PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TIPINIO DYDŽIO IR TURINIO IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO PROJEKTŲ IR ŠIOS IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO REIKALAVIMŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. sausio 23 d. Nr. AV-70

Pakruojis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 12 straipsnio 7 dalimi ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 4-371 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 4-371 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 4-670 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 405 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo tipinių taisyklių patvirtinimo“ ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netelkusiais galios“ pakeitimo“ patvirtintų Išorinės reklamos įrengimo taisyklių 20.4 papunkčiu:

1. T v i r t i n u Tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos įrengimo projektų ir šios išorinės reklamos įrengimo reikalavimų tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Pakruojo rajono savivaldybės administracijos 2018 m. lapkričio 7 d. įsakymą Nr. AV-747 „Dėl tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos įrengimo projektų ir šios išorinės reklamos įrengimo reikalavimų tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                        Erika Kižienė

 

 

PATVIRTINTA

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2019 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. AV-70

 

 

TIPINIO DYDŽIO IR TURINIO IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO PROJEKTŲ IR ŠIOS IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO REIKALAVIMŲ TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos įrengimo projektai (toliau – tipinis projektas) ir šios išorinės reklamos įrengimo reikalavimai nustato tipinio dydžio ir turinio iškabų ir jų įrengimo tvarką Pakruojo rajono savivaldybėje.

2. Tipinis projektas ir jo įrengimo reikalavimai taikomi fiziniams ir juridiniams asmenims, pageidaujantiems įrengti tipinio dydžio ir turinio iškabą Pakruojo rajono savivaldybėje (toliau – Pareiškėjas). Šios iškabos įrengiamos nerengiant atskiro projekto ir Leidimų įrengti išorinę reklamą Pakruojo rajono savivaldybėje išdavimo tvarkos apraše nustatyta tvarka savus Leidimą įrengti išorinę reklamą.

3. Tipinis projektas ir jo įrengimo reikalavimai netaikomi norint įrengti išorinę reklamą kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose.

 

II SKYRIUS

TIPINIO DYDŽIO IR TURINIO IŠKABOS, JŲ TIPAI IR TURINYS

 

4. Pareiškėjams (fiziniams ir juridiniams asmenims), pageidaujantiems įrengti tipinio dydžio ir turinio išorinę reklamą, reikia užpildyti patvirtintą paslaugos formą (Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. AV-668 patvirtinto Leidimų įrengti išorinę reklamą Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašo priedas) ir gauti leidimą įrengti tipinę išorinę reklamą. Šios tipinės reklamos įrengiamos be projekto. Jei reikalinga kitos išvaizdos, medžiagų ar kito, netipinio, turinio iškaba, turi būti rengiamas išorinės reklamos projektas ir derinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

5. Numatytos keturių dydžių horizontalios tipinio dydžio ir turinio iškabos, kiekviena dviejų spalvų. Iškabos pagal tipinio turinio sudėtį skirstomos: viena – su ženklu (logotipu), įmonės pavadinimu ir darbo laiku, kita – tik įmonės ir/ar veiklos pavadinimu. Iškabos pagal spalvą skirstomos:

5.1. baltos (pilkšvos) – naudojamas tipas B;

5.2. gelsvos (auksinės) – naudojamas tipas G.

6. Tipas – B:

Tipų grupė

Spalva

Dydis, mm

Tipo Nr.

Trumpas turinio aprašymas

B

Balta (pilkšva)

460 x 110

B 1.1

su ženklu (logotipu), įmonės pavadinimu, darbo laiku, mažosios raidės ( dvi eilutės)

 

B 1.2

su įmonės pavadinimu ar veiklos rūšimi, tik didžiosios raidės (viena ar dvi eilutės)

410 x 100

B 2

su įmonės pavadinimu, mažosios raidės (viena eilutė)

360 x 95

B 3

su įmonės pavadinimu, mažosios raidės (viena eilutė)

650 x 155

B 4.1

su ženklu (logotipu), įmonės pavadinimu, darbo laiku, mažosios raidės (dvi eilutės)

 

B 4.2

su įmonės pavadinimu ar veiklos rūšimi, tik didžiosios raidės (viena ar dvi eilutės)

 

7. Tipas – G:

Tipų grupė

Spalva

Dydis, mm

Tipo Nr.

