Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS PASLAUGŲ PIRKIMŲ vykdymo TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. sausio 15 d. Nr. 22

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 15 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 26 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 13 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų pirkimų vykdymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavesti Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai atlikti koordinuojančiosios organizacijos funkcijas.

3. Nustatyti, kad mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų pirkimų procedūroms, pradėtoms iki šio nutarimo įsigaliojimo, taikomos iki šio nutarimo įsigaliojimo galiojusios nuostatos.

4. Pripažinti netekusiais galios:

4.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 22 d. nutarimą Nr. 772 „Dėl Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų, išskyrus tas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugas, iš kurių gauta nauda yra naudojama tik perkančiosios organizacijos veiklos poreikiams tenkinti ir už kurias viską sumoka perkančioji organizacija, pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

4.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. liepos 1 d. nutarimą Nr. 709 „Dėl Ikiprekybinių pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                               Saulius Skvernelis

 

 

 

Energetikos ministras, laikinai einantis

ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas                                                Žygimantas Vaičiūnas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2020 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. 22

 

MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS PASLAUGŲ

PIRKIMŲ VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Moks linių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų pirkimų vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) paslaugų pirkimų (toliau – MTEP paslaugų pirkimai), kuriems netaikomi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimai pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 15 straipsnio 1 dalį, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo reikalavimai pagal Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 26 straipsnio 1 dalį ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo reikalavimai pagal Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 13 punktą, organizavimo ir vykdymo principus, vykdymo tvarką, pagrindines MTEP paslaugų pirkime dalyvaujančių subjektų teises ir pareigas, ekspertų skyrimo tvarką, kitus esminius su MTEP paslaugų pirkimu susijusius klausimus.

2. Aprašas taikomas perkančiųjų organizacijų, kaip apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 25 dalyje ir Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 4 straipsnio 17 dalyje, perkančiųjų subjektų, kaip apibrėžta Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 4 straipsnyje (toliau – pirkimo vykdytojai), vykdomiems MTEP paslaugų pirkimams.

3. Aprašas parengtas vadovaujantis Europos Komisijos 2007 m. gruodžio 14 d. komunikatu „Ikiprekybiniai viešieji pirkimai. Naujovių skatinimas siekiant užtikrinti ilgalaikes kokybiškas viešąsias paslaugas Europoje“ (KOM(2007)799 galutinis), įgyvendinant Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1281 „Dėl Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos patvirtinimo“, ir atsižvelgiant į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos parengtą standartinę praktiką, kuri siūloma mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros duomenų rinkimo ir teikimo gairių leidinyje „Frascati vadovas“ (2015) (toliau – leidinys „Frascati vadovas“).

4. Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. Didelės vertės ikiprekybinis pirkimas – ikiprekybinis pirkimas, kurio vertė yra didesnė kaip 1 000 000 (vienas milijonas) eurų su pridėtinės vertės mokesčiu.

4.2. Funkcinė specifikacija – ikiprekybinio pirkimo dokumentas, kuriame apibūdinamas pirkimo vykdytojo vykdomu ikiprekybiniu pirkimu siekiamas MTEP paslaugų tikslas ir (ar) norimas rezultatas ir (ar) nurodomi perkant MTEP paslaugas norimo sukurti inovatyviojo produkto funkciniai reikalavimai, taip pat kiti inovatyviajam produktui keliami reikalavimai (pvz., kokybės, techninių pranašumų, estetinių, darnaus vystymosi, žiedinės ekonomikos charakteristikų, eksploatavimo išlaidų, veiksmingumo), kurie geriausiai tinka siekiant išspręsti pirkimo vykdytojo iškeltą problemą.

4.3. Komercializacija – mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatais grindžiamų gaminių ir paslaugų teikimas rinkai pirmą kartą.

4.4. Konfidenciali informacija – neskelbtina informacija, kuri mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugos pirkime dalyvaujančių subjektų buvo įvardyta kaip konfidenciali ar turėtų būti tokia laikoma, įskaitant informaciją apie MTEP paslaugos pirkime dalyvaujančių subjektų vykdomą veiklą, nuosavybę, intelektinės nuosavybės objektus, komercines (gamybines) paslaptis, praktinę patirtį, personalą, klientus ir teikėjus.

4.5. Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų pirkimo dalyvis (toliau – dalyvis) – mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų teikėjas, pateikęs pasiūlymą dalyvauti ir dalyvaujantis mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugos pirkime.

4.6. Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų teikėjas (toliau – teikėjas) – fizinis asmuo, juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė, kita organizacija ar jų padalinys, rinkoje galintys pasiūlyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugas.

4.7. Nekomercinis produktų kiekis – mažas ne prekybai skirtas produktų kiekis, pagamintas sukurtam produktui išbandyti.

4.8. Techninė užduotis – dokumentas, kuriame aprašoma mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugos, perkamos vadovaujantis Aprašo III skyriaus nuostatomis, tikslas ir uždaviniai, mokslo sritis (sritys), turinio, tyrimo metodų ir masto reikalavimai, pageidaujama vykdymo trukmė.

5. Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos technologijų ir inovacijų įstatyme, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Viešųjų pirkimų įstatyme, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme ir Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme.

6. Aprašo nuostatos netaikomos ikiprekybiniams pirkimams, kurie atliekami pagal tarptautinio projekto ar programos procedūrines taisykles.

 

II SKYRIUS

MTEP PASLAUGŲ PIRKIMO PRINCIPAI IR TEIKĖJAMS KELIAMI REIKALAVIMAI

 

7. MTEP paslaugos perkamos derybų, apklausos, atviro konkurso būdu vadovaujantis Aprašo III skyriuje nustatyta MTEP paslaugų pirkimų tvarka. MTEP paslaugos, kurių pirkimo poreikis atitinka Aprašo 63 punkte nurodytas sąlygas, perkamos vykdant ikiprekybinį pirkimą vadovaujantis Aprašo IV skyriuje nustatyta tvarka.

8. Lietuvos mokslo taryba (toliau – LMT), Lietuvos mokslų akademija (toliau – LMA), mokslo ir studijų institucijos ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau – MITA), priimdamos sprendimą dėl numatomų pirkti paslaugų pripažinimo ar nepripažinimo MTEP paslaugomis, atsižvelgia į leidinio „Frascati vadovas“ 2 skyriaus 2.6–2.8 papunkčių nuostatas.

9. Pradedant MTEP paslaugos pirkimą, pirkimo vykdytojo sudaryta pirkimo komisija (toliau – Pirkimo komisija, o ikiprekybinių pirkimų, vykdomų Aprašo IV skyriuje numatyta tvarka, atveju – Ikiprekybinio pirkimo komisija) pirkimo vykdytojo patvirtintame Pirkimo komisijos arba Ikiprekybinio pirkimo komisijos darbo reglamente nustatyta tvarka įvertina, ar paslaugai netaikomi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimai pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 15 straipsnio 1 dalį, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo reikalavimai pagal Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 26 straipsnio 1 dalį ir ar yra taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 13 punkto nuostatos. Visi Pirkimo komisijos ir Ikiprekybinio pirkimo komisijos sprendimai įforminami protokolais. Protokole nurodomi sprendimų motyvai, pateikiami paaiškinimai, kiekvieno Pirkimo komisijos nario atskiroji nuomonė, jeigu tokios esama.

10. MTEP paslaugų pirkimas vykdomas ir jo procedūros organizuojamos laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, racionalumo, ekonomiškumo, konkurencingumo, proporcingumo, konfidencialumo ir nešališkumo principų. Pirkimo vykdytojas MTEP paslaugų pirkimus turi vykdyti taip, kad būtų užtikrintas kuo didesnis teikėjų skaičius ir MTEP paslaugų rezultato kokybė ir kad būtų perkamos tik būtinos MTEP paslaugos.

11. Ikiprekybinis pirkimas organizuojamas ir jo procedūros atliekamos užtikrinant Aprašo 10 punkte nurodytus ir šiuos principus:

11.1. inovatyvumo – ikiprekybinis pirkimas turi būti vykdomas tik tada, kai atlikus rinkos analizę įsitikinama, kad rinka negali patenkinti esamo poreikio;

11.2. rizikos ir naudos pasidalijimo – ikiprekybiniame pirkime dalyvaujantys subjektai turi būti suinteresuoti šio proceso rezultatyvumu, todėl ikiprekybinio pirkimo nauda ir rizika turi būti dalijamasi pagal rinkos sąlygas; sumokėta fiksuota kaina, mokama dalyviui už teikiamas MTEP paslaugas kiekviename ikiprekybinio pirkimo etape (toliau – fiksuota kaina), arba finansuojama perkamų MTEP paslaugų kainos dalis (procentais), mokama dalyviui už teikiamas MTEP paslaugas kiekviename ikiprekybinio pirkimo etape (toliau – finansuojama kainos dalis), ir maksimalus tokios dalies dydis visiškai atitinka pirkimo vykdytojo gautos naudos rinkos vertę ir dalyvio prisiimtą riziką;

11.3. vertės už pinigus – vertinant dalyvių pasiūlymus ir jų ikiprekybinio pirkimo metu suteiktų MTEP paslaugų rezultatus, prioritetas skiriamas didžiausią pridėtinę vertę kuriantiems pasiūlymams už rinkos kainą, nustatytą rinkos konsultacijų metu.

12. Teikėjas turi atitikti šiuos reikalavimus:

12.1. neturi būti įgijęs bankrutuojančio, bankrutavusio fizinio arba juridinio asmens statuso arba restruktūrizuojamo, reorganizuojamo, likviduojamo juridinio asmens statuso;

12.2. teikėjas neturi turėti teistumo (arba teistumas turi būti išnykęs ar panaikintas), dėl teikėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus neturi būti priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams;

12.3. turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal valstybės, kurioje jis registruotas, ar valstybės, kurioje yra pirkimo vykdytojas, reikalavimus; teikėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 (penkiasdešimt) eurų;

12.4. dėl teikėjo (juridinio asmens) per pastaruosius vienus metus neturi būti priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už veiką, nustatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 2921 straipsnio 1 dalyje.

