LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KATEGORIJOS SUTEIKIMO KAUNO AUTOBUSŲ STOČIAI IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2003 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO NR. 3-734 „DĖL AUTOBUSŲ STOČIŲ VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gegužės 25 d. Nr. 3-244

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Autobusų stočių veiklos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 3-734 „Dėl Autobusų stočių veiklos nuostatų patvirtinimo“, 9 punktu ir atsižvelgdamas į Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos teikimą:

1.  S u t e i k i u Kauno autobusų stočiai pirmą kategoriją.

2.  P a k e i č i u Autobusų stočių veiklos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 3-734 „Dėl Autobusų stočių veiklos nuostatų patvirtinimo“:

2.1. Pakeičiu 2 priedo skyriaus „I kategorija“ 3 punktą ir jį išdėstau taip:

„3.

Kauno AS

Kaunas, Vytauto pr. 24

Kauno m., Kauno r.“

 

2.2. Pakeičiu 2 priedo skyriaus „III kategorija“ 7 punktą ir jį išdėstau taip:

„7.

Plungės AS

Plungė, Stoties g. 35

Plungės r., Rietavo“.

 

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                              Rokas Masiulis