VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS 2017 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2017 m. kovo 29 d. Nr. B1-219

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 16 straipsniu ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“, 20.3 papunkčiu ir įgyvendindamas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos korupcijos prevencijos programą, patvirtintą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. B1-294 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos korupcijos prevencijos programos patvirtinimo“:

1.    T v i r t i n u pridedamą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2017 m. korupcijos prevencijos programos priemonių planą (toliau – Planas).

2.    P a v e d u:

2.1. įsakymo vykdymą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos padaliniams, atsakingiems už Plano įgyvendinimą;

2.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Teisės skyriui.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis direktoriaus funkcijas                                                                           Deividas Kliučinskas

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2017 m. kovo 29 d.

įsakymu Nr. B1-219

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

2017 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS

 

Eil. Nr.

Tikslas

Uždavinys

Priemonė

Įvykdymo terminas

Už įgyvendinimą atsakingas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) padalinys

Priemonės vertinimo kriterijai

1.

Siekti didesnio VMVT valdymo efektyvumo, sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo ir atskaitingumo visuomenei, mažinti ir šalinti korupcijos prielaidas VMVT

1.1. Gerinti administracinių paslaugų teikimo VMVT kokybę

1.1.1. VMVT interneto svetainėje pateikti aktualią ir išsamią informaciją apie VMVT teikiamas administracines paslaugas – leidimų, licencijų, sertifikatų, pažymėjimų ir kitų dokumentų išdavimo tvarką

Nuolat

Informacinių sistemų skyrius

VMVT interneto svetainėje nurodomos informacijos apie VMVT teikiamas administracines paslaugas aktualumas, pateiktos informacijos atnaujinimų skaičius

1.1.2. Teikti siūlymus dėl VMVT teikiamų administracinių paslaugų bei vykdomos valstybinės kontrolės tobulinimo

Nuolat

Strateginio planavimo ir kokybės valdymo skyrius

Pateiktų pasiūlymų, kuriais siekiama VMVT teikiamų administracinių paslaugų bei vykdomos valstybinės kontrolės tobulinimo, skaičius

1.2. Didinti sprendimų ir procedūrų skaidrumą, viešumą ir atskaitingumą visuomenei

1.2.1. Skelbti VMVT teisės aktų projektus Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės aktų informacinėje sistemoje (toliau – TAIS)

Nuolat

Teisės skyrius

TAIS paskelbtų VMVT teisės aktų projektų skaičius

1.2.2. Teikti išvadas dėl kitų institucijų pateiktų derinti teisės aktų projektų TAIS

Nuolat

Teisės skyrius

TAIS pateiktų išvadų dėl kitų institucijų pateiktų derinti teisės aktų projektų skaičius

1.2.3. Vertinti antikorupciniu požiūriu VMVT rengiamų teisės aktų projektus, kuriems toks vertinimas nustatytas įstatymuose ar kituose teisės aktuose

Nuolat

Teisės skyrius

Antikorupciniu požiūriu įvertintų VMVT teisės aktų projektų skaičius

1.2.4. Išanalizuoti ir prireikus pakeisti ar naujai parengti ir patvirtinti VMVT kokybės sistemos programas, reglamentuojančias VMVT pareigūnų veiksmus

Nuolat

Strateginio planavimo ir kokybės valdymo skyrius

Pakeistų ir naujai parengtų ir patvirtintų VMVT kokybės sistemos programų, reglamentuojančių VMVT pareigūnų veiksmus, skaičius

1.3. Stiprinti atsparumą korupcijai

1.3.1. Gerinti privačių interesų deklaracijų tvarkymą, užtikrinti viešųjų ir privačių interesų derinimą VMVT

Nuolat

Personalo skyrius

VMVT veiksmai užtikrinant viešųjų ir privačių interesų derinimą (parengtų rekomendacijų, išaiškinimų skaičius, VMVT direktoriaus įsakymų dėl valstybės tarnautojo nusišalinimo ar nušalinimo skaičius)

1.3.2. Nustatyti VMVT veiklos sritis kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, 4

ir surašyti motyvuotą išvadą

III ketv.

Teisės skyrius

Atliktas VMVT veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelės korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymas ir surašyta motyvuota išvada

1.3.3. Atlikti VMVT vykdomos veiklos vidaus auditus, poauditinės veiklos stebėseną, pateiktų vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimo priežiūrą

Nuolat

Vidaus audito skyrius

Atliktų VMVT vykdomos veiklos vidaus auditų skaičius

 

Laiku ir tinkamai įgyvendintų bei neįgyvendintų vidaus audito rekomendacijų santykis ir skaičius

1.3.4. Parengti metinę valstybinės maisto ir veterinarinės kontrolės specialistų mokymų programą pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 200)

I ketv.

Tarptautinių klausimų skyrius

Parengta metinė valstybinės maisto ir veterinarinės kontrolės specialistų mokymų programa pagal reglamentą (EB) Nr. 882/2004)

 

Valstybinės maisto ir veterinarinės kontrolės specialistų mokymų ir jų dalyvių skaičius

1.3.5. Parengti VMVT valstybės tarnautojų mokymų planą.

I ketv.

