LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. A1-338 „DĖL NEĮGALIŲJŲ APRŪPINIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS IR ŠIŲ PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. balandžio 17 d. Nr. A1-223

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo:

1.1.  Pakeičiu 5.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.9. įsigyti vieną iš telefonų: laidinį, jeigu jo gyvenamojoje vietoje įvesta fiksuoto telefono ryšio linija, arba gauti judriojo (mobiliaus) ryšio telefono įsigijimo išlaidų kompensaciją, ar planšetinį kompiuterį;“.

1.2. Pripažįstu netekusiu galios 5.16 papunktį.

1.3. Papildau 201 punktu:

201. Savivaldybės įstaiga ar Centro teritorinis padalinys kontroliuoja asmenų naudojimąsi techninės pagalbos priemonėmis pagal Centro direktoriaus patvirtintą tvarkos aprašą.“

1.4. Pakeičiu 21 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

21. Asmenys, nurodyti šio Aprašo 3 punkte, nemokamai aprūpinami judėjimo techninės pagalbos priemonėmis nuolat ar laikinai naudoti, išskyrus brangiai kainuojančias techninės pagalbos priemones bei šio Aprašo 27 punkte, 38.1, 38.2 papunkčiuose ir 464 punkte nurodytas priemones.“

1.5. Pakeičiu VI skyrių ir jį išdėstau taip:

,,VI. APRŪPINIMAS RANKOMIS ARBA AUTOMATIŠKAI REGULIUOJAMOMIS LOVOMIS, KOJOMIS MINAMAIS TRIRAČIAIS AR KETURRAČIAIS

 

37. Asmenis naujomis, atnaujintomis ar paramos būdu gautomis rankomis ar automatiškai reguliuojamomis lovomis, kojomis minamais triračiais ar keturračiais aprūpina Centro teritoriniai padaliniai arba savivaldybių įstaigos.

38. Centro teritorinis padalinys arba savivaldybės įstaiga asmenis aprūpina:

38.1. rankomis arba automatiškai reguliuojamomis lovomis vieną kartą per 15 metų;

38.2. kojomis minamais triračiais ar keturračiais vieną kartą per 6 metus.

39. Centro teritorinis padalinys arba savivaldybės įstaiga asmeniui siūlo turimą paramos būdu gautą, grąžintą arba naują rankomis arba automatiškai reguliuojamą lovą, kojomis minamą triratį ar keturratį.

40. Asmuo, sutikęs įsigyti Centro teritorinio padalinio arba savivaldybės įstaigos siūlomą lovą, išskyrus gautą paramos būdu, kojomis minamą triratį ar keturratį, sumoka į Centro atsiskaitomąją sąskaitą:

40.1. 150 litų įmoką už rankomis reguliuojamą lovą;

40.2. 250 litų įmoką už automatiškai reguliuojamą lovą;

40.3. 10 procentų naujo kojomis minamo triračio ar keturračio kainos ar grąžintos likutinės vertės.

41. Centro teritorinis padalinys arba savivaldybės įstaiga rankomis arba automatiškai reguliuojamomis lovomis, kojomis minamais triračiais ar keturračiais, gautais paramos būdu, asmenis aprūpina nemokamai.

42. Asmuo, nesutikęs įsigyti Centro teritorinio padalinio arba savivaldybės įstaigos siūlomos rankomis arba automatiškai reguliuojamos lovos, kojomis minamo triračio ar keturračio, įrašomas į asmenų, pageidaujančių įsigyti rankomis arba automatiškai reguliuojamą lovą, kojomis minamą triratį ar keturratį, eilės pabaigą.

43. Nepasibaigus šio Aprašo 38.2 papunktyje nurodytam terminui, kitas kojomis minamas triratis ar keturratis asmeniui gali būti išduodamas eilės tvarka esant šioms sąlygoms:

43.1. jei gautas kojomis minamas triratis ar keturratis naudojimosi laikotarpiu visiškai nusidėvėjo ir yra pripažintas netinkamu naudoti;

43.2. pasikeitus asmens sveikatos būklei, fiziniams duomenims ar jo individualiems poreikiams, kai asmuo nebegali naudotis turimu kojomis minamu triračiu ar keturračiu ir nėra galimybės jį individualiai pritaikyti. Šiuo atveju asmuo Centro teritoriniam padaliniui arba savivaldybės įstaigai pateikia asmenį gydančio gydytojo išvadą dėl pasikeitusios asmens sveikatos būklės ar fizinių duomenų.

