LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS PROKURORAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIO PROKURORO, LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO, LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2015 M. GRUODŽIO 17 D. ĮSAKYMO NR. I-327/1V-1015/A1-758 „DĖL PREKYBOS ŽMONĖMIS AUKŲ NUSTATYMO, IKITEISMINIO TYRIMO IR TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugpjūčio 18 d. Nr. I-253/1V-804/A1-747

Vilnius

 

 

P a k e i č i a m e  Prekybos žmonėmis aukų nustatymo, ikiteisminio tyrimo ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. I-327/1V-1015/A1-758 „Dėl Prekybos žmonėmis aukų nustatymo, ikiteisminio tyrimo ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo rekomendacijų patvirtinimo“:

1.  Papildome 3.12 papunkčiu:

3.12. 2014 m. birželio 11 d. Tarptautinės darbo organizacijos 1930 m. Konvencijos dėl priverstinio ar privalomojo darbo protokolas, ratifikuotas Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. gruodžio 19 d. įstatymu Nr. XIII-2711 „Dėl Tarptautinės darbo organizacijos 1930 m. Konvencijos dėl priverstinio ar privalomojo darbo protokolo ratifikavimo“.

2.  Pakeičiame 4.12 papunktį ir jį išdėstome taip:

4.12. Priverstinis darbas – bet koks darbas, paslaugos, įskaitant priverstinį elgetavimą, kurį prekybos žmonėmis auka verčiama dirbti prieš jos valią, t. y. naudojant fizinį smurtą ar grasinamus (taip pat ir grasinant nuobauda) arba kitaip atimant galimybę priešintis, arba pasinaudojant nukentėjusio asmens priklausomumu ar pažeidžiamumu, arba panaudojant apgaulę, arba priimant ar sumokant pinigus, arba gaunant ar suteikiant kitokią naudą asmeniui, kuris faktiškai kontroliuoja nukentėjusį asmenį.“

3.  Pakeičiame 5.1.2.21 papunktį ir jį išdėstome taip:

5.1.2.21. Rizika dėl amžiaus:

5.1.2.21.1. Mažametis, ypač verbuojamas pornografijai, nelegaliam įvaikinimui, seksualiniam išnaudojimui arba smulkiems darbams, elgetavimui, smulkioms vagystėms, organų išėmimui.

5.1.2.21.2. Nepilnametis, ypač verbuojamas seksualiniam išnaudojimui, smulkioms vagystėms.“

4.  Papildome 5.1.2.22 papunkčiu:

5.1.2.22. Didesnės rizikos grupės:

5.1.2.22.1. Vaikai, augantys socialinę riziką patiriančiose, socialiai pažeidžiamose šeimose.

5.1.2.22.2. Socialinę riziką patiriantys vaikai (vaikai, kurie valkatauja, elgetauja, nelanko mokyklos ar turi elgesio problemų mokykloje, bėga iš namų, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, yra priklausomi nuo azartinių žaidimų, yra įsitraukę ar linkę įsitraukti į nusikalstamą veiką, yra patyrę ar gali patirti psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, smurtą šeimoje ir dėl šių priežasčių jų galimybės ugdytis ir dalyvauti visuomenės gyvenime yra ribotos).

5.1.2.22.3. Be tėvų globos likę vaikai.

5.1.2.22.4. Vaikai, kurie buvo išnaudojami prostitucijai, pornografijai ar kitais seksualinio išnaudojimo tikslais.

5.1.2.22.5. Vaikai, kurie jau yra tapę prekybos žmonėmis aukomis.

5.1.2.22.6. Vaikai iš tautinių ir etninių mažumų grupių.

5.1.2.22.7. Nelydimi nepilnamečiai užsieniečiai.“

5.  Pakeičiame 9.3.3.2 papunktį ir jį išdėstome taip:

9.3.3.2. Prekybos žmonėmis auka yra išnaudojama teikti tam tikras paslaugas, įskaitant prostituciją.“

6.  Papildome 29.7 papunkčiu:

29.7. Visais atvejais, nustatant galėjusį ar galintį nukentėti nuo prekybos žmonėmis asmenį, jis (jo atstovas) turi būti informuotas apie galimybę gauti pagalbą iš NVO, teikiančios pagalbą prekybos žmonėmis aukoms. Esant galimybei, asmens (vaiko atstovo pagal įstatymą) apsisprendimas gauti pagalbą gali būti išreiškiamas, dalyvaujant NVO atstovui, kuris suteiktų išsamią informaciją apie NVO teikiamą pagalbą, ir pagalba pradedama teikti tik asmeniui raštu išreiškus pageidavimą ją gauti (pageidavimas turi būti išreikštas raštu pildant kortelę). Nukentėjusio asmens duomenys (vardas, pavardė, gimimo data, lytis, pilietybė, faktinės gyvenamosios vietos adresas, jeigu šiuos duomenis įmanoma nustatyti) perduodami NVO, teikiančiai pagalbą prekybos žmonėmis aukoms, tik tada, jeigu nukentėjęs asmuo ar nukentėjusio vaiko atstovas pagal įstatymą pageidauja gauti pagalbą ir sutinka, kad pagalbos teikimo tikslu šie asmens duomenys būtų perduoti NVO (sutikimas turi būti patvirtintas raštu pildant kortelę).“

7.  Papildome 29.8 papunkčiu:

29.8. Visais atvejais, jei prekybos žmonėmis auka yra vaikas, nedelsiant, ne vėliau nei per 24 valandas, nustačius, kad vaikas galimai nukentėjo nuo prekybos žmonėmis, apie atvejį informuojamas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VVTAĮT) teritorinis skyrius pagal faktinę vaiko gyvenamąją vietą (jeigu nėra galimybės nustatyti faktinę vaiko gyvenamąją vietą, informuojama VVTAĮT) ir pateikiami vaiko duomenys (vardas, pavardė, gimimo data, lytis, pilietybė, faktinės gyvenamosios vietos adresas, jeigu šiuos duomenis įmanoma nustatyti) nurodant, kad užpildyta kortelė.“

8.  Pakeičiame 30 punktą ir jį išdėstome taip:

30. Prekybos žmonėmis auką nustato NVO:

30.1. Prekybos žmonėmis auką NVO nustato, įvertinusi kortelės priede nurodytų rizikos veiksnių, atitinkančių nukentėjusio asmens situaciją, visumą.