Trumpas turinio aprašymas

G

Gelsva (auksinė)

460 x 110

G 1.1

su ženklu (logotipu), įmonės pavadinimu, darbo laiku, mažosios raidės (dvi eilutės)

 

G 1.2.

su įmonės pavadinimu ar veiklos rūšimi, tik didžiosios raidės (viena ar dvi eilutės)

410 x 100

G 2

su įmonės pavadinimu, mažosios raidės (viena eilutė)

360 x 95

G 3

su įmonės pavadinimu, mažosios raidės (viena eilutė)

650 x 155

G 4.1

su ženklu (logotipu), įmonės pavadinimu, darbo laiku, mažosios raidės (dvi eilutės)

 

G 4.2.

su įmonės pavadinimu ar veiklos rūšimi, tik didžiosios raidės (viena ar dvi eilutės)

 

8. Kiekvienoje tipinėje iškaboje tekstas gali būti rašomas vienu iš trijų pateiktų šriftų (vienoje tipinėje iškaboje galima naudoti tik vieną pasirinktą šriftą):

8.1. Time New Roman (Time New Roman);

8.2. Calibri-Normal (Calibri-Normal);

8.3. Tekton Pro-Bold (Tekton Pro-Bold);

9. Jei įmonės pavadinimas ir/ar veiklos rūšies pavadinimas netelpa nurodytame langelyje, reikia sumažinti tarpus tarp raidžių (ženklų) ir žodžių arba rinktis kitą iškabą. Tekstas turi tilpti į aprašo brėžiniuose punktyrine linija pažymėtus langelius, raidžių ir kitų ženklų dydis (aukštis) privalo būti nurodyto aukščio, t. y. negalima šrifto mažinti.

10. Įmonės ženklas (logotipas) turi būti projekte nurodytame langelyje, t. y. negali būti didesnis, nei nurodyta, taip pat nerekomenduojama ir mažinti.

11. Projekte nurodytas tekstas yra tik iliustracija, todėl rinkdamas tekstą pareiškėjas, o iškabų gamintojai, gamindami iškabas, privalo laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo, kitų su reklama susijusių įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir kitų teisės norminių aktų. Dėl valstybinės kalbos konsultuotis ir derinti su Pakruojo rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiuoju kalbos tvarkytoju.

 

III SKYRIUS

TIPINIO DYDŽIO IR TURINIO IŠKABŲ MEDŽIAGOS, TVIRTINIMAS

 

12. B ir G tipo iškabos turi būti gaminamos iš aliuminio-plastiko-aliuminio kompozicinių plokščių arba rėmelių, dengtų reklamine plėvele, kurie turi būti tinkami naudoti lauke, nekeičiantys spalvos ir neblunkantys, t. y. atsparūs klimato sąlygoms – šalčiui, karščiui ir ultravioletinių spindulių poveikiui (rekomenduojama naudoti fasadui skirtas kompozicines gamyklines plokštes).

13. B tipo iškabų fono spalva šviesiai pilkos spalvos, atitikmuo – RAL9010; G tipo iškabų –1015. Tekstas iškabose rašomas tamsiai pilka spalva, atitikmuo – RAL7021. Įmonės ženklą (logotipą) rekomenduojama pasirinkti vienspalvį ar tamsiai pilkos spalvos, atitikmuo – RAL7021 arba ažūrinį-linijinį, bet esant būtinybei gali būti ir spalvotas.

