo korupcijai lygio nustatymą;

7.4. kontroliuoja, kaip viešojo sektoriaus subjekto darbuotojai laikosi antikorupcinio elgesio standartų, konsultuoja juos antikorupcinio elgesio klausimais, prireikus taiko korupcijai atsparios aplinkos kūrimo ir kitas teisės aktuose numatytas prevencines  ir (ar) poveikio priemones;

7.5. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka rengia korupcijos prevencijos veiksmų planą ir atlieka jo įgyvendinimo stebėseną.

8. Įgyvendindamas Nuostatų 5.3 papunktyje nustatytą uždavinį, Padalinys rengia mokymus, orientuotus į viešojo sektoriaus subjekto darbuotojų antikorupcinio sąmoningumo stiprinimą.

9. Įgyvendindamas Nuostatų 5.4 papunktyje nustatytą uždavinį, Padalinys pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo teisės pažeidimų (įskaitant korupcinio pobūdžio) tyrimą arba dalyvauja juos tiriant, jeigu specialiuosiuose įstatymuose ar jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nenustatyta kita pažeidimų tyrimų tvarka.

 

III SKYRIUS

UŽ KORUPCIJAI ATSPARIOS APLINKOS KŪRIMĄ ATSAKINGO PADALINIO TEISĖS

 

10. Padalinys, vykdydamas savo funkcijas, turi teisę:

10.1. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų, taip pat registrų, valstybės informacinių sistemų jų turimą ar tvarkomą korupcinio pobūdžio teisės pažeidimams tirti bei korupcijai atspariai aplinkai kurti reikalingą informaciją;

10.2. gauti viešojo sektoriaus subjekto, kuriame jis dirba arba dėl kurio atlieka korupcijai atsparios aplinkos kūrimo funkcijas, darbuotojų paaiškinimus dėl galimai padarytų korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų;

10.3. tvarkyti asmens duomenis, kai tai būtina, ir tik tuos asmens duomenis, kurių reikia kuriant korupcijai atsparią aplinką, užtikrinant korupcijos prevenciją, nustatant ir tiriant korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, vadovaudamasis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

 

IV SKYRIUS

UŽ KORUPCIJAI ATSPARIOS APLINKOS KŪRIMĄ ATSAKINGO PADALINIO VEIKLOS GARANTIJOS

 

11. Viešojo sektoriaus subjekto vadovas užtikrina:

11.1. galimybę duomenis, susijusius su nustatytais teisės pažeidimais, korupcijos rizikos veiksniais, taip pat pasiūlymus dėl korupcijai atsparios aplinkos kūrimo ir kitą reikšmingą informaciją teikti jam tiesiogiai;

11.2. Padalinio veiklos ir organizacinį nepriklausomumą;

11.3. korupcijai atsparios aplinkos kūrimo veiklai reikalingus išteklius;

11.4. priemones, kuriomis Padalinio darbuotojai būtų apsaugomi nuo galimo neigiamo poveikio dėl jų atliekamų funkcijų.

 

V SKYRIUS

UŽ KORUPCIJAI ATSPARIOS APLINKOS KŪRIMĄ ATSAKINGO PADALINIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

12. Padaliniui vadovauja ir vadovaudamasis Nuostatais jo veiklą savarankiškai organizuoja Padalinio vadovas, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas viešojo sektoriaus subjekto vadovui.

13. Padalinio vadovas atsako už Nuostatais Padaliniui pavestų uždavinių įgyvendinimo ir funkcijų vykdymo organizavimą.

14. Padalinio vadovas:

14.1. organizuoja ir tobulina Padalinio darbą, teikia pasiūlymus dėl korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių diegimo ir įgyvendinimo tiesiogiai viešojo sektoriaus subjekto vadovui;

14.2. atstovauja viešojo sektoriaus subjektui kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose, dalyvauja viešojo sektoriaus subjekto vykdomuose projektuose, darbo grupių ir komisijų veikloje bei pasitarimuose korupcijai atsparios aplinkos kūrimo klausimais;

14.3. palaiko profesinius ryšius su šalies ir užsienio institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis dėl korupcijai atsparios aplinkos kūrimo;

14.4. rengia Padalinio darbuotojų pareigybių aprašymus (nuostatus) ir teikia juos viešojo sektoriaus subjekto vadovui tvirtinti;

14.5. teikia viešojo sektoriaus subjekto vadovui pasiūlymus dėl Padalinio darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo ar darbo sutarties nutraukimo, jų kvalifikacijos kėlimo bei profesinių įgūdžių tobulinimo;

14.6. prižiūri, kaip Padalinio darbuotojai įgyvendina korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemones, vertina jų įgyvendinimo kokybę, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka vertina Padalinio darbuotojų veiklą.

