Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2014 m. gruodžio 23 d. Nr. 1495
Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo 3 straipsniu, 6 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 18 straipsnio 2 dalimi ir 20 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pasikeitus Lietuvos Respublikos gyventojų registro valdytojui reorganizuoti Lietuvos Respublikos gyventojų registrą įstatymų nustatyta tvarka.

2. Lietuvos Respublikos gyventojų registro reorganizavimo pabaiga yra 2014 m. gruodžio 31 diena.

3. Patvirtinti Lietuvos Respublikos gyventojų registro nuostatus (pridedama).

4. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 6 d. nutarimą Nr. 1346 „Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų registro nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

5. Šis nutarimas įsigalioja 2015 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                      Juozas Bernatonis

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1495

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO nuostatai

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos gyventojų registro nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Lietuvos Respublikos gyventojų registro (toliau – Registras) paskirtį, jo objektus, Registro valdytoją ir tvarkytoją (tvarkytojus), jų teises, pareigas ir funkcijas, duomenų teikėjų teises ir pareigas, reglamentuoja Registro duomenų ir Registro informacijos (toliau – Registro duomenys), Registrui pateiktų dokumentų ir (ar) jų kopijų tvarkymą, sąveiką su kitais registrais, Registro duomenų saugą, Registro finansavimą, reorganizavimą ir likvidavimą.

2. Registro paskirtis – registruoti Nuostatų 14 punkte nurodytus objektus, rinkti, kaupti, apdoroti ir saugoti Nuostatų 15 punkte nurodytus duomenis apie Registro objektus, teikti Registro duomenis, atlikti kitus Registro duomenų tvarkymo veiksmus.

3. Asmens duomenų tvarkymo tikslas – siekiant identifikuoti Registro objektus, Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatyme ir Nuostatuose nurodytų asmens duomenų tvarkymas ir teikimas duomenų gavėjams.

4. Nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

5. Registras yra pagrindinis valstybės registras. Registro duomenys kaupiami vienoje Registro duomenų bazėje.

6. Registras tvarkomas pagal Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, Nuostatus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius registrų duomenų tvarkymą.

 

II SKYRIUS

REGISTRO VALDYTOJAS IR TVARKYTOJAS (TVARKYTOJAI), JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

7. Registro valdytoja yra Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija (toliau – Teisingumo ministerija), kuri yra ir Registro asmens duomenų valdytoja.

8. Registro valdytojas koordinuoja Registro veiklą ir plėtrą, metodiškai vadovauja Registro tvarkytojams, vykdo Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 24 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytas teises ir pareigas.

9. Registro tvarkytojai, kurie yra ir asmens duomenų tvarkytojai:

9.1. Gyventojų registro tarnyba;

9.2. valstybės įmonė Registrų centras (toliau – Registrų centras).

10. Gyventojų registro tarnyba registruoja Registro objektus, tvarko duomenis ir kartu su Registrų centru pagal kompetenciją atsako už duomenų saugą.

11. Gyventojų registro tarnyba vykdo teises ir pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 24 straipsnio 5 dalies 1 ir 3 punktuose, 6 dalies 1, 2 ir 4–9 punktuose.

12. Gyventojų registro tarnyba taip pat turi teisę:

12.1. teikti pasiūlymus Registro valdytojui ir Registrų centrui dėl Registro veiklos tobulinimo ir plėtros; suderinusi su Registro valdytoju, pagal kompetenciją rengti ir įgyvendinti Registro techninių ir programinių priemonių kūrimo, plėtros ir tobulinimo planus, investicinius projektus;

12.2. suderinusi su Registro valdytoju, tvirtinti Registro duomenų teikimo taisykles ir duomenų teikimo Registrui taisykles;

12.3. sudaryti Registro duomenų teikimo sutartis su duomenų gavėjais;

12.4. administruoti Registro duomenis tvarkančių asmenų duomenis, suteikti jiems prieigos teises ir duomenų tvarkymo slaptažodžius;

12.5. pagal kompetenciją užtikrinti, kad Registras veiktų nepertraukiamai.

