Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ VALSTYBĖS KADASTRO REORGANIZAVIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ VALSTYBĖS KADASTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. rugsėjo 27 d. Nr. 766

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 18 straipsnio 2 dalimi ir 20 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 25 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Reorganizuoti Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų kadastrą, keičiant registro valdytoją, taip pat nustatyti, kad:

1.1. reorganizavimo laikotarpiu Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų kadastro valdytojo ir tvarkytojo teisės ir pareigos nesikeičia;

1.2. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų kadastro išduoti dokumentai iki šio Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo įsigaliojimo ir jam įsigaliojus laikomi galiojančiais, kol nepasibaigia jų galiojimo terminas;

1.3. iki Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų kadastro reorganizavimo visi jame įregistruoti duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka;

1.4. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų kadastro objektai iki šio kadastro reorganizavimo pabaigos registruojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 587 „Dėl Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“;

1.5. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų kadastro reorganizavimo pabaiga – 2017 m. rugsėjo 30 d.;

1.6. reorganizuoto Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų kadastro veiklos pradžia – 2017 m. spalio 1 d.

2. Patvirtinti Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro nuostatus (pridedama).“

3. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 30 d. nutarimą Nr. 587 „Dėl Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

4. Šis nutarimas, išskyrus 1 punktą, įsigalioja 2017 m. spalio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                          Saulius Skvernelis

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                              Kęstutis Navickas


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2017 m. rugsėjo 27 d. nutarimu Nr. 766

 

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro nuostatai

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro (toliau – Kadastras) paskirtį, jo objektus, Kadastro valdytoją, Kadastro tvarkytoją, jų teises ir pareigas, Kadastro duomenų, informacijos ir dokumentų ir (arba) jų kopijų (toliau – duomenys) tvarkymą, sąveiką su kitais valstybės kadastrais ir registrais, Kadastro duomenų saugą, duomenų teikimą ir naudojimą, Kadastro finansavimą, reorganizavimą ir likvidavimą.

2. Kadastro paskirtis – registruoti Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nurodytus Kadastro objektus, tvarkyti Kadastro duomenis ir juos teikti Kadastro duomenų gavėjams bei registrams ir kadastrams, nurodytiems Nuostatų 32 punkte, ir atlikti kitus Kadastro duomenų tvarkymo veiksmus.

3. Kadastro duomenys kaupiami vienoje Kadastro duomenų bazėje.

4. Kadastras tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais registrų veiklą ir duomenų tvarkymą.

5. Nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme.

 

II SKYRIUS

KADASTRO VALDYTOJAS IR TVARKYTOJAS, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

6. Kadastro valdytojas yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

7. Kadastro tvarkytojas yra Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

8. Kadastro valdytojas atlieka Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nustatytas funkcijas, turi teises ir atlieka pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 24 straipsnio 2 ir 3 dalyse.

9. Kadastro tvarkytojas atlieka Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 24 straipsnio 4 dalyje nustatytas funkcijas, turi teises ir atlieka pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 24 straipsnio 5 ir 6 dalyse.

10. Be Nuostatų 9 punkte nurodytų teisių Kadastro tvarkytojas turi teisę teikti Kadastro valdytojui pasiūlymus dėl Kadastro veiklos tobulinimo, su Kadastro duomenų tvarkymo procedūromis, darbo organizavimu susijusių teisės aktų atnaujinimo. Kadastro tvarkytojas taip pat atlieka šias funkcijas:

10.1. užtikrina, kad Kadastro duomenys Kadastro duomenų gavėjams būtų teikiami teisėtai ir atitiktų Kadastro duomenims keliamus kokybės reikalavimus;

10.2. užtikrina Kadastro sąveiką su Nuostatų 32 punkte nurodytais susijusiais registrais ir kadastrais;

10.3. užtikrina, kad Kadastro duomenys, gaunami iš susijusių registrų ir kadastrų, nurodytų Nuostatų 32 punkte, būtų nuolat atnaujinami.