30.2. Nustatant prekybos žmonėmis auką, pildoma kortelė. Socialinis darbuotojas ir (ar) psichologas teikia konsultaciją, kurios metu įvertina tokio asmens problemas, socialinę situaciją, nustato socialinės pagalbos poreikį, sudaro pirminių pagalbos veiksmų planą (Rekomendacijų 40 punktas), kurį suderina su asmeniu, ir prireikus organizuoja būtiną pagalbą (pvz.: laikiną apgyvendinimą, apnakvindinimą).

30.3. NVO, nustačiusi prekybos žmonėmis požymius, visais atvejais, gautą informaciją apie galimą prekybos žmonėmis atvejį, atsižvelgdama į prekybos žmonėmis aukos interesus, perduoda policijai ir pateikia užpildytą kortelę. Jei prekybos žmonėmis auka yra vaikas, taip pat informuojama VVTAĮT arba jos teritorinis skyrius Rekomendacijų 29.8 papunktyje nustatyta tvarka.

30.4. Pagalbą prekybos žmonėmis aukoms teikiančių NVO sąrašas, kuriame nurodomas NVO pavadinimas, veiklos adresas, darbo laikas, kontaktinis telefono ryšio numeris ir elektroninio pašto adresas, NVO teikiama pagalba, pateikiamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklalapio http://socmin.lrv.lt skyriaus „Veiklos sritys“ srities „Socialinė integracija“ dalyje „Pagalba nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis.“

9.  Pakeičiame 31.2.3 papunktį ir jį išdėstome taip:

31.2.3. Informuoja apie įvykį NVO, teikiančią pagalbą prekybos žmonėmis aukoms, neatskleisdamas prekybos žmonėmis aukos asmens duomenų. Jeigu pilnametis nukentėjęs asmuo arba nukentėjusio vaiko atstovas pagal įstatymą pageidauja gauti NVO teikiamą pagalbą, asmens (vaiko) duomenys NVO perduodami Rekomendacijų 29.7 papunktyje nustatyta tvarka. Jei prekybos žmonėmis auka yra vaikas, informuojama VVTAĮT arba jos teritorinis skyrius Rekomendacijų 29.8 papunktyje nustatyta tvarka.“

10.  Pakeičiame 32 punktą ir jį išdėstome taip:

32. Prekybos žmonėmis auką nustato Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (toliau – URM):

32.1. Konsulinis pareigūnas prekybos žmonėmis auką nustato užsienio reikalų ministro nustatyta tvarka.

32.2. Nustatęs prekybos žmonėmis auką, ne vėliau nei per 1 darbo dieną nuo prekybos žmonėmis aukos nustatymo dienos konsulinis pareigūnas suteikia ar organizuoja reikiamą pagalbą. Pagalba prekybos žmonėmis aukai gali būti teikiama atliekant reikalingas konsulines funkcijas, koordinuojant prekybos žmonėmis aukos grįžimą į Lietuvos Respubliką, organizuojant prekybos žmonėmis aukos laikiną apgyvendinimą, maitinimą, aprūpinimą būtinais daiktais (drabužiais, avalyne ir kt.) ar medikamentais, organizuojant prekybos žmonėmis aukai psichologinę, socialinę, teisinę, medicinos pagalbą ar vertėjo paslaugas ir kt.

32.3. Apie nustatytą prekybos žmonėmis auką konsulinis pareigūnas užsienio reikalų ministro nustatyta tvarka ne vėliau nei per 1 darbo dieną nuo prekybos žmonėmis aukos nustatymo informuoja Policijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – PD) ir pateikia užpildytą Prekybos žmonėmis aukos nustatymo lentelę (Prekybos žmonėmis aukų užsienio valstybėse nustatymo ir lėšų grįžtančioms aukoms naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-230 „Dėl Prekybos žmonėmis aukų užsienio valstybėse nustatymo ir lėšų grįžtančioms aukoms naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, priedas). Jei prekybos žmonėmis auka yra vaikas, konsulinis pareigūnas elektroniniu paštu, taikydamas tinkamas duomenų apsaugos priemones, apie atvejį informuoja VVTAĮT, pateikdamas Rekomendacijų 29.8 papunktyje nurodytus duomenis.

32.4. Konsulinis pareigūnas užpildytą Prekybos žmonėmis aukos nustatymo lentelę kartu su Lietuvos Respublikos atstovybės ar konsulinės įstaigos vadovo motyvuotu sprendimu dėl negrąžintinos materialinės pagalbos suteikimo bei suteiktą pagalbą pagrindžiančiais dokumentais pateikia URM Konsuliniam ir Finansų departamentams.

32.5. URM Konsulinis departamentas apie prekybos žmonėmis atvejį informuoja NVO, teikiančią pagalbą prekybos žmonėmis aukoms. Jeigu pilnametis nukentėjęs asmuo ar nukentėjusio vaiko atstovas pagal įstatymą pageidauja (pageidavimas turi būti išreikštas raštu) gauti NVO teikiamą pagalbą ir sutinka, kad asmens (vaiko) duomenys būtų perduoti NVO (sutikimas turi būti patvirtintas raštu), konsulinis pareigūnas asmens (vaiko) duomenis (vardas, pavardė, gimimo data, lytis, pilietybė, faktinės gyvenamosios vietos adresas, jeigu šiuos duomenis įmanoma nustatyti) perduoda NVO, o vaiko duomenis (vardas, pavardė, gimimo data, lytis, pilietybė, faktinės gyvenamosios vietos adresas, jeigu šiuos duomenis įmanoma nustatyti) perduoda dar ir VVTAĮT.

32.6. URM Konsulinio departamento prašymu konsulinis pareigūnas atlieka kitus reikalingus veiksmus, siekdamas suteikti pagalbą prekybos žmonėmis aukai.“

11. Pakeičiame 33 punktą ir jį išdėstome taip:

33. Prekybos žmonėmis auką vaiką nustato VVTAĮT teritorinis skyrius:

33.1. Prekybos žmonėmis auką vaiką VVTAĮT teritorinis skyrius nustato vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, VVTAĮT parengtu Prevencinių, apsaugos priemonių ir paslaugų teikimo bei tarpinstitucinio bendradarbiavimo prekybos vaikais atvejais raštu-atmintine bei Rekomendacijomis ir, nustatęs prekybos žmonėmis auką vaiką, imasi Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme numatytų veiksmų. Jeigu nukentėjusio vaiko atstovas pagal įstatymą pageidauja gauti NVO teikiamą pagalbą, vaiko duomenys perduodami NVO Rekomendacijų 29.7 papunktyje nustatyta tvarka.

33.2. Esant duomenims, leidžiantiems manyti, kad vaikas galėjo nukentėti nuo prekybos žmonėmis, VVTAĮT teritorinis skyrius per 1 darbo dieną nuo tokių duomenų gavimo užpildo kortelę ir ją pateikia policijai arba prokuratūrai. Į policiją kreipiamasi, jei reikia skubiai imtis priemonių vaiko teisėms ir teisėtiems interesams užtikrinti (kortelės kopija siunčiama prokuratūrai).“

12. Pakeičiame 34 punktą ir jį išdėstome taip:

34. VVTAĮT veiksmai prekybos vaikais atvejais:

34.1. VVTAĮT, gavusi informaciją iš URM ar Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos (toliau – atstovybės) apie užsienio valstybėje esantį vaiką (jei jis yra Lietuvos Respublikos pilietis ar jo tėvai ar turimas vienintelis iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai (pilietis), galėję nukentėti nuo prekybos žmonėmis), bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis renkant informaciją ir keičiantis informacija apie vaiko padėtį, buvimo ar sulaikymo užsienio valstybėje aplinkybes, teikiamą pagalbą, nepilnamečio atžvilgiu priimtus sprendimus, galimybes bendrauti su jo artimaisiais giminaičiais ir kita informacija, kuri konkrečiu atveju padėtų suteikti tinkamą pagalbą vaikui.

34.2. VVTAĮT raštu informuoja policiją ar prokuratūrą, jeigu neturi duomenų, kad jos žino apie nustatytą prekybos žmonėmis auką vaiką, o nustačiusi, kad vaikas užsienio valstybėje yra likęs be tėvų globos ir neatsiranda giminaičių ar kitų asmenų, norinčių ir galinčių globoti užsienio valstybėje likusį be tėvų globos vaiką, jei turi būti sprendžiama dėl vaiko apgyvendinimo vaikų globos institucijoje, organizuoja jo parvežimą, vadovaudamasi Užsienio valstybėse likusių be tėvų globos vaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1655 „Dėl Užsienio valstybėse likusių be tėvų globos vaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką taisyklių patvirtinimo“.

13. Pakeičiame 35.2.3 papunktį ir jį išdėstome taip:

35.2.3. Nustatęs galimą prekybos žmonėmis atvejį, informuoja NVO, teikiančią pagalbą nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis asmenims, neatskleisdamas prekybos žmonėmis aukos asmens duomenų. Jeigu pilnametis nukentėjęs asmuo ar nukentėjusio vaiko atstovas pagal įstatymą pageidauja gauti NVO teikiamą pagalbą, asmens (vaiko) duomenys perduodami NVO Rekomendacijų 29.7 papunktyje nustatyta tvarka. Jei prekybos žmonėmis auka yra vaikas, informuojama VVTAĮT arba jos teritorinis skyrius Rekomendacijų 29.8 papunktyje nustatyta tvarka.“

14. Pakeičiame 36.1 papunktį ir jį išdėstome taip:

36.1. Nustatydamas prekybos žmonėmis auką, policijos pareigūnas vadovaujasi Rekomendacijomis.“

15. Pakeičiame 36.3.1 papunktį ir jį išdėstome taip:

36.3.1. Informuoja apie įvykį NVO, teikiančią pagalbą prekybos žmonėmis aukoms, neatskleisdamas prekybos žmonėmis aukos asmens duomenų. Jeigu pilnametis nukentėjęs asmuo ar nukentėjusio vaiko atstovas pagal įstatymą pageidauja gauti NVO teikiamą pagalbą, asmens (vaiko) duomenys perduodami NVO Rekomendacijų 29.7 papunktyje nustatyta tvarka. Jei prekybos žmonėmis auka yra vaikas, informuojama VVTAĮT arba jos teritorinis skyrius Rekomendacijų 29.8 papunktyje nustatyta tvarka.“

