LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

REZOLIUCIJA

DĖL RUSIJOS FEDERACIJOS IR BALTARUSIJOS RESPUBLIKOS SPORTININKŲ DALYVAVIMO OLIMPINĖSE ŽAIDYNĖSE IR KITOSE TARPTAUTINĖSE VARŽYBOSE UŽDRAUDIMO

 

2023 m. kovo 10 d. Nr. XIV-1782

Vilnius

 

 


 

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo 2022 m. vasario 24 d. rezoliucijos
Nr. XIV-930 „Dėl Rusijos ir Baltarusijos agresijos prieš Ukrainą“, 2022 m.
kovo 17 d. rezoliucijos Nr. XIV-941 „Dėl aktyvių priemonių Ukrainos civilių gyventojų ir kritinės infrastruktūros saugumui užtikrinti“, 2022 m. balandžio 12 d. rezoliucijos Nr. XIV-1010 „Dėl Rusijos Federacijos vykdomos agresijos ir karo nusikaltimų Ukrainoje pasmerkimo“, 2022 m. gegužės 10 d. rezoliucijos Nr. XIV-1070 „Dėl Rusijos Federacijos veiksmų Ukrainoje pripažinimo genocidu ir Specialiojo Tarptautinio Baudžiamojo Tribunolo įsteigimo Rusijos agresijos nusikaltimui ištirti“ ir 2022 m. lapkričio 8 d. rezoliucijos Nr. XIV-1502 „Dėl Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų vykdomų seksualinių nusikaltimų Ukrainoje pasmerkimo, atsakingų asmenų patraukimo baudžiamojon atsakomybėn ir pagalbos nukentėjusiesiems nuostatomis;

griežtai smerkdamas Rusijos Federacijos, bendrininkaujant Baltarusijos Respublikai, vykdomą plataus masto karinę invaziją į Ukrainą, genocidą, nusikaltimus žmoniškumui ir prieš suverenią Ukrainą ir prieš jos žmones vykdomus agresijos ir karo nusikaltimus, šiurkščiai pažeidžiančius tarptautinės teisės normas ir Jungtinių Tautų Chartijos principus, dvišalius bei daugiašalius susitarimus, kelia grėsmę Europos ir pasaulio saugumui bei stabilumui, taip pat reikalaudamas visapusės Rusijos ir Baltarusijos atsakomybės užtikrinimo;

reikšdamas visapusę paramą už savo laisvę, suverenitetą ir teritorijos vientisumą kovojančiai Ukrainai ir palaikymą Ukrainos gynėjams bei piliečiams, kovojantiems su neišprovokuotą ir neteisėtą karą pradėjusia Rusijos Federacija;

konstatuodamas, kad neišprovokuotas ir nepateisinamas Rusijos karas prieš Ukrainą, prie kurio prisideda ir Baltarusijos režimas, yra pasibjaurėtinas ir šiukščiai pažeidžia tarptautinius įsipareigojimus taikai, žmogaus teisėms ir laisvėms, kurie yra ir tarptautinio sporto pagrindas;

atkreipdamas dėmesį į tai, kad Ukrainos gynėjų gretose nuo pirmų karo dienų kovoja daug profesionalių Ukrainos sportininkų, taip pat ir Ukrainos olimpinės rinktinės narių;

laikydamasis vieno iš pagrindinių Olimpinėje chartijoje nurodyto olimpizmo principų – siekti, kad sportas tarnautų harmoningam žmonijos vystymuisi, siekiant skatinti taikią visuomenę, kuri rūpintųsi žmogaus orumo išsaugojimu;

atkreipdamas dėmesį į Tarptautinio olimpinio komiteto (toliau – TOK) Vykdomosios valdybos 2022 m. vasario 28 d. pareiškime pateiktą rekomendaciją: „Siekiant apsaugoti pasaulinių sporto varžybų vientisumą ir visų dalyvių saugumą, TOK rekomenduoja tarptautinėms sporto federacijoms ir sporto renginių organizatoriams nekviesti Rusijos ir Baltarusijos sportininkų ir pareigūnų ir neleisti jiems dalyvauti tarptautinėse varžybose“;

smerkdamas daugumos Rusijos ir Baltarusijos sportininkų kurtinančią tylą dėl jų valstybių vykdomos karinės agresijos prieš Ukrainą ir jos žmones, taip pat dėl sąmoningai ir sistemiškai vykdomų karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui;

