Pasvalio rajono savivaldybės taryba

 

sprendimas

Dėl pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ir lėšų panaudojimo 2020 metų ataskaitų patvirtinimo

 

2021 m. gegužės 26 d.

Nr.

T1-99

Pasvalys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 63 straipsnio 5 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. V-656 „Dėl Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos patvirtinimo“, Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-243 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais), 51 punktu, Pasvalio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2020 metų ataskaitą (pridedama).

2. Patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2020 metų ataskaitą (pridedama).

Sprendimas gali būti skundžiamas Pasvalio rajono savivaldybės tarybai (Vytauto Didžiojo a. 1, 39143 Pasvalys) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą, pareiškimą) paduodant Regionų apygardos administracinio teismo Kauno (A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas), Klaipėdos (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda), Panevėžio (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) arba Šiaulių (Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai) rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Gintautas Gegužinskas


                                                                                    PATVIRTINTA

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2021 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T1-99

 

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMO 2020 METŲ ATASKAITA

 

I SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠOS

 

 

Eil. Nr.

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų šaltiniai

Surinkta lėšų, tūkst. Eur

1.

Savivaldybės biudžeto lėšos

71,2 

2.

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

12,0

3.

Savanoriškos fizinių ir juridinių asmenų įmokos

-

4.

Kitos lėšos

-

5.

Lėšų likutis ataskaitinių biudžetinių metų pradžioje

4,29 

Iš viso:

87,49

 

II SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠOMIS VYKDYTOS PRIEMONĖS

 

Eil. Nr.

Programos / priemonės poveikio sritis*

Vykdytų savivaldybės visuomenės sveikatos programų, priemonių skaičius

Skirta lėšų, tūkst. Eur

Panaudota

lėšų, tūkst. Eur

1. Savivaldybės kompleksinės programos

1.

2.9. sveikatai žalingos elgsenos prevencija (rūkymo, alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija ir kt.);

 

1

5,0

1,2

 

2.8. psichikos sveikatos stiprinimo (smurto, savižudybių prevencija, streso kontrolė ir kt.)

 

1

2,05

0

 

2.10. visuomenės sveikatos stebėsena

1

10,65

0

 

2.11. kitos sritys

 

1

22,79

22,79

2. Savivaldybės strateginio veiklos plano priemonės**

3. Bendruomenių vykdytų programų / priemonių rėmimas

 

2.4. sveikos mitybos skatinimas ir nutukimo prevencija;

2.5. fizinio aktyvumo skatinimas;

9

3,7

2,6

 

2.8. psichikos sveikatos stiprinimo (smurto, savižudybių prevencija, streso kontrolė ir kt.)

 

6

4,7

4,5

4. Kita

 

2.1. užkrečiamųjų ligų prevencija ir kontrolė

1

1,2

1,2

 

2.5. fizinio aktyvumo skatinimas;

10

12,9

11,1

 

2.8. psichikos sveikatos stiprinimo (smurto, savižudybių prevencija, streso kontrolė ir kt.)

 

5

7

7

 

2.9. sveikatai žalingos elgsenos prevencija (rūkymo, alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija ir kt.);

 

4

2,2

2,2

 

2.4. sveikos mitybos skatinimas ir nutukimo prevencija;

2.5; 2.8; 2.9; 2.11

13

15,3

14,36

 

 

Iš viso lėšų:

87,49

66,95

 

*- Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. birželio 3 d. įsakymas Nr. V-656 „Dėl savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos patvirtinimo“.

 

**Eilutė Savivaldybės strateginio veiklos plano priemonės – nepildoma, kadangi Pasvalio rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano Sveikatos apsaugos politikos įgyvendinimo ir sporto programos (09) tikslo 01 „Plėsti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, gerinti jų kokybę ir prieinamumą, propaguojant sveiką gyvenseną ir fizinį aktyvumą“ uždaviniui 01.01 „ Vykdyti ir remti Savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrą, gerinti paslaugų kokybę, didinti gyventojų informuotumą sveikatos stiprinimo klausimais“ įgyvendinti – numatyta 01.01.03. priemonė „Sveikatos priežiūros rėmimas įgyvendinant Visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą“. Priemonei įgyvendinti skirta  71,2 tūkst. Eur

 

_____________________________________________

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2021 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T1-99

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO 2020 METŲ ATASKAITA

 

1. Informacija apie Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos (toliau – Programa) lėšas

 

Eil. Nr.