13. Be Aprašo 12 punkte nustatytų reikalavimų teikėjams, pirkimo vykdytojas, užtikrindamas lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principus, ikiprekybinio pirkimo dokumentuose gali jiems nustatyti ir kitus reikalavimus, kurie turi būti pagrįsti ir susiję su pirkimo objektu.

14. Pirkimo vykdytojas, ikiprekybinio pirkimo dokumentuose reikalaudamas, kad teikėjas įrodytų, jog Aprašo 12 punkte nurodytų aplinkybių nėra (yra), kaip pakankamą įrodymą priima teismo, valstybės įmonės Registrų centro ar kitos kompetentingos institucijos dokumentą. Pirkimo vykdytojas negali reikalauti dokumentų ir informacijos, kurie pirkimo vykdytojui pagal Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą neatlygintinai prieinami Lietuvos Respublikos registruose, valstybės informacinėse sistemose ir kitose informacinėse sistemose. Pirkimo vykdytojas priima kitų valstybių išduotus lygiaverčius dokumentus, įrodančius dalyviams taikomų reikalavimų tenkinimą. Jeigu dalyvis negali pateikti dokumentų Aprašo 12 punkte nurodytoms aplinkybėms pagrįsti, nes atitinkamoje valstybėje tokie dokumentai neišduodami, jis turi paaiškinti, kodėl negali pateikti šias aplinkybes įrodančių dokumentų, ir pateikti laisvos formos dalyvio deklaraciją.

15. MTEP paslaugų pirkimo dokumentus sudaro pirkimo vykdytojo teikėjams pateikiami dokumentai, kuriuose apibūdinamas MTEP paslaugos pirkimo objektas ir jo pirkimo sąlygos: MTEP paslaugos pirkimo skelbimas, MTEP paslaugos pirkimo kvietimas, teikėjų kvalifikacijos reikalavimai, funkcinė specifikacija arba techninė užduotis, aprašomieji dokumentai, pasiūlymų vertinimo kriterijai, MTEP paslaugų pirkimo sutarties projektas, kiti reikiami dokumentai ir dokumentų paaiškinimai (patikslinimai). Pasiūlymų vertinimo kriterijai, taip pat sutarties vykdymo sąlygos, jeigu tokie nustatomi, turi būti objektyvūs ir susieti su įsigyjama MTEP paslauga.

16. Vadovaujantis Aprašu MTEP paslaugų pirkimai gali būti vykdomi tik tuo atveju, jeigu valstybės pagalba nėra teikiama, ir MTEP paslaugų pirkimas atitinka Europos Komisijos komunikato dėl Valstybės pagalbos moksliniams tyrimams, technologinei plėtrai ir inovacijoms sistemos (2014/C198/01) (OL 2014 C 198, p. 1) 33 punkto nuostatas.

 

III SKYRIUS

MTEP PASLAUGŲ PIRKIMŲ TVARKA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PIRKIMO INICIJAVIMAS, PASLAUGŲ PRIPAŽINIMAS MTEP PASLAUGOMIS

 

17. MTEP paslaugų pirkimas pagal šio skyriaus nuostatas organizuojamas, kai pirkimo vykdytojui yra reikalingas MTEP paslauga sukuriamas MTEP rezultatas, siekiant įgyti naujų žinių apie reiškinių esmę ir (arba) stebimą tikrovę ir (arba) tokias žinias panaudoti, ir kai šių paslaugų teikėjams būtina aukšta profesinė kvalifikacija ir mokslinė kompetencija.

18. Kai pirkimo vykdytojas yra LMT, LMA, mokslo ir studijų institucija ar MITA, jis priima sprendimą dėl numatomos pirkti MTEP paslaugos pripažinimo ar nepripažinimo MTEP paslauga, vadovaudamasis leidinio „Frascati vadovas“ 2 skyriaus 2.6–2.8 papunkčių nuostatomis.

19. Kai pirkimo vykdytojas yra ne LMT, LMA, mokslo ir studijų institucija ar MITA, jis turi parengti techninę užduotį ir kreiptis į LMT. LMT pirmininko sudaryta MTEP paslaugų vertinimo komisija pagal techninės užduoties informaciją per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos įvertina, ar planuojamos pirkti paslaugos yra MTEP paslaugos.

20. LMT, įvertinusi, kad paslaugos yra MTEP paslaugos, į pirkimo vykdytojo sudarytos Pirkimo komisijos sudėtį siūlo vieną LMT ekspertą. LMT skiriamas ekspertas turi būti nedalyvavęs vertinant techninę užduotį.

21. Pirkimo vykdytojas iki einamųjų metų kovo 15 d. savo interneto svetainėje skelbia planuojamų įsigyti MTEP paslaugų pirkimų suvestinę. Patikslinus planuojamų teikti einamaisiais kalendoriniais metais MTEP paslaugų pirkimų suvestinę, jos patikslinimai turi būti paskelbti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

22. MTEP paslaugų pasiūlymą gali teikti Aprašo 4.6 papunktyje nurodyti teikėjai.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PIRKIMO KOMISIJA IR EKSPERTŲ SKYRIMAS

 

23. MTEP paslaugų pirkimo procedūras atlieka Pirkimo komisija, kurios darbas organizuojamas pagal pirkimo vykdytojo patvirtintą darbo reglamentą.

24. Pirkimo komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 3 asmenų – Pirkimo komisijos pirmininko ir bent 2 komisijos narių. Pirkimo komisijos pirmininkas yra pirkimo vykdytojo atstovas.

25. Pirkimo komisija veikia nuo sprendimo ją sudaryti ir užduočių jai nustatymo iki visų pirkimo vykdytojo jai nustatytų užduočių įvykdymo arba sprendimo nutraukti MTEP paslaugų pirkimo procedūras priėmimo.

26. Pirkimo komisijos posėdžiai ir priimami sprendimai yra teisėti, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė visų Pirkimo komisijos narių, o jeigu Pirkimo komisija sudaryta iš 3 asmenų – kai posėdyje dalyvauja visi Pirkimo komisijos nariai. Sprendimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių Pirkimo komisijos narių balsų dauguma. Jeigu posėdyje dalyvaujančių Pirkimo komisijos narių balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Pirkimo komisijos pirmininko balsas, jeigu posėdyje pirmininkas nedalyvauja – Pirkimo komisijos posėdyje išrinkto posėdžiui pirmininkaujančio asmens balsas.

27. Pirkimo komisijos nariai, prieš pradėdami atlikti MTEP paslaugų pirkimams skirtus veiksmus, turi pasirašyti nešališkumo deklaracijas ir konfidencialumo pasižadėjimus, kurių formas patvirtina pirkimo vykdytojas. Tais atvejais, kai atliekami MTEP paslaugų pirkimai, kuriuose naudojama įslaptinta informacija, tokius pirkimus atliekantys asmenys turi turėti leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima ne žemesne slaptumo žyma, negu konkrečiame pirkime naudojamos įslaptintos informacijos slaptumo žyma.

28. Pirkimo komisija:

28.1. nustato MTEP paslaugų pirkimo būdą;

28.2. patvirtina pirkimo dokumentus, nustato su perkama MTEP paslauga tiesiogiai susijusius pasiūlymų vertinimo kriterijus bei jų reikšmes, nustato išsamią pasiūlymų vertinimo procedūrą;

28.3. įvertina dalyvių kvalifikacijos atitiktį nustatytiems reikalavimams;

28.4. priima sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo ir apie tai informuoja dalyvius;

28.5. vertina pasiūlymų MTEP paslaugoms teikti etikos aspektus, jeigu tokių pasiūlymuose esama;

28.6. atlieka kitus Pirkimo komisijos darbo reglamente numatytus veiksmus.

29. Pirkimo komisijos narys, kuriam kyla interesų konfliktas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių paaiškėjimo informuoja pirkimo vykdytoją, o pirkimo vykdytojas skiria kitą Pirkimo komisijos narį arba kreipiasi į LMT paskirti kitą ekspertą, vadovaudamasis Aprašo 20 punkto nuostatomis, jeigu interesų konfliktas kilo LMT paskirtam ekspertui. Pirkimo vykdytojui gavus informacijos apie tai, kad Pirkimo komisijos narys gali būti patekęs į interesų konfliktą ir nenusišalino nuo su MTEP paslaugų pirkimu susijusių sprendimų priėmimo proceso, pirkimo vykdytojo vadovas sustabdo nurodyto asmens dalyvavimą su atitinkamu MTEP paslaugų pirkimu susijusių sprendimų priėmimo procese ir skiria kitą Pirkimo komisijos narį arba kreipiasi į LMT paskirti kitą ekspertą, vadovaudamasis Aprašo 20 punkto nuostatomis, jeigu interesų konfliktas kilo LMT paskirtam ekspertui.

30. MTEP paslaugų pasiūlymams, kuriems yra reikalingos ekspertinės žinios ir kompetencijos, vertinti gali būti paskirti ekspertai, kurie parenkami remiantis jų gebėjimais, patirtimi ir žiniomis, tinkamomis jiems paskirtoms užduotims atlikti. Ekspertų atranka LMT ir MITA vyksta pagal šių institucijų patvirtintą atrankos tvarką. Kitos institucijos gali kreiptis į LMT arba MITA su prašymu paskirti ekspertus. Jeigu ekspertai turi dirbti su įslaptinta informacija, prieš juos skiriant atliekamas atitinkamas patikimumo patikrinimas. Ekspertai turi laikytis teisės aktų, reglamentuojančių duomenų apsaugą, nuostatų. Pirkimo komisijos ekspertai Pirkimo komisijos posėdžiuose dalyvauja tik patariamojo balso teise.