14. Tvirtinimo elementai dedami ant kiekvieno kampo. Reklama tvirtinama metaliniais inkarais.          

15. Visoms iškaboms gamintojas turi suteikti ne mažiau kaip 3 metų garantiją (tvirtinimui, medžiagoms ir spausdinimui naudojant atvirai lauke), iškaboms gaminti naudoti tik kokybiškas, ilgaamžes medžiagas (nekeičiančias spalvos ir neblunkančias, gamyklines, tinkamas naudoti lauke), gaminant iškabas galimi nežymūs techniniai detalių pakeitimai, jei jie nekeičia bendro iškabos dizaino sprendimų ir yra racionalūs.

16. Visos naudojamos medžiagos turi būti kokybiškos, preciziškai apdirbtais paviršiais, tinkamos daugkartiniam naudojimui lauko sąlygomis pervežant iš vienos vietos į kitą.

 

IV SKYRIUS

REKLAMOS PRIEMONIŲ ĮRENGIMAS

 

17. Numatyta, kad konkrečią tipinę reklamos įrengimo vietą pasirenka pareiškėjas, kuris kreipėsi ir kuriam (fiziniam ar juridiniam asmeniui) buvo suteiktas leidimas įrengti konkretaus tipo reklamą. Visais atvejais prieš įrengiant iškabas reikia pasitarti su statinio savininku ar bendrasavininkais bei Savivaldybės administracijos vyriausiuoju architektu ir gauti jų pritarimą.

18. Pareiškėjas turi turėti nekilnojamojo turto objekto savininko (-ų) ir / ar bendraturčių sutikimą įrengti tipinę iškabą ant šio nekilnojamojo turto fasado.

19. Įrengiant tipinio dydžio ir turinio iškabas vadovautis Tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos įrengimo reikalavimais ir šias pagrindiniais principais:

19.1. viena įmonė gali turėti vieną iškabą ant fasado prie įėjimo;

19.2. prie vieno įėjimo durų (vartų) turi būti įrengiamos vienodo dydžio iškabos;

19.3. jei vienoje įėjimo durų (vartų) pusėje jau įrengta iškaba ar jų grupė, kitoje pusėje turi būti įrengiamos tokio paties aukščio iškabos;

19.4. visos iškabos turi būti kabinamos grupėmis, tarp iškabų turi būti vienodi tarpai;

19.5. prie vieno įėjimo (vartų) turi būti įrengiamos vienodo tipo iškabos (B arba G);

19.6. jei prie gretimų durų į statinį jau įrengtos tipinio dydžio ir turinio iškabos, rekomenduojama pasirinkti to paties tipo iškabas;

19.7. iškabos turi būti parenkamos mažesnės nei tarplangis ar pan., turi būti paliekami mažiausiai 5 cm nuo kraštų;

19.8. iškabos turi būti kabinamos horizontaliai, turi būti paliekama vietos kitų įmonių (jei yra daugiau įmonių pastate) iškaboms;

19.9. iškabos turi būti įrengiamos žemiau durų (vartų) viršaus, bet ne aukščiau kaip 2,1 m ir ne žemiau kaip 1,2 m nuo dangos ar žemės paviršiaus;

19.10. Draudžiama kabinti iškabas ant pastato fasado (statinio sienos) architektūrinių detalių – stulpų, karnizų, portalų, langų ir durų apvadų, langinių, architektūros skaidymo linijų ar pan.

19.11. baltos (B tipo) iškabos arba gelsvos (G tipo) iškabos turi būti pasirenkamos pagal pastato spalvas: jei vyrauja šilti atspalviai, parenkamos G tipo, jei šalti – B tipo iškabos;

19.12. kilus neaiškumų pasirenkant tipinio dydžio ir turinio iškabas, vietą ir pan., konsultuotis su Savivaldybės administracijos vyriausiuoju architektu.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Jei reikalinga kitos išvaizdos, medžiagų ar kito, netipinio turinio ir formos reklama, turi būti rengiamas išorinės reklamos projektas ir derinamas įprasta tvarka remiantis Leidimų įrengti išorinę reklamą Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

21. Ginčai tarp pareiškėjų, leidimų turėtojų ir išorinės reklamos kontrolę vykdančių institucijų sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

______________________