Programos pajamų šaltiniai

Suma, Eur

1.1.

Savivaldybės biudžeto lėšos (lėšos gautos už Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų (vaistinės), esančių adresu Geležinkeliečių g. 70, Pasvalys, nuomą)

58537,70 

1.2.

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

9000

1.3.

Lėšų likutis ataskaitinių biudžetinių metų pradžioje

4282,47 

Iš viso pajamų

67537,70

Iš viso lėšų

71820,17

 

2. Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos Programos lėšos.

 

Eil. Nr.

Priemonės (projekto) pavadinimas

Vykdytojas

Panaudotalėšų, Eur

2.1.

Programos sveikatinimo projektų finansavimas

 

2.1.1.

Projektas „Buitinių kenkėjų naikinimas Pasvalio rajono socialinę riziką patiriančių šeimų namuose“

UAB „Profilaktinė dezinfekcija“

1 200

2.1.2.

Projektas „Vaikų, tėvų ir pedagogų emocinio atsparumo veiksnių stiprinimas“

Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“

2 000

2.1.3.

Projektas „Gyvenk sveikai VIII – sveikos gyvensenos ugdymas“

Pasvalio „Riešuto“ mokykla

1 700

2.1.4.

Projektas „Aplinka be žalingų įpročių ir priklausomybių“

Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos Meškalaukio daugiafunkcis centras

450

2.1.5.

Tęstinis projektas „Neužgesk, viltie, regėti“

Glaukoma sergančiųjų bendrija „Šviesa“

700

2.1.6.

Projektas „Raudona linija“

Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos Pajiešmenių skyrius

1 100

2.1.7.

Projektas „Niekada ne per vėlu“

Pasvalio rajono „Santakos“ bendrija

450

2.1.8.

Projektas „Bendradarbiaujančios kartos=vienybė“

Daujėnų krašto bendruomenė

300

2.1.9.

Tęstinis projektas „Judam – sveikai gyvenam“. „Kai vaikai sveiki – laimingi visi“

Pasvalio lopšelis-darželis „Eglutė“

1 700

2.1.10.

Projektas „Kartu su vaiku – 8“

Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba

1850

2.1.11.

Projektas „Pasitelkę meno terapiją stiprinkime psichinę sveikatą“

Pasvalio rajono Raubonių kaimo bendruomenė

1 300

2.1.12.

Projektas „Sportas – mūsų sveikata“

Pasvalio sporto mokykla

1 250

2.1.13.

Projektas „Psichikos sveikatos ir fizinio aktyvumo ryšys“

Pasvalio rajono Atžalyno bendruomenė

600

2.1.14.

Projektas „Cukrinis diabetas ir psichikos sutrikimai“

Pasvalio rajono sergančiųjų cukriniu diabetu draugija „Sveikata“

1 000

2.1.15.

Projektas „Emociškai stiprus ir sveikas vaikas“

Pasvalio lopšelis-darželis „Liepaitė“

1 800

2.1.16.

Projektas „Sveikata – didžiausias mūsų turtas – 3“

VšĮ Veiklių mamų klubas

1 540

2.1.17.

Projektas „Mokykimės būti sveiki“

Pasvalio astmininkų klubas „Teisė kvėpuoti“

400

2.1.18.

Projektas „Sportas – sveikata“

Puškonių kaimo bendruomenė

0

2.1.19.

Tęstinis projektas „Judėti ir džiaugtis“

Pasvalio r. Narteikių mokykla-darželis „Linelis“

1 500

2.1.20.

Projektas „Menas gydo kūną ir sielą – 4“

Pasvalio muzikos mokykla

1 150

2.1.21.

Projektas „Judėjimas – sveikatos šaltinis“

Švobiškio ir aplinkinių kaimų bendruomenė

450

2.1.22.

Projektas „Sveika gyvensena vyresniame amžiuje“

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Pasvalio filialas

900

2.1.23.

Projektas „Keiskim visuomenę savo pavyzdžiu“

Sveikatos ir šiaurietiško ėjimo klubas „Ego sanus“

1 500

2.1.24.

