LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

Sprendimas

DĖL KANDIDATŲ SĄRAŠŲ IR KANDIDATŲ RINKIMŲ PROGRAMŲ SPAUSDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. balandžio 27 d. Nr. Sp-50

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 2 dalies 2 punktu, 51 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 36 straipsnio 4 dalies 5 punktu, 48 straipsnio 6 dalimi ir Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 39 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 52 straipsnio 6 dalimi, nusprendžia:

1. Patvirtinti Kandidatų sąrašų ir kandidatų rinkimų programų spausdinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gruodžio 11 d. sprendimą Nr. Sp-193 „Dėl Kandidatų sąrašų ir kandidatų rinkimų programų spausdinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                              Laura Matjošaitytė

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

vyriausiosios rinkimų komisijos

2020 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. Sp-50

 

 

KANDIDATŲ SĄRAŠŲ IR KANDIDATŲ RINKIMŲ PROGRAMŲ SPAUSDINIMO TVARKOS Aprašas

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Kandidatų sąrašų ir kandidatų rinkimų programų spausdinimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatoma partijų (koalicijų), visuomeninių rinkimų komitetų (toliau – komitetai) kandidatų sąrašų ir kandidatų rinkimų programų spausdinimo ir platinimo rinkėjams tvarka.

2. Rinkimų programos spausdinamos A5 formato spalvotuose leidiniuose. Vienai rinkimų programai (tiek partijos (koalicijos) kandidatų sąrašo, tiek kandidato) skiriama ne daugiau kaip 1 800 spaudos ženklų (su tarpais).

3. Leidinio apimtis priklauso nuo dalyvaujančių partijų (koalicijų), komitetų ar kandidatų skaičiaus. Leidinio apimtis su viršeliu negali viršyti 36 puslapių (9 spaudos lankų). Vieną spaudos lanką sudaro keturi A5 formato puslapiai. Jeigu rinkimuose dalyvauja nedaug partijų (koalicijų), komitetų ar kandidatų, leidinio apimtis mažinama atitinkamai mažinant spaudos lankų skaičių.

4. Spausdinant rinkimų programą, privalo būti laikomasi lygiateisiškumo principo, t. y. visiems partijų (koalicijų), komitetų kandidatų sąrašams ar kandidatams skiriamas vienodas vieno A5 formato puslapio leidinio plotas, naudojamas vienodo dydžio šriftas.

5. Visa pateikta partijos (koalicijos), komiteto ar kandidato medžiaga turi būti suredaguota ir atitikti valstybinės lietuvių kalbos, kuria leidžiamas leidinys, reikalavimus. Rinkimų programos tekste neturi būti kitas partijas (koalicijas), komitetus ar kandidatus kompromituojančios medžiagos, dėl kurios pagal rinkimų įstatymų reikalavimus būtina atsakomoji nuomonė.

6. Su spausdinti paruošta (sumaketuota) rinkimų programa supažindinami partijų (koalicijų), komitetų, kandidatų atstovai rinkimams.

7. Už leidinių (partijų (koalicijų), komitetų kandidatų sąrašų rinkimų programų ir kandidatų rinkimų programų) išplatinimą rinkėjams atsakingas savivaldybės (apygardos) rinkimų komisijos pirmininkas. Leidinys privalo būti išplatintas rinkėjams kartu su pranešimu apie rinkimus ne vėliau kaip likus 8 dienoms iki rinkimų.

 

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI RINKIMŲ PROGRAMŲ LEIDINIAMS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMUOSE IR RINKIMUOSE Į EUROPOS PARLAMENTĄ

 

I SKIRSNIS

PARTIJŲ (KOALICIJŲ), KOMITETŲ KANDIDATŲ SĄRAŠŲ RINKIMŲ PROGRAMŲ LEIDINYS

8. Už partijų (koalicijų), komitetų kandidatų sąrašų rinkimų programų leidinio sudarymą, redagavimą ir maketavimą atsakinga Vyriausioji rinkimų komisija.

9. Partijos (koalicijos), komitetai kandidatų sąrašų rinkimų programas privalo pateikti Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų ir Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymuose nustatytu laiku (iki pareiškinių dokumentų pateikimo pabaigos).

10. Pateikta informacija privalo būti pasirašyta partijos pirmininko ar partijos (koalicijos) atstovo rinkimams, komiteto koordinatoriaus. Jeigu pateikta rinkimų programa ar kita medžiaga neatitinka Apraše nustatytų reikalavimų, apie tai nedelsiant informuojamas partijos (koalicijos) atstovas rinkimams, komiteto koordinatorius. Trūkumai privalo būti nedelsiant pašalinti.

11. Laiku nepateikus rinkimų programos, leidinyje atspausdinamas partijos (koalicijos), komiteto pavadinimas bei informacinio pobūdžio pranešimas, kad partija (koalicija) nepateikė rinkimų programos.

