LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL INDIVIDUALAUS INTEGRACIJOS PLANO PRIEGLOBSČIO GAVĖJUI AR (IR) JO ŠEIMOS NARIAMS PARENGIMO, ATNAUJINIMO IR INTEGRACIJOS STEBĖSENOS BEI PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. spalio 15 d. Nr. A1-975

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Valstybės paramos prieglobsčio gavėjų integracijai teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl valstybės paramos prieglobsčio gavėjų integracijai teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.6.12 papunkčiu,

t v i r t i n u Individualaus integracijos plano prieglobsčio gavėjui ar (ir) jo šeimos nariams parengimo, atnaujinimo ir integracijos stebėsenos bei pažangos vertinimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                                   Linas Kukuraitis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2020 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. A1-975

 

INDIVIDUALAUS INTEGRACIJOS PLANO PRIEGLOBSČIO GAVĖJUI AR (IR) JO ŠEIMOS NARIAMS PARENGIMO, ATNAUJINIMO IR INTEGRACIJOS STEBĖSENOS BEI PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Individualaus integracijos plano prieglobsčio gavėjui ar (ir) jo šeimos nariams parengimo, atnaujinimo ir integracijos stebėsenos bei pažangos vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato prieglobsčio gavėjo ir (ar) jo šeimos narių (toliau – prieglobsčio gavėjas) individualaus integracijos plano prieglobsčio gavėjui parengimo, atnaujinimo ir integracijos pažangos stebėsenos bei vertinimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarime Nr. 998 „Dėl Valstybės paramos prieglobsčio gavėjų integracijai teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Individualaus integracijos plano prieglobsčio gavėjui ar (ir) jo šeimos nariams parengimo, atnaujinimo ir integracijos pažangos stebėsenos bei vertinimo dalyviai atlieka šiuos veiksmus:

3.1. prieglobsčio gavėjas dalyvauja individualaus jam skirto integracijos plano sudarymo, atnaujinimo bei jo integracijos pažangos vertinimo procesuose;

3.2. Pabėgėlių priėmimo centras (toliau – centras) – apklausęs prieglobsčio gavėją ir įvertinęs prieglobsčio gavėjo turimus dokumentus, pagrindžiančius prieglobsčio gavėjo sveikatos priežiūros poreikius (pavyzdžiui, medicininio pažymėjimo forma Nr. 046/a) ar turimą išsilavinimą (pavyzdžiui, mokyklos baigimo atestatas ar jo kopija, universiteto diplomas ar jo kopija), įvertina prieglobsčio gavėjo rizikos veiksnius, nurodytus Aprašo 6 punkte, atlieka pirminį prieglobsčio gavėjo poreikių vertinimą, kartu su prieglobsčio gavėju parengia individualų integracijos planą. Pasibaigus prieglobsčio gavėjo gyvenimo centre laikotarpiui, centras perduoda savivaldybėje integraciją įgyvendinančiai institucijai informaciją apie prieglobsčio gavėjui nustatytus rizikos veiksnius, pagal jo poreikius parengtą individualų integracijos planą ir informaciją apie pasiektą integracijos pažangą, nurodytą Aprašo 12 punkte;

3.3. savivaldybėje integraciją įgyvendinanti institucija parengia arba atnaujina individualų integracijos planą, vertina prieglobsčio gavėjo rizikos veiksnius, nurodytus Aprašo 6 punkte, jei jie nebuvo įvertinti centre arba pasikeitė aplinkybės, stebi ir kartu su prieglobsčio gavėju vertina individualaus integracijos plano įgyvendinimo rezultatus ir integracijos pažangą, atnaujina šį planą, organizuoja socialinių, teisinių, sveikatos, ugdymo ir kitų paslaugų (toliau – veiksmai ir integracijos priemonės) prieglobsčio gavėjui teikimą, siekdama įgalinti prieglobsčio gavėją dalyvauti įgyvendinant individualų integracijos planą, ne rečiau, kaip kas pusę metų raštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis teikia Prieglobsčio gavėjų paramos integracijai klausimų komisijai (toliau – komisija) išvadas ir pasiūlymus dėl paramos integracijai teikimo, pratęsimo, atnaujinimo arba nutraukimo, kuriose nurodo prieglobsčio gavėjo vardą, pavardę, gimimo datą ir pasiektus rezultatus pagal Aprašo 9 punkte nurodytas sritis;