Personalo skyrius

Parengtas VMVT valstybės tarnautojų mokymų planas

 

Valstybės tarnautojų mokymų dalyvių skaičius

1.3.6. Organizuoti paskaitas, seminarus, mokymus, pasitarimus VMVT valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojai), tarnybinės etikos ir korupcijos prevencijos temomis

Nuolat

Teisės skyrius,

VMVT teritoriniai padaliniai

Suorganizuotų paskaitų, seminarų, mokymų, pasitarimų skaičius

2.

Užtikrinti atsakomybės neišvengiamumo principo taikymą

2.1. Didinti ir formuoti nepakantumą korupcijai, tiriant ir atskleidžiant VMVT valstybės tarnautojų ir darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

2.1.1. Tirti pranešimus apie galimus VMVT valstybės tarnautojų ir darbuotojų korupcijos atvejus

Nuolat

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos antikorupcijos komisija

Ištirtų pranešimų apie galimus VMVT valstybės tarnautojų ir darbuotojų korupcijos atvejus skaičius

2.1.2. Įtarus (gavus informacijos) VMVT valstybės tarnautoją ar darbuotoją padarius tarnybinį ar darbo drausmės pažeidimą, atlikti tokio pažeidimo tyrimą

Nuolat

Personalo skyrius

Atliktų tarnybinių ar darbo drausmės pažeidimų patikrinimų skaičius

2.1.3. Įtarus, kad VMVT valstybės tarnautojo ar darbuotojo tarnybinis ar darbo drausmės pažeidimas turi korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių, atlikti tarnybinį patikrinimą ir patikrinimo medžiagą perduoti atsakingoms institucijoms

Nuolat

Personalo skyrius

VMVT valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dėl kurių buvo kreiptasi į atitinkamas institucijas, skaičius

3.

Užtikrinti sąžiningą konkurenciją, skaidrų ir racionalų prekių, darbų ar paslaugų pirkimą vykdant viešuosius pirkimus

3.1. Stiprinti viešųjų pirkimų organizavimo ir atlikimo viešumą ir skaidrumą

3.1.1. Metinio viešųjų pirkimų plano, konkursų eigos ir rezultatų skelbimas VMVT interneto svetainėje

Nuolat

Viešųjų pirkimų skyrius

Metinio viešųjų pirkimų plano paskelbimas VMVT interneto svetainėje

 

VMVT vykdomų viešųjų pirkimų, paskelbtų VMVT interneto svetainėje, skaičius

 

VMVT vykdytų viešųjų pirkimų ataskaitų, paskelbtų VMVT interneto svetainėje, skaičius

4.

Didinti visuomenės nepakantumą korupcijai ir skatinti visuomenę įsitraukti į antikorupcinę veiklą

4.1. Plėtoti antikorupcinį švietimą VMVT

4.1.1. VMVT interneto svetainėje skelbti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos korupcijos prevencijos programą, metinį korupcijos prevencijos programos priemonių planą, metinę korupcijos prevencijos VMVT sistemoje analizę ir už korupcijos prevenciją atsakingų VMVT darbuotojų kontaktinius duomenis

I ketv.

Informacinių sistemų skyrius

VMVT interneto svetainėje paskelbta aktuali Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos korupcijos prevencijos programa, metinis korupcijos prevencijos programos priemonių planas, metinė korupcijos prevencijos VMVT sistemoje analizė ir už korupcijos prevenciją atsakingų VMVT darbuotojų kontaktiniai duomenys

4.1.2. Nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas VMVT interneto svetainėje ir (ar) kitose visuomenės informavimo priemonėse

Nuolat

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos antikorupcijos komisija

Paviešintų nustatytų korupcijos atvejų VMVT skaičius

4.2. Skatinti visuomenės korupcijos prevencijos iniciatyvas

4.2.1. VMVT interneto svetainėje skelbti informaciją apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus ir kontaktinius duomenis įstaigų, į kurias turi kreiptis asmuo, susidūręs su korupcinio pobūdžio veikla

Nuolat

Informacinių sistemų skyrius

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos antikorupcijos komisija

VMVT interneto svetainėje paskelbta aktuali informacija apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus ir kontaktiniai duomenys įstaigų, į kurias asmuo galėtų kreiptis, susidūręs su korupcinio pobūdžio veikla

4.3. Skatinti visuomenę pranešti apie VMVT valstybės tarnautojų ir darbuotojų galimai padarytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

4.2.2. Sudaryti sąlygas asmenims VMVT interneto svetainėje pranešti apie galimus VMVT valstybės tarnautojų ir darbuotojų korupcijos atvejus

Nuolat

Informacinių sistemų skyrius

Pranešimų apie galimus VMVT valstybės tarnautojų ir darbuotojų korupcijos atvejus, gautų VMVT interneto svetainėje, skaičius

 

______________________