LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. LIEPOS 31 d. įsakymo Nr. v-1733 „DĖL PSICHOLOGINĖS GEROVĖS IR PSICHIKOS SVEIKATOS STIPRINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“  pakeitimo

 

2021 m. sausio 18 d. Nr. V-96

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. V-1733 „Dėl Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Paslaugos gali būti teikiamos ir ne Biuro patalpose. Asmens pageidavimu Aprašo 9.3, 9.4 papunkčiuose ir 15 punkte nurodytos Paslaugos gali būti teikiamos anonimiškai.“

1.2. Pakeičiu 6.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.1. turintis aukštąjį universitetinį išsilavinimą, įgytą baigus psichologijos studijų krypties sveikatos psichologijos arba klinikinės psichologijos studijas ir įgijus magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją  (toliau – sveikatos (klinikinis) psichologas);“.

1.3. Papildau 6.3 papunkčiu:  

6.3. turintis aukštąjį universitetinį išsilavinimą, įgytą baigus psichologijos studijų krypties studijas ir įgijus magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro  nustatyta tvarka įgijęs psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, pirmąją arba antrąją kvalifikacinę kategoriją (toliau – pagalbą mokiniui teikiantis psichologas).“

1.4. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Aprašo 9.3– 9.4 papunkčiuose nurodytas Paslaugas gali teikti tik sveikatos (klinikinis) psichologas arba pagalbą mokiniui teikiantis psichologas. Aprašo 9.4 papunktyje nurodytas Paslaugas pagalbą mokiniui teikiantis psichologas gali teikti tik asmenų iki 18 metų grupėms. Aprašo 9.3–9.5 papunkčiuose nurodytos Paslaugos teikiamos asmenims, kuriems pasireiškia psichikos sveikatos rizikos veiksniai dėl sudėtingų gyvenimiškų situacijų (skyrybos, darbo netekimas, finansiniai sunkumai, artimo žmogaus netektis, konfliktiniai santykiai šeimoje ar darbe, sunki artimo žmogaus liga ir kita) (toliau – sudėtinga gyvenimiška situacija).“

1.5. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Sveikatos (klinikinis) psichologas asmenims, kuriems pasireiškia psichikos sveikatos rizikos veiksniai dėl sudėtingų gyvenimiškų situacijų, gali organizuoti ir (ar) teikti individualias Paslaugas – konsultacijas asmeniui arba šeimai (toliau – individuali konsultacija). Jei individualios konsultacijos teikiamos asmenims iki 18 metų, jas gali teikti ir pagalbą mokiniui teikiantis psichologas.“

1.6. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Teikdamas individualias konsultacijas, sveikatos (klinikinis) psichologas įvertina sudėtingos gyvenimiškos situacijos sukeltus psichikos sveikatos rizikos veiksnius, numato preliminarų konsultacijų teikimo laikotarpį, numato konsultacijų teikimo tikslus ir numatomus rezultatus, suteikia emocinę paramą, sudaro galimybes išreikšti ir (ar) mažinti su asmens sudėtinga gyvenimiška situacija susijusius psichikos sveikatos rizikos veiksnius.“

1.7. Pakeičiu 19.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

19.1. Paslaugos gavėjų vardus ir pavardes bei gimimo metus;“.

1.8. Papildau 19.11 papunkčiu:

19.11. jei Paslaugos teikiamos anonimiškai, nurodomas kodas, kuris sudaromas iš šių reikšmių:

19.11.1. 1-[] – lytis (V, M);

19.11.2. 2-[] 3-[] – gimimo metai (paskutiniai du skaičiai);

19.11. 3. 4-[], 5-[][][] – asmens pirmoji vardo ir pirmoji pavardės raidės;“.

1.9. Pakeičiu 3 priedo 7.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.4. apibendrintas PSO (5) geros savijautos indekso pokytis (gaunami apskaičiavus visų Paslaugas gavusių asmenų Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo 1 priedo 5 klausimo ir Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo 2 priedo 6 klausimo suminių indekso verčių skirtumus ir išvedus jų vidurkį): _______________________ .“

2. N u s  t a t a u, kad psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugos, pradėtos teikti iki šio įsakymo įsigaliojimo, baigiamos teikti vadovaujantis iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusia tvarka.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Arūnas Dulkys