13. Registrų centras:

13.1. suderinęs su Registro valdytoju, pagal kompetenciją rengia ir įgyvendina Registro techninių ir programinių priemonių kūrimo, plėtros ir tobulinimo planus, investicinius projektus;

13.2. užtikrina sąveiką su susijusiais registrais ir valstybės informacinėmis sistemomis;

13.3. pagal kompetenciją užtikrina, kad Registras veiktų nepertraukiamai;

13.4. organizuoja ir atlieka Registro diegimo ir priežiūros darbus, užtikrina tinkamą Registro veiklą, atlieka Registro duomenų tvarkymo veiksmus;

13.5. turi teisę teikti pasiūlymus Registro valdytojui dėl Registro veiklos tobulinimo ir plėtros, taip pat teikti pasiūlymus Gyventojų registro tarnybai dėl Registro veiklos organizavimo.

 

III SKYRIUS

 

registro OBJEKTAI ir JŲ duomenys

 

 

14. Registro objektai yra:

14.1. Lietuvos Respublikos piliečiai;

14.2. asmenys be pilietybės ir kitų valstybių piliečiai, gaunantys Lietuvos Respublikoje išduodamus asmens dokumentus, deklaruojantys gyvenamąją vietą Lietuvoje ar registruojantys asmens civilinės būklės pasikeitimus Lietuvos Respublikos institucijose.

15. Registre tvarkomi šie asmens duomenys:

15.1. asmens kodas (objekto identifikavimo kodas);

15.2. vardas (vardai);

15.3. pavardė (pavardės);

15.4. lytis;

15.5. gimimo data;

15.6. pilietybė (pilietybės), jos (jų) įgijimo ir netekimo data (datos);

15.7. gimimo vietos šalis ir (ar) gyvenamoji vietovė;

15.8. gyvenamoji vieta (adresas), atvykimo į gyvenamąją vietą data; jeigu asmuo išvyksta gyventi į užsienį, – išvykimo vieta (valstybė) ir išvykimo data, jeigu nuolat gyvena užsienyje, – valstybė; jeigu neturi gyvenamosios vietos ir yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, – savivaldybė, kurioje gyvena;

15.9. šeiminė padėtis ir jos pasikeitimo data;

15.10. mirties data;

15.11. tėvų, vaikų ir sutuoktinių asmens kodai; jeigu asmens kodai nesuteikti, – kiti asmens duomenys, pagrįsti dokumentais ir nurodyti Nuostatų 15.2–15.10 papunkčiuose;

15.12. tautybė;

15.13. veido atvaizdas;

15.14. pirštų atspaudai;

15.15. parašas;

15.16. dokumentų duomenys:

15.16.1. asmens dokumentų duomenys:

15.16.1.1. asmens dokumento rūšis;

15.16.1.2. asmens dokumentą išdavusios valstybės kodas ir pavadinimas;

15.16.1.3. asmens dokumento serija ir numeris;

15.16.1.4. asmens dokumento išdavimo (keitimo) priežastis;

15.16.1.5. asmens dokumento išrašymo data;

15.16.1.6. asmens dokumento išdavimo data;

15.16.1.7. data, iki kurios galioja asmens dokumentas;

15.16.1.8. asmens dokumento galiojimo (negaliojimo) būsena;

15.16.1.9. asmens dokumento negaliojimo priežastis ir data, nuo kurios jis negalioja;

15.16.1.10. žyma apie asmens dokumento grąžinimą ar negrąžinimą jį išdavusiai institucijai;

15.16.2. prašymo išduoti asmens dokumentą duomenys:

15.16.2.1. prašymo išduoti asmens dokumentą registracijos numeris ir data;

15.16.2.2. prašymą išduoti asmens dokumentą priėmusios įstaigos kodas ir pavadinimas;

15.17. civilinės būklės aktų įrašų duomenys:

15.17.1. akto įrašo rūšis;

15.17.2. akto įrašo pagrindas;

15.17.3. akto įrašo data ir vieta;

15.17.4. akto įrašo numeris;

15.17.5. akto įrašo papildymo (pakeitimo) pagrindas;

15.17.6. žyma apie liudijimo išdavimą;

15.17.7. mirties vietovė;

15.17.8. pastabos akto įraše;

15.18. duomenys apie asmens neveiksnumą ir veiksnumo apribojimą:

15.18.1. požymis, ar asmuo pripažintas neveiksniu, ar ribotai veiksniu;

15.18.2. asmens neveiksnumo ar veiksnumo apribojimo nustatymo data;

15.18.3. asmens neveiksnumo ar veiksnumo apribojimo panaikinimo data;

15.19. asmens kontaktiniai duomenys (virtualusis adresas (Lietuvos Respublikos adresų registre įregistruoto adreso atitikmuo elektroninėje erdvėje); Nacionalinės elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims, naudojant pašto tinklą, informacinėje sistemoje sukurtos elektroninio pristatymo dėžutės adresas; fiksuotojo arba judriojo ryšio telefono numeris, jei asmuo sutinka, kad jo telefono numeris būtų naudojamas Registro tvarkymo tikslais ir (ar) teikiamas tretiesiems asmenims);

15.20. Registro objekto įregistravimo data;

15.21. Registro objekto duomenų keitimo data.

16. Nuostatų 15.6 papunktyje nurodyti duomenys apie pilietybės (pilietybių) įgijimo ir netekimo datą (datas) tvarkomi tik gavus paties asmens arba kompetentingų Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės institucijų pranešimą apie Lietuvos Respublikos arba kitos valstybės pilietybės įgijimą (netekimą). Nuostatų 15.13–15.15 papunkčiuose nurodyti duomenys apie asmenis be pilietybės ir kitų valstybių piliečius įrašomi į Registrą, jeigu jie pagrįsti Lietuvos Respublikoje išduotais dokumentais.

17. Registre naudojami šie klasifikatoriai:

17.1. pasaulio valstybių ir teritorijų;

17.2. migracijos tarnybų;

17.3. civilinės metrikacijos įstaigų;

17.4. tautybių;

17.5. asmens dokumentų rūšių;

17.6. asmens dokumentų keitimo (negaliojimo) priežasčių;

17.7. Lietuvos Respublikos administracinių vienetų;

17.8. seniūnijų;

17.9. gyvenamųjų vietovių;

17.10. gatvių;

17.11. civilinės būklės aktų įrašų rūšių.

 

IV SKYRIUS

REGISTRO OBJEKTŲ REGISTRAVIMAS

 

18. Duomenis Registrui teikia:

18.1. įstaigos, išduodančios asmens dokumentus, – duomenis, nurodytus Nuostatų 15.2–15.7, 15.13–15.15, 15.16.1 ir 15.16.2 papunkčiuose;

18.2. įstaigos, teisės aktų nustatyta tvarka atliekančios gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijas, – Nuostatų 15.2–15.8 papunkčiuose nurodytus duomenis;

18.3. įstaigos, registruojančios civilinės būklės aktus, – duomenis, nurodytus Nuostatų 15.2–15.7, 15.9–15.12 ir 15.17 papunkčiuose.

19. Duomenys Registrui teikiami pagal Gyventojų registro tarnybos patvirtintas Duomenų teikimo Lietuvos Respublikos gyventojų registrui taisykles.

20. Duomenų teikėjai privalo:

20.1. Nuostatų 18.1 papunktyje nurodytos įstaigos – priėmusios sprendimą išduoti asmens dokumentą, jį panaikinti ar pripažinti netekusiu galios, Nuostatų 18.2 papunktyje nurodytos įstaigos – priėmusios asmens gyvenamosios vietos deklaraciją, Nuostatų 18.3 papunktyje nurodytos įstaigos – padariusios civilinės būklės akto įrašą, tą pačią darbo dieną, o Nuostatų 18.1 papunktyje nurodytos įstaigos – pagal kompetenciją įgaliotos įgyvendinti Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną pateikti duomenis tiesioginės kreipties būdu Gyventojų registro tarnybos parengtomis priemonėmis, o jeigu to negalima padaryti, – pateikti atitinkamus dokumentus paštu arba per kurjerį Duomenų teikimo Lietuvos Respublikos gyventojų registrui taisyklių nustatyta tvarka;

20.2. užtikrinti, kad Gyventojų registro tarnybai teikiami duomenys būtų teisingi, tikslūs, išsamūs, atitiktų dokumentus ir būtų nuolat atnaujinami. Duomenų teikėjai įrašo į Registrą trūkstamus duomenis, ištaiso netikslius duomenis, atnaujina arba papildo jau įrašytus duomenis Duomenų teikimo Lietuvos Respublikos gyventojų registrui taisyklių nustatyta tvarka;

20.3. vykdyti kitas Nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytas pareigas.

21. Duomenų teikėjai turi teisę:

21.1. reikalauti, kad būtų ištaisyti neteisingi ir netikslūs arba būtų papildyti neišsamūs jų pateikti duomenys, sunaikinti nereikalingi ar neteisėtai surinkti duomenys;

21.2. įgyvendinti kitas Nuostatuose ir kituose teisės aktuose jiems suteiktas teises.

22. Registro objektai įregistruojami Registre, kai Gyventojų registro tarnyba suteikia asmens kodą ir įrašo asmens duomenis į Registro duomenų bazę. Gyventojų registro tarnyba nustatyta tvarka įvertina duomenų teikėjų pateiktus duomenis ir dokumentus, patvirtinančius naujus ar pasikeitusius asmens duomenis, ir priima sprendimą dėl Registro objekto registravimo ar duomenų keitimo. Jeigu Gyventojų registro tarnyba nustato, kad duomenys, gauti iš susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos, skiriasi nuo duomenų teikėjo pateiktų duomenų ir (ar) dokumentų, Registro objekto registravimo procedūra sustabdoma ir duomenys tikslinami Nuostatų V skyriuje nustatyta tvarka.

23. Keičiantis kokiems nors Registre įrašytiems duomenims, nauji duomenys į Registro duomenų bazę įrašomi nesunaikinus ankstesniųjų. Registro objektai neišregistruojami, jų duomenys saugomi neterminuotai.

24. Gyventojų registro tarnybos suteiktas asmens kodas naudojamas asmeniui identifikuoti, duomenims apie jį tvarkyti, registrų ir informacinių sistemų sąveikai užtikrinti. Asmeniui suteiktas asmens kodas yra unikalus ir nekeičiamas.

25. Asmens kodo struktūra jo suteikimo metu nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo 8 straipsniu ir Lietuvos Respublikos standartu (LST 1185-91).

 

V SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ TAISYMAS

 

26. Registro duomenys taisomi:

26.1. Gyventojų registro tarnybos iniciatyva;

26.2. gavus suinteresuoto asmens (duomenų gavėjo, susijusio registro arba valstybės informacinės sistemos tvarkytojo, duomenų subjekto ir kitų) prašymą ir jį pagrindžiančius dokumentus;

26.3. gavus rašytinį duomenų teikėjo prašymą ištaisyti neteisingus, netikslius, papildyti neišsamius, sunaikinti nereikalingus ar neteisėtai surinktus Registro duomenis.