16. Pakeičiame 36.5 papunktį ir jį išdėstome taip:

36.5. Specializuotų kriminalinės policijos padalinių (policijos įstaigos padalinių ar padalinio struktūrinių dalių, kuriems pagal privalomąją kompetenciją pavesta užkardyti, atskleisti ir tirti nusikalstamas veikas, susijusias su prekyba žmonėmis) pareigūnai, nustatę prekybos žmonėmis nusikaltimo požymius, vadovaujasi BK, BPK, šiomis Rekomendacijomis ir kitais teisės aktais. Specializuotų kriminalinės policijos padalinių tyrėjai kortelės gali nepildyti, jei surinktoje medžiagoje pakanka duomenų ikiteisminiam tyrimui pradėti arba jei auka išaiškinama ikiteisminio tyrimo metu.“

17. Pakeičiame 37.1 papunktį ir jį išdėstome taip:

37.1. Prokuroras, nustatęs prekybos žmonėmis auką, užpildo kortelę ir prireikus organizuoja prekybos žmonėmis aukai būtiną pagalbą (pvz., medicinos pagalbą). Prokuroras kortelę užpildo tais atvejais, kai pats atlieka ikiteisminį tyrimą ir pirminius ikiteisminio tyrimo veiksmus su prekybos žmonėmis auka.“

18. Pakeičiame 37.2 papunktį ir jį išdėstome taip:

37.2. Nustatęs galimą prekybos žmonėmis auką, prokuroras apie įvykį informuoja NVO, teikiančią pagalbą tokiems asmenims, neatskleisdamas prekybos žmonėmis aukos asmens duomenų. Jeigu pilnametis nukentėjęs asmuo ar nukentėjusio vaiko atstovas pagal įstatymą pageidauja gauti NVO teikiamą pagalbą, asmens (vaiko) duomenys NVO perduodami Rekomendacijų 29.7 punkte nustatyta tvarka. Jei nukentėjo vaikas, prokuroras informuoja VVTAĮT arba jos teritorinį skyrių Rekomendacijų 29.8 papunktyje nustatyta tvarka. Jeigu prekybos žmonėmis auka yra užsienio valstybės pilietis arba asmuo be pilietybės, turintis nuolatinę gyvenamąją vietą užsienio valstybėje, prokuroras imasi priemonių, kad prekybos žmonėmis aukai būtų suteikta galimybė susisiekti su savo šalies atstovybe, prokuroras neturi trukdyti NVO, teikiančios pagalbą prekybos žmonėmis aukoms, atstovui ir prekybos žmonėmis aukai susitikti. Jeigu užsienio valstybės pilietis, pilnametis nukentėjęs asmuo ar nukentėjusio vaiko atstovas pagal įstatymą pageidauja gauti NVO teikiamą pagalbą, asmens (vaiko) duomenys perduodami NVO Rekomendacijų 29.7 papunktyje nustatyta tvarka.“

19. Pakeičiame 38 punktą ir jį išdėstome taip:

38. Prekybos žmonėmis auką nustato TMO:

38.1. Jei prekybos žmonėmis auka yra Lietuvos Respublikos pilietis, esantis kitoje valstybėje, jį nustatyti gali TMO biuras toje valstybėje. TMO biurų specialistai nukentėjusius nuo prekybos žmonėmis asmenis nustato užpildę specialią kortelę (angl. Screening Interview Form) (toliau – SIF). SIF – tai TMO patvirtinta forma, naudojama visuose pasaulyje veikiančiuose biuruose. Užpildyta SIF tvirtinama nukentėjusio asmens ir atsakingo TMO darbuotojo parašais ir pagal galimybes pridedama prekybos žmonėmis faktą patvirtinanti medžiaga.

38.2. Nustatęs nukentėjusį nuo prekybos žmonėmis Lietuvos Respublikos pilietį, esantį kitoje valstybėje, ar asmenį be pilietybės, turintį nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, bet esantį kitoje valstybėje, TMO biuras kitoje valstybėje užpildytą SIF persiunčia TMO Vilniaus biurui, kuris pagal galimybes organizuoja asmens grįžimą namo bei tolesnę pagalbą (pasitikimą, pirminių (būtinųjų) poreikių įvertinimą, krizių atveju – skubią pagalbą ir, esant pilnamečio nukentėjusio asmens ar nukentėjusio vaiko atstovo pagal įstatymą pageidavimui gauti NVO teikiamą pagalbą bei sutikimui perduoti jo (vaiko) asmens duomenis (pageidavimas ir sutikimas turi būti išreikštas raštu, pildant SIF), siunčia į kitas pagalbą teikiančias organizacijas), perduodamas pagalbą teikiančiai organizacijai duomenis, nurodytus Rekomendacijų 29.7 papunktyje. Jei prekybos žmonėmis auka yra vaikas, apie atvejį informuoja VVTAĮT arba jos teritorinį skyrių Rekomendacijų 29.8 papunktyje nustatyta tvarka. Informaciją apie galimą prekybos žmonėmis atvejį (SIF kortelės kopiją) perduoda policijai.

38.3. Jei prekybos žmonėmis auka – Lietuvos Respublikos pilietis, išnaudotas užsienyje ir grįžęs į Lietuvą, jį nustatyti gali TMO Vilniaus biuro specialistai, užpildę SIF. Esant pilnamečio nukentėjusio asmens ar nukentėjusio vaiko atstovo pagal įstatymą pageidavimui gauti NVO teikiamą pagalbą ir sutikimui perduoti jo (vaiko) duomenis (pageidavimas ir sutikimas turi būti išreikštas raštu, pildant SIF), duomenys apie jį (vardas, pavardė, gimimo data, lytis, pilietybė, faktinės gyvenamosios vietos adresas, jeigu šiuos duomenis įmanoma nustatyti) perduodami pagalbą teikiančioms organizacijoms ir policijai, kuriai perduodama SIF kopija. Jei prekybos žmonėmis auka yra vaikas, informuojama VVTAĮT arba jos teritorinis skyrius Rekomendacijų 29.8 papunktyje nustatyta tvarka.