12. Už pateiktų rinkimų programų turinį atsako jas pateikusios partijos (koalicijos), komitetai, todėl leidinyje nurodoma, kad „Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikusios partijos (koalicijos), komitetai“.

13. Partijos (koalicijos), komiteto kandidatų sąrašui skirtame leidinio plote turi būti išspausdinta: partijos (koalicijos), komiteto pavadinimas, partijos (koaliciją sudariusių partijų) logotipas, rinkimų numeris, rinkimų šūkis (neprivaloma) ir partijos (koalicijos), komiteto rinkimų programa. Rinkimų programos išdėstomos burtais nustatytų rinkimų numerių didėjimo tvarka. Po visų rinkimų programų privalo būti išspausdinti partijų (koalicijų), komitetų kandidatų sąrašai.

14. Leidinyje taip pat gali būti pateikiama kita rinkėjams svarbi rinkimų informacija.

 

II SKIRSNIS

KANDIDATŲ, KELIAMŲ AR IŠSIKĖLUSIŲ SEIMO VIENMANDATĖJE RINKIMŲ APYGARDOJE, RINKIMŲ PROGRAMŲ LEIDINYS

 

15. Apygardos rinkimų komisija (toliau – Komisija) rinkimų programas išspausdina leidinyje, kurio pavadinimas turi būti toks: „Nurodoma rinkimų data Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai vienmandatėje .............. rinkimų apygardoje Nr. ...“.

16. Kandidatai rinkimų programas privalo pateikti Komisijai Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatyme nustatytu laiku (iki pareiškinių dokumentų pateikimo pabaigos).

17. Kandidatui skirtame leidinio plote turi būti išspausdinta: kandidato vardas, pavardė, nuotrauka, kas iškėlė, partijos logotipas, rinkimų šūkis (neprivaloma) ir rinkimų programa. Kandidatai išdėstomi pagal kandidatų pavardžių pirmąsias raides abėcėlės tvarka.

18. Komisijai pateikta informacija privalo būti pasirašyta kandidato arba jo atstovo rinkimams. Jeigu Komisijai pateikta rinkimų programa ar kita medžiaga neatitinka Apraše keliamų reikalavimų, apie tai nedelsiant informuojamas kandidatas arba jo atstovas rinkimams. Trūkumai privalo būti nedelsiant pašalinti.

19. Laiku nepateikus rinkimų programos, leidinyje atspausdinama kandidato vardas, pavardė bei informacinio pobūdžio pranešimas, kad kandidatas nepateikė rinkimų programos.

20. Už pateiktų rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, todėl leidinyje nurodoma, kad „Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai.“

21. Likusiame leidinio plote Komisija išspausdina Komisijos pirmininko, pirmininko pavaduotojo, sekretoriaus ir narių vardus ir pavardes, Komisijos patalpų adresą, telefono ryšio numerius, elektroninio pašto adresą, toje vienmandatėje rinkimų apygardoje esančių rinkimų apylinkių adresus, gali išspausdinti rinkimų apylinkių komisijų pirmininkų telefono ryšio numerius. Leidinyje turi būti nurodytas jo tiražas ir informacija, kas jį parengė spaudai (nurodyti, kad tai yra: „...... apygardos Nr. ... rinkimų komisijos informacinis leidinys“).

22. Leidinyje taip pat gali būti pateikiama kita rinkėjams svarbi rinkimų informacija.

23. Komisija suredaguotą ir spausdinti paruoštą (sumaketuotą) leidinį, patvirtintą Komisijos posėdyje, pateikia Vyriausiajai rinkimų komisijai jos nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI RINKIMŲ PROGRAMŲ LEIDINIAMS LIETUVOS RESPUBLIKOS SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMUOSE

 

24. Savivaldybių rinkimų komisija (toliau – Komisija) rinkimų programas išspausdina leidinyje, pavadinimu „Nurodoma rinkimų data savivaldybių tarybų ir merų rinkimai ........... savivaldybėje“.

25. Kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai rinkimų programas privalo pateikti Komisijai Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatyme nustatytu laiku (iki pareiškinių dokumentų pateikimo pabaigos).

26. Leidinį sudaro dvi dalys: pirmoje dalyje spausdinamos kandidatų į tarybos narius – merus rinkimų programos (išdėstoma pagal kandidatų pavardžių pirmąsias raides abėcėlės tvarka) ir antroje dalyje – partijų (koalicijų), komitetų rinkimų programos (išdėstoma burtais nustatytų rinkimų numerių didėjimo tvarka).

27. Kandidatui į tarybos narius – merus skirtame leidinio plote turi būti išspausdinta: kandidato vardas, pavardė, nuotrauka, kas iškėlė (partijos, komiteto logotipas), rinkimų šūkis (neprivaloma) ir rinkimų programa.

28. Partijos (koalicijos), komiteto kandidatų sąrašui skirtame leidinio plote turi būti išspausdinta partijos (koalicijos), komiteto pavadinimas, rinkimų numeris, rinkimų šūkis (neprivaloma), partijos (koaliciją sudariusių partijų), komiteto logotipas ir rinkimų programa. Po visų rinkimų programų privalo būti išspausdinti partijų (koalicijų), komitetų kandidatų sąrašai.