 

III SKYRIUS

kadastro OBJEKTAI, JŲ DUOMENYS, INFORMACIJA IR DOKUMENTAI

 

11. Kadastre registruojami objektai, nurodyti Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje.

12. Kadastro duomenų bazė yra sudaryta iš dviejų erdvinių duomenų rinkinių: „Saugomos teritorijos“ ir „Natura 2000“. Šiuose erdviniuose rinkiniuose kaupiama erdvinė informacija apie Kadastro objektų ribas 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 936 „Dėl Lietuvos geodezinių koordinačių sistemos įvedimo“ (toliau – LKS-94), ir duomenys išvardinti 14, 15, 16, 17 punktuose. Kadastro erdviniai duomenys sudaromi ir į Kadastrą įrašomi naudojant 32 punkte išvardintų susijusių registrų ir kadastrų, Kadastro duomenų teikėjų pateikiamus erdvinius duomenis, matavimų duomenis ir naujausią Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5 000 arba M 1:10 000 skaitmeninio rastrinio ortofotografinio žemėlapio informaciją.

13. Kadastro duomenys:

13.1. Bendrieji erdvinių duomenų rinkinio „Saugomos teritorijos“ duomenys:

13.1.1 Kadastro objekto identifikavimo kodas (formuojamas automatiškai);

13.1.2. Kadastro objekto pavadinimas;

13.1.3. Kadastro objekto tipas (išrenkamas pagal klasifikatorių);

13.1.4. Kadastro objekto įsteigimo (paskelbimo saugomu) data (metai, mėnuo, diena);

13.1.5. Kadastro objekto steigėjas (skelbėjas) (kartu nurodomas teisės akto, kuriuo įsteigtas Kadastro objektas, pavadinimas, data ir numeris);

13.1.6. Kadastro objekto steigimo (paskelbimo saugomu) tikslas (išvardinamos saugomos gamtos ir nekilnojamosios kultūros vertybės);

13.1.7. Kadastro objekto vieta:

13.1.7.1. nurodomas adresas – savivaldybė, seniūnija;

13.1.7.2. jei saugomoje teritorijoje yra miškas, – miškų urėdija, girininkija, miško kvartalas ir miško žemės taksacinis sklypas;

13.1.8. Kadastro objekto arba jo dalies, kuriai suteiktas tarptautinės svarbos (įskaitant Europos Bendrijos svarbos) teritorijos statusas, aprašymas;

13.1.9. Kadastro objekto įregistravimo data (metai, mėnuo, diena);

13.1.10. duomenų apie Kadastro objektą keitimo data (metai, mėnuo, diena);

13.1.11. Kadastro objekto išregistravimo data (metai, mėnuo, diena) ir pagrindas (kartu nurodomas teisės akto pavadinimas, data ir numeris);

13.1.12. duomenų apie Kadastro objektą šaltiniai (nurodomi moksliniai tyrimai ir publikacijos, aprašymo autoriai);

13.1.13. Kadastro objektui taikomo apsaugos režimo aprašymas;

13.1.14. duomenys apie rezervatų, draustinių, valstybinių parkų, saugomų gamtinių kompleksų ir objektų būklę (gera, stabili, bloga, nėra duomenų);

13.1.15. plotas hektarais;

13.1.16. Kadastro objekto centro taško koordinatės.

13.2. Specialieji erdvinių duomenų rinkinio „Saugomos teritorijos“ duomenys:

13.2.1. registruojant rezervatus, esančius valstybiniuose parkuose ar biosferos rezervatuose, įrašomas to valstybinio parko ar biosferos rezervato identifikavimo kodas;

13.2.2. registruojant draustinius, esančius valstybiniuose parkuose ar biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijose, įrašomas to valstybinio parko ar biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijos identifikavimo kodas;

13.2.3. pateikiama trumpa tekstinė gamtos paveldo objekto charakteristika (pagrindiniai parametrai): geologinių objektų – aukštis, ilgis, plotis, pastabos; hidrogeologinių objektų – orografinė padėtis, uolienos, iš kurių išteka šaltiniai ir versmės, debitas, vandens fizinės ir cheminės savybės, dujų išsiskyrimo reiškiniai, nuosėdos, režimas, bendra vandens mineralizacija, bendras vandens kietumas, pastabos; geomorfologinių objektų – aukštis, ilgis, plotis, plotas, pastabos; hidrografinių objektų – formų aprašymas, plotas, raiškumas kraštovaizdyje, pastabos; botaninių objektų – tiksli rūšis ar rūšinė sudėtis, kamieno apimtis 1,3 metro aukštyje, aukštis, lajos aukštis ir plotis, forma, projekcijos plotas, pastabos; zoologinių objektų – rūšis, radavietės aprašymas, pastabos;

