KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VIDUTINIŲ KIETOJO IR KITOKIO KURO KAINŲ BŪSTO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOMS APSKAIČIUOTI  PATVIRTINIMO

 

2019 m. spalio 31 d. Nr. T-361

Kelmė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 9 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 11 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. A1-35 „Dėl dokumentų, nustatytų Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, formų patvirtinimo“ 1, 2, 3, 4 priedais ir atsižvelgdama į Kelmės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus atliktą kietojo ir kitokio kuro pardavimo apklausą, Kelmės rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Patvirtinti 2019–2020 m. šildymo sezono vidutines kietojo ir kitokio kuro kainas būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti (pridedama).

2. Laikyti netekusiu galios Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimą Nr. T-297 „Dėl vidutinių kietojo ir kitokio kuro kainų būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti patvirtinimo“.

Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vaclovas Andrulis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Kelmės rajono savivaldybės tarybos

2019 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. T-361

 

 

VIDUTINĖS KIETOJO IR KITOKIO KURO KAINOS BŪSTO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOMS APSKAIČIUOTI

 

 

Būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti taikomos tokios vidutinės kuro kainos (įskaitant PVM):

1.    I kategorijos natūraliai džiovintos malkos – 47,09 Eur už m3.

2.    Mišrios malkos – 33,82 Eur už m3.

3.    Gabalinės durpės – 73,35 Eur už toną.

4.    Durpių briketai – 88,75 Eur už toną.

5.    Akmens anglys – 170 Eur už toną

6.    Medienos briketai – 145 Eur už toną.

7.    Medžio pjuvenų granulės – 185 Eur už toną.

Asmenys, kurie kreipiasi dėl būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensavimo, turi pateikti kuro įsigijimą patvirtinančius dokumentus, ne senesnius kaip 2019-04-01. Neturintiems tokių dokumentų asmenims taikomas šildymo mišriomis malkomis normatyvas.

___________________