31. Prieš pradedant MTEP paslaugų pasiūlymų vertinimą ekspertas pasirašo pirkimo vykdytojo nustatytos formos nešališkumo deklaraciją, konfidencialumo pasižadėjimą ir užtikrina, kad pateikti duomenys yra teisingi. Nešališkumo deklaracijoje, konfidencialumo pasižadėjime turi būti numatyta, kad ekspertas nenaudos suteiktos konfidencialios informacijos jokiems kitiems tikslams, taip pat savo ar kitų asmenų naudai; neatskleis konfidencialios informacijos asmenims, kurie neturi teisės susipažinti su konfidencialia informacija; užtikrins tinkamą konfidencialios informacijos apsaugą – laikysis konfidencialios informacijos apsaugą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų ir imsis visų galimų priemonių, siekdamas apsaugoti konfidencialią informaciją nuo neteisėto atskleidimo; sužinojęs, kad konfidenciali informacija buvo atskleista asmenims, kurie neturi teisės susipažinti su konfidencialia informacija, nedelsdamas informuos pirkimo vykdytoją.

32. Ekspertas, kuriam kyla interesų konfliktas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių paaiškėjimo informuoja pirkimo vykdytoją, o pirkimo vykdytojas, vadovaudamasis Aprašo 30 punkto nuostatomis, skiria naują ekspertą.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

PIRKIMO DOKUMENTAI, PIRKIMO BŪDAI IR PIRKIMO ORGANIZAVIMAS

 

33. Pirkimo vykdytojas MTEP paslaugų pirkimo dokumentuose pateikia visus duomenis, informaciją apie pirkimo sąlygas ir procedūras.

34. MTEP paslaugų pirkimo dokumentuose nurodoma:

34.1. MTEP paslaugų pavadinimas ir jų suteikimo terminai;

34.2. pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos;

34.3. teikėjų kvalifikacijos reikalavimai;

34.4. teikėjų pašalinimo pagrindai;

34.5. pirkimo vykdytojo siūlomos šalims sudaryti MTEP paslaugų pirkimo sutarties arba Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nustatyta tvarka autorinės sutarties (toliau – autorinė sutartis), jeigu perkamas MTEP paslaugų rezultatas yra autorių teisių objektas, projektas;

34.6. informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir išreikšta pasiūlymuose nurodoma MTEP paslaugų kaina;

34.7. pirkimo vykdytojo valstybės tarnautojų ar  darbuotojų, susijusių su MTEP paslaugų pirkimo procedūromis, vardai, pavardės, kontaktinė informacija;

34.8. pasiūlymų pateikimo termino pabaiga, vieta ir būdas;

34.9. informacija apie tai, kad teikėjas privalo nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri informacija yra konfidenciali.

35. Pirkimo vykdytojas, vadovaudamasis Aprašu, nustato MTEP paslaugų pirkimų procedūrų vykdymo tvarką. Šioje tvarkoje reglamentuojama MTEP paslaugų pirkimo skelbimo, pasiūlymų pateikimo ir vertinimo, sprendimų apskundimo, sutarčių sudarymo tvarka ir MTEP paslaugų įgyvendinimo stebėsena ir kontrolė.

36. Pirkimo komisija pirkimo dokumentuose ir skelbime apie MTEP paslaugos pirkimą nustato teikėjų kvalifikacijos reikalavimus. Pirkimo komisijos nustatyti teikėjų kvalifikacijos reikalavimai negali riboti konkurencijos, turi būti susiję su perkama MTEP paslauga.

37. MTEP paslaugų pirkimas neskelbiamų derybų būdu gali būti vykdomas kreipiantis į vienintelį ar keletą teikėjų, kai:

37.1. pirkimo tikslas yra įsigyti unikalią MTEP paslaugą;

37.2. dėl kvalifikacijos ar kitų objektyvių aplinkybių nėra konkurencijos;

37.3. MTEP paslaugų pirkimas vykdomas dėl išimtinių teisių, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, apsaugos;

37.4. pirkimo vertė neviršija 100 000 (šimto tūkstančių) eurų be pridėtinės vertės mokesčio.

38. MTEP paslaugų pirkimas neskelbiamų derybų būdu gali būti vykdomas žodžiu, jeigu MTEP paslaugų pirkimo vertė neviršija 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) eurų be pridėtinės vertės mokesčio.

39. Neskelbiamoms deryboms taikomi šie etapai:

39.1. teikėjas (-ai) kviečiamas (-i) pateikti pasiūlymus;

39.2. deramasi su teikėju (-ais) ir vertinami galutiniai pasiūlymai bei nustatomas laimėjęs pasiūlymas. Tuo atveju, kai neskelbiamose derybose dalyvauja vienas teikėjas, neprivaloma prašyti pateikti galutinio pasiūlymo.

40. MTEP paslaugų pirkimas apklausos būdu gali būti vykdomas, kai:

40.1. MTEP paslaugų pirkimo vertė neviršija 500 000 (penkių šimtų tūkstančių) eurų be pridėtinės vertės mokesčio;

40.2. vadovaujantis MTEP paslaugų pirkimui nustatytais kvalifikacijos reikalavimais, pasiūlymus teikti kviečiami tik nurodytą kvalifikaciją atitinkantys teikėjai.

41. Apklausa atliekama vienu iš būdų:

41.1. siunčiant visiems potencialiems teikėjams techninę užduotį, kitus pirkimo dokumentus ir nustačius ne trumpesnį kaip 3 darbo dienų pasiūlymų pateikimo terminą;

41.2. paskelbiant viešai pirkimo vykdytojo interneto svetainėje, kitose interneto svetainėse ir (arba) leidiniuose, jeigu nėra žinomi visi nurodytą kvalifikaciją atitinkantys teikėjai.

42. Apklausa atliekama šiais etapais:

42.1. Teikėjai kviečiami raštu pateikti pasiūlymus.

42.2. Patikrinama, ar teikėjas atitinka Aprašo 12 punkte nurodytus reikalavimus.

42.3. Patikrinama, ar teikėjai atitinka keliamus kvalifikacijos reikalavimus.

42.4. Vadovaujantis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, nagrinėjami ir vertinami teikėjų pateikti pasiūlymai.

43. MTEP paslaugų pirkimas atviro konkurso būdu gali būti vykdomas visais atvejais ir privalo būti vykdomas, esant bent vienai šių sąlygų:

43.1. Nustatoma, kad identišką MTEP paslaugą gali suteikti ne mažiau kaip 5 teikėjai.

43.2. MTEP paslaugų pirkimo vertė viršija 500 000 (penkis šimtus tūkstančių) eurų be pridėtinės vertės mokesčio.

44. Apie atvirą konkursą skelbiama pirkimo vykdytojo interneto svetainėje, papildomai skelbiama kitose interneto svetainėse ir (arba) leidiniuose, nustačius ne trumpesnį kaip 10 darbo dienų pasiūlymų pateikimo terminą.

45. MTEP paslaugų pirkimo vertė ir dalyvių skaičius yra neribojami.

46. Atviras konkursas vykdomas šiais etapais:

46.1. Skelbiama apie MTEP paslaugų pirkimą kviečiant teikėjus pateikti pasiūlymų.

46.2. Patikrinama, ar teikėjas atitinka Aprašo 12 punkte nurodytus reikalavimus. 

46.3. Patikrinama, ar teikėjai atitinka keliamus kvalifikacijos reikalavimus.

46.4. Vadovaujantis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, nagrinėjami ir vertinami teikėjų pateikti pasiūlymai.

47. Vykdant MTEP paslaugų pirkimą, teikėjas gali paprašyti, kad Pirkimo komisija pateiktų paaiškinimus dėl MTEP paslaugų pirkimo dokumentų. Pirkimo komisija atsako į kiekvieną teikėjo rašytinį prašymą pateikti paaiškinimus dėl MTEP paslaugų pirkimo dokumentų, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki MTEP paslaugų pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkimo komisija į gautą teikėjo prašymą atsako ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos, kartu pateikia paaiškinimus dalyviams ir visiems kitiems teikėjams, nenurodžiusi, iš ko gavo prašymą pateikti paaiškinimą. Pirkimo komisija savo iniciatyva gali teikti paaiškinimus (patikslinimus) dėl MTEP paslaugų pirkimo dokumentų. 

48. Jeigu paaiškinimas (patikslinimas) dėl MTEP paslaugų pirkimo dokumentų teikėjams pateikiamas likus mažiau kaip 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ir jeigu šis paaiškinimas (patikslinimas) turi esminės įtakos pasiūlymų rengimui, Pirkimo komisija nukelia pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam, bet ne trumpesniam kaip 5 darbo dienos laikui, per kurį teikėjai, rengdami MTEP paslaugų pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus), ir apie tai informuoja dalyvius. Jeigu vykdant MTEP paslaugų pirkimą atviro konkurso būdu keičiamos esminės pirkimo dokumentuose nurodytos sąlygos, MTEP paslaugų pirkimo procedūros nutraukiamos ir pirkimo procedūros pradedamos iš naujo.

49. Prašymai, atsakymai, paaiškinimai (patikslinimai) dėl MTEP paslaugų pirkimo dokumentų ir papildoma informacija turi būti skelbiami tokia pat forma ir ten pat, kur paskelbti MTEP paslaugų pirkimo dokumentai.

50. Vykdant MTEP paslaugų pirkimą pasiūlymai MTEP paslaugoms teikti gali būti teikiami raštu, per pašto paslaugos teikėją, per įgaliotą asmenį, naudojant specialių elektroninių paslaugų priemones ar kitomis MTEP paslaugų pirkimo dokumentuose ir skelbime nurodytomis priemonėmis.

51. Pirkimo vykdytojas turi teisę pratęsti teikėjų pasiūlymų pateikimo terminą bet kuriuo metu iki nustatyto termino pabaigos. Apie tai jis paskelbia tokia pat forma ir ten pat, kur paskelbti ikiprekybinio pirkimo dokumentai, ir informuoja pasiūlymus pateikusius dalyvius raštu.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

PASIŪLYMŲ VERTINIMAS IR PIRKIMO ĮGYVENDINIMAS

 

52. Dalyvių pateiktus pasiūlymus ir dalyvių kvalifikacijos atitiktį MTEP paslaugų pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, jeigu taikoma, vertina Pirkimo komisija.

53. Pirkimo komisijos nariams turi būti sudarytos vienodos galimybės susipažinti su dalyvių pateiktais pasiūlymais, pateikti visi dalyvių pateikti dokumentai.