44. Esant šio Aprašo 43 punkte nurodytoms sąlygoms, asmuo per 30 dienų grąžina turimą kojomis minamą triratį ar keturratį Centro teritoriniam padaliniui arba savivaldybės įstaigai.

45. Grąžinus rankomis arba automatiškai reguliuojamą lovą, praėjus ne daugiau kaip
12 mėn. nuo lovos išdavimo asmeniui dienos, Centras grąžina asmeniui ar jo paveldėtojams arba asmeniui, pasirašiusiam aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis sutartį:

45.1. 50 litų už rankomis reguliuojamą lovą;

45.2. 100 litų už automatiškai reguliuojamą lovą.

451. Grąžinus rankomis arba automatiškai reguliuojamą lovą, praėjus daugiau kaip 12 mėn. nuo jos išdavimo asmeniui dienos, įmoka negrąžinama.

46. Grąžinus kojomis minamą triratį ar keturratį, nepasibaigus šio Aprašo 38.2 papunktyje nurodytam terminui, Centras grąžina asmeniui ar jo paveldėtojams arba asmeniui, pasirašiusiam aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis sutartį, 10 procentų kojomis minamo triračio ar keturračio likutinės vertės, apskaičiuotos jo grąžinimo Centro teritoriniam padaliniui ar savivaldybės įstaigai dieną.“

1.6. Papildau VI1 skyriumi:

VI.1 APRŪPINIMAS SUAUGUSIŲ ASMENŲ NAKTIPUODŽIO KĖDUTĖMIS (SU AR BE RATUKŲ) AR VAIKŠTYNĖMIS SU STALIUKU

 

461. Asmenis naujomis, atnaujintomis ar paramos būdu gautomis naktipuodžio kėdutėmis (su ar be ratukų) (toliau – naktipuodžio kėdutės) ar vaikštynėmis su staliuku aprūpina Centro teritoriniai padaliniai arba savivaldybių įstaigos.

462. Centro teritorinis padalinys arba savivaldybės įstaiga asmenis aprūpina naktipuodžio kėdutėmis ar vaikštynėmis su staliuku vieną kartą per 6 metus.

463. Centro teritorinis padalinys arba savivaldybės įstaiga asmeniui siūlo turimą paramos būdu gautą, grąžintą arba naują naktipuodžio kėdutę ar vaikštynę su staliuku.

464. Asmuo, sutikęs įsigyti Centro teritorinio padalinio arba savivaldybės įstaigos siūlomą naktipuodžio kėdutę, išskyrus gautą paramos būdu, ar vaikštynę su staliuku, sumoka į Centro atsiskaitomąją sąskaitą:

4641. 20 litų įmoką už naktipuodžio kėdutę;

4642. 30 litų įmoką už vaikštynę su staliuku.

465. Centro teritorinis padalinys arba savivaldybės įstaiga naktipuodžio kėdutėmis ar vaikštynėmis su staliuku, gautomis paramos būdu, asmenis aprūpina nemokamai.

466. Asmuo, nesutikęs įsigyti Centro teritorinio padalinio arba savivaldybės įstaigos siūlomos naktipuodžio kėdutės ar vaikštynės su staliuku, įrašomas į asmenų, pageidaujančių įsigyti naktipuodžio kėdutę ar vaikštynę su staliuku, eilės pabaigą.

467. Naktipuodžio kėdutės ar vaikštynės su staliuku, kai tampa nebereikalingos arba netinkamos naudoti, švarios, tvarkingos ir sukomplektuotos grąžinamos savivaldybės įstaigai ar Centro teritoriniam padaliniui. Naktipuodžio kėdučių ar vaikštynių su staliuku pasiėmimas, grąžinimas ar pakartotinis išdavimas iš savivaldybės įstaigos ar Centro teritorinio padalinio vykdomas taikant šio Aprašo IV skyriaus 22, 23, 24 ir 25 punktų nuostatas.