3.4. komisija priima sprendimą dėl paramos integracijai teikimo ir jos dydžio nustatymo, pratęsimo, atnaujinimo arba nutraukimo atitinkamoje savivaldybėje (nurodomas prieglobsčio gavėjo vardas, pavardė, gimimo data ir jo atžvilgiu priimtas sprendimas).

 

II SKYRIUS

PRIEGLOBSČIO GAVĖJO POREIKIŲ VERTINIMAS, INDIVIDUALAUS INTEGRACIJOS PLANO PARENGIMAS IR ATNAUJINIMAS

 

4. Sudarant individualų integracijos planą, apklausus prieglobsčio gavėją ir įvertinus prieglobsčio gavėjo turimus dokumentus, pagrindžiančius prieglobsčio gavėjo sveikatos priežiūros poreikius (pavyzdžiui, medicininio pažymėjimo forma Nr. 046/a) ar turimą išsilavinimą (pavyzdžiui, mokyklos baigimo atestatas ar jo kopija, universiteto diplomas ar jo kopija), įvertinami prieglobsčio gavėjo poreikiai ir potencialas (turimi įgūdžiai, gebėjimai), galintys teigiamai paveikti jo integracijos galimybes, taip pat veiksniai, galintys kelti riziką, kad integracijos priemonėmis nebus pasinaudota nustatytais terminais, ir numatoma, kaip šias rizikas galima suvaldyti, nustatomi individualūs prieglobsčio gavėjo integracijos pažangos vertinimo rodikliai, kurių pasiekimo rezultatai vertinami, priimant sprendimą dėl tolesnio integracijos teikimo, pratęsimo ir (arba) atnaujinimo.

5. Rizikos veiksnių reiškimosi lygis vertinamas pirmojo susitikimo su prieglobsčio gavėju centre metu arba, jei prieglobsčio gavėjas centre negyvena, pirmojo susitikimo integraciją įgyvendinančioje institucijoje metu, užpildant Prieglobsčio gavėjo rizikos veiksnių vertinimo formą (1 priedas). Jeigu pirmojo susitikimo metu rizikos veiksnių reiškimosi lygio neįmanoma nustatyti, jis turi būti nustatytas kito susitikimo metu. Vertinami kiekvieno prieglobsčio gavėjo rizikos veiksniai.

6. Vertinami šie rizikos veiksniai:

6.1. amžius;

6.2. psichikos ir elgesio sutrikimai;

6.3. fizinės sveikatos sutrikimai;

6.4. šeiminė padėtis.

7. Nustatomas vienas iš galimų rizikos veiksnių reiškimosi lygių – pats aukščiausias:

7.1. didelio pažeidžiamumo:

7.1.1. asmeniui yra per 65 metus;

7.1.2. asmuo galimai yra prekybos žmonėmis auka arba įtariama, kad asmuo buvo kankintas, išprievartautas ar patyrė kitokį sunkų psichologinį, fizinį ar seksualinį smurtą ir (arba) jam diagnozuota psichikos liga;

7.1.3. asmeniui nustatytas sunkus arba vidutinis neįgalumas;

7.1.4. asmuo vienas augina vaiką (-us) arba šeimoje vienas iš narių turi negalią, dėl kurios jam apribota galimybė dirbti arba reikalinga nuolatinė priežiūra, nėščia moteris;

7.2. vidutinio pažeidžiamumo:

7.2.1. asmuo yra iki 18 metų ir vyresnis, jei jis mokosi profesinio ir (arba) bendrojo lavinimo mokykloje dieniniame skyriuje, arba 55–64 metų asmuo;

7.2.2. asmens psichikos ar psichologinė būklė veikia kasdienę jo elgseną (asmuo, kuriam diagnozuotas šis sutrikimas, asmuo, kuriam įtariama psichikos liga, ir asmuo, kuris negali gauti pagalbos dėl kalbos barjero);

7.2.3. asmuo serga lėtine liga, reikalaujančia gydymo, ir (arba) asmeniui reikalinga skubi medicinos pagalba, vaistai;

7.2.4. daugiavaikė šeima (šeima, auginanti daugiau nei du vaikus);

7.3. mažo pažeidžiamumo:

7.3.1. asmuo lankosi pas psichologą, vartoja vaistus, supranta savo būklę;

7.3.2. asmuo turi trumpalaikį sveikatos sutrikimą;

7.3.3. šeima augina vieną arba du vaikus;

7.4. nepažeidžiamumo:

7.4.1. asmeniui yra 18–54 metų;

7.4.2. asmens būklė stabili ir valdoma;

7.4.3. asmuo turi sveikatos sutrikimų, bet jie netrukdo vykdyti individualų integracijos planą;

7.4.4. šeima neturi vaikų, asmuo yra vienišas.

8. Individualus prieglobsčio gavėjo integracijos priemonių poreikis ir potencialas vertinamas kompleksiškai pagal sritis, užpildant Prieglobsčio gavėjo poreikių vertinimo formą (2 priedas).

9. Vertinamos sritys:

9.1. turimi profesiniai įgūdžiai ir gebėjimai, kvalifikacija;

9.2. psichinė sveikata;

9.3. išsilavinimas;

9.4. būstas;

9.5. materialinė padėtis;

9.6. lietuvių kalbos mokėjimo įgūdžiai;

9.7. užimtumas (darbas / mokykla);

9.8. socialiniai įgūdžiai;

9.9. socialiniai veiksniai, turintys įtakos integracijos pažangai;

9.10. kultūrinė orientacija, pagrindinių teisės normų išmanymas.

10. Individualus integracijos planas rengiamas ir atnaujinamas kartu su prieglobsčio gavėju, užpildant Prieglobsčio gavėjo Individualaus integracijos plano sudarymo ir atnaujinimo formą (3 priedas). Rengiant ir atnaujinant individualų integracijos planą, išklausoma prieglobsčio gavėjo nuomonė ir siūlymai dėl veiksmų ir integracijos priemonių, kuriuos numatoma įtraukti į individualų integracijos planą ir į kuriuos turi būti atsižvelgiama, jei jie turi įtakos prieglobsčio gavėjo integracijos pažangai.

11. Individualaus integracijos plano veiksmai ir integracijos priemonės numatomos pagal Prieglobsčio gavėjo poreikių vertinimo formoje (2 priedas) nurodytas sritis. Užduotys formuluojamos aiškiai ir suprantamai, numatomi konkretūs tikslai ir rezultatai, apibrėžiama visų asmenų, dalyvaujančių sudarant ir įgyvendinant individualų integracijos planą, atsakomybė, nustatomos užduotys, jų įvykdymo terminai ir nurodomi vykdytojai (juridinio asmens pavadinimas, fizinio asmens vardas ir pavardė). Rengiant individualų integracijos planą prieglobsčio gavėjui, plane nurodomas kiekvienas prieglobsčio gavėjo šeimos narys (jo vardas, pavardė, gimimo data) ir jam taikomi veiksmai, integracijos priemonės. Individualų integracijos planą pasirašo atsakingas integraciją įgyvendinančios institucijos darbuotojas (toliau – kuratorius), prieglobsčio gavėjas ir, jeigu individualus integracijos planas parengtas prieglobsčio gavėjui ir jo šeimos nariams, – pilnamečiai jo šeimos nariai, specialistai, dalyvavę rengiant individualų integracijos planą. Individualus integracijos planas rengiamas dviem egzemplioriais (vienas – prieglobsčio gavėjui, kitas – integraciją įgyvendinančiai institucijai).

12. Jei individualų integracijos planą rengia centras, prieš jo kopiją raštu pateikiant savivaldybėje integraciją įgyvendinančiai institucijai, užpildant Aprašo 4 priedą įvertinama prieglobsčio gavėjo integracijos pažanga gyvenimo centre laikotarpiu. Informacija apie integracijos pažangos vertinimo rezultatus (atlikto įvertinimo pagal Aprašo 4 priedą kopija) perduodama kartu su sutartimi ir individualaus integracijos plano kopija. Pažangos rezultatai vertinami artimiausiame komisijos posėdyje. 

13. Individualaus integracijos plano kopija perduodama savivaldybėje integraciją įgyvendinančiai institucijai kartu su integracijos įgyvendinimo savivaldybėje sutartimi. Savivaldybėje integraciją įgyvendinanti institucija, dalyvaujant prieglobsčio gavėjui, peržiūri ir, jei būtina, atnaujina individualų integracijos planą, kurio kopiją raštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis pateikia prieglobsčio gavėjui ir centrui per 10 darbo dienų nuo jo pasirašymo. Jei prieglobsčio gavėjas ir (arba) jo šeimos nariai centre negyveno, rizikos veiksnių reiškimosi lygį nustato ir individualų integracijos planą rengia savivaldybėje integraciją įgyvendinanti institucija.

14. Savivaldybėje integraciją įgyvendinanti institucija yra prieglobsčio gavėjo pagalbininkė, apsisprendžiant dėl integracijos priemonių taikymo, tačiau ji nėra atsakinga už prieglobsčio gavėjo veiksmus ir (ar) sprendimus nesilaikyti jam parengto individualaus integracijos plano bei šių veiksmų ir (ar) sprendimų pasekmes.

15. Individualus integracijos planas atnaujinamas:

15.1. pasikeitus jo rengimo metu įvertintoms aplinkybėms;

15.2. pasiekus jame numatytus tikslus;

15.3. komisijai priėmus sprendimą dėl paramos integracijai pratęsimo ir (arba) atnaujinimo.

16. Savivaldybėje integraciją įgyvendinanti institucija padeda įgyvendinti individualų integracijos planą, tarpininkauja prieglobsčio gavėjui sprendžiant socialinius, teisinius, sveikatos, ugdymo ir kitus klausimus, vykdo prieglobsčio gavėjo integracijos stebėseną: kartu su kitais specialistais, dalyvaujančiais įgyvendinant individualų integracijos planą, analizuoja prieglobsčio gavėjo stiprybes, kartu su prieglobsčio gavėju įvertina įvykdytus įsipareigojimus, aplinkybes, kurios padeda prieglobsčio gavėjui vykdyti numatytus įsipareigojimus, taip pat vertina pasirinktų integracijos priemonių, būdų ir paslaugų poveikį, prieglobsčio gavėjo integracijos pažangą.

 

III SKYRIUS

INTEGRACIJOS STEBĖSENA, ATNAUJINIMAS IR PAŽANGOS VERTINIMAS

 

17. Jeigu savivaldybėje integraciją įgyvendinanti institucija, vykdydama jos stebėseną, nustato, kad individualus integracijos planas nėra tinkamai įgyvendinamas arba neįgyvendinamas, nenustato teigiamos veiksmų ir priemonių įtakos prieglobsčio gavėjo integracijai, ji nedelsdama organizuoja komisijos posėdį, kuriame aptariama prieglobsčio gavėjui numatytų integracijos priemonių įtaka jo integracijai, išklausoma prieglobsčio gavėjo ir specialistų, kurie dalyvauja įgyvendinant individualų integracijos planą, kitų integracijos procese dalyvaujančių asmenų nuomonė, peržiūrimas ir prireikus atnaujinamas individualus integracijos planas.

18. Savivaldybėje integraciją įgyvendinanti institucija, vertindama veiksmų ir integracijos priemonių prieglobsčio gavėjui tinkamumą bei pakankamumą, įvertina jų lankstumą ir prieinamumą, t. y. ar veiksmai ir priemonės prieinamos prieglobsčio gavėjui patogiu būdu (individualus konsultavimas, mokymai ir pan.), patogioje vietoje ir patogiu laiku, taip pat įvertina papildomų specialistų, įstaigų, organizacijų pagalbos prieglobsčio gavėjui poreikį, išklauso prieglobsčio gavėjo nuomonę apie gautą paramą integracijai. 

19. Individualaus integracijos plano įgyvendinimas vertinamas ir šis planas peržiūrimas kartu su prieglobsčio gavėju pažangos vertinimo posėdyje, kurį organizuoja savivaldybėje integraciją įgyvendinanti institucija ne rečiau kaip kartą per pusmetį.

20. Pažangos vertinimo posėdyje dalyvauja prieglobsčio gavėjas, kuratorius, kiti suinteresuoti asmenys, nurodyti Aprašo 23 punkte, ir integraciją įgyvendinančios institucijos paskirti specialistai.

21. Vertinant individualią prieglobsčio gavėjo integracijos pažangą, pildoma Prieglobsčio gavėjo individualaus integracijos plano vykdymo pažangos vertinimo forma (4 priedas), kurioje nustatoma poreikio pagal sritis pokytis ir keliose srityse prieglobsčio gavėjas padarė pažangą. Pažangos vertinimo rezultatai kartu su išvadomis ir pasiūlymais dėl tolesnės paramos prieglobsčio gavėjo integracijai (pagal Aprašo 4 priede nustatytą formą parengto vertinimo kopija) raštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis teikiami centrui. Į pažangos rezultatus atsižvelgiama, komisijai priimant sprendimą dėl paramos integracijai teikimo ir dydžio nustatymo, pratęsimo ir (arba) atnaujinimo.

22Iki pažangos vertinimo posėdžio kuratorius pildo Prieglobsčio gavėjo individualaus integracijos plano vykdymo pažangos vertinimo formą ir, jei būtina, informuoja prieglobsčio gavėją dėl papildomos informacijos, pagrindžiančios jo rizikos veiksnių reiškimosi lygį (pagal Aprašo 6 punktą) ir (arba) pasiektą integracijos pažangą pagal Aprašo 9 punkte nurodytas sritis, poreikio. Kuratoriui arba komisijai paprašius, prieglobsčio gavėjas renka integracijos pažangai įvertinti reikalingą informaciją:

22.1. iš švietimo paslaugas teikiančių įstaigų – duomenis apie jam teikiamas švietimo paslaugas (pavyzdžiui, švietimo įstaigos pažyma apie lietuvių kalbos mokymosi rezultatus, daromą pažangą, lankomumą); dalyvavimą profesiniuose mokymuose, mokymų kryptis (pavyzdžiui, profesinio mokymo sutarties kopija, profesinio mokymo įstaigos pažyma apie pasiekimus, lankomumą); prieglobsčio gavėjo vaiko registraciją ugdymo įstaigoje (sutarties su ugdymo įstaiga kopija), jos lankymo periodiškumą (pavyzdžiui, ugdymo įstaigos pažyma apie lankomumą); ugdymo įstaigoje jo vaikui teikiamas specialistų paslaugas (pavyzdžiui, ugdymo įstaigos pažyma apie jos teikiamas paslaugas, jų teikimo periodiškumą);

22.2. iš socialines paslaugas teikiančių įstaigų – duomenis apie jam teikiamas paslaugas (pavyzdžiui, socialinių paslaugų įstaigos pažyma apie teikiamas paslaugas, jų teikimo periodiškumą);

22.3. iš Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, jei prieglobsčio gavėjas yra užsiregistravęs Užimtumo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, – informaciją apie registraciją, dalyvavimą mokymo programose (pavyzdžiui, registracijos įstaigoje pažyma, pažymėjimo apie išklausytą mokymo programos kursą kopija);