54. Pasiūlymai ir jų atitiktis MTEP paslaugų pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams vertinami balais MTEP paslaugų pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka. Kiekvieno pasiūlymo balai sumuojami. Pirkimo komisija sudaro pasiūlymų eilę ir priima sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo. Jei kelių dalyvių pasiūlymų gautų balų suma yra vienoda, sudarant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

55. Pranešimas dėl pasiūlymų eilės elektroniniu paštu išsiunčiamas visiems dalyviams ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

56. Pirkimo komisija priima sprendimą dėl MTEP paslaugų pirkimo laimėtojo, jeigu tenkinamos šios sąlygos:

56.1. pasiūlymas atitinka MTEP paslaugų pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, sąlygas ir kriterijus;

56.2. pasiūlymą pateikęs dalyvis atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus tais atvejais, kai jie buvo nustatyti;

56.3. MTEP paslaugų pasiūlymą pateikęs dalyvis per Pirkimo komisijos nustatytą terminą patikslino, papildė, paaiškino dokumentuose pateiktus duomenis, informaciją, jeigu to buvo prašoma.

57. Vadovaudamasis Pirkimo komisijos sprendimu, pirkimo vykdytojas su atrinktu dalyviu Aprašo nustatyta tvarka sudaro MTEP paslaugų pirkimo arba autorinę sutartį.

58. Dalyvis atsiskaito už suteiktą paslaugą pirkimo vykdytojui, kuris per MTEP paslaugų pirkimo arba autorinėje sutartyje nustatytą terminą įvertina MTEP paslaugos kokybę, gautus rezultatus. Pirkimo vykdytojui pareiškus pastabų dėl MTEP paslaugų vykdymo, MTEP paslaugų teikėjas per pirkimo vykdytojo nustatytą terminą turi ištaisyti trūkumus arba pateikti paaiškinimą.

59. Jeigu, teikiant MTEP paslaugą, paaiškėja, kad MTEP paslaugos vykdymu ar rezultatu nevykdomos sutartyje nurodytos prievolės, pirkimo vykdytojas, vadovaudamasis sutartyje nustatytomis sąlygomis, gali nutraukti su dalyviu sudarytą sutartį ir organizuoti naują MTEP paslaugų pirkimą.

60. MTEP paslaugų pirkimo procedūros baigiasi, kai:

60.1. sudaroma MTEP paslaugų pirkimo arba autorinė sutartis;

60.2. atmetami visi pasiūlymai teikti MTEP paslaugas;

60.3. nutraukiamos MTEP paslaugų pirkimo procedūros;

60.4. per nustatytą terminą nepateikiama nė vieno pasiūlymo teikti MTEP paslaugas;

60.5. baigiasi pasiūlymų galiojimo laikas ir nesudaroma MTEP paslaugų pirkimo arba autorinė sutartis;

60.6. visi dalyviai atšaukia pasiūlymus ar atsisako sudaryti MTEP paslaugų pirkimo sutartį arba autorinę sutartį, jeigu MTEP paslaugų rezultatas yra autorių teisių objektas.

 

IV SKYRIUS

IKIPREKYBINIŲ PIRKIMŲ VYKDYMO TVARKA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

DALYVAUJANTYS SUBJEKTAI IR JŲ FUNKCIJOS

 

61. Viešojo administravimo institucija, kuriai Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu pavesta administruoti ikiprekybinius pirkimus ir prisidėti prie jų finansiškai, taip pat teikti metodinę pagalbą pirkimo vykdytojams ir dalyviams ir atlikti kitas Apraše nustatytas funkcijas (toliau – koordinuojančioji organizacija), atlieka šias su ikiprekybiniais pirkimais susijusias funkcijas:

61.1. teikia pirkimo vykdytojui ekspertinę, metodinę ir kitą su ikiprekybinio pirkimo vykdymu susijusią pagalbą ikiprekybinių pirkimų klausimais;

61.2. teikia teikėjams metodinę pagalbą galimybių dalyvauti ikiprekybiniuose pirkimuose klausimais;

61.3. tvarko ir koordinuojančiosios organizacijos interneto svetainėje ir (arba) specializuotoje interneto svetainėje http://www.inopirkimai.lt (toliau – portalas) skelbia duomenis, informaciją apie ikiprekybinių pirkimų poreikį ir pasiūlą, įvykusius ir vykdomus ikiprekybinius pirkimus, taip pat kitus su ikiprekybiniais pirkimais susijusius dokumentus, duomenis, informaciją;

61.4. su ikiprekybiniais pirkimais susijusius dokumentus, duomenis, informaciją, laikydamasi konfidencialumo įsipareigojimų, nustatytų ikiprekybinio pirkimo dokumentuose ir sutartyse, koordinuojančiosios organizacijos interneto svetainėje ir (arba) portale paskelbia per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos;

61.5. vykdo kitą viešinimo, ikiprekybinių pirkimų subjektų tinklaveikos ir mokomąją veiklą;

61.6. atlieka ikiprekybinių pirkimų organizavimo ir vykdymo stebėseną;

61.7. pirkimo vykdytojui siekiant pradėti ikiprekybinį pirkimą, vertina ikiprekybinio pirkimo objekto atitiktį Aprašo 10, 11, 63 ir 66 punktuose nustatytiems reikalavimams ir teikia išvadas pirkimo vykdytojui;

61.8. skiria atstovą (-us) į Ikiprekybinio pirkimo komisiją;

61.9. kofinansuoja ikiprekybinių pirkimų vykdymą ir vykdo kofinansuojamo ikiprekybinio pirkimo lėšų naudojimo priežiūrą;

61.10. kai ikiprekybinis pirkimas yra didelės vertės, konsultuoja pirkimo vykdytoją ikiprekybinių pirkimų dokumentų rengimo klausimais ir teikia reikalingus ikiprekybinių pirkimų dokumentus Vyriausybės strateginės analizės centrui, atliekančiam Mokslo, technologijų ir inovacijų tarybos sekretoriato funkcijas Vyriausybės nustatyta tvarka;

61.11. tvarko ir teikia potencialiems pirkimo vykdytojams visuomenės idėjas dėl ikiprekybinių pirkimų objektų;

61.12. konsultuoja pirkimo vykdytojus ir dalyvius dalyvavimo Europos Komisijos programų ikiprekybiniuose pirkimuose galimybių klausimais.

62. Pirkimo vykdytojas atlieka šias su ikiprekybiniais pirkimais susijusias funkcijas:

62.1. inicijuoja, organizuoja ir vykdo ikiprekybinius pirkimus;

62.2. siekdamas nustatyti ikiprekybinio pirkimo poreikį iki pirkimo pradžios organizuoja rinkos konsultaciją bendradarbiaudamas su kompetentingais subjektais (ekspertais, institucijomis arba rinkos dalyviais) dėl MTEP paslaugų inovatyviam produktui sukurti įsigijimo;

62.3. konsultuojasi dėl siūlomo vykdyti ikiprekybinio pirkimo su koordinuojančiąja organizacija, o jeigu siūlomas vykdyti ikiprekybinis pirkimas yra didelės vertės, per koordinuojančiąją organizaciją teikia reikalingus ikiprekybinių pirkimų dokumentus Vyriausybės strateginės analizės centrui, atliekančiam Mokslo, technologijų ir inovacijų tarybos sekretoriato funkcijas;

62.4. gali  įgalioti kitą pirkimo vykdytoją vykdyti ikiprekybinį pirkimą;

62.5. pirkimo vykdytojo interneto svetainėje informuoja visuomenę apie savo vykdomus ikiprekybinius pirkimus, jų metu pasiektus rezultatus ir šių rezultatų pritaikymo galimybes, vykdo kitą savo atliktų ikiprekybinių pirkimų viešinimo veiklą.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

IKIPREKYBINIO PIRKIMO ORGANIZAVIMAS

 

63. Ikiprekybinis pirkimas organizuojamas, kai:

63.1. pirkimo vykdytojo poreikius tenkinančio inovatyviojo produkto nėra rinkoje arba pirkimo vykdytojas dėl reikalingam inovatyviajam produktui taikomų patekimo į rinką ar apyvartos rinkoje apribojimų negali jo įsigyti ir tokiam inovatyviajam produktui sukurti būtinos MTEP paslaugos;

63.2. rinkoje esantis produktas netenkina pirkimo vykdytojo poreikio, todėl reikia pagerinti produkto funkcines savybes ir (arba) mažinti esamo produkto savikainą ir produkto funkcinėms savybėms pagerinti reikalingos MTEP paslaugos.

64. Pirkimo vykdytojas, prieš pradėdamas vykdyti ikiprekybinį pirkimą, privalo gauti koordinuojančiosios organizacijos teigiamą išvadą dėl planuojamo pirkimo atitikties ikiprekybinio pirkimo reikalavimams. Dokumentai koordinuojančiosios organizacijos vertinimui yra teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro patvirtinta Ikiprekybinių pirkimų dokumentų vertinimo koordinuojančioje organizacijoje tvarka.

65. Pirkimo vykdytojas konsultuodamasis su koordinuojančiąja organizacija parengia ikiprekybinio pirkimo objekto aprašą ir ikiprekybinio pirkimo funkcinės specifikacijos projektą.

66. Ikiprekybinio pirkimo objekto apraše pateikiama:

66.1. problemos, su kuria susiduria pirkimo vykdytojas ir kurią išspręstų perkama MTEP paslauga, aprašymas;

66.2. numatomi ikiprekybinių pirkimų etapai, jų trukmė;

66.3. ikiprekybinio pirkimo biudžetas, kuriame nurodytos kiekvieno ikiprekybinio pirkimo etapo veiklai finansuoti numatomos skirti lėšos taip, kaip nustatyta Aprašo 79.6 papunktyje;

66.4. numatomi ikiprekybinio pirkimo finansavimo šaltiniai ir ikiprekybinio pirkimo biudžeto dalis, kurią sudaro kiekvienas šaltinis;

66.5. rinkos konsultacijos apžvalga, kuria pagrindžiama, kad rinkoje esantys produktai netenkina pirkimo vykdytojo poreikio ir kuo prašomas sukurti inovatyvusis produktas skirsis nuo esančių rinkoje produktų, apžvalga. Pirkimo vykdytojas, siekdamas nustatyti ikiprekybinio pirkimo poreikį, preliminarų biudžetą, teikėjus, rinkoje siūlančius MTEP paslaugas, iki ikiprekybinio pirkimo pradžios organizuoja viešą rinkos konsultaciją bendradarbiaudamas su kompetentingais subjektais (ekspertais, institucijomis arba rinkos dalyviais) dėl MTEP paslaugų inovatyviam produktui sukurti įsigijimo. Informacija apie rinkos konsultaciją skelbiama pirkimo vykdytojo interneto svetainėje ir (arba) koordinuojančiosios organizacijos interneto svetainėje ir (arba) portale;

66.6. kiti dokumentai, duomenys, informacija, susiję su ikiprekybiniu pirkimu, pagrindžiantys ir (ar) apibūdinantys ikiprekybinio pirkimo objektą.