468. Grąžinus naktipuodžio kėdutę ar vaikštynę su staliuku Centro teritoriniam padaliniui arba savivaldybės įstaigai įmoka asmeniui negrąžinama.“

1.7. Pakeičiu 59 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

59. Asmenys nemokamai aprūpinami regos ir klausos techninės pagalbos priemonėmis nuolat naudoti, išskyrus brangiai kainuojančias techninės pagalbos priemones bei šio Aprašo 68 punkte ir 76.4, 76.5, 76.6 papunkčiuose nurodytas priemones.“

1.8. Pakeičiu 63 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

63. Centro direktoriaus sudaryta komisija nagrinėja asmens prašymą skirti monokuliaro, nešiojamojo elektroninio vaizdo didinimo įtaiso, uždarosios televizijos sistemos, judriojo (mobilaus) ryšio telefono (kalbančio), kūno termometro (kalbančio), rankinio laikrodžio (kalbančio), stalinio laikrodžio (kalbančio), virtuvės svarstyklių (kalbančių), elektroninio skaičiuotuvo (kalbančio), laidinio telefono (kalbančio), elektroninio orientavimosi prietaiso, kraujospūdžio matuoklio (kalbančio), judriojo (mobilaus) ryšio telefono (kalbančio) įgarsinimo programinės įrangos, spalvų matuoklio (kalbančio) įsigijimo išlaidų kompensaciją ir priima sprendimą dėl asmens įrašymo į asmenų, pageidaujančių gauti kompensaciją, eilę per 15 darbo dienų nuo visų reikiamų šio aprašo 10 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos.“

1.9. Papildau 64.14 papunkčiu:

64.14. spalvų matuoklio (kalbančio) – vieną kartą per 5 metus iki 120 litų, bet ne daugiau už faktines išlaidas;“.

1.10. Pakeičiu 65 punktą ir jį išdėstau taip:

65. Šio Aprašo 64.1, 64.2, 64.3, 64.5, 64.6, 64.7, 64.8, 64.9, 64.10, 64.11, 64.12
64.13 ir 64.14 papunkčiuose nurodytą kompensaciją asmuo pakartotinai gali gauti tik pasibaigus nurodytuose papunkčiuose nustatytam terminui, terminą skaičiuojant nuo paskutinio sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos.“

1.11. Pakeičiu X skyrių ir jį išdėstau taip:

X. APRŪPINIMAS PRIE RADIJO IR TELEVIZIJOS IMTUVŲ JUNGIAMAIS ĮTAISAIS AR GARSO RODYTUVAIS (ELEKTRONINĖMIS AUKLĖMIS)

 

67. Asmenis naujais prie radijo ir televizijos imtuvų jungiamais įtaisais ar garso rodytuvais (elektroninėmis auklėmis) aprūpina teritoriniai padaliniai.

68. Centro teritorinis padalinys aprūpina asmenis prie radijo ir televizijos imtuvų jungiamu įtaisu ar garso rodytuvu (elektronine aukle) vieną kartą per 8 metus.

69. Asmuo, sutikęs įsigyti Centro teritorinio padalinio jam siūlomą prie radijo ir televizijos imtuvų jungiamą įtaisą ar garso rodytuvą (elektroninę auklę), sumoka į Centro atsiskaitomąją sąskaitą 30 procentų prie radijo ir televizijos imtuvų jungiamo įtaiso kainos ar garso rodytuvo (elektroninės auklės) kainos. Asmenys, auginantys vaiką iki 3 metų, garso rodytuvu (elektronine aukle) aprūpinami nemokamai vieną kartą per 8 metus.

70. Asmuo, nesutikęs įsigyti Centro teritorinio padalinio siūlomo prie radijo ir televizijos imtuvų jungiamą įtaisą ar garso rodytuvą (elektroninę auklę), įrašomas į asmenų, pageidaujančių įsigyti šią priemonę, eilės pabaigą.“

1.12. Pakeičiu XI skyrių ir jį išdėstau taip:

XI. NAUJO JUDRIOJO (MOBILAUS) RYŠIO TELEFONO (VIBRUOJANČIO) AR PLANŠETINIO KOMPIUTERIO, ĮSIGYTO ASMENS LĖŠOMIS, IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

 

71. Centro direktoriaus sudaryta komisija nagrinėja asmens prašymą skirti judriojo (mobilaus) ryšio telefono (vibruojančio) ar planšetinio kompiuterio įsigijimo išlaidų kompensaciją ir priima sprendimą dėl asmens įrašymo į asmenų, pageidaujančių gauti kompensaciją, eilę per 15 darbo dienų nuo visų šio Aprašo 10 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos.