13.2.4. jeigu gamtos paveldo objektas yra kitoje saugomoje teritorijoje, įrašomas tos saugomos teritorijos identifikavimo kodas;

13.2.5. registruojant atkuriamuosius sklypus, kaupiami duomenys apie uogynų, grybynų, vaistažolynų, gyvūnijos, durpynų, požeminio vandens ir kitų atsinaujinančių išteklių būklę;

13.2.6. registruojant genetinius sklypus, kaupiami duomenys apie valstybinėje žemėje įsteigtų sėklinių medynų ir kitų rūšių natūralių genetinių išteklių būklę;

13.2.7. registruojant funkcinio prioriteto zonas, įrašomas valstybinio parko, biosferos rezervato ar biosferos poligono, kuriame yra funkcinio prioriteto zona, identifikavimo kodas;

13.2.8. registruojant buferinės apsaugos zonas, įrašomas valstybinio rezervato, valstybinio draustinio, valstybinio parko, gamtos paveldo objekto, biosferos rezervato, kuriems nustatyta buferinės apsaugos zona, identifikavimo kodas;

13.2.9. registruojant valstybinius rezervatus, draustinius, valstybinius parkus ir biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijas, įrašoma informacija apie tvarkymo priemones nustatančius teritorijų planavimo dokumentus.

13.3 Bendrieji erdvinių duomenų rinkinio „Natura 2000“ duomenys yra Nuostatų 13.1.1, 13.1.2, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7, 13.1.9, 13.1.10, 13.1.11, 13.1.12, 13.1.14 ir 13.1.16 papunkčiuose nurodyti duomenys.

13.4. Specialieji erdvinių duomenų rinkinio „Natura 2000“ duomenys:

13.4.1. Kadastro objekto tarptautinis kodas;

13.4.2. Kadastro objekto apsaugos statuso suteikimo data;

13.4.3. registruojant Europinio ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas, nurodomas teisės aktas, kuriuo teritorija nustatoma „Natura 2000“;

13.4.4. Europinio ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijos apsaugos tikslai (nurodomas teisės akto pavadinimas, data ir numeris);

13.4.5. Europinio ekologinio tinklo „Natura 2000“ būtinos apsaugos priemonės (nurodomas teisės akto pavadinimas, data ir numeris);

13.4.6. buveinių apsaugai svarbiose teritorijose natūralių buveinių paplitimo erdviniai duomenys – kodas, plotas ar linija.

14. Kadastre naudojami šie klasifikatoriai:

14.1. nacionaliniai klasifikatoriai:

14.1.1. Kadastro objektų tipų klasifikatorius;

14.1.2. funkcinio prioriteto zonų rūšių klasifikatorius;

14.1.3. draustinių pobūdžio klasifikatorius;

14.2. specialūs Kadastro duomenų klasifikatoriai:

14.2.1. Kadastro objektų reikšmių klasifikatorius;

14.2.2. bendrųjų veiklos reglamentų klasifikatorius;

14.2.3. tarptautinės svarbos teritorijų statuso klasifikatorius;

14.2.4. draustinių rūšių klasifikatorius;

14.2.5. gamtos paveldo objektų rūšių klasifikatoriai;

14.2.6. atkuriamųjų ir genetinių sklypų rūšių klasifikatoriai.

 

IV skyrius

kadastro OBJEKTŲ REGISTRAVIMAS

 

15. Kadastro duomenų teikėjai yra:

15.1. valstybinių rezervatų, valstybinių parkų ir biosferos rezervatų direkcijos;

15.2. planavimo organizatoriai;

15.3. savivaldybių administracijos;

15.4. Fiziniai, juridiniai asmenys ar organizacijos, neturinčios juridinio asmens statuso, su kuriais sudaromos sutartys dėl Kadastro duomenų teikimo.