15. Padalinio darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs Padalinio vadovui ir atsako už tinkamą savo funkcijų atlikimą bei gautų pavedimų vykdymą.

 

––––––––––––––––

 

Pastaba. Viešojo sektoriaus subjektai, rengdami už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingų padalinių nuostatus, taiko be išimčių Nuostatų 6.1, 6.3, 7.3–7.5, 9, 10.1–10.3 papunkčiuose nustatytas nuostatas. Savarankiškos įstaigos ir viešojo sektoriaus subjektai, turintys jiems pavaldžių ir (ar) jų valdymo sričiai priskirtų viešojo sektoriaus subjektų, taip pat taiko be išimčių 6.5  papunktyje nustatytą nuostatą. Viešojo sektoriaus subjektai gali nukrypti nuo kitų punktų, jeigu tai atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 25 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas.

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 29 d.

nutarimu Nr. 1155

 

 

už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo ASMENS pavyzdinis PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PASKIRTIS

 

1. Ši pareigybė reikalinga viešojo sektoriaus subjekto kompetencijai priskirtoms korupcijai atsparios aplinkos kūrimo funkcijoms vykdyti.

 

II SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

2. Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo be išimties atlieka šias funkcijas:

2.1. organizuoja ir (ar) vykdo teisės pažeidimų (įskaitant korupcinio pobūdžio) tyrimą arba dalyvauja juos tiriant;

2.2. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka organizuoja ir (ar) atlieka atsparumo korupcijai lygio nustatymą;

2.3. tvarko ir (ar) nagrinėja vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu gautą informaciją apie pažeidimus, renka ir kaupia nuasmenintus statistinius duomenis, susijusius su gautų pranešimų skaičiumi, ir sistemina tų duomenų nagrinėjimo rezultatus;

2.4. organizuoja ir (ar) atlieka viešojo sektoriaus subjekto darbuotojų viešųjų ir privačių interesų deklaravimo bei viešųjų ir privačių  interesų derinimo praktikos kontrolę ir stebėseną;

2.5. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka rengia korupcijos prevencijos veiksmų planą ar organizuoja jo rengimą, atlieka šio plano įgyvendinimo stebėseną;

2.6. kontroliuoja, kaip viešojo sektoriaus subjekto darbuotojai laikosi antikorupcinio elgesio standartų, konsultuoja juos antikorupcinio elgesio klausimais;

2.7. skatina, koordinuoja ir kontroliuoja korupcijai atsparios aplinkos kūrimą viešojo sektoriaus subjektui pavaldžiuose ir (ar) jo valdymo sričiai priskirtuose viešojo sektoriaus subjektuose, jeigu tokių yra.

3. Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo asmens atliekamos funkcijos, nuo kurių galimas nukrypimas pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 25 straipsnio 2 dalį:

3.1. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka organizuoja ir (ar) atlieka korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą;

3.2. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka organizuoja ir (ar) atlieka teisės aktų projektų antikorupcinius vertinimus;

3.3. sudaro pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašą arba organizuoja jo sudarymą, taip pat dalyvauja ir teikia nuomonę personalo formavimo procedūrose vertinant iš Specialiųjų tyrimų tarnybos gautą informaciją apie asmenį;

3.4. organizuoja ir (ar) rengia mokymus, orientuotus į viešojo sektoriaus subjekto darbuotojų antikorupcinio sąmoningumo stiprinimą;

3.5. teikia pasiūlymus viešojo sektoriaus subjekto vadovui dėl korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių diegimo ir įgyvendinimo;

3.6. prižiūri viešojo sektoriaus subjekto darbuotojų atžvilgiu vykdomos lobistinės veiklos deklaravimą ir vykdo šios veiklos kontrolę;

3.7. pagal poreikį atlieka kitas funkcijas, gerinančias korupcijai atsparią aplinką.

 

III SKYRIUS

PAVALDUMAS

 

4. Šias pareigas einantis asmuo tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas viešojo sektoriaus subjekto vadovui arba už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo padalinio, jeigu toks padalinys viešojo sektoriaus subjekte yra įsteigtas, vadovui.

 

Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)                                                

(Data)

 

_________________