27. Gyventojų registro tarnyba, nustačiusi duomenų teikėjo Registrui pateiktų dokumentų ar duomenų netikslumus, privalo per 5 darbo dienas pranešti apie tai duomenų teikėjui ir pareikalauti ištaisyti dokumentų ar duomenų netikslumus. Duomenų teikėjas, gavęs tokį prašymą, privalo pateikti patikslintus duomenis arba motyvuotą atsisakymą juos patikslinti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Gyventojų registro tarnyba, per 5 darbo dienas negavusi duomenų teikėjo ištaisytų dokumentų ar duomenų netikslumų ir turėdama tokias aplinkybes patvirtinančius duomenis ir dokumentus, gali pati patikslinti duomenų teikėjo pateiktus neteisingus, netikslius ar neišsamius duomenis – apie tai ji praneša duomenų teikėjui ir nurodo patikslinimą ir jo pagrindą. Gyventojų registro tarnyba patikslintus duomenis įrašo į Registro duomenų bazę. Jeigu Gyventojų registro tarnyba neturi reikiamas aplinkybes patvirtinančių duomenų ar dokumentų, o duomenų teikėjas duomenų nepatikslina arba atsisako juos tikslinti, Registro duomenų keitimo procedūra sustabdoma ir duomenys tikslinami Nuostatų V skyriuje nustatyta tvarka.

28. Jeigu nustatoma, kad dėl Gyventojų registro tarnybos kaltės į Registro duomenų bazę įrašyti neteisingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys, Gyventojų registro tarnyba privalo ne vėliau kaip per 24 valandas nuo netikslumų nustatymo juos ištaisyti ir neatlygintinai pranešti duomenų gavėjams, susijusių registrų arba valstybės informacinių sistemų tvarkytojams, kuriems neteisingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys buvo perduoti, ir duomenų subjektui.

29. Kiekvienas asmuo, kurio duomenys įrašyti Registre, teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinęs asmens tapatybę, turi teisę Gyventojų registro tarnyboje:

29.1. susipažinti su Registre tvarkomais savo, savo nepilnamečių vaikų, o pateikęs dokumentą, patvirtinantį, kad jis yra globėjas, rūpintojas ar įtėvis, – įvaikių, taip pat asmenų, kuriems paskirta globa ar rūpyba, duomenimis;

29.2. reikalauti patikslinti įrašytus į Registrą neteisingus, netikslius ar neišsamius duomenis, sunaikinti nereikalingus ar neteisėtai surinktus savo, savo nepilnamečių vaikų ir įvaikių, taip pat asmenų, kuriems nustatyta globa ar rūpyba, duomenis ir (ar) sustabdyti tokių savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Šiuo tikslu prie prašymo raštu pridedami ir dokumentai, patvirtinantys prašomus patikslinti duomenis.

30. Gyventojų registro tarnyba per 5 darbo dienas nuo suinteresuoto asmens reikalavimo ir jame nurodytus faktus patvirtinančių dokumentų gavimo privalo nurodytus netikslumus ištaisyti ir apie tai pranešti to reikalavusiam asmeniui. Ištaisiusi Registro duomenų netikslumus, Gyventojų registro tarnyba patikslintus Registro duomenis duomenų gavėjams ir susijusiems registrams bei valstybės informacinėms sistemoms neatlygintinai perduoda bendra tvarka pagal duomenų teikimo sutartyse nustatytas sąlygas.

31. Gyventojų registro tarnyba, nustačiusi susijusio registro sąveikos būdu perduotų duomenų netikslumus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas apie tai praneša susijusio registro tvarkytojui, taip pat pareikalauja ištaisyti netikslumus ir pateikti patikslintus duomenis, o šis, gavęs tokį prašymą, privalo pateikti patikslintus duomenis arba motyvuotą atsisakymą juos patikslinti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Gyventojų registro tarnyba, gavusi motyvuotą atsisakymą patikslinti duomenis, per 5 darbo dienas Nuostatų 15.19 papunktyje nurodytais adresais informuoja duomenų subjektą apie susijusio registro Registrui perduotų duomenų netikslumus ir jų tikslinimo tvarką.