Kompensacija išmokama eilės tvarka iš atitinkamai grupei techninės pagalbos priemonių kompensuoti skiriamų lėšų, neviršijant techninės pagalbos priemonės kompensuojamos kainos dalies.

72. Asmuo turi teisę gauti judriojo (mobilaus) ryšio telefono (vibruojančio) ar planšetinio kompiuterio įsigijimo išlaidų kompensaciją vieną kartą per 4 metus iki 600 litų, bet ne daugiau už faktines išlaidas.

73. Šio aprašo 72 punkte nurodytą judriojo (mobilaus) ryšio telefono (vibruojančio), išskyrus planšetinio kompiuterio, kompensaciją asmuo gali gauti:

73.1. nuo šio Aprašo įsigaliojimo dienos, jei sprendimas skirti kompensaciją buvo priimtas iki 2011 m. gruodžio 31 d.;

73.2. nuo 2014 m. sausio 1 d., jei sprendimas skirti kompensaciją buvo priimtas 2012 m.;

73.3. nuo 2015 m. sausio 1 d., jei sprendimas skirti kompensaciją buvo priimtas nuo 2013 m. sausio 1 d. iki šio Aprašo įsigaliojimo dienos.

74. Šio Aprašo 72 punkte nurodyta kompensacija yra pervedama į gavėjo nurodytą asmeninę arba kito asmens, pateikus notaro patvirtintą įgaliojimą, sąskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje kredito įstaigoje ar išmokama Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktoje mokėjimo įstaigoje (jos padalinyje).“

1.13. Pakeičiu 76.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

76.1. aktyvaus tipo vežimėlio – vieną kartą per 5 metus iki 4200 litų, bet ne daugiau už faktines išlaidas;“.

1.14. Pakeičiu 76.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

76.2. neįgaliojo vežimėlio, skirto tetraplegikui – vieną kartą per 5 metus iki 4200 litų, bet ne daugiau už faktines išlaidas;“.

1.15. Papildau 79.11 papunkčiu:

79.11. Centro teritorinių padalinių specialistams sudaro sąlygas atlikti išduodamų techninės pagalbos priemonių išdavimo tvarkos reikalavimų vykdymo kontrolę bei savivaldybių įstaigų siūlomų nurašyti techninės pagalbos priemonių įvertinimą.“

1.16. Papildau 80 punktą antrąja pastraipa:

„Centro teritoriniai padaliniai ar savivaldybės įstaigos turimomis techninės pagalbos priemonėmis asmenis, pateikusius prašymą, aprūpina iš karto. Tuo atveju, kai asmeniui reikalingos techninės pagalbos priemonės Centro teritoriniame padalinyje ar savivaldybės įstaigoje nėra, asmeniui turi būti teikiama informacija apie reikalingos techninės pagalbos priemonės gavimo galimybes ir terminus.“

1.17. Pakeičiu 1 priedo 6.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

„6.2.

kojomis minami keturračiaiS

6 metai

asmenims iki 18 metų dėl cerebrinio ir kitų paralyžių, kai sutrikusi koordinacija, tačiau gali judėti keturračiu“

 

1.18. Pakeičiu 2 priedo 7.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„7.1.

mechaninės Brailio rašomosios mašinėlės (*) Y

7 metai

abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško“

 

1.19. Papildau 2 priedą 12.5 papunkčiu:

„12.5.

Spalvų matuoklis (kalbantis) S

5 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško“

1.20. Pakeičiu 3 priedo 2 punktą ir jį išdėstau taip:

„2.

Telefonai, telefono ryšio priemonės ir planšetiniai kompiuteriai“

 

 

 

1.21. Pakeičiu 3 priedo 2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.2.

Judriojo (mobilaus) ryšio telefonai (vibruojantys)S ar planšetiniai kompiuteriai

4 metai

klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 70 dB“


 

part_62d2c19ffe5742a093e08a789e9cf6d9_end

part_5cc4ea103b71441e81ca4eb61e2deb6c_end

part_d9bced02e37741f7a2e0cc5d4f2cacd1_end

1.22. Pakeičiu 3 priedo 4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„4.2.

garso rodytuvai (elektroninės auklės)S

8 metai

klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 60 dB“

 

1.23. Pripažįstu netekusia galios 3 priedo 4.2 papunkčio išnašą.

part_dbf126042d524e019b3cfca687ed8b3a_end

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                 Algimanta Pabedinskienė

part_15de9196eac44bc4aa2515d2b11452ec_end