KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO

 

2019 m. birželio      d. Nr. A-

Kelmė

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 2 ir 5 dalimis, Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1265 „Dėl Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 9 ir 10 punktais, Kelmės miesto bendruoju planu (toliau – Planas), patvirtintu Kelmės rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) 2008-06-27 sprendimu Nr. T-187 „Dėl Kelmės miesto bendrojo plano patvirtinimo“, Plano pakeitimu, patvirtintu Tarybos 2014-06-27 sprendimu Nr. T-190 „Dėl Kelmės miesto teritorijos dalies bendrojo plano pakeitimo patvirtinimo“, Plano koregavimu, patvirtintu Tarybos 2014-08-26 sprendimu Nr. T-236 „Dėl Kelmės miesto teritorijos dalies bendrojo plano korektūros tvirtinimo“ ir Plano koregavimu, patvirtintu Tarybos 2016-06-30 sprendimu Nr. T-234 „Dėl Kelmės miesto bendrojo plano koregavimo patvirtinimobei atsižvelgdamas į planavimo iniciatoriaus UAB „Turtas“ (toliau – Planavimo iniciatorius), atstovaujamo direktoriaus Gedimino Košaičio, 2019 m. birželio 6 d. prašymą inicijuoti detaliojo plano koregavimą/keitimą:

1. Pritariu Planavimo iniciatoriaus pateiktam pasiūlymui inicijuoti Kelmės rajono tarybos 2003-02-14 sprendimu Nr. 735 „Dėl detaliųjų planų Kelmės miesto daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių Janonio, J. Vadeikio, A. Mackevičiaus, Pievų, Raseinių, Birutės, Vytauto Didžiojo ir Laucevičiaus gatvėse, sklypų riboms nustatyti patvirtinimo“ patvirtinto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo tarp Raseinių, Birutės, Vytauto Didžiojo ir Laucevičiaus gatvių detaliojo plano koregavimą, 0,1733 ha žemės sklype B. Laucevičiaus g. 12B, kadastrinis Nr. 5422/0008:305.

2. Nurodau Architektūros ir urbanistikos skyriui:

2.1. parengti detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos sprendimo projektą (toliau – Sprendimo projektas);

2.2. užtikrinti šio įsakymo ir Sprendimo projekto viešinimą Teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminių administracinių ginčų nagrinėjimo įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui (Dvaro g. 81, 76299 Šiauliai), Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administraciniam teismui (RAAT). Skundas (prašymas, pareiškimas) gali būti paduodamas RAAT Kauno (A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas), Klaipėdos (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda), Panevėžio (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) arba Šiaulių (Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai) rūmuose per vieną mėnesį nuo skundžiamo individualaus teisės akto įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

 

 

Administracijos direktorius

Stasys Jokubauskas