16. Kadastro duomenų teikėjai Kadastro tvarkytojui teikia šiuos duomenis:

16.1. valstybinių rezervatų, valstybinių parkų ir biosferos rezervatų direkcijos – 13.2.3 papunktyje nurodytus duomenis;

16.2. planavimo organizatoriai – patvirtintos saugomos teritorijos erdvinius duomenis ir 13.1.2, 13.1.3, 13.1.6, 13.1.16, 13.1.17, 13.2.5, 13.2.6, 13.2.9 papunkčiuose nurodytus duomenis;

16.3. savivaldybių administracijos apie jų įsteigtus Kadastro objektus – erdvinius Kadastro objektų duomenis ir 13.1.2, 13.1.3, 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.2.3 ir 13.2.4 papunkčiuose nurodytus duomenis;

16.4. Fiziniai, juridiniai asmenys ar organizacijos, neturinčios juridinio asmens statuso, su kuriais Kadastro tvarkytojas yra sudaręs sutartis, – 13.1.13 papunktyje nurodytus duomenis.

17. Kadastro duomenų teikėjai:

17.1. Nuostatų nustatyta tvarka teikia duomenis ir jų pakeitimus, privalo ištaisyti netikslius, klaidingus ar neišsamius duomenis (toliau – netikslūs duomenys) ir juos pateikti Kadastro tvarkytojui kartu su naujus duomenis patvirtinančiais dokumentais;

17.2. atsako už pateiktų duomenų išsamumą ir tikslumą;

17.3. privalo pranešti Kadastro tvarkytojui apie pasikeitusius Kadastro duomenis per 10 darbo dienų nuo jų pasikeitimo.

18. Įsteigus naujus Kadastro objektus ar juos pakeitus, informaciją apie sprendimą ir patvirtintos saugomos teritorijos ribų plano, tai yra valstybinio rezervato, biosferos rezervato ir valstybinio parko planavimo schemos dalies – ribų plano, rezervatinės apyrubės, valstybinio ir savivaldybės draustinio, biosferos poligono, atkuriamojo ir genetinio sklypo ribų plano, gamtos paveldo objekto schemos ar Natura 2000 teritorijos ribų plano (toliau – saugomų teritorijų ribų plano) erdvinius duomenis Kadastro tvarkytojui pateikia planavimo organizatorius ar savivaldybių administracijos ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo saugomų teritorijų ribų plano patvirtinimo dienos, jeigu sprendime nenumatyta vėlesnė jo įsigaliojimo data. Kadastro tvarkytojas, gavęs duomenis, privalo įregistruoti naujus Kadastro objektus ar pakeisti esamus ir įrašyti naujus duomenis per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo dienos.

19. Institucija, priėmusi sprendimą, apie išnykusį Kadastro objekto įregistravimo teisinį pagrindą, per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo informuoja Kadastro tvarkytoją ir pateikia sprendimo kopiją. Kadastro tvarkytojas privalo išregistruoti Kadastro objektus per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo dienos, jeigu sprendime nenumatyta vėlesnė jo įsigaliojimo data.

20. Duomenys apie Kadastro objektus ar jų duomenų pakeitimus įrašomi į duomenų bazę, naudojant šiuos objektų registravimo duomenis ir dokumentus:

20.1. teisės aktą dėl saugomos teritorijos (objekto) įsteigimo (paskelbimo) ar pakeitimo;

20.2. saugomos teritorijos ribų planą, kuris turi būti parengtas vadovaujantis Saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklėmis, tvirtinamomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu (toliau – Saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklės);

20.3. nustatytų naujų ar pakeistų esamų Kadastro objektų erdvines ribas, kurios turi būti parengtos vadovaujantis Saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklėmis.

