HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2014 M. BALANDŽIO 8 D. ĮSAKYMO NR. D1-337 „DĖL Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikro tipo plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2016 m. gegužės 25 d. Nr. D1-380

Vilnius

 

P a k e i č i u Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. D1-337 „Dėl Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikro tipo plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7.

Lazdijų r.

Dusios ežeras (Metelių RP)

2334

15040123

61-12

Nuo navigacijos sezono pradžios iki birželio 20 d. draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis. Nuo birželio 21 d. iki navigacijos sezono pabaigos leidžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių galingumas 5 AG (4 kW) ir mažesnis, laikantis šių sąlygų:

1. neplaukiojama 300 m atstumu nuo kranto, išskyrus išplaukimą ar parplaukimą mažiausiuoju savaeigės plaukiojimo priemonės greičiu;

2. išplaukimas ir parplaukimas vykdomas tik Metelių regioninio parko teritorijų planavimo dokumentuose nustatytose išplaukimo ir parplaukimo vietose (prieplaukose).

Plaukiojant nesavaeigėmis plaukiojimo priemonėmis su elektriniais varikliais ir burinėmis plaukiojimo priemonėmis su elektriniais varikliais privalu laikytis 1 ir 2 punktuose nurodytų sąlygų visą navigacijos sezoną.

Draudimas netaikomas teikiant viešąsias paslaugas savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių bendras variklių galingumas neviršija 150 AG (110 kW), pažintinio vandens turizmo trasa, nustatyta Metelių regioninio parko teritorijų planavimo dokumentuose ir vadovaujantis Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos patvirtintu Metelių regioninio parko pažintinio vandens turizmo schemos Dusios ežere tvarkos aprašu.

 

2. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15.

Plungės r.

Platelių ežeras (Žemaitijos NP)

1181,5

17040030

2-5

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, išskyrus atvejus nurodytus Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. D1-187 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose patvirtinimo“, priede.

 

3. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21.

Švenčionių r.

Salaičių ežeras (Labanoro RP)

26,4

12130733

43-100

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis. Nesavaeigėmis plaukiojimo priemonėmis draudžiama plaukioti nuo navigacijos sezono pradžios iki liepos 1 d.

 

4. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22.

Švenčionių r.

Ešerinio ežeras (Labanoro RP)

19,7

12130737

43-205

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis. Nesavaeigėmis plaukiojimo priemonėmis draudžiama plaukioti nuo navigacijos sezono pradžios iki rugpjūčio 1 d.

 

5. Pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:

26.

Trakų r.

Lukos ežeras (Trakų INP)

87,7

12030200

57-138

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis. Draudimas netaikomas teisės aktų nustatyta tvarka teikiant viešąsias paslaugas savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių bendras variklių galingumas neviršija 150 AG (110 kW), vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės tarybos patvirtintu Ekologinių turizmo transporto grandžių Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje specialiuoju planu, nustatančiu vandens turizmo maršrutus.

 

6. Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

31.

Zarasų r.

Šiurpio ežeras (Gražutės RP)

66,9

12230322

32-13

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis. Nesavaeigėmis plaukiojimo priemonėmis draudžiama plaukioti nuo navigacijos sezono pradžios iki liepos 1 d.

 

7. Papildau 34 punktu:

34.

Zarasų r.

Šventelio ežeras (Gražutės RP)

13,7

12230255

32-44

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis. Nesavaeigėmis plaukiojimo priemonėmis draudžiama plaukioti nuo navigacijos sezono pradžios iki liepos 1 d.

 

8. Papildau 35 punktu:

35.

Zarasų r.

Šiurpelio ežeras (Gražutės RP

29,8

12230320

32-11

Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis. Nesavaeigėmis plaukiojimo priemonėmis draudžiama plaukioti nuo navigacijos sezono pradžios iki liepos 1 d.

 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                  Kęstutis Trečiokas