67. Parengęs ikiprekybinio pirkimo objekto aprašą, ikiprekybinio pirkimo funkcinės specifikacijos projektą ir rinkos konsultacijos apžvalgą, pirkimo vykdytojas šiuos dokumentus pateikia koordinuojančiajai organizacijai elektroniniu paštu ir (arba) portale.

68. Koordinuojančioji organizacija, gavusi Aprašo 67 punkte nurodytus dokumentus, vadovaudamasi šiuo Aprašu, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro patvirtinta Ikiprekybinių pirkimų dokumentų vertinimo koordinuojančioje organizacijoje tvarka ir Ekspertinio vertinimo organizavimo koordinuojančioje organizacijoje tvarka, įvertina šių dokumentų atitiktį ikiprekybinio pirkimo objektui keliamiems reikalavimams ir prireikus per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos turi teisę paprašyti pirkimo vykdytojo pateikti papildomus dokumentus ir (arba) paaiškinimus, kuriuos pirkimo vykdytojas privalo pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Vertindama ikiprekybinio pirkimo objekto atitiktį Aprašo 10, 11, 63 ir 66 punktuose nustatytiems reikalavimams, koordinuojančioji organizacija rengia ekspertinį vertinimą, pasitelkusi LMT, technologijų ir verslo sričių atstovus. Koordinuojančioji organizacija LMT pateikia išsamią informaciją apie vertinamąjį objektą, vertinimo užduotį, nurodo, kurių mokslo sričių (krypčių) ekspertų reikia ne mažiau kaip prieš 7 darbo dienas iki organizuojamo ekspertinio vertinimo posėdžio dienos. Koordinuojančioji organizacija ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo paskutinių (patikslintų) dokumentų ir (ar) informacijos gavimo iš pirkimo vykdytojo dienos pateikia pirkimo vykdytojui išvadą dėl ikiprekybinio pirkimo objekto, aprašyto pirkimo vykdytojo pateiktuose dokumentuose, atitikties Aprašo 10, 11, 63 ir 66 punktų reikalavimams arba motyvuotą išvadą, konstatuojančią, kad ikiprekybinio pirkimo objektas neatitinka Aprašo reikalavimų.

69. Jeigu koordinuojančioji organizacija pateikia išvadą, kad pirkimo vykdytojo nurodytas ikiprekybinio pirkimo objektas neatitinka Aprašo 63 ir 66 punktų reikalavimų ir (ar) prieštarauja Aprašo 10 ir 11 punktuose nurodytiems MTEP paslaugų pirkimo principams ir sąlygoms, pirkimo vykdytojas ikiprekybinio pirkimo pagal šį objektą vykdyti negali.

70. Koordinuojančioji organizacija, vadovaudamasi Aprašo 68 punkte nustatyta tvarka, išvadą, kurioje konstatuojama, kad ikiprekybinio pirkimo objektas atitinka Aprašo 10, 11, 63 ir 66 punktuose nustatytus reikalavimus, gali priimti su išlygomis, kai ikiprekybinio pirkimo objektas atitinka Aprašo 10, 11, 63 ir 66 punktų nuostatas, tačiau reikalingi neesminiai ikiprekybinio pirkimo objekto aprašymo, rinkos konsultacijos apžvalgos ir (arba) funkcinės specifikacijos patikslinimai (arba papildymai). Pirkimo vykdytojas, patikslinęs (arba papildęs) ikiprekybinio pirkimo objekto aprašymą, rinkos konsultacijos apžvalgą ir (arba) funkcinės specifikacijos projektą pagal koordinuojančiosios organizacijos išvadoje pateiktas pastabas ir (ar) pasiūlymus, gali vykdyti ikiprekybinį pirkimą, kai koordinuojančioji organizacija Aprašo 68 punkte nustatyta tvarka įvertina patikslintą (arba papildytą) ikiprekybinio pirkimo objekto aprašymą, rinkos konsultacijos apžvalgą ir (arba) funkcinės specifikacijos projektą ir patvirtina, kad į pateiktas pastabas ir pasiūlymus yra atsižvelgta.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

IKIPREKYBINIO PIRKIMO KOMISIJA

 

71. Pirkimo vykdytojas ikiprekybiniam pirkimui organizuoti ir ikiprekybinio pirkimo procedūroms atlikti sudaro Ikiprekybinio pirkimo komisiją.

72. Ikiprekybinio  pirkimo komisija sudaroma pirkimo vykdytojo vadovo sprendimu iš ne mažiau kaip 5 narių, kurių bent vienas turi būti koordinuojančiosios organizacijos atstovas. Atliekant didelės vertės ikiprekybinį pirkimą, koordinuojančioji organizacija skiria į Ikiprekybinio pirkimo komisiją ne mažiau kaip 2 savo atstovus. Į sudaromą Ikiprekybinio  pirkimo komisiją pirkimo vykdytojo sprendimu gali būti įtrauktas ir kitos valstybės ekspertas. Jeigu koordinuojančioji organizacija skiria kofinansavimą vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro patvirtintomis Ikiprekybinių pirkimų kofinansavimo iš valstybės biudžeto lėšų taisyklėmis (toliau – ikiprekybinių pirkimų kofinansavimo taisyklės), į Ikiprekybinio pirkimo komisiją turi būti įtraukti ne mažiau kaip 2 jos atstovai. Ikiprekybinio pirkimo komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2  Ikiprekybinio pirkimo komisijos narių. Sprendimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma. Jeigu posėdyje dalyvaujančių Ikiprekybinio pirkimo komisijos narių balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Ikiprekybinio pirkimo komisijos pirmininko balsas, jeigu posėdyje pirmininkas nedalyvauja – Ikiprekybinio pirkimo komisijos posėdyje išrinkto posėdžiui pirmininkaujančio asmens balsas. Ikiprekybinio pirkimo komisijos pirmininkas privalo būti pirkimo vykdytojo atstovas.

73. Pirkimo vykdytojas į Ikiprekybinio pirkimo komisiją turi teisę kviestis ekspertų, turinčių specialiųjų žinių planuojamo ikiprekybinio pirkimo vykdymo klausimais. Ikiprekybinio pirkimo komisijoje dalyvaujantys ekspertai neturi balso teisės.

74. Ikiprekybinio pirkimo komisijos nariais, ekspertais gali būti tik nepriekaištingos reputacijos asmenys. Ikiprekybinio  pirkimo komisijos nariai, ekspertai, prieš pradėdami atlikti MTEP paslaugų pirkimams skirtus veiksmus, turi pasirašyti nešališkumo deklaracijas ir konfidencialumo pasižadėjimus, kurių formas patvirtina pirkimo vykdytojas. Ikiprekybinio  pirkimo komisijos nariai, ekspertai neturi teisės atskleisti konfidencialios informacijos ir informacijos, susijusios su ikiprekybinio pirkimo procedūromis, jeigu jos atskleidimas prieštarauja įstatymams, sukelia ar gali sukelti žalą arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją tarp ikiprekybinio pirkimo dalyvių. Ikiprekybinius pirkimus, kuriuose naudojama įslaptinta informacija, atliekantys asmenys turi turėti leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima ne žemesne slaptumo žyma, negu konkrečiame ikiprekybiniame pirkime naudojamos įslaptintos informacijos slaptumo žyma.

75. Jeigu Ikiprekybinio pirkimo komisijai pradėjus nagrinėti gautus pasiūlymus paaiškėja, kad Aprašo 72 ir 73 punktuose nurodyti asmenys gali būti patekę į interesų konfliktą, jie privalo nusišalinti nuo su atitinkamu pirkimu susijusių sprendimų priėmimo proceso.

76. Pirkimo vykdytojui gavus pagrįstos informacijos apie tai, kad Aprašo 72 ir 73 punktuose nurodyti asmenys gali būti patekę į interesų konfliktą ir nenusišalino nuo su atitinkamu pirkimu susijusių sprendimų priėmimo proceso, pirkimo vykdytojo vadovas ar jo įgaliotasis atstovas sustabdo nurodytų asmenų teisę dalyvauti su atitinkamu pirkimu susijusių sprendimų priėmimo procese ir skiria kitą Ikiprekybinio pirkimo komisijos narį ar ekspertą.

77. Atlikdama ikiprekybinio pirkimo procedūras, Ikiprekybinio pirkimo komisija atlieka šias funkcijas:

77.1. rengia ir tvirtina ikiprekybinio pirkimo dokumentus;

77.2. teikia teikėjams ir dalyviams paaiškinimus dėl ikiprekybinio pirkimo dokumentų;

77.3. pagal pirkimo sąlygose įtvirtintus pasiūlymų ir kiekvieno ikiprekybinių pirkimų etapo vertinimo kriterijus ir nustatytus vertinimo terminus įvertina teikėjų pateiktus pasiūlymus ir (arba) vertinimui pasitelkia ekspertus ir pagal suteiktų vertinimų eilę atrenka ikiprekybinio pirkimo dalyvius;

77.4. pagal pirkimo sąlygose įtvirtintus kiekvieno ikiprekybinio etapo veiklos rezultatus ir nustatytus vertinimo terminus įvertina dalyvių veiklos rezultatus kiekviename ikiprekybinio pirkimo etape ir sudariusi vertinimų eilę priima sprendimą dėl dalyvių dalyvavimo kitame ikiprekybinio pirkimo etape;

77.5. atlieka kitas Ikiprekybinio pirkimo komisijos darbo reglamentu pavestas funkcijas.