21. Kadastro objektai Kadastre registruojami ar jų duomenų pakeitimai atliekami šia tvarka:

21.1. patikrinami iš duomenų teikėjų gauti erdviniai duomenys ir dokumentų kopijos. Erdviniai duomenys sutikrinami su patvirtintu saugomos teritorijos ribų planu, t. y. nustatoma, ar erdviniai duomenys atitinka ribas, nubrėžtas saugomos teritorijos ribų plane; taip pat patikrinamos pateiktos dokumentų kopijos: nustatoma, ar pateiktuose dokumentuose nėra klaidingos informacijos, ar pateikti duomenys išsamūs;

21.2. jeigu duomenų teikėjų pateikti duomenys ir dokumentai yra teisingi ir išsamūs:

21.2.1. naujas Kadastro objektas, įrašius duomenis, nurodytus Nuostatų 13.1 (išskyrus 13.1.1 papunktį) ir 13.3 papunkčiuose, įregistruojamas Kadastre ir jam suteikiamas identifikavimo kodas;

21.2.2. keičiant duomenis apie Kadastro objektą, atliekami reikalingi pakeitimai Kadastro duomenų bazėje, o objekto identifikavimo kodas lieka nepakitęs;

21.2.3. keičiant Kadastro objekto apsaugos statusą, Kadastro objektas išregistruojamas ir įregistruojamas naujas;

21.3 Kadastro tvarkytojas stabdo Kadastro objekto įregistravimo procedūrą, jeigu duomenų teikėjai pateikė netikslius duomenis. Tokiais atvejais Kadastro tvarkytojas per 10 darbo dienų nuo duomenų gavimo dienos raštu praneša Kadastro duomenų teikėjams, nurodo atsisakymo registruoti priežastį ir pareikalauja per 10 darbo dienų patikslinti duomenis ar pateikti motyvuotą atsisakymą juos tikslinti.

22. Kadastro tvarkytojas, nustatęs, kad gauti duomenys iš susijusio registro ar kadastro skiriasi nuo Kadastro duomenų teikėjų pateiktų duomenų, stabdo registravimo procedūrą ir per 5 darbo dienas nuo duomenų neatitikimo nustatymo praneša susijusio registro ar kadastro tvarkytojui ir pareikalauja ištaisyti netikslumus ir pateikti patikslintus duomenis; šis, gavęs tokį prašymą, privalo pateikti patikslintus duomenis arba motyvuotą atsisakymą juos tikslinti. Kadastro tvarkytojas, gavęs iš susijusio registro ar kadastro tvarkytojo ištaisytus duomenis, tęsia Kadastro objekto registravimo procedūrą.

23. Kadastro objektas laikomas įregistruotu, kai Kadastro tvarkytojas įrašo pateiktus duomenis į Kadastro duomenų bazę ir suteikia Kadastro objektui identifikavimo kodą.

24. Kadastro objektas išregistruojamas iš Kadastro tais atvejais, kai Kadastro objektas praranda teisinį pagrindą ar pakeičiamas jo apsaugos statusas. Išregistruojant Kadastro objektą, Kadastro duomenų bazėje įrašomas 19 punkte nurodytas sprendimas ir išregistravimo priežastys. Kadastro objektas laikomas išregistruotu, kai duomenų bazėje įrašius reikalingus duomenis jis pašalinamas ir automatiniu būdu perkeliamas į duomenų bazės archyvą ir jame saugomas nuolat.

 

V SKYRIUS

KADASTRO DUOMENŲ TAISYMAS

 

25. Netikslūs Kadastro duomenys taisomi ar papildomi Kadastro tvarkytojo iniciatyva arba gavus suinteresuoto asmens prašymą ištaisyti netikslius duomenis ir jį pagrindžiančius dokumentus.

26. Kadastro tvarkytojas, gavęs iš susijusio registro ar kadastro tvarkytojo informaciją apie nustatytus jam perduotų duomenų netikslumus ir aplinkybių paaiškinimus, privalo per 5 darbo dienas pateiktą informaciją patikrinti ir, jai pasitvirtinus, ištaisyti netikslumus. Tais atvejais, kai dėl netikslumų ištaisymo Kadastro tvarkytojas turi kreiptis į Kadastro duomenų teikėją, šis terminas gali būti pratęstas iki 20 darbo dienų. Kadastro tvarkytojas, ištaisęs Kadastro duomenų netikslumus, apie tai per 3 darbo dienas tuo pačiu būdu, kuriuo pranešta apie netikslius duomenis, praneša atitinkamo registro ar kadastro tvarkytojui ir Kadastro duomenų gavėjams, kuriems perduoti netikslūs duomenys, o jeigu susijusio registro ar kadastro tvarkytojo pateikta informacija nepasitvirtino, – nurodo atsisakymo ištaisyti netikslius duomenis priežastis.