Projektas „Gyvenk sveikai“

Kaimo bendruomenė „Žvirgždė“

110

2.1.25.

Projektas „Judėk ir būsi sveikas“

VĮ Panevėžio profesinio rengimo centras Joniškėlio Igno Karpo žemės ūkio padalinys

1 500

2.1.26.

Projektas „Sveikatą stiprinanti mokykla“

Pasvalio Svalios progimnazija

600

2.1.27.

Projektas „Augu sveikas ir laimingas“

Pasvalio r. Saločių Antano Poškos pagrindinė mokykla

668

2.1.28.

Projektas „Sveika gyvensena – gyvenimo būdas“

Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla

1 200

2.1.29.

Projektas „Sportuokime ir keliaukime kartu“

Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos Švobiškio daugiafunkcis centras

600

2.1.30.

Projektas „Rūpinkis savimi kol nevėlu“

Kraštų kaimo bendruomenė

0

2.1.31.

Projektas „Sveika gyvensena – bendra gerovė“

Gulbinėnų krašto bendruomenė

400

2.1.32.

Projektas „Noriu gyventi laisvas“

Pasvalio rajono Norių krašto bendruomenė

76

2.1.33.

Projektas „Psichinės sveikatos stiprinimas menų terapijos pagalba“

Kaimo bendruomenė „Kalneliškių kraštas“

516,68

2.1.34.

Projektas „Kartu mes galime III“

Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namai

1 300

2.1.35.

Projektas „Aukime sveiki ir žvalūs“

Pasvalio r. Daujėnų pagrindinė mokykla

250

2.1.36.

Projektas „Meškalaukiečių sveikatos stiprinimas“

Meškalaukio kaimo bendruomenė

900

2.1.37.

Projektas „Socialinių emocinių kompetencijų stiprinimas pradinėse klasėse“

Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazija

1  100

2.1.38.

Projektas „Mokomės gyventi sveikai“

Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centras „Viltis“

152,25

2.1.39.

Projektas „Mens sana in corpore sano“ (Sveikame kūne – sveika siela)

Pasvalio Petro Vileišio gimnazija

1 950

2.1.40.

Projektas „Sportas – sveikata ir jėga“

Norgėlų bendruomenė

550

2.1.41.

Projektas „Jaunimas be patyčių 2020 m.“

Joniškėlio miesto bendruomenė

750

2.1.42.

Projektas „Psichinės sveikatos stiprinimas bendruomenėje“

Jurgėnų kaimo bendruomenė

750

2.1.43.

Projektas „Atrask save“

Pasvalio r. Pumpėnų gimnazija

800

2.1.44.

Projektas „Sveikatos versmė“

Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo parapija

450

2.1.45.

Projektas „Vasaros stotelė 3“

Pasvalio šeimos gerovės centras

1 000

2.1.46.

Projektas „Sportuokime ir būkime sveiki“

Pasvalio r. Nairių krašto bendruomenė

400

2.1.47.

Projektas „Sveika mokykla“

Pasvalio r. Vaškų gimnazija

500

2.1.48.

Projektas „Sveika gyvensena – tvirtos valstybės pamatai“

Karate Kyoukušin klubo „Kamuido“ Pasvalio m. padalinys, veikiantis VšĮ „Auto Moto group“ pagrindu

1 600

Iš viso 2.1.1–2.1.48

42962,93

Eil. Nr.

Programos pavadinimas

Vykdytojas

Panaudota lėšų, Eur

2.2.

VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro tikslinė sveikatinimo programa

PASPC*

22 785

2.3. 

 

Visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos rekomendacijų priemonių planas

PASPC

0

VSB**

0

2.4.

Pasvalio rajono savivaldybės priklausomybę sukeliančių medžiagų (narkotikų, alkoholio, tabako ir kitų)  vartojimo mažinimo ir prevencijos  2020–2022 metų programos 2020 m. priemonių planas

VSB

1200

2.5.

Pasvalio rajono 2018–2020 metų savižudybių prevencijos programa

VSB

0

Iš viso

2.2-2.6.

23985

Iš jų: PASPC

22785

VSB

1200

Iš viso 2.1–2.5

66947,93

 

3. Ataskaitinio laikotarpio Programos lėšų likutis (nepanaudotos lėšos) 4 872,24 Eur.

 

PASPC *– VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras

VSB** – Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras