https://www.e-tar.lt/rs/legalact/6d8c28f0b35d11e48601d026d7145559/content_files/image001.gif

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2020 M. BALANDŽIO 3 D. ĮSAKYMO NR. D1-187 „DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO 2020 M. SĄMATĄ DETALIZUOJANČIO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gegužės  28 d.  Nr. D1-320

Vilnius

 

P a k e i č i u Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojantį planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. D1-187 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“:

 

1. Pakeičiu 1.1.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.1.4.

Privačių juridinių asmenų visuomeninės ir gamybinės paskirties pastatų atnaujinimas (modernizavimas), pasiekiant ne mažesnę kaip B pastato energinio naudingumo klasę ir sumažinant skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau kaip 40 % lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo

12000

2000

Visuomeninės, gamybinės paskirties pastatų, kurie nuosavybės teise priklauso privatiems juridiniams asmenims, savininkai arba valdytojai

30 %

subsidija

Tęstinis. Paraiškos į rezervinį sąrašą priimamos 30 kalendorinių dienų nuo paraiškų priėmimo projektų vertinimui atlikti termino pabaigos.“

 

2. Pakeičiu 1.1.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.1.5.

Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas

13000

1000

Juridinis asmuo, vykdantis ekonominę veiklą ir esantis galutinis energijos vartotojas (galutinės energijos vartojimas – visa pramonės, transporto, paslaugų ir žemės ūkio sektoriams tiekiama energija. Tai neapima energijos, tiekiamos energijos transformavimui ir pačiam energetikos sektoriui)

Kompensacinė išmoka (apskaičiuojama pagal fiksuotus dydžius)

Tęstinis. Paraiškos į rezervinį sąrašą priimamos 30 kalendorinių dienų nuo paraiškų priėmimo projektų vertinimui atlikti termino pabaigos.

Kvietimas skelbiamas nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d.“

 

3. Pakeičiu 1.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.2.1.

Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, tradicinėms religinėms bendruomenėms, religinėms bendrijoms ar centrams

15000

2000

Valstybės ar savivaldybių institucijos ir įstaigos, tradicinės religinės bendruomenės, religinės bendrijos ar centrai, viešosios įstaigos, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė, savivaldybė, tradicinės religinės bendruomenės, religinės bendrijos ar centrai

80 % subsidija

Tęstinis. Paraiškos į rezervinį sąrašą priimamos 30 kalendorinių dienų nuo paraiškų priėmimo projektų vertinimui atlikti termino pabaigos. Kvietimas skelbiamas nuo 2020 m. birželio 1 d.“

 

4. Pakeičiu 1.2.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.2.4.

Saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimo centralizuotais tinklais tiekiamos šilumos energijai gaminti skatinimas, pakeičiant iškastinio kuro naudojimą

6000

500

Šilumos tiekėjai ir nepriklausomi šilumos gamintojai

30 % tinkamų finansuoti išlaidų, kai pagalba teikiama didelėms įmonėms;

40 % tinkamų finansuoti išlaidų, kai pagalba teikiama mažoms ir vidutinėms įmonėms;

paramos dydis gali būti 10 padidintas, kai investicijos vykdomos remiamose vietovėse.

Tęstinis. Paraiškos į rezervinį sąrašą priimamos 30 kalendorinių dienų nuo paraiškų priėmimo projektų vertinimui atlikti termino pabaigos.

Kvietimas skelbiamas nuo 2020 m. birželio 1 d.“

 

 

5. Pakeičiu 1.2.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.2.7.

Finansinių priemonių taikymas gaminantiems vartotojams didinat atsinaujinančių energijos išteklių socialinį prieinamumą

5000

3000

Fiziniai asmenys po kvietimo teikti paraiškas sudarę paskolos sutartis su finansų ar kredito įstaiga. Pradinis įnašas turi būti iki 30 % mažos (iki 10 kW) galios saulės elektrinės, skirtos elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, įrengimui.

Kompensacinė išmoka (apskaičiuojama pagal fiksuotus dydžius)

Konkursas.

Kvietimas skelbiamas nuo 2020 m. birželio 1d.“

 

 

6. Pakeičiu 1.2.11 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.2.11.

Taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis skatinimas Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančiose įmonėse

10000

3000

Didelės pramonės įmonės, vykdančios veiklą, kuri įrašyta į Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių priemonių I priedo veiklų sąrašą, turinčios galiojantį leidimą išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir atsidariusios sąskaitą Sąjungos ŠESD registre.

25 % subsidija.

Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui negali viršyti 10 mln. eurų.

Tęstinis. Paraiškos į rezervinį sąrašą priimamos 30 kalendorinių dienų nuo paraiškų priėmimo projektų vertinimui atlikti termino pabaigos.

Kvietimas skelbiamas nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.“

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                              Kęstutis Mažeika