27. Kadastro duomenų gavėjai, pastebėję jiems perduotus netikslius Kadastro duomenis, turi teisę apie tai raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis pranešti Kadastro tvarkytojui. Kadastro tvarkytojas per 5 darbo dienas nuo prašymo ištaisyti netikslius duomenis ir jį pagrindžiančių dokumentų gavimo privalo juos patikrinti ir išnagrinėti nurodytus trūkumus. Tais atvejais, kai dėl netikslių duomenų ištaisymo Kadastro tvarkytojas turi kreiptis į Kadastro duomenų teikėją, šis terminas gali būti pratęstas iki 20 darbo dienų. Kadastro tvarkytojas, ištaisęs netikslius duomenis, tuo pačiu būdu, kuriuo pranešta apie netikslius duomenis, privalo apie tai pranešti informaciją pateikusiam Kadastro duomenų gavėjui, o jeigu pateikta informacija nepasitvirtino – nurodyti atsisakymo ištaisyti netikslius duomenis priežastis.

28. Kadastro tvarkytojas, nustatęs, kad į Kadastro duomenų bazę įrašyti netikslūs duomenys dėl Kadastro tvarkytojo kaltės, privalo ne vėliau kaip per 24 valandas nuo šių aplinkybių nustatymo, netikslumus ištaisyti ir neatlygintinai raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis pranešti apie tai visiems Kadastro duomenų gavėjams ir susijusių registrų ir kadastrų tvarkytojams, kuriems perduoti netikslūs duomenys.

29. Kadastro tvarkytojas, nustatęs duomenų teikėjo pateiktų duomenų arba susijusio registro ar kadastro tvarkytojo sąveikos būdu perduotų duomenų netikslumų, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių duomenų gavimo apie tai informuoja Kadastro duomenų teikėją arba susijusio registro ar kadastro tvarkytoją, pareikalauja ištaisyti netikslumus ir pateikti patikslintus duomenis, šis, gavęs tokį prašymą, privalo pateikti patikslintus duomenis arba motyvuotą atsisakymą juos tikslinti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo.

30. Duomenų teikėjas, kadastro tvarkytojo nustatyta tvarka pateikęs prašymą, turi teisę susipažinti su Kadastre esančiais jo pateiktais duomenimis, o, jeigu yra netikslių duomenų, pateikęs įrodančius dokumentus, turi teisę reikalauti ištaisyti ar papildyti netikslius duomenis. Kadastro tvarkytojas, gavęs reikalavimą ištaisyti duomenis, privalo per 5 darbo dienas nuo reikalavimo ištaisyti netikslius duomenis ir jį pagrindžiančių dokumentų gavimo dienos nurodytus netikslumus ištaisyti ir apie tai raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis pranešti duomenų reikalavusiam teikėjui.

31. Ištaisyti, papildyti ar pakeisti Kadastro objektų duomenys automatiniu būdu perkeliami į Kadastro duomenų bazės archyvą ir jame saugomi nuolat.

 

VI SKYRIUS

SĄVEIKA SU KITAIS VALSTYBĖS REGISTRAIS

 

32. Kadastrui tvarkyti naudojami šių susijusių registrų ir kadastrų duomenys:

32.1. Lietuvos Respublikos adresų registro – Nuostatų 12 punkte ir 13.1.7.1 papunktyje nurodyti duomenys, administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių ribos, erdviniai duomenys;

32.2. Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro – Nuostatų 12 punkte ir 13.1.7.2 papunktyje nurodyti duomenys, miško žemės taksacinių sklypų duomenys, identifikavimo kodas, įregistravimo, išregistravimo, duomenų įrašymo ir keitimo datos, jų erdviniai duomenys, miško masyvų, miško kvartalų, valstybinio miško valdytojų administruojamų teritorijų, valstybinio miško valdytojų padalinių (girininkijų) teritorijų, miškų grupių ir pogrupių, valstybinės reikšmės miškų plotų erdviniai duomenys;

32.3. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro - Nuostatų 12 punkte nurodyti erdviniai duomenys, kadastro vietovės ribos, pavadinimas ir kodas, kadastro bloko ribos ir kodas, žemės sklypo ribos, jo kadastro ir unikalus numeris, pagrindinė naudojimo paskirtis, matavimų tipas, įregistravimo ir duomenų keitimo datos, žemės sklypo nuosavybė, pastatų centro taškų erdviniai duomenys ir unikalūs numeriai;

32.4. Kultūros vertybių registro – Nuostatų 12 punkte nurodyti erdviniai duomenys, kultūros paveldo objektų pavadinimai, unikalūs identifikavimo kodai, jų teritorijų ir apsaugos zonų ribos;

32.5. Georeferencinio pagrindo kadastro – Nuostatų 12 punkte nurodyti erdviniai duomenys – kelių, gatvių, geležinkelių, upių, upelių, kanalų ir melioracijos griovių ašinės linijos, ežerų, tvenkinių, pastatų, miško naudmenų ir žemės ūkio naudmenų ribos, geodezinio pagrindo punktai, žemės paviršiaus (aukščio) taškai ir informacija apie šiuos Georeferencinio pagrindo objektus;

32.6. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro – teritorijų planavimo dokumento registracijos unikalus kodas, pavadinimas, teritorijų planavimo rūšis, lygmuo, objektas, teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo duomenys, įregistravimo, išregistravimo, duomenų įrašymo ir keitimo datos, teritorijų planavimo dokumento turinio objektų erdviniai duomenys.

33. Duomenys iš susijusių registrų ir kadastrų gaunami elektroniniu būdu.

34. Iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos elektroniniu būdu gaunami ortofotografiniai žemėlapiai.

35. Kadastro ir susijusių registrų ir kadastrų sąveika reglamentuojama, sąveikos būdu perduodamų ir gaunamų duomenų teikimo terminai nustatomi Kadastro duomenų teikimo sutartyse, Kadastro tvarkytojo sudarytose su susijusių registrų ir kadastrų tvarkytojais.

 

VII SKYRIUS

KADASTRO DUOMENŲ teikimas ir NAUDOJIMAS

 

36. Visi Kadastro duomenys yra vieši. Kadastro duomenis duomenų gavėjams Nuostatų nustatyta tvarka teikia Kadastro tvarkytojas.

37. Kadastro duomenys teikiami neatlygintinai.

38. Kadastro duomenys teikiami šiais būdais:

38.1. perduodami kadastro duomenys, apimantys visus duomenų bazėje saugomus kadastro duomenis arba jų dalį, kadastro duomenų pasikeitimus;

38.2. teikiamos pagal kadastro duomenis parengtos pažymos, patvirtinančios juridinius faktus, pagal kadastro duomenis parengti išrašai ir kiti dokumentai;

38.3. teikiama pagal kadastro duomenis parengta apibendrinta, susisteminta ar kitaip apdorota informacija;

38.4. teikiamos kadastrui duomenų teikėjo pateiktų dokumentų kopijos.

39. Duomenys, išrašai, pažymos, kiti dokumentai ir (arba) dokumentų kopijos, informacija gali būti:

39.1. pateikiami peržiūrai leidžiamosios kreipties būdu internetu arba kitais elektroninių ryšių tinklais;

39.2. perduodami automatiniu būdu elektroninių ryšių tinklais;

39.3. pateikiami raštu, žodžiu ir (arba) elektroninių ryšių priemonėmis;

39.4. teikiami kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose, Europos Sąjungos teisės aktuose ir (arba) Nuostatuose nustatytais duomenų teikimo būdais.