78. Ikiprekybinio pirkimo komisija savo veikloje vadovaujasi Aprašu ir Ikiprekybinio pirkimo komisijos darbo reglamentu. Pirkimo komisija veikia nuo sprendimo ją sudaryti priėmimo iki kol visiškai įvykdomos ją sudariusios pirkimo vykdytojo nustatytos užduotys arba priimamas sprendimas nutraukti ikiprekybinį pirkimą.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

IKIPREKYBINIO PIRKIMO DOKUMENTŲ RENGIMAS IR SKELBIMAS

 

79. Ikiprekybinio pirkimo dokumentus sudaro:

79.1. ikiprekybinio pirkimo objekto aprašymas;

79.2. funkcinė specifikacija, kurioje turi būti nurodytos kuriamo inovatyvaus produkto funkcijos ir visų ikiprekybinio pirkimo etapų reikalavimai;

79.3. teikėjų pasiūlymų formos;

79.4. reikalavimai teikėjams;

79.5. maksimalus finansuojamų dalyvių skaičius kiekviename etape;

79.6. fiksuotos kainos dydis, nustatomas kiekvieno ikiprekybinio pirkimo etapo dalyviams. Kai ikiprekybinis pirkimas finansuojamas iš Europos Sąjungos fondų ir (ar) programų lėšų, ikiprekybinio pirkimo dokumentuose nurodomas fiksuotos kainos dydis arba finansuojama kainos dalis ir maksimalus tokios dalies dydis. Visos kitos dalyvių turėtos išlaidos tenka patiems dalyviams. Pirkimo vykdytojas, nustatydamas fiksuotos kainos dydį arba finansuojamą kainos dalį ir maksimalų tokios dalies dydį, turi laikytis rizikos ir naudos pasidalijimo principo, vengti tokių situacijų, kai jis pats visiškai atlygina už teikiamą MTEP paslaugą, ir neiškraipyti konkurencijos;

79.7. maksimalus dalyvio pasiūlymo įvertinimo balas, pasiūlymų vertinimo kriterijai, kurie turi būti objektyvūs ir susieti su sutarties dalyku, ir kiekvieno kriterijaus vertė balais;

79.8. terminai, per kuriuos Ikiprekybinio pirkimo komisija įvertina dalyvių pasiūlymus;

79.9. ikiprekybinio pirkimo sutarties projektas su preliminariosiomis sutarties sąlygomis. Sutarties projekto nuostatos aptariamos su visais dalyviais, dalyvaujančiais atitinkamame etape, ir tikslinamos prieš pasirašant sutartis su dalyviais dėl kiekvieno iš ikiprekybinio pirkimo etapų vykdymo. Su visais ikiprekybinio pirkimo dalyviais privalo būti pasirašomi vienodi sutarties variantai;

79.10. informacijos apie ikiprekybinį pirkimą viešinimo tvarka;

79.11. kiti dokumentai, duomenys, informacija, kuri, Ikiprekybinio pirkimo komisijos nuomone, svarbi ikiprekybinio pirkimo dalyviams.

80. Pirkimo vykdytojas ikiprekybinio pirkimo dokumentus paskelbia savo interneto svetainėje, teikia juos koordinuojančiajai organizacijai paskelbti koordinuojančiosios organizacijos interneto svetainėje ir (arba) portale ir nustato ne trumpesnį kaip 45 darbo dienų terminą nuo paskelbimo dienos, per kurį teikėjai turi pateikti pasiūlymus pagal pirkimo dokumentuose pateiktą formą. Nustatydamas šį terminą, pirkimo vykdytojas privalo atsižvelgti į ikiprekybinio pirkimo sudėtingumą ir laiką, reikalingą pasiūlymams parengti.

81. Pirkimo vykdytojas ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki nustatyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi teisę patikslinti ikiprekybinio pirkimo dokumentus ir pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.

82. Teikėjai ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi teisę  prašyti pirkimo vykdytojo paaiškinti ikiprekybinio pirkimo dokumentus, taip pat papildomų su ikiprekybiniu pirkimu susijusių duomenų, informacijos. Ikiprekybinio pirkimo komisija, laikydamasi ikiprekybinio pirkimo dokumentuose paskelbtos informacijos teikimo tvarkos, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo rašytinių prašymų gavimo dienos turi pateikti teikėjams atsakymus į prašymus. Prašymai, atsakymai dėl ikiprekybinio pirkimo dokumentų ir papildoma informacija turi būti skelbiami tokia pat forma ir ten pat, kur paskelbti ikiprekybinio pirkimo dokumentai.

83. Ikiprekybinio pirkimo dokumentų patikslinimai skelbiami nustačius ne trumpesnį kaip 10 darbo dienų pasiūlymų pateikimo terminą nuo patikslinimų paskelbimo dienos ir apie tai informuojami pasiūlymų jau pateikę dalyviai.

84. Pirkimo vykdytojas savo iniciatyva ne vėliau kaip likus 14 darbo dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos rengia viešą ikiprekybinio pirkimo dokumentų aptarimą, apie tai paskelbęs tokia pat forma ir ten pat, kur paskelbti ikiprekybinio pirkimo dokumentai, ikiprekybinio pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka.

85. Pirkimo vykdytojas turi teisę pratęsti teikėjų pasiūlymų pateikimo terminą bet kuriuo metu iki nustatyto termino pabaigos, bet ne ilgesniam kaip 45 darbo dienų laikotarpiui. Apie tai jis paskelbia tokia pat forma ir ten pat, kur paskelbti ikiprekybinio pirkimo dokumentai, ir informuoja pasiūlymus pateikusius dalyvius raštu.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

IKIPREKYBINIO PIRKIMO DALYVIŲ ATRANKA

 

86. Teikėjas, siekiantis dalyvauti ikiprekybiniame pirkime, per pirkimo vykdytojo nustatytą terminą nurodytu būdu ir (arba) portale pateikia savo pasiūlymą pirkimo vykdytojui, kuriame nurodoma:

86.1. siūlomo inovatyviojo produkto idėjos aprašymas ir pagrindimas, kad siūlomam inovatyviajam produktui sukurti yra reikalingos MTEP paslaugos;

86.2. atitiktis Aprašo 12, 13 punktuose nustatytiems reikalavimams;

86.3. kiekvieno ikiprekybinio pirkimo etapo kaina (išlaidų, kurias teikėjas faktiškai patirs teikdamas MTEP paslaugas, dydis), taip pat fiksuotos kainos dydis (eurais) arba finansuojama kainos dalis (procentais) ir maksimalus tokios dalies dydis (eurais);

86.4. duomenys, informacija apie tai, ar įvykdytos kitos sąlygos, kurias yra nustačiusi Ikiprekybinio pirkimo komisija.

87. Teikėjo, pateikusio netikslius ar neišsamius duomenis, informaciją apie atitiktį Aprašo 12, 13 punktuose nustatytiems reikalavimams Ikiprekybinio pirkimo komisija, nepažeisdama ikiprekybinių pirkimų principų, privalo prašyti, kad jis šiuos duomenis, informaciją per 5 darbo dienas patikslintų, papildytų arba paaiškintų. Ikiprekybinio pirkimo komisija negali leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainos arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus ir (arba) dėl kurių pasiūlymas būtų vertinamas kitais balais.

88. Ikiprekybinio pirkimo komisija atmeta teikėjų pasiūlymus, jeigu šie neatitinka ikiprekybinio pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų arba teikėjas Ikiprekybinio pirkimo komisijos prašymu per nurodytą terminą nepaaiškina savo pasiūlymo, nepatikslina arba nepapildo pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie atitiktį Aprašo 12 ir 13 punktuose nustatytiems reikalavimams.

89. Vadovaudamasi ikiprekybinio pirkimo dokumentuose nustatytais pasiūlymų vertinimo kriterijais, Ikiprekybinio pirkimo komisija pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka ir per pirkimo dokumentuose nustatytą terminą įvertina gautus teikėjų pasiūlymus, pagal vertinant suteiktų balų skaičių sudaro ikiprekybinio pirkimo dalyvių sąrašą atitinkamam ikiprekybinio pirkimo etapui ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pirkimo vykdytojo sprendimo dėl ikiprekybinio pirkimo dalyvių sąrašo priėmimo dienos šį sąrašą elektroniniu paštu išsiunčia visiems ikiprekybinio pirkimo dalyviams. Jei kelių dalyvių pasiūlymų vertinimo balų suma yra vienoda, sąraše prioritetas teikiamas geriausiai pirkimo vykdytojo poreikius tenkinantiems ir (arba) funkcinės specifikacijos reikalavimus atitinkantiems pasiūlymams. Toks sąrašas skelbiamas  pirkimo vykdytojo interneto svetainėje ir (arba) portale.

90. Laimėtojais, įgyvendinsiančiais atitinkamą ikiprekybinio pirkimo etapą, pripažįstami dalyviai, kurių pasiūlymai pagal nustatytą eilę patenka į ikiprekybinio pirkimo dokumentuose nustatytą maksimalų finansuojamų dalyvių skaičių, atsižvelgiant į Aprašo 79.5 papunktį.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

IKIPREKYBINIO PIRKIMO ĮGYVENDINIMAS

 

91. Ikiprekybinį pirkimą sudaro šie iš eilės einantys etapai (toliau – etapai):

91.1. inovatyviojo produkto koncepcijos sukūrimas ir patvirtinimas;

91.2. inovatyviojo produkto prototipo sukūrimas;

91.3. inovatyviojo produkto bandomosios partijos sukūrimas, kuris gali apimti nekomercinio produktų kiekio pirkimą.