32. Gyventojų registro tarnyba, gavusi iš susijusio registro informaciją apie nustatytus jam perduotų duomenų netikslumus ir aplinkybių paaiškinimus, privalo per 3 darbo dienas pateiktą informaciją patikrinti ir, jai pasitvirtinus, ištaisyti netikslumus. Jeigu dėl netikslumų ištaisymo Gyventojų registro tarnyba turi kreiptis į duomenų teikėją, šis terminas gali būti pratęstas dar 5 darbo dienoms. Ištaisiusi Registro duomenų netikslumus, Gyventojų registro tarnyba apie tai nedelsdama praneša duomenų gavėjams, kuriems perduoti neteisingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys, ir susijusio registro tvarkytojui.

33. Duomenų gavėjai, pastebėję jiems perduotų duomenų netikslumus, apie tai nedelsdami praneša Gyventojų registro tarnybai. Gyventojų registro tarnyba privalo per 5 darbo dienas nuo informacijos apie Registro duomenų netikslumus gavimo patikrinti pateiktą informaciją ir, jai pasitvirtinus, nedelsdama neatlygintinai ištaisyti netikslumus ir raštu pranešti apie tai duomenų gavėjui, susijusiems registrams ir informacinėms sistemoms, o informacijai nepasitvirtinus – raštu pranešti ją pateikusiam duomenų gavėjui apie atsisakymą ištaisyti netikslumus.

 

Vi skyrius

Registro sąveika su kitais registrais IR INFORMACINĖMIS SISTEMOMIS

 

34. Registro veiklai užtikrinti gaunami ir naudojami šių ir informacinių sistemų registrų duomenys:

34.1. Lietuvos Respublikos adresų registro duomenys – Nuostatų 15.8 (adresų, savivaldybių pavadinimų) ir 15.19 (virtualiojo adreso) papunkčiuose nurodytiems duomenims įrašyti;

34.2. Užsieniečių registro duomenys – Nuostatų 15.2–15.7, 15.9, 15.16.1.1–15.16.1.3, 15.16.1.6 ir 15.16.1.7 papunkčiuose nurodytiems duomenims įrašyti;

34.3. Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro duomenys – Nuostatų 15.18 papunktyje nurodytiems duomenims įrašyti;

34.4. Nacionalinės elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos duomenys apie šioje sistemoje sukurtos elektroninio pristatymo dėžutės adresą – Nuostatų 15.19 papunktyje nurodytiems duomenims įrašyti.

35. Registre gautiems duomenims koduoti naudojami Nuostatų 17 punkte nurodyti klasifikatoriai.

 

VIi skyrius

Registro duomenų TEIKIMAS IR naudojimas

 

36. Registro duomenys yra vieši, jie teikiami ir naudojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir Gyventojų registro tarnybos patvirtintomis Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų teikimo taisyklėmis pagal Gyventojų registro tarnybos ir duomenų gavėjo sudarytą asmens duomenų teikimo sutartį (daugkartinio teikimo atveju) arba duomenų gavėjo prašymą (vienkartinio teikimo atveju).

37. Nuostatų 15.1–15.12 ir 15.16–15.21 papunkčiuose nurodyti duomenys ir informacija teikiami Nuostatų 41 punkte nustatytais būdais Lietuvos Respublikos valdžios institucijoms, viešojo administravimo subjektams, registrams ir valstybės informacinėms sistemoms, kitiems juridiniams asmenims, jų filialams, atstovybėms, fiziniams asmenims ar įstatymų nustatytas funkcijas atliekantiems valstybės įgaliotiems asmenims įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Nuostatų 15.1–15.21 papunkčiuose nurodyti duomenys ir informacija teikiami Nuostatų 41.2–41.4 papunkčiuose nustatytais būdais fiziniams asmenims, kurių duomenys tvarkomi Registre.