38.4. Jei prekybos žmonėmis auka – kitos ES valstybės pilietis, esantis Lietuvos Respublikos teritorijoje (nepriklausomai nuo išnaudojimo vietos), jį TMO Vilniaus biuro specialistai nustato užpildę SIF. Esant poreikiui ir galimybėms, TMO organizuoja asmens grįžimą į kilmės šalį arba, esant pilnamečio nukentėjusio asmens ar nukentėjusio vaiko atstovo pagal įstatymą pageidavimui gauti pagalbą ir sutikimui perduoti jo (vaiko) asmens duomenis (pageidavimas ir sutikimas turi būti išreikštas raštu, pildant SIF), perduoda duomenis apie jį (vaiką) (vardas, pavardė, gimimo data, lytis, pilietybė, faktinės gyvenamosios vietos adresas, jeigu tokius duomenis įmanoma nustatyti) pagalbą teikiančioms organizacijoms ir policijai, policijai perduodama ir SIF kopija. Jei prekybos žmonėmis auka – vaikas, informuojama VVTAĮT Rekomendacijų 29.8 papunktyje nustatyta tvarka.

38.5. Jei prekybos žmonėmis auka – trečiųjų valstybių pilietis, esantis Lietuvos Respublikos teritorijoje (nepriklausomai nuo išnaudojimo vietos), kreipiasi į TMO Vilniaus biurą, šio biuro specialistai informuoja tą asmenį apie galimybę pasilikti Lietuvoje, jei bus suteiktas apsisprendimo laikotarpis. Jei pilnametis nukentėjęs asmuo ar nukentėjusio vaiko atstovas pagal įstatymą pageidauja gauti pagalbą ir sutinka perduoti savo (vaiko) asmens duomenis (vardas, pavardė, gimimo data, lytis, pilietybė, faktinės gyvenamosios vietos adresas, jeigu šiuos duomenis įmanoma nustatyti) (pageidavimas ir sutikimas turi būti išreikštas raštu, pildant SIF), jis siunčiamas į pagalbą teikiančias organizacijas, bendradarbiaujančias su ikiteisminio tyrimo įstaiga dėl apsisprendimo laikotarpio suteikimo, kurioms perduodami ir šiame Rekomendacijų papunktyje nurodyti jo (vaiko) asmens duomenys. Jei trečiųjų valstybių pilietis pageidauja išvykti į kilmės šalį, jis informuojamas apie galimybę grįžti savanoriškai su TMO pagalba. Jei trečiųjų valstybių pilietis pageidauja išvykti į kilmės šalį ir tam yra skirtas finansavimas, TMO Vilniaus biuro specialistai užpildo Savanoriško grįžimo formą (angl. Assisted Voluntary Return Form), tvarko jo kelionės dokumentus, perka kelionės bilietus, organizuoja laikino apgyvendinimo, tranzito bei pasitikimo pagalbą. Jei trečiųjų valstybių pilietis yra sulaikytas ir apgyvendintas VSAT Užsieniečių registracijos centre, jo grąžinimas organizuojamas bendradarbiaujant su VSAT. Jei prekybos žmonėmis auka yra vaikas, informuojama VVTAĮT Rekomendacijų 29.8 papunktyje nustatyta tvarka.

20. Pakeičiame 40.1.1 papunktį ir jį išdėstome taip:

40.1.1. Bendradarbiaudama su savivaldybės pagal asmens faktinę gyvenamąją ar ikiteisminio tyrimo atlikimo vietą administracija ir jos įstaigomis, kitomis organizacijomis, galinčiomis suteikti skubią psichologinę pagalbą aukai, organizuoja psichologinę, teisinę, neatidėliotiną medicinos pagalbą, laikiną prieglobstį.“

21. Pakeičiame 40.1.2 papunktį ir jį išdėstome taip:

40.1.2. Teikia ir (ar) organizuoja socialines paslaugas, susijusias su informavimu (įskaitant Rekomendacijų 39 punkte nurodytą informaciją), konsultavimu, tarpininkavimu ir atstovavimu, maitinimo organizavimu, aprūpinimu būtiniausiais drabužiais ir avalyne, transporto organizavimu, sociokultūrinėmis ir asmeninės higienos bei priežiūros paslaugomis.“

22. Pakeičiame 40.2 papunktį ir jį išdėstome taip:

40.2. Pagal galimybes bendradarbiauja su policija, jei prekybos žmonėmis auka yra vaikas, – su VVTAĮT teritoriniu skyriumi pagal vaiko faktinę gyvenamąją vietą (jeigu nėra galimybės nustatyti vaiko faktinę gyvenamąją vietą, – su VVTAĮT), kitomis įstaigomis.“

23. Pakeičiame 41.2 papunktį ir jį išdėstome taip:

41.2. Informuoja apie įvykį NVO, teikiančią pagalbą prekybos žmonėmis aukoms, neatskleisdamas prekybos žmonėmis aukos asmens duomenų. Jeigu pilnametis nukentėjęs asmuo ar vaiko atstovas pagal įstatymą pageidauja gauti NVO teikiamą pagalbą, asmens (vaiko) duomenys NVO perduodami Rekomendacijų 29.7 papunktyje nustatyta tvarka. Jei prekybos žmonėmis auka yra vaikas, informuojama VVTAĮT arba jos teritorinis skyrius Rekomendacijų 29.8 papunktyje nustatyta tvarka.“

24. Pakeičiame 43 punktą ir jį išdėstome taip:

43. VVTAĮT arba jos teritorinio skyriaus funkcijos, susijusios su pagalba prekybos žmonėmis aukai vaikui:

43.1. Gavę prokuroro ar policijos prašymą, ištiria šeimos aplinką ir pateikia visą turimą (patikrintą ir (ar) naujai surinktą) informaciją apie vaiko, galėjusio nukentėti nuo prekybos žmonėmis, gyvenimo ir auklėjimo sąlygas pagal Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros, Policijos departamento, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, VVTAĮT ir Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2018 m. birželio 28 d. bendradarbiavimo susitarimą Nr. 9.11-17/BS-1.

