VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2012 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO NR. B1-216 „DĖL ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO, FAKTINIŲ APLINKYBIŲ, TAIKANT ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMĄ, FIKSAVIMO AKTO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO PROTOKOLO FORMŲ PATVIRTINIMO BEI ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ NAGRINĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. gruodžio 3 d. Nr. B1-1069

Vilnius

 

 

Pakeičiu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. kovo 16 d. įsakymą Nr. B1-216 „Dėl Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo, Faktinių aplinkybių, taikant Alkoholio kontrolės įstatymą, fiksavimo akto ir Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimo protokolo formų patvirtinimo bei Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų nagrinėjimo komisijos sudarymo“:

1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Sudarau Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų nagrinėjimo komisiją (toliau – Komisija):

Komisijos pirmininkė – Daiva Švelnienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotoja;

Komisijos pirmininko pavaduotojas – Raimondas Andrijauskas, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Teisės skyriaus patarėjas, laikinai einantis skyriaus vedėjo pareigas;

Komisijos nariai:

Vilija Galdikienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė,

Aušra Išarienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus vedėja-valstybinė maisto produktų inspektorė,

Jonas Valuta, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus vyriausiasis specialistas-valstybinis maisto produktų inspektorius.“

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašą ir jo 12 punktą išdėstau taip:

12. Komisijos posėdžius organizuoja ir jiems vadovauja Komisijos pirmininkas, o jo laikinai nesant ar jam negalint eiti Komisijos pirmininko pareigų – Komisijos pirmininko pavaduotojas.“

 

 

 

Direktorius                                                                                                                       Jonas Milius