38. Nuostatų 41.1 ir 41.2 papunkčiuose nustatytu teikimo būdu duomenys teikiami:

38.1. teisėtvarkos, žvalgybos, asmens dokumentus išduodančioms įstaigoms – Nuostatų 15.13–15.15 papunkčiuose nurodyti duomenys;

38.2. valstybės institucijoms juridinę galią turintiems dokumentams gaminti – Nuostatų 15.13 ir 15.15 papunkčiuose nurodyti duomenys;

38.3. sveikatos priežiūros įstaigoms, finansų įstaigoms, notarams ir antstoliams – Nuostatų 15.13 papunktyje nurodyti duomenys.

39. Duomenų pagrindu parengta informacija apie giminystės ir svainystės ryšius teikiama tik Nuostatų 41.3 papunktyje nurodytais būdais Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo 11 straipsnio 6 dalyje nurodytiems subjektams.

40. Gyventojų registro tarnyba gali:

40.1. perduoti Registro išrašus ir Registro duomenų bazės išrašus, apimančius dalį duomenų bazėje saugomų duomenų, duomenų pasikeitimus;

40.2. teikti pagal duomenis parengtas juridinius faktus patvirtinančias pažymas, kurių formą nustato Gyventojų registro tarnyba, pagal duomenis parengtus Registro išrašus ir kitus dokumentus;

40.3. teikti pagal duomenis parengtą apibendrintą, susistemintą ar kitaip apdorotą informaciją (toliau – informacija).

41. Registro išrašai, pažymos, duomenys ir informacija gali būti:

41.1. pateikiami naudoti ar peržiūrėti leidžiamosios kreipties būdu arba paketiniu duomenų teikimo būdu internetu arba kitais elektroninių ryšių tinklais;

41.2. perduodami interaktyviuoju duomenų teikimo būdu, kai duomenų gavėjai duomenis gauna elektroninių ryšių tinklais, naudodamiesi interneto naršykle;

41.3. pateikiami raštu ir (ar) naudojantis informacinėmis ir ryšių technologijomis;

41.4. pateikiami kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytais būdais.

42. Duomenys neatlygintinai teikiami ir (ar) perduodami Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 29 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytiems subjektams, taip pat:

42.1. fiziniams asmenims, kurių duomenys tvarkomi Registre, – Nuostatų 41.2 arba 41.3 papunktyje nustatytais duomenų teikimo būdais kartą per kalendorinius metus teikiami fizinių asmenų, nepilnamečių jų vaikų ir įvaikių, taip pat asmenų, kurių globėjai ar rūpintojai jie yra, duomenys;

42.2. duomenų teikėjams – jų pateikti Registrui duomenys;

42.3. Lietuvos statistikos departamentui – Oficialiosios statistikos darbų programai vykdyti reikalingi duomenys.

43. Kitiems asmenims, turintiems teisės aktų nustatytą teisę gauti duomenis ir nenurodytiems Nuostatų 42 punkte, duomenys teikiami už Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio atlyginimą.

44. Pagal duomenis parengta pažyma, Registro išrašas ar informacija duomenų gavėjui turi būti pateikiama ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo duomenų gavėjo prašymo išduoti pažymą, Registro išrašą ar informaciją gavimo Gyventojų registro tarnyboje. Jeigu dėl prašomos informacijos apimties ar jos apdorojimo sudėtingumo pažymos, Registro išrašo ar informacijos neįmanoma pateikti per 20 darbo dienų, Gyventojų registro tarnybos direktorius turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų ir apie tai ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti duomenų gavėjui ir nurodyti pratęsimo priežastis. Pažymos skubos tvarka pateikiamos ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo prašymo gavimo Gyventojų registro tarnyboje. Jeigu duomenų gavėjo buvo paprašyta patikslinti ar papildyti prašymą išduoti pažymą, Registro išrašą ar informaciją, pažymos, Registro išrašo ar informacijos pateikimo terminas skaičiuojamas nuo patikslinto ar papildyto prašymo gavimo Gyventojų registro tarnyboje.

45. Viešai skelbiami tik anoniminiai, apibendrinti Registro duomenys ir (ar) informacija. Jie skelbiami Gyventojų registro tarnybos interneto svetainėje ir (ar) Gyventojų registro tarnybos informaciniuose leidiniuose.