43.2. Imasi Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme numatytų veiksmų, inicijuoja šiam vaikui ir jo atstovams pagal įstatymą būtinos specialistų ir institucijų pagalbos teikimą, įskaitant informacijos teikimą pagal kompetenciją (Rekomendacijų 39 punktas).

43.3. Įstatymuose nustatytais atvejais ir tvarka dalyvauja ikiteisminio tyrimo, teismo posėdžių metu atliekamose nepilnamečio liudytojo, nukentėjusiojo, įtariamojo ar kaltinamojo apklausose, kituose ikiteisminio tyrimo metu atliekamuose procesiniuose veiksmuose, kuriuose dalyvauja nepilnametis.

43.4. Įstatymuose nustatytais atvejais ir tvarka dalyvauja taikant procesines prievartos priemones ir atliekant ikiteisminio tyrimo veiksmus.

43.5. Jei tėvai ar vienintelis turimas iš tėvų, globėjai (rūpintojai) negali tinkamai pasirūpinti vaiku, pagal kompetenciją ir poreikį organizuoja vaiko globą (rūpybą), jo priežiūrą.

43.6. Apskundžia aukštesniajam prokurorui priimtus proceso sprendimus, jei, VVTAĮT teritorinio skyriaus nuomone, dėl jo pareiškimų yra priimti neteisėti ar nepagrįsti sprendimai.

43.7. Siekiant vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme nustatytų tikslų, kaupia ir analizuoja pranešimus apie smurtą patyrusius ir smurtaujančius nepilnamečius.“

25. Pripažįstame netekusiu galios 44.3 papunktį.

26. Pakeičiame 45.2 papunktį ir jį išdėstome taip:

45.2. Informuoja apie įvykį NVO, teikiančią pagalbą nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis asmenims, neatskleisdamas prekybos žmonėmis aukos asmens duomenų. Jeigu pilnametis nukentėjęs asmuo ar vaiko atstovas pagal įstatymą pageidauja gauti NVO teikiamą pagalbą, asmens (vaiko) duomenys NVO perduodami Rekomendacijų 29.7 papunktyje nustatyta tvarka. Jei prekybos žmonėmis auka yra vaikas, informuojama VVTAĮT arba jos teritorinis skyrius Rekomendacijų 29.8 papunktyje nustatyta tvarka.“

27. Pakeičiame 46.1 papunktį ir jį išdėstome taip:

46.1. Rekomendacijomis, pagal kurias apie įvykį informuoja NVO, neatskleisdamas asmens duomenų. Jeigu pilnametis nukentėjęs asmuo ar vaiko atstovas pagal įstatymą pageidauja gauti NVO teikiamą pagalbą, asmens (vaiko) duomenys NVO perduodami Rekomendacijų 29.7 papunktyje nustatyta tvarka. Jei nukentėjęs nuo prekybos žmonėmis asmuo yra vaikas, informuoja VVTAĮT arba jos teritorinį skyrių Rekomendacijų 29.8 papunktyje nustatyta tvarka.“

28. Pakeičiame 47.2 papunktį ir jį išdėstome taip:

47.2. Jeigu pilnametis nukentėjęs asmuo ar nukentėjusio vaiko atstovas pagal įstatymą pageidauja gauti NVO teikiamą pagalbą, asmens (vaiko) duomenys NVO perduodami Rekomendacijų 29.7 papunktyje nustatyta tvarka. Jeigu prekybos žmonėmis auka yra užsienio valstybės pilietis arba asmuo be pilietybės, turintis nuolatinę gyvenamąją vietą užsienio valstybėje, prokuroras imasi priemonių, kad prekybos žmonėmis aukai būtų suteikta galimybė susisiekti su savo šalies atstovybe. Jeigu prekybos žmonėmis auka yra vaikas, prokuroras informuoja VVTAĮT arba jos teritorinį skyrių Rekomendacijų 29.8 papunktyje nustatyta tvarka.“

29. Pakeičiame 48.3 papunktį ir jį išdėstome taip:

48.3. Apie nustatytus nuo prekybos žmonėmis nukentėjusius vaikus informuoja VVTAĮT arba jos teritorinį skyrių Rekomendacijų 29.8 papunktyje nustatyta tvarka ir užtikrina, kad VVTAĮT atitinkamo teritorinio skyriaus atstovams būtų sudarytos sąlygos dalyvauti tokių vaikų apklausose.“