būdamas įsitikinęs, kad Rusijos ar Baltarusijos sportininkų pergalės, net pasiektos su neutralia vėliava, bus naudojamos jų valstybėms vadovaujančių nusikalstamų režimų karo ir neapykantos propagandai ir kaip „įrodymas“, kad jokios realios sankcijos nėra taikomos, kad tarptautinė situacija neva normalizuojasi;

pažymėdamas, kad Rusija ir Baltarusija savo sportininkų dalyvavimą ir pergales visose tarptautinėse varžybose naudoja propagandiniais savo režimų legitimizavimo tikslais;

tvirtai remdamas Ukrainos Prezidento Volodymyro Zelenskio 2023 m. sausio 29 d. kreipimąsi į Prancūzijos Respublikos Prezidentą Emmanuelį Macroną dėl būtinybės neleisti Rusijai pasinaudoti Paryžiaus olimpiada agresijos propagandai;

laikydamas siūlymus Rusijos ir Baltarusijos sportininkams dalyvauti Olimpinėse žaidynėse ar kitose tarptautinėse varžybose su neutralia vėliava nei moraliai, nei teisiškai nepriimtinais, kadangi tai suteiktų karo nusikaltimus Ukrainoje vykdančios šalies atstovams esminį ir nesportinį pranašumą tuo metu, kai Rusijos ir jai talkininkaujančios Baltarusijos nusikalstamais veiksmais terorizuojamos Ukrainos sportininkai yra priversti ginti Tėvynę mūšio lauke, neturi galimybės tinkamai pasirengti varžyboms arba atstovauti savo šaliai jose ar net žūsta gindami savo laisvę, o dauguma Ukrainos sporto bazių sugriautos Rusijos pajėgų;

manydamas, kad draudimas bet kokia forma Rusijos ir Baltarusijos sportininkams dalyvauti Olimpinėse žaidynėse ir kitose tarptautinėse varžybose turi tapti sudedamąja demokratinio pasaulio taikoma Rusijos ir Baltarusijos režimų pasmerkimo, izoliacijos ir jiems taikomų ribojamųjų priemonių dalimi,

kviečia TOK Vykdomąją valdybą išlikti nuosekliai ir ištikimai olimpiniams principams ir vertybėms bei pakartotinai paraginti visas tarptautines sporto federacijas laikytis 2022 m. vasario 28 d. pareiškime išdėstytų principų, o visas tarptautines sporto federacijas atsižvelgti į šiuos principus;

ragina, kad TOK Vykdomosios valdybos 2022 m. vasario 28 d. pareiškime išdėstyti principai be jokių išlygų ar papildomų interpretacijų būtų pritaikyti ir Olimpinėms žaidynėms;

kreipiasi į visų pasaulio šalių parlamentus ir siūlo išreikšti savo aiškų ir ryžtingą nepritarimą bet kokiems siūlymams, iniciatyvoms, projektams ir bet kokiems kitiems veiksmams, kurių tikslas – Rusijos ir Baltarusijos sportininkams ir pareigūnams leisti dalyvauti Olimpinėse žaidynėse ar bet kokiose kitose tarptautinėse varžybose, taip pat ir su neutralia vėliava;

pasisako už tai, kad apribojimai Rusijos ir Baltarusijos sportininkams ir pareigūnams dalyvauti Olimpinėse žaidynėse ar bet kokiose kitose tarptautinėse varžybose turėtų būti taikomi tol, kol Rusija nutrauks savo karinę agresiją prieš Ukrainą, išves savo pajėgas iš tarptautiniu mastu pripažintų jos teritorijos ribų, užtikrins atskaitomybę už įvykdytus agresijos ir karo nusikaltimus, visiškai atlygins Ukrainai padarytą žalą, o bendradarbiavimas su Rusija ir Baltarusija pagal taisyklėmis grindžiamą tarptautinę tvarką vėl taps įmanomas;

ragina tarptautinę sporto bendruomenę ir toliau solidarizuotis su Ukrainos žmonėmis, be kita ko, remiant Ukrainos sporto tęstinumą ir atkūrimą.

 

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                      Viktorija Čmilytė-Nielsen

part_392e07075b3a4dc58462037203593dbb_end