46. Duomenimis, gautais iš Registro, duomenų gavėjas negali naudotis kitaip ar naudoti jų kitokiu tikslu, negu nustatoma juos suteikiant.

47. Gyventojų registro tarnybos interneto svetainėje ir informaciniame stende pateikiama informacija apie Registro objektus ir tikslus, Registro tvarkytojus, Registro tvarkymą, asmenų teises susipažinti su Registre tvarkomais jų duomenimis, neteisingų, netikslių ar neišsamių duomenų ištaisymo tvarką, duomenų teikėjus, duomenų gavėjus, duomenų kiekį.

48. Registro duomenys Europos Sąjungos valstybių narių ir (ar) Europos ekonominės erdvės valstybių, taip pat trečiųjų šalių fiziniams, juridiniams asmenims, jų filialams ir atstovybėms teikiami Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka. Registre tvarkomi asmens duomenys esantiems trečiosiose valstybėse duomenų gavėjams teikiami tik gavus Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos leidimą, išskyrus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 35 straipsnio 5 dalyje nustatytus atvejus.

49. Registro duomenys, išskyrus asmens duomenis, kurie teikiami Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytomis sąlygomis, asmenims, pakartotinai naudojantiems Registro duomenis, teikiami vadovaujantis sutartimi, sudaryta tarp Gyventojų registro tarnybos ir duomenų gavėjo. Sutartyje nurodomas Registro duomenų naudojimo tikslas, Registro duomenų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, teikiamų Registro duomenų apimtis, Registro duomenų teikimo sąlygos ir tvarka.

 

VIII skyrius

REGISTRO DUOMENŲ SAUGA

 

50. Už Registro duomenų saugą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal kompetenciją atsako Teisingumo ministerija, Gyventojų registro tarnyba ir Registrų centras.

51. Duomenų saugą reglamentuoja Registro valdytojo tvirtinami Registro duomenų saugos nuostatai, taip pat kiti saugos politikos įgyvendinamieji dokumentai, parengti vadovaujantis Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo“. Registro duomenų sauga užtikrinama vadovaujantis Lietuvos standartais LST ISO/IEC 27002 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo kontrolės priemonių praktikos nuostatai“, LST ISO/IEC 27001 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai“ ir kitais Lietuvos bei tarptautiniais standartais, reglamentuojančiais informacijos saugumą, Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo“, ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugą, reikalavimais.

52. Gyventojų registro tarnyba ir Registrų centras pagal kompetenciją privalo įgyvendinti tinkamas technines, organizacines ir kitas priemones, kurios užtikrintų duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, sugadinimo, atskleidimo, neteisėto pasisavinimo, paskelbimo, pateikimo ar kitokio panaudojimo, taip pat kokio nors kito neteisėto tvarkymo.

53. Teisinėmis, administracinėmis, organizacinėmis, techninėmis ir kitomis priemonėmis užtikrinama, kad tvarkant Registrą nebūtų įrašyti neteisingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys, kad duomenys atitiktų registravimo dokumentuose pateiktus duomenis.

54. Asmenys, tvarkantys Registro duomenis, privalo saugoti asmens duomenų paslaptį. Įsipareigojimas saugoti asmens duomenų paslaptį, jeigu šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai, galioja ir nutraukus su duomenų tvarkymu susijusią veiklą. Šie asmenys turi pasirašyti pasižadėjimus, kad saugos asmens duomenų paslaptį ir nepažeis Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo.

 

IX skyrius

Registro finansavimas

 

55. Registras finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (įskaitant Europos Sąjungos lėšas), taip pat lėšų, gautų už Registro duomenų teikimą.

 

X skyrius

registro REORGANIZAVIMAS IR likvidavimas

 

56. Registras reorganizuojamas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

57. Likviduojamo Registro duomenys perduodami kitam registrui, archyvui arba sunaikinami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

––––––––––––––––––––