30. Pakeičiame 49 punktą ir jį išdėstome taip:

49. TMO prekybos žmonėmis aukai teikia informaciją (Rekomendacijų 39 punktas) ir pagal galimybes organizuoja asmens grįžimą namo bei tolesnę pagalbą (pasitikimą, pirminių (būtinųjų) poreikių įvertinimą, krizių atveju – skubią pagalbą ir kt.), prireikus prekybos žmonėmis aukai pasiūloma gauti pagalbą kitose pagalbą teikiančiose organizacijose. Jeigu pilnametis nukentėjęs asmuo ar nukentėjusio vaiko atstovas pagal įstatymą pageidauja gauti NVO teikiamą pagalbą (pageidavimas turi būti išreikštas raštu), asmens (vaiko) duomenys NVO perduodami Rekomendacijų 29.7 papunktyje nustatyta tvarka. Trečiųjų valstybių pilietis taip pat informuojamas apie galimybę pasilikti Lietuvoje, jei jam bus suteiktas apsisprendimo laikotarpis. Jei šis pilnametis asmuo ar vaiko atstovas pagal įstatymą pageidauja gauti pagalbą (pageidavimas turi būti išreikštas raštu) ir sutinka, kad jo (vaiko) asmens duomenys būtų perduoti, jo (vaiko) asmens duomenys Rekomendacijų 29.7 papunktyje nustatyta tvarka perduodami pagalbą teikiančioms organizacijoms, kurios bendradarbiauja su ikiteisminio tyrimo įstaiga dėl apsisprendimo laikotarpio suteikimo. TMO asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Tarptautinės migracijos organizacijos duomenų apsaugos principais.“

31. Pakeičiame 67.4 papunktį ir jį išdėstome taip:

67.4. Siekiant pagrįsti prekybos žmonėmis aukos pažeidžiamumą dėl sunkios materialinės padėties, reikia surinkti duomenis apie jos materialinę padėtį: turimą nekilnojamąjį turtą, kilnojamąjį turtą, kurį privaloma registruoti, darbo užmokestį, gaunamas socialines išmokas, registraciją Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, šeimos sudėtį, turimas santaupas ir kitą informaciją, pateiktą jos ir (ar) jos šeimos narių ir apibūdinančią jos materialinę padėtį. Jeigu prekybos žmonėmis auka yra užsienietis, minėta informacija renkama vadovaujantis BPK 66, 67, 77, 178 straipsnių nuostatomis, Rekomendacijomis dėl Europos tyrimo orderio išdavimo ir siuntimo kitai Europos Sąjungos valstybei narei ikiteisminio tyrimo metu ir Lietuvos Respublikos prokuratūroje gautų Europos tyrimo orderių pripažinimo, patvirtintomis Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2017 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. I‑206 „Dėl Rekomendacijų dėl Europos tyrimo orderio išdavimo ir siuntimo kitai Europos Sąjungos valstybei narei ikiteisminio tyrimo metu ir Lietuvos Respublikos prokuratūroje gautų Europos tyrimo orderių pripažinimo patvirtinimo“, ir Rekomendacijomis dėl tarptautinių bendrų (jungtinių) tyrimo grupių sudarymo ir veiklos, patvirtintomis Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2014 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. I-115 „Dėl Rekomendacijų dėl tarptautinių bendrų (jungtinių) tyrimo grupių sudarymo ir veiklos patvirtinimo“. Šie duomenys rinktini apklausiant nukentėjusįjį, jo šeimos narius, gaunant duomenis iš kompetentingų institucijų, įstaigų, NVO, atliekant prekybos žmonėmis aukos gyvenamųjų patalpų apžiūrą ir pan.“

32. Pakeičiame 67.5 papunktį ir jį išdėstome taip:

67.5. VVTAĮT arba jos teritorinis skyrius BPK nustatytais atvejais ir tvarka atstovauja vaiko interesams ikiteisminio tyrimo ir (ar) baudžiamosios bylos nagrinėjimo teisme metu:

67.5.1. Vaiko atstovui pagal įstatymą, pateikusiam rašytinį ar žodinį prašymą, leidžiama dalyvauti procese, jei ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras priima dėl to nutarimą, o teismas – nutartį. Vaiko atstovas pagal įstatymą paprastai dalyvauja procese kartu su asmeniu, kuriam atstovauja. Ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro nutarimu, teismo nutartimi gali būti atsisakyta leisti atstovui pagal įstatymą dalyvauti procese kaip atstovui, jeigu tai prieštarautų nepilnamečio ar neveiksnaus asmens interesams ar pakenktų baudžiamajam procesui. Tokiu atveju, taip pat jei nėra galimybės susisiekti su atstovu pagal įstatymą arba jo tapatybė nežinoma, nepilnamečio atstovu pagal įstatymą gali būti jo pasirinktas ir ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro ar teismo pripažintas tinkamu būti atstovu pagal įstatymą asmuo. Jeigu nepilnametis nepasirinko kito asmens arba jo pasirinktas asmuo nėra tinkamas būti atstovu pagal įstatymą, ikiteisminio tyrimo pareigūnas ar prokuroras, ikiteisminio tyrimo teisėjas ar teismas, atsižvelgdamas į nepilnamečio interesus, paskiria kitą asmenį, galintį tinkamai atstovauti nepilnamečiui. Jei atsisakyta leisti asmeniui dalyvauti baudžiamajame procese kaip neveiksnaus asmens atstovui pagal įstatymą, ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras ar teismas turi užtikrinti, kad procese dalyvautų kitas atstovas pagal įstatymą. Ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras ar teismas laikinai, kol bus išspręstas naujo atstovo pagal įstatymą klausimas, turi paskirti atstovu bet kurį kitą asmenį, galintį tinkamai atstovauti nepilnamečio ar neveiksnaus asmens interesams.

67.5.2. VVTAĮT arba jos teritorinio skyriaus, kaip vaiko atstovo pagal įstatymą, tikslas – padėti atstovaujamam asmeniui teisėtais būdais ir priemonėmis ginti savo interesus ir naudotis savo procesinėmis teisėmis. VVTAĮT arba jos teritorinis skyrius vaiko atstovu pagal įstatymą skiriamas ad hoc (šiam tikslui).