40. Kadastro interneto svetainėje viešai yra skelbiami Nuostatų 13.1.1, 13.1.2, 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7, 13.1.8, 13.1.9, 13.1.13, 13.1.14, 13.2.1, 13.2.2, 13.2.3, 13.2.5, 13.2.6, 13.2.7, 13.2.9, 13.4.1, 13.4.2, 13.4.3, 13.4.4, 13.4.5 ir 13.4.6 papunkčiuose išvardyti Kadastro duomenys.

41. Visiems Kadastro duomenų gavėjams Kadastro duomenys teikiami pagal prašymus arba duomenų teikimo sutartis. Sutartyse turi būti nurodytas Kadastro duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos ir tvarka, perdavimo būdas ir apimtis. Kadastro duomenų gavėjo prašyme turi būti nurodytas Kadastro duomenų teisėtas ir apibrėžtas naudojimo tikslas ir kokie Kadastro duomenys pageidaujami gauti.

42. Iš Kadastro gautais duomenimis gavėjas negali naudotis kitaip ar naudoti jų kitam tikslui, negu nustatyta duomenų teikimo sutartyje arba prašyme.

43. Kadastro duomenų gavėjai negali keisti iš Kadastro gautų duomenų, o juos naudodami privalo nurodyti duomenų šaltinį.

44. Kadastro tvarkytojas savo interneto svetainėje skelbia informaciją apie Kadastro tikslus ir funkcijas, kadastro objektą, tvarkytoją, netikslių duomenų ištaisymo tvarką, kadastro duomenų teikėjus ir gavėjus, susijusius registrus ir kadastrus, kuriems perduodami kadastro duomenys, taip pat kokie duomenys ir (ar) dokumentai teikiami kadastrui, kokiu būdu jie turi būti teikiami kadastro tvarkytojui ir kokius reikalavimus turi atitikti. Kadastro interneto svetainėje skelbiamas skaitmeninis interaktyvus Kadastro žemėlapis ir tekstinė informacija apie Kadastro objektus.

45. Kadastro duomenys į užsienio valstybes teikiami Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 28 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

KADASTRO DUOMENŲ SAUGA

 

46. Už Kadastro duomenų ir elektroninės informacijos saugą pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atsako Kadastro valdytojas ir Kadastro tvarkytojas.

47. Kadastro duomenų saugą nustato Kadastro valdytojo tvirtinami Kadastro duomenų saugos nuostatai ir kiti saugos dokumentai, kurie rengiami, derinami ir tvirtinami Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“, ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų ir informacijos saugą, nustatyta tvarka.

48. Kadastro tvarkytojas įgyvendina technines, organizacines ir kitas priemones, kurios užtikrintų Kadastro duomenų konfidencialumą, vientisumą ir prieinamumą.

 

IX SKYRIUS

KADASTRO FINANSAVIMAS

 

49. Kadastras finansuojamas valstybės lėšomis (įskaitant Europos Sąjungos lėšas). Kadastro tvarkymas ir priežiūra finansuojami Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka.

 

X SKYRIUS

KADASTRO reorganizavimas ir LIKVIDAVIMAS

 

50. Kadastras reorganizuojamas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir kitų įstatymų, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

51. Kadastrą reorganizuojant, turi būti nustatyta Kadastro reorganizavimo pabaiga, Kadastro valdytojo ir Kadastro tvarkytojo teisės ir pareigos Kadastro reorganizavimo laikotarpiu, keistini teisės aktai, Kadastro duomenų perdavimo tvarka, terminai, Kadastro išduotų dokumentų ir (arba) jų kopijų galiojimas, teikėjų ir gavėjų informavimo tvarka, Kadastro objekto registravimo Kadastre tęstinumo užtikrinimo priemonės ir (arba) kitos reorganizavimo sąlygos.

52. Kadastrą likviduojant, nustatoma Kadastro likvidavimo pabaiga, Kadastro duomenų perdavimo valstybės archyvams ar kitam registrui tvarka arba šių duomenų saugojimo ir (arba) sunaikinimo priemonės ir terminai, keistini teisės aktai, Kadastro duomenų teikėjų ir gavėjų informavimo tvarka ir (arba) kitos Kadastro likvidavimo priemonės. Kadastro duomenų perdavimo valstybės archyvams tvarka arba jų sunaikinimo priemonės ir terminai nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

 

––––––––––––––––––––