TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2008 m. gruodžio 29 d. Nr. T1-532

Telšiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 str. 4 d. (Žin., 2008-10-01, Nr. 113), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-366 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 75:2008 „Ikimokyklinio ugdymo mokykla: Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (Žin., 2008-05-13, Nr. 54-2005), Telšių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a patvirtinti Vaikų priėmimo į Telšių rajono savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Valdemaras Ramšas


PATVIRTINTA

Telšių rajono savivaldybė tarybos

2008 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T1-532

 

VAIKŲ PRIĖMIMO Į TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROJI DALIS

 

1.       Ši tvarka reglamentuoja vaikų priėmimą į Telšių rajono savivaldybės švietimo įstaigas mokytis pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

2.       Tvarkos paskirtis – užtikrinti Telšių rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė)  teikiamų švietimo paslaugų prieinamumą rajono gyventojams.

3.       Tvarkos nuostatomis vadovaujasi visos savivaldybės įsteigtos švietimo įstaigos (toliau – Mokyklos), įgyvendinančios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

 

II. PRIĖMIMO TVARKA

 

4.      Tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymus dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes priima lopšelių-darželių, mokyklų ir mokyklų-darželių, teikiančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, direktoriai.

5.      Į ikimokyklinio ugdymo grupes priimami vaikai nuo 1 iki 5 metų.

6.      Pradėti ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą priimamas vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas nuo 5 metų amžiaus gali būti teikiamas tėvų prašymu, jeigu vaikas yra pakankamai tokiam ugdymui subrendęs, pateikęs Pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą apie vaiko brandą.

7.      Priimant vaiką į ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupę, pateikiami tokie dokumentai: vaiko sveikatos būklės pažymėjimas, vaiko gimimo liudijimo pažymėjimo kopija bei dokumentai (arba jų kopijos), patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį, kuriais remiantis gali būti nustatyta pirmumo teisė būti priimtam arba taikomos mokesčio už maitinimą lengvatos.

8.      Tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymai registruojami tam skirtame žurnale. Registracijos žurnalą tvarko Mokyklos direktorius arba jo įsakymu paskirtas kitas darbuotojas. Žurnale privalo būti šios skiltys:

8.1.   įrašo eilės numeris;

8.2.   vaiko vardas, pavardė;

8.3.   vaiko gimimo data;

8.4.   vaiko namų adresas, kontaktiniai telefonai;

8.5.   prašymo įregistravimo data;

8.6.   nuo kada pageidauja pradėti lankyti įstaigą;

8 7.   įstaiga, į kurią tėvai (globėjai) dar yra padavę prašymą;

8.8.   tėvų parašas, patvirtinantis duomenų teisingumą.

9.      Priimant vaikus į priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupes, laikomasi eiliškumo tvarkos pagal prašymo registravimo datą.

10.    Jei keli prašymai pateikti tą pačią dieną, taikomi šie prioritetai:

10.1. specialiųjų poreikių vaikams;

10.2. vaikams iš šeimų, priskiriamų socialiai remtinų šeimų grupei;

10.3. šeimoms, kuriose auga trys ir daugiau vaikų;

10.4. nepilnoms šeimoms;

10.5. vaikams, kurių vienas iš tėvų yra mokinys, studentas ir mokosi mokymo įstaigų dieniniuose skyriuose;

10.6. vaikams, kurių vienas iš tėvų turi ne didesnį kaip 35 procentų darbingumo lygį (pirmosios ar antrosios grupės invalidas).

11.    Vaikų priėmimą organizuoja Mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta priėmimo komisija.

12.    Priėmimo komisija sudaroma iš 3 asmenų: vienas – mokyklos vadovas, kiti du – mokyklos tarybos deleguoti atstovai.

13.    Priėmimo komisijos posėdžiai, kuriuose svarstomi tėvų prašymai , organizuojami 2 kartus per metus (gegužės ir rugsėjo mėnesiais), esant reikalui, organizuojami papildomi posėdžiai. Konkrečios jų datos nustatomos Mokyklos direktoriaus įsakymu.

14.    Komisijos posėdžiai protokoluojami. Protokolą pasirašo komisijos pirmininkas. Protokolai saugojami, įtraukiant juos į mokyklos dokumentacijos planą.

15.    Vaikų priėmimas į grupes įforminamas Mokyklos direktoriaus įsakymu vadovaujantis priėmimo komisijos posėdžio protokolu.

16.    Mokyklos direktorius, vadovaudamasis priėmimo komisijos protokolais, tėvus (globėjus) apie vaikų priėmimą informuoja žodžiu arba raštu.

17.    Vaikų, priimtų į įstaigą, sąrašai skelbiami įstaigos informaciniuose stenduose.

18.    Su visų priešmokyklinio ugdymo ir ikimokyklinių grupių vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais) sudaroma dvišalė ugdymo sutartis.

19.    Ypatingų atvejų taikymo ir ginčytinus klausimus dėl vaikų priėmimo sprendžia Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu sudaryta komisija.

20.    Tėvams neatvedus vaiko prašyme nurodytą dieną, vieta išsaugojama 10 dienų. Per šį laikotarpį nepranešus priežasties arba atsisakius, vieta toliau neišsaugojama.

21.    Mokyklos vadovas teikia informaciją Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriui apie suformuotas grupes ir  nepatenkintus prašymus dėl vaikų priėmimo, o tėvams – apie laisvas vietas 2 kartus per metus: iki gegužės 20 d. ir patikslintus duomenis iki rugsėjo 20 d. Švietimo skyriaus specialistas, kuruojantis ikimokyklinį ugdymą, išanalizuoja gautus duomenis ir juos apibendrina.

 

III. GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMAS

 

22.    Grupės komplektuojamos kasmet nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Atsižvelgiant į grupių užpildymo pokyčius, jos gali būti papildomos per mokslo metus. Vaikų grupes ikimokyklinėje įstaigoje komplektuoja ir tvirtina įstaigos vadovas.

23.    Vaikų grupių vardinius sąrašus tvirtina Mokyklos direktorius.

24. Lopšelio grupės komplektuojamos tik iš to paties amžiaus vaikų, darželio grupės – iš to paties arba įvairaus amžiaus vaikų pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-366 patvirtintų Lietuvos higienos normų HN 75:2008 „Ikimokyklinio ugdymo mokykla: Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ IV skyriaus 10 punktą:

24.1. 0-1,5 metų amžiaus vaikų lopšelio grupėse – ne daugiau kaip 10 vaikų;

24.2. 1,5-3 metų amžiaus vaikų lopšelio-darželio grupėse – ne daugiau kaip 15 vaikų;

24.3. 3-5 metų amžiaus vaikų darželio grupėse ir priešmokyklinio ugdymo grupėse – ne daugiau kaip 20 vaikų.

25.    Jeigu įstaiga uždaroma vasaros laikotarpiui, ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių skaičius patvirtinamas Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu iki gegužės 20 dienos, prieš tai suderinus su tėvais ir Mokyklos taryba.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26.    Už šios Tvarkos įgyvendinimą atsako Mokyklos direktorius.

27.    Tvarkos vykdymą prižiūri Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius.

_____________________________