67.5.3. VVTAĮT arba jos teritorinio skyriaus atstovo pagal įstatymą veikla – laikinas atstovavimas, kol bus išspręstas naujo vaiko atstovo pagal įstatymą klausimas, pvz., globėjo (rūpintojo) ar kito asmens, galinčio tinkamai atstovauti šio proceso dalyvio interesams, paskyrimas. BPK 53 straipsnio 3 dalyje nustatytos išimtys daromos tais atvejais, kai nėra globos (rūpybos) nustatymo pagrindų, tačiau vaiko atstovams pagal įstatymą (vienam iš jų) nebuvo leista dalyvauti procese. Šiuo atveju VVTAĮT arba jos teritorinis skyrius vaiko atstovu pagal įstatymą skiriamas iki konkretaus ikiteisminio tyrimo atlikimo (baudžiamosios bylos nagrinėjimo) pabaigos.“

33. Papildome 1 priedą 71 punktu:

71. Pageidauju gauti pagalbą:

________________________________________________________________________________

(pagalbą teiksiančios organizacijos pavadinimas, nukentėjusio asmens arba nukentėjusio nepilnamečio atstovo pagal įstatymą vardas ir pavardė, parašas)“.

34. Pakeičiame 1 priedo priedo lentelę „Rizikos tapti prekybos žmonėmis auka veiksniai vaikui“ ir ją išdėstome taip:

Rizikos vaikui tapti prekybos žmonėmis auka veiksniai

Veiksniai:

□  nelanko mokyklos, blogi mokymosi rezultatai, neturi jokios profesijos;

□  neturi nuolatinės gyvenamosios vietos, pabėgęs iš namų arba po pabėgimo negali paaiškinti, kur buvo;

□  gyvena skurdžioje gyvenamojoje aplinkoje arba yra iš vaikų globos institucijos;

□  turi psichinės ir (ar) fizinės sveikatos problemų (turi vystymosi, valgymo sutrikimų, yra patyręs traumų ir kt.);

□  anksčiau patyrė smurtą ar seksualinę prievartą;

□  serga lytiškai plintančiomis ligomis, anksti pradėjo lytiškai santykiauti, anksti neplanuotai pastojo;

□  yra priklausomas nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų;

□  žaloja save, bandė žudytis;

□  yra įtrauktas į veiklą, kuri nesuderinama su vaiko amžiumi, lankosi pilnamečiams skirtose vietose (pvz.: naktiniuose klubuose, baruose ir pan.);

□  patiria socialinę izoliaciją, t. y. neturi draugų, vengia bet kokio bendravimo ar net akių kontakto;

□  nenatūraliai stengiasi atrodyti suaugęs, rengiasi ne pagal amžių;

□  keliauja kartu su suaugusiuoju, kuris nėra jo artimasis giminaitis ar atstovas pagal įstatymą;

□  turi žymiai vyresnį (-ę) suaugusį (-ią) draugą (-ę), su kuriuo (-ia) bendrauja susitikęs ar telekomunikacijų priemonėmis;

□  turi brangių daiktų ar turto (drabužių, telefoną, pinigų ir kt.), bet negali paaiškinti, kur jų įsigijo;

□  turi kitiems asmenims priklausančių daiktų;

□  anksčiau buvo nusikalstęs, įtrauktas į nusikalstamas veikas (pvz., buvo sulaikytas vagiliaujantis, elgetaujantis, platinantis narkotines ar psichotropines medžiagas), turi ryšių su nusikalsti linkusiais asmenimis;

□  priklauso gatvės vaikų grupei, kuri kasdien vyksta vis į kitą vietą, tačiau nakvoti grįžta į tą pačią vietą (būdinga nusikaltimams gatvėje);

□  priklauso gatvės vaikų grupei, kurios veiklą kontroliuoja suaugęs asmuo (būdinga nusikaltimams gatvėje);

□  turi skolų, ypač verbuotojui;

□  nemoka užsienio kalbos arba šalies, į kurią ruošiasi vykti, kalbos;

□  rizika dėl amžiaus:

□  mažametis vaikas ypač verbuojamas pornografijai, nelegaliam įvaikinimui, seksualiniam išnaudojimui arba smulkiems darbams, elgetavimui, smulkioms vagystėms, organų išėmimui;

□  nepilnametis ypač verbuojamas seksualiniam išnaudojimui, smulkioms vagystėms.

Didesnės rizikos grupės:

□  vaikai, augantys socialinę riziką patiriančiose, socialiai pažeidžiamose šeimose;

□  socialinę riziką patiriantys vaikai (vaikai, kurie valkatauja, elgetauja, nelanko mokyklos ar turi elgesio problemų mokykloje, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, yra priklausomi nuo azartinių žaidimų, yra įsitraukę ar linkę įsitraukti į nusikalstamą veiką, vaikai, kurie yra patyrę ar kuriems gresia patirti smurtą šeimoje ir dėl šių priežasčių jų galimybės ugdytis, dalyvauti visuomenės gyvenime yra ribotos);

□  be tėvų globos likę vaikai;

□  vaikai, kurie išnaudojami prostitucijai;

□  vaikai, kurie jau yra tapę prekybos žmonėmis aukomis;

□  tautinių ir etninių mažumų grupių vaikai;

□  nelydimi nepilnamečiai užsieniečiai.“

 

35. Pripažįstame netekusiu galios 2 priedą.

36. Pripažįstame netekusiu galios 3 priedą.

 

 

Generalinis prokuroras                                                                                                   Evaldas Pašilis

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                              Rita Tamašunienė

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                                         Linas Kukuraitis