92. Laimėtojais pripažįstami dalyviai, kurių pasiūlymai dėl visų ikiprekybinio pirkimo  etapų pripažinti geriausiais. Kiek laimėtojų bus pakviesta įgyvendinti atitinkamą ikiprekybinio pirkimo etapą, nurodoma pirkimo dokumentuose. Pirkimo vykdytojas ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo dalyvių sąrašo pagal vertinant suteiktų balų skaičių paskelbimo dienos kviečiamiems dalyviams pateikia rašytinį pasiūlymą sudaryti ikiprekybinio pirkimo sutartį dėl atitinkamo etapo įgyvendinimo.

93. Visiems kiekvieno atitinkamo ikiprekybinio pirkimo etapo dalyviams mokama vienoda ikiprekybinio pirkimo dokumentuose nurodyta fiksuota kaina arba vienoda finansuojama kainos dalis, ne didesnė negu pirkimo dokumentuose nurodytas maksimalus tokios dalies dydis.

94. Kiekvienas ikiprekybinio pirkimo etapas pradedamas nuo sutarties su dalyviu sudarymo. Kiekvienas ikiprekybinio pirkimo etapas privalo būti baigtas iki termino, nustatyto ikiprekybinio pirkimo dokumentuose.

95. Kiekvieno etapo pabaigoje dalyvių pateikti rezultatai vertinami ikiprekybinio pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka ir per ikiprekybinio pirkimo dokumentuose nustatytą terminą. Remdamasi vertinimais, per 5 darbo dienas nuo vertinimo dienos Ikiprekybinio pirkimo komisija sudaro vertinimų eilę ir priima sprendimą dėl dalyvių dalyvavimo kitame ikiprekybinio pirkimo etape.

96. Ikiprekybinis pirkimas baigiamas, kai:

96.1. pasiekiamas ikiprekybinio pirkimo dokumentuose nurodytas tikslas ir įvykdomos sutartyje nurodytos paskutinio etapo prievolės;

96.2. vadovaujantis Aprašo 97 punktu nutraukiamos ikiprekybinio pirkimo procedūros;

96.3. visi dalyviai iki ikiprekybinio pirkimo sutarties dėl etapo įgyvendinimo sudarymo atsiima pasiūlymus arba atsisako sudaryti ikiprekybinio pirkimo sutartį dėl etapo įgyvendinimo per pasiūlymo, nurodyto ikiprekybinio pirkimo dokumentuose, sudaryti ikiprekybinio pirkimo sutartį terminą;

96.4. iki dalyvių pasiūlymo pateikimo termino pabaigos negaunama nė vieno dalyvio pasiūlymo.

97. Pirkimo vykdytojas turi teisę nutraukti ikiprekybinį pirkimą, jeigu:

97.1. minimalus dalyvių, su kuriais pasirašytos sutartys konkrečiam etapui, skaičius nepasiekia ikiprekybinio pirkimo sutartyje nustatyto rezultato;

97.2. toliau vykdyti ikiprekybinį pirkimą pirkimo vykdytojui yra netikslinga;

97.3. yra aplinkybių, dėl kurių vykdomas ikiprekybinis pirkimas neatitinka Aprašo 10 ir 11 punktuose nustatytų principų.

98. Jeigu pirkimo vykdytojas nustato, kad ikiprekybinio pirkimo objektas ar jo techniniai, funkciniai, kiekybės ir kokybės kriterijai neatitinka ikiprekybinio pirkimo sutartyje ir ikiprekybinio pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, dalyviui mokėtina fiksuota kaina arba finansuojama kainos dalis mažinama ikiprekybinio pirkimo sutartyje nustatyta tvarka proporcingai pasiektiems rezultatams arba nemokama, kai prievolės  pagal sutartį neįvykdomos.

99. Aprašu nereglamentuojamos nuostatos yra skelbiamos viešai su ikiprekybinio pirkimo dokumentais ir įtvirtinamos sutartyse su ikiprekybinio pirkimo dalyviais.

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

KOORDINUOJANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KOFINANSUOJAMAS IR DIDELĖS VERTĖS IKIPREKYBINIS PIRKIMAS

 

100. Pirkimo vykdytojas, pradėdamas ikiprekybinį pirkimą, gali kreiptis į koordinuojančiąją organizaciją dėl ikiprekybinio pirkimo vykdymo kofinansavimo. Koordinuojančiajai organizacijai pirkimo vykdytojas kartu su ikiprekybinio pirkimo objekto aprašymu, rinkos konsultacijos apžvalga ir ikiprekybinio pirkimo funkcinės specifikacijos projektu pateikia prašymą skirti kofinansavimą vadovaudamasis Ikiprekybinių pirkimų kofinansavimo taisyklėmis.

101. Koordinuojančioji organizacija, vadovaudamasi Ikiprekybinių pirkimų kofinansavimo taisyklėmis, ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo sprendimo, kad planuojamas ikiprekybinis pirkimas atitinka ikiprekybiniam pirkimui keliamus reikalavimus, priėmimo dienos privalo pateikti motyvuotą sprendimą skirti konkrečiam ikiprekybiniam pirkimui kofinansavimą arba sprendimą jo neskirti. Koordinuojančioji organizacija, priėmusi sprendimą neskirti kofinansavimo, turi pirkimo vykdytojui nurodyti priežastis ir (arba) pateikti paaiškinimus, kodėl buvo priimtas toks sprendimas. Tuo atveju, kai pirkimo vykdytojas vykdo ir neūkinę, ir ūkinę veiklą, koordinuojančioji organizacija, prieš priimdama teigiamą sprendimą dėl kofinansavimo skyrimo, įsitikina, kad yra aiškiai atskirtos šių veiklų išlaidos, finansavimas ir pajamos, o iš kofinansavimo gauta nauda bus panaudota tik neūkinei veiklai vykdyti.

102. Pirkimo vykdytojas, priėmęs sprendimą dėl konkretaus didelės vertės ikiprekybinio pirkimo ir turėdamas koordinuojančiosios organizacijos išvadą dėl ikiprekybinio pirkimo objekto, aprašyto pirkimo vykdytojo pateiktuose dokumentuose, atitikties Aprašo 10, 11, 63 ir 66 punktų reikalavimams, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas teikia koordinuojančiajai organizacijai, o koordinuojančioji organizacija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas per Vyriausybės strateginės analizės centrą teikia Mokslo, technologijų ir inovacijų tarybai prašymą pritarti konkretaus didelės vertės ikiprekybinio pirkimo vykdymui.

103. Mokslo, technologijų ir inovacijų taryba, priimdama sprendimą dėl pritarimo vykdyti didelės vertės ikiprekybinį pirkimą, vertina jo reikšmingumą šalies nacionaliniu lygmeniu. Sprendimas priimamas vadovaujantis Mokslo, technologijų ir inovacijų tarybos reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Mokslo, technologijų ir inovacijų tarybos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

104. Koordinuojančioji organizacija, vadovaudamasi Ikiprekybinių pirkimų kofinansavimo taisyklėmis, gali priimti sprendimą papildomai finansuoti didelės vertės ikiprekybinį pirkimą.

 

V SKYRIUS

MTEP PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTYS

 

105. Tarp pirkimo vykdytojo ir MTEP paslaugų pirkimo laimėtoju pripažinto dalyvio sudaroma MTEP paslaugų pirkimo sutartis arba autorinė sutartis, jeigu MTEP paslaugų rezultatas yra autorių teisių objektas. Jeigu MTEP paslaugos perkamos ikiprekybinių pirkimų vykdymo būdu, kiekviename ikiprekybinio pirkimo etape sudaroma MTEP paslaugų pirkimo sutartis su kiekvienu ikiprekybinio pirkimo etapo laimėtoju.

106. Jeigu dalyvis, kuriam pasiūlyta sudaryti MTEP paslaugų pirkimo arba autorinę sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba iki pirkimo vykdytojo nurodyto laiko nepasirašo MTEP paslaugų pirkimo arba autorinės sutarties, arba atsisako sudaryti sutartį MTEP paslaugų pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir terminais, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti MTEP paslaugų pirkimo arba autorinę sutartį. Tokiu atveju pirkimo vykdytojas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo atsisakymo sudaryti MTEP paslaugų pirkimo arba autorinę sutartį dienos MTEP paslaugų pirkimo arba autorinę sutartį gali siūlyti sudaryti dalyviui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po dalyvio, atsisakiusio sudaryti MTEP paslaugų pirkimo arba autorinę sutartį.

107. MTEP paslaugų pirkimo arba autorinėje sutartyje nurodoma:

107.1. sutarties šalių teisės ir pareigos;

107.2. perkamų MTEP paslaugų aprašymas;

107.3. sutarties kaina, atsiskaitymo ir mokėjimo tvarka;

107.4. prievolių įvykdymo terminai;

107.5. prievolių įvykdymo užtikrinimas;

107.6. ginčų sprendimo tvarka;

107.7. naudojimosi intelektinės nuosavybės objektais ir intelektinės nuosavybės teisių įgyvendinimo tvarka ir sąlygos;

107.8. sutarties nutraukimo atvejai;

107.9. sutarties galiojimas;

107.10. subteikėjai ar partneriai, jeigu vykdant sutartį jie pasitelkiami, ir jų keitimo tvarka;

107.11. kiti sutarties dalykai.

108. Prie MTEP paslaugų pirkimo arba autorinės sutarties pridedama techninė užduotis arba funkcinė specifikacija ir dalyvio pateiktas pasiūlymas, kurie laikomi sudėtine MTEP paslaugų arba autorinės sutarties dalimi.

109. MTEP paslaugų pirkimo arba autorinės sutarties sąlygos, kol sutartis galioja, negali būti keičiamos. MTEP paslaugų pirkimo arba autorinėje sutartyje nustatoma šalių atsakomybė už prisiimtų pagal MTEP paslaugų pirkimo arba autorinę sutartį įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą.

110. Prekes ir (arba) paslaugas, reikalingas MTEP paslaugoms teikti, dalyvis perka vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymu, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu.

111. MTEP paslaugų pirkimo rezultatą pirkimo vykdytojas iš dalyvio priima pasirašytinai. Priimdamas MTEP paslaugų pirkimo arba autorinės sutarties rezultatą, pirkimo vykdytojas įsitikina, kad MTEP paslaugų teikimo objektas, jo techniniai ir (arba) funkciniai, kiekybės ir kokybės kriterijai atitinka MTEP paslaugų pirkimo arba autorinėje sutartyje ir MTEP paslaugų pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir yra nepažeistos kitos MTEP paslaugų arba autorinėje sutartyje nustatytos sąlygos.