22.4. iš darbdavio – informaciją apie jo darbo funkcijas, kompetencijas, pastangas, daromą pažangą, gaunamas pajamas (darbo sutarties kopija, charakteristika, kurioje nurodytos turimos ir ugdomos kompetencijos, rekomendacija);

22.5. iš nevyriausybinių organizacijų – duomenis apie jam teikiamas paslaugas, jų teikimo trukmę (pavyzdžiui, nevyriausybinės organizacijos pažyma apie jos teikiamas paslaugas, jų teikimo periodiškumą);

22.6. iš sveikatos priežiūros įstaigų – aktualią informaciją apie jo sveikatos būklę, teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, rekomendacijas pagal sveikatos priežiūros įstaigų nustatytą formą, pagrindžiančią jo rizikos veiksnių lygį;

22.7. iš kitų institucijų – informaciją, pagrindžiančią jo integracijos pažangą pagal Aprašo 9 punkte nustatytas sritis, kuratoriui nurodžius, kokio dokumento reikia iš konkrečios įstaigos.

23. Vertinant prieglobsčio gavėjo integracijos pažangą posėdyje, jei jame dalyvauja prieglobsčio gavėjas, išklausoma jo nuomonė dėl jo ir jo šeimos narių situacijos, galinčios daryti įtaką jo integracijos pažangai, esamų ir (ar) galimų kilti problemų, jų priežasčių ir galimų sprendimo būdų. Prieglobsčio gavėjas gali pateikti pasiūlymų, kokius specialistus, vietos bendruomenės narius, nevyriausybinių organizacijų atstovus reikėtų pakviesti dalyvauti kitame komisijos posėdyje, svarstant jo individualaus integracijos plano įgyvendinimo pažangą. Pažangos vertinimo posėdyje dalyvaujantys specialistai pristato turimą informaciją apie prieglobsčio gavėjo daromą pažangą Aprašo 9 punkte nurodytose srityse, aptariama, kokius kitus specialistus būtina įtraukti į individualaus integracijos plano įgyvendinimą.

24. Po pažangos vertinimo posėdžio savivaldybėje integraciją įgyvendinanti institucija per 5 darbo dienas raštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis pateikia centrui užpildytos Prieglobsčio gavėjo ndividualaus integracijos plano vykdymo pažangos vertinimo formos (4 priedas) pagal Aprašo 9 punkte nurodytas sritis kopiją.

 

IV SKYRIUS

PARAMOS INTEGRACIJAI SKYRIMAS

 

25. Centras ne rečiau kaip kartą per mėnesį organizuoja komisijos posėdį.

26. Komisijos sudėtį ir jos darbo tvarką tvirtina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras.

27. Komisija, gavusi pasiūlymus ir išvadas dėl paramos integracijai pratęsimo, priima sprendimą dėl paramos integracijai teikimo, pratęsimo ir (arba) atnaujinimo, paramos dydžio.

28. Paramos integracijai dydis apskaičiuojamas, įvertinus prieglobsčio gavėjo individualią integracijos pažangą, atsižvelgus į nustatytus rizikos veiksnius, naudojant algoritmą, nustatytą Paramos integracijai dydžio apskaičiavimo lentelėje (5 priedas).

29. Vienišiems nepažeidžiamiems asmenims parama teikiama iki 12 mėnesių, išskyrus atvejus, kai komisijos sprendimu paramos teikimas pratęsiamas.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30. Įgyvendindami Aprašo nuostatas, duomenų valdytojai užtikrina, kad jų atliekamas asmens duomenų tvarkymas atitinka 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nuostatas.

31. Centro ir savivaldybėje integraciją įgyvendinančios institucijos darbuotojai, tvarkydami prieglobsčio gavėjų sveikatos duomenis ar jais keisdamiesi, privalo laikytis konfidencialumo principo.

32. Dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Reglamento (ES) 2016/679 ir duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.

 

________________