29. Komisijai pateikta informacija privalo būti pasirašyta kandidato į tarybos narius – merus arba jo atstovo, kandidatų sąrašo atstovo rinkimams. Jeigu Komisijai pateikta rinkimų programa ar kita medžiaga neatitinka keliamų reikalavimų, apie tai nedelsiant informuojamas kandidatas į tarybos narius – merus arba jo atstovas, kandidatų sąrašo atstovas. Trūkumai privalo būti nedelsiant pašalinti.

30. Laiku nepateikus rinkimų programos, leidinyje atspausdinama kandidato į tarybos narius – merus vardas, pavardė, kandidatų sąrašą iškėlusios partijos (koalicijos) ar komiteto pavadinimas bei informacinio pobūdžio pranešimas, kad kandidatas į tarybos narius – merus, partija (koalicija) ar komitetas nepateikė rinkimų programos.

31. Už pateiktų rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai į tarybos narius – merus, kandidatų sąrašus iškėlusios partijos (koalicijos), komitetai, todėl leidinyje nurodoma, kad „Už rinkimų programų turinį atsako jas pateikę kandidatai, partijos (koalicijos), komitetai.“

32. Likusiame leidinio plote Komisija išspausdina Komisijos pirmininko, pirmininko pavaduotojo, sekretoriaus ir narių vardus ir pavardes, Komisijos patalpų adresą, telefono ryšio numerius, elektroninio pašto adresą toje savivaldybėje esančių rinkimų apylinkių adresus, gali išspausdinti rinkimų apylinkių komisijų pirmininkų telefono ryšio numerius. Leidinyje turi būti nurodytas jo tiražas ir informacija, kas jį parengė spaudai (nurodyti, kad tai yra: „...... savivaldybės rinkimų komisijos informacinis leidinys“).

33. Leidinyje taip pat gali būti pateikiama kita rinkėjams svarbi rinkimų informacija.

34. Komisija suredaguotą ir spausdinti paruoštą (sumaketuotą) leidinį, patvirtintą Komisijos posėdyje, pateikia Vyriausiajai rinkimų komisijai jos nustatyta tvarka.

 

 

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI RINKIMŲ PROGRAMŲ LEIDINIUI „EASY-TO-READ“ FORMATU

 

35. Rinkimų programų leidinyje „Easy-to-Read“ (lengvai skaitoma ir suprantama informacija) formatu (toliau – „Easy-to-Read“ leidinys) pateikiamos partijų (koalicijų), komitetų kandidatų sąrašų rinkimų programos ir gali būti pateikta kita svarbi rinkimų informacija, skirta sutrikusio intelekto rinkėjams.

36. Rinkimų programos spausdinamos A5 formato spalvotame „Easy-to-Read“ leidinyje. Vienai rinkimų programai skiriama ne daugiau kaip 600 spaudos ženklų (su tarpais). Leidinio apimtis priklauso nuo dalyvaujančių partijų (koalicijų), komitetų skaičiaus.

37. Spausdinant rinkimų programą, privalo būti laikomasi lygiateisiškumo principo, t. y. visoms partijų (koalicijų), komitetų kandidatų sąrašų rinkimų programoms skiriamas vienodas vieno A5 formato puslapio leidinio plotas, naudojamas 14 dydžio šriftas.

38. Partijų (koalicijų), komitetų pateiktos rinkimų programos turi atitikti tarptautinius standartus, kurie yra skelbiami interneto svetainėje adresu: https://easy-to-read.eu/wp-content/uploads/2014/12/LT_Information_for_all.pdf. Vartojami trumpi ir aiškūs žodžiai bei sakiniai, viename sakinyje gali būti išdėstyta tik viena mintis. Tekste negali būti naudojami tarptautiniai žodžiai, trumpinimai ir procentinės išraiškos.

39. Rinkimų programa turi atitikti valstybinės lietuvių kalbos, kuria leidžiamas „Easy-to-Read“ leidinys, reikalavimus. Tekste neturi būti kitas partijas (koalicijas), komitetus kompromituojančios medžiagos, dėl kurios pagal  rinkimų įstatymų reikalavimus būtina atsakomoji nuomonė.

40. Su spausdinti paruošta (sumaketuota) rinkimų programa supažindinami partijų (koalicijų), komitetų atstovai rinkimams.

41. Už „Easy-to-Read“ leidinio sudarymą, redagavimą ir maketavimą atsakinga Vyriausioji rinkimų komisija. Už šio leidinio išplatinimą sutrikusio intelekto rinkėjams atsakingos Vyriausioji rinkimų komisija ir savivaldybių (apygardų) rinkimų komisijos.

 

________________________________________

 

part_1f32e8ba363f49bd90c8ec693df47bac_end