Paveikslėlis, kuriame yra žinutė  Automatiškai sugeneruotas aprašymas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2018 M. SPALIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1R-226 „DĖL NOTARŲ ATESTAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. vasario 10 d. Nr. 1R-52

Vilnius

 

 

Pakeičiu Notarų atestavimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2018 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 1R-226 „Dėl Notarų atestavimo nuostatų patvirtinimo“:

1.  Pripažįstu netekusiu galios 39.9 papunktį.

2. Pakeičiu 54 punktą ir jį išdėstau taip:

54. Eilinės notaro atestacijos metu komisija priima Nuostatų 52.1 papunktyje nurodytą nutarimą, jeigu atestuojamo notaro veikla pagal Nuostatų 39 punkte nurodytus atestuojamo notaro veiklos vertinimo rodiklius įvertinama 11 ir daugiau balų. Jeigu eilinės atestacijos metu atestuojamo notaro veikla pagal Nuostatų 39 punkte nurodytus atestuojamo notaro veiklos vertinimo rodiklius įvertinama mažiau nei 11 balų, priimamas vienas iš Nuostatų 52.2 ar 52.3 papunktyje nurodytų nutarimų, atsižvelgiant į atestacijos metu nustatytų trūkumų ir pažeidimų pobūdį.“

3. Pripažįstu netekusiu galios 2 priedo 9 punktą.

 

 

 

Teisingumo ministrė                                                                           Evelina Dobrovolska