112. Jeigu MTEP paslaugų pirkimo rezultatą numatyta pateikti ataskaitos forma, pirkimo vykdytojas nustato ataskaitų reikalavimus ir jų standartines formas.

 

VI SKYRIUS

MTEP PASLAUGŲ REZULTATŲ INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ, KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS APSAUGA

 

113. Pirkimo vykdytojas, Pirkimo komisija ar Ikiprekybinio pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali tretiesiems asmenims atskleisti iš teikėjų ar dalyvių gautos informacijos, kurią jie nurodė kaip konfidencialią. Jeigu Pirkimo komisijai ar Ikiprekybinio pirkimo komisijai kyla abejonių dėl teikėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji privalo prašyti teikėjo ar dalyvio įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali.

114. Pirkimo vykdytojas gali nustatyti reikalavimus teikėjams, siekdamas apsaugoti informacijos, kurią pirkimo vykdytojas teikia vykdydamas pirkimo procesą, konfidencialų pobūdį.

115. Intelektinės nuosavybės pasidalijimo tarp sutarties šalių klausimai įtvirtinami MTEP paslaugų pirkimo arba autorinėje sutartyje.

116. Teikėjas, dalyvis, pirkimo vykdytojas, kuriems MTEP paslaugų rezultatai priklauso, yra atsakingi už jų intelektinės nuosavybės apsaugą.

117. Laikydamasis su intelektinės nuosavybės apsauga susijusių apribojimų kiekvienas dalyvis vykdo jam priklausančių MTEP paslaugų rezultatų sklaidą, kurios formos, sąlygos ir galimos laiko ribos gali būti nustatomos sutartyje su pirkimo vykdytoju.

118. Kai vykdomas ikiprekybinis pirkimas pagal Aprašo IV skyriaus nuostatas, intelektinės nuosavybės objektai, kurie sukuriami ar atsiranda dalyviui dalyvaujant ikiprekybiniame pirkime ir (arba) teikiant MTEP paslaugas arba prieš tai, jeigu juos dalyvis naudoja per ikiprekybinį pirkimą ir (arba) teikdamas MTEP paslaugas, priklauso dalyviui. Dalyvis, kuriam priklauso per ikiprekybinį pirkimą sukurti intelektinės nuosavybės objektai, turi suteikti pirkimo vykdytojui neribotą teisę neatlygintinai naudotis tais intelektinės nuosavybės objektais, o trečiosioms šalims – neišimtinę teisę (pavyzdžiui, licenciją veikti rinkos sąlygomis).

119. Dalyviui priklausantys intelektinės nuosavybės objektai, kurie nėra sukurti vykdant ikiprekybinį pirkimą, bet yra dalyvio naudojami ikiprekybiniam pirkimui vykdyti, pirkimo vykdytojui turi būti licencijuojami sąžiningomis, pagrįstomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis.

120. Pirkimo vykdytojas pirkimo dokumentuose gali įrašyti sąlygą, kad jis gali įgyti teisių į ikiprekybinio pirkimo metu sukurtus intelektinės nuosavybės objektus tais atvejais, kai dalyvis naudoja intelektinės nuosavybės objektus pažeisdamas viešąją tvarką arba nekomercializuoja ikiprekybinio pirkimo metu sukurto produkto per sutartyje numatytą laiką.

121. Pirkimo vykdytojas pirkimo dokumentuose turi numatyti savo teisę į finansinę kompensaciją už dalyviui priklausančius atliekant ikiprekybinį pirkimą sukurtus intelektinės nuosavybės objektus. Ši kompensacija gali būti taikoma kaip pirkimo kainos sumažinimas dalyvio prisidedama intelektinės nuosavybės verte (ex ante) ar teisė į pelno, kurį dalyvis gauna komercializavęs MTEP paslaugų rezultatus ar vykdant ikiprekybinį pirkimą sukurtus intelektinės nuosavybės objektus (ex post), dalį. Finansinės kompensacijos dydį nustato pirkimo vykdytojas, atsižvelgdamas į MTEP paslaugų rezultatų ar vykdant ikiprekybinį pirkimą sukurtų intelektinės nuosavybės objektų komercializavimo rinkoje galimybes ir susijusias dalyvio rizikas. Ex ante finansinės kompensacijos apskaičiavimo tikslu pirkimo vykdytojas pirkimo dokumentuose gali numatyti reikalavimą dalyviui pateikti kainą, kurią dalyvis pateiktų, jeigu vykdant ikiprekybinį pirkimą sukurti intelektinės nuosavybės objektai priklausytų pirkimo vykdytojui ir jais dalyvis naudotis negalėtų.

122. Vykdant MTEP paslaugų pirkimus pagal Aprašo III skyrių, mokslinio tyrimo, kuriuo potencialiai sprendžiami svarbūs visuomenės uždaviniai, atveju papildomi panaudojimo įsipareigojimai gali apimti licencijavimą neišimtinėmis sąlygomis.

 

VII SKYRIUS

MTEP PASLAUGŲ PIRKIMO VYKDYMO VEIKSMŲ APSKUNDIMAS IR JŲ NAGRINĖJIMAS

 

123. Pirkimo vykdytojas nustato tvarką, pagal kurią teikėjai galėtų pateikti pretenzijas dėl MTEP paslaugų pirkimo atlikimo procedūros.

124. Teikėjai, nesutinkantys su pirkimo vykdytojo sprendimais ar veiksmais (neveikimu), susijusiais su MTEP paslaugų pirkimo vykdymu, turi teisę per 10 darbo dienų po to, kai gauna pirkimo vykdytojo rašytinį pranešimą arba kai viešai paskelbiama informacija apie jo priimtą sprendimą, pateikti pirkimo vykdytojui (ikiprekybinių pirkimų vykdymo atveju – pirkimo vykdytojui ir (arba) koordinuojančiajai organizacijai) rašytinę pretenziją. Pirkimo vykdytojas, gavęs pretenziją, nedelsdamas sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas.

125. Jeigu pirkimas vykdomas Aprašo III skyriuje nurodytoms MTEP paslaugoms pirkti, pirkimo vykdytojas, gavęs teikėjo pretenziją, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų turi pateikti teikėjui motyvuotą sprendimą.

126. Jeigu pirkimai vykdomi Aprašo IV skyriuje nurodytoms MTEP paslaugoms pirkti:

126.1. koordinuojančioji organizacija, gavusi teikėjo pretenziją, per 3 darbo dienas raštu pareikalauja pirkimo vykdytojo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pateikti motyvuotus rašytinius paaiškinimus dėl pareikštos pretenzijos. Koordinuojančioji organizacija, vadovaudamasi pateikta pretenzija, paaiškinimais ar kitais įrodymais, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo teikėjo pretenzijos gavimo dienos priima motyvuotą sprendimą dėl pretenzijos patenkinimo arba nepatenkinimo ir išsiunčia jį teikėjui ir pirkimo vykdytojui;

126.2. pirkimo vykdytojas, gavęs teikėjo  pretenziją, ne vėliau kaip per  5 darbo dienas pateikia motyvuotus rašytinius paaiškinimus dėl pareikštos pretenzijos koordinuojančiajai organizacijai, o koordinuojančioji organizacija, vadovaudamasi pateikta pretenzija, paaiškinimais ar kitais įrodymais, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo teikėjo pretenzijos gavimo dienos priima motyvuotą sprendimą dėl pretenzijos patenkinimo arba nepatenkinimo ir išsiunčia jį teikėjui ir pirkimo vykdytojui.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

127. Pradėti MTEP paslaugų pirkimai gali būti nutraukti, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Nenumatytos aplinkybės negali priklausyti nuo pirkimo vykdytojo veiksmų. Ikiprekybinių pirkimų atveju taikomas Aprašo 97 punktas.

128. Pirkimo vykdytojas ir koordinuojančioji organizacija (kai MTEP paslaugos perkamos Aprašo IV skyriuje nustatyta tvarka) dokumentus (bendra informacija apie numatomas pirkti MTEP paslaugas, teikėjų parinkimo tvarka, MTEP paslaugų pirkimo dokumentai, derybų protokolai, susirašinėjimo dokumentai ir kita) tvarko ir saugo Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka ir terminais.

129. Asmens duomenys, nurodyti dokumentuose (bendra informacija apie numatomas pirkti MTEP paslaugas, teikėjų parinkimo tvarka, MTEP paslaugų pirkimo dokumentai, derybų protokolai, susirašinėjimo dokumentai ir kita), tvarkomi MTEP paslaugų pirkimo sutarties įvykdymo tikslais vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (OL 2016 L 119, p. 1) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Informacija apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama pirkimo vykdytojo interneto svetainėje ir koordinuojančiosios organizacijos interneto svetainėje ir (arba) portale.

130. Asmens, kuris kreipiasi į pirkimo vykdytoją ir koordinuojančiąją organizaciją, duomenys yra fizinio asmens vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (adresas, telefono ryšio numeris, elektroninis paštas) arba juridinio asmens pavadinimas, kodas, kontaktiniai duomenys (adresas, telefono ryšio numeris, elektroninis paštas).

131. Pirkimų priežiūrą pagal savo kompetenciją atlieka pirkimo vykdytojo ar koordinuojančiosios organizacijos paskirtas padalinys ar asmuo, kurie turi teisę stebėti visas MTEP paslaugų pirkimų procedūras.

132. MTEP paslaugų pirkimai finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybių biudžeto, Europos Sąjungos fondų ir (arba) programų lėšų, kitų pirkimo vykdytojo teisėtai įgytų lėšų.

133. Pirkimo vykdytojas, koordinuojančioji organizacija informaciją apie MTEP paslaugas, kurių pirkimų sutartys sudarytos, skelbia pirkimo vykdytojo ir koordinuojančiosios organizacijos interneto svetainėje ir (arba) portale.

 

____________________