LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO VAIKAMS, NUKENTĖJUSIEMS NUO SMURTO, AR NETIESIOGINIO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE AUKOMS (LIUDYTOJAMS) IR JŲ ŠEIMŲ NARIAMS PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO 2021 METAIS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

 

2020 m. spalio 16 d. Nr.

Vilnius

 

Įgyvendindamas Vaiko gerovės 2019–2021 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. A1-612 „Dėl Vaiko gerovės 2019–2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1 priedo 1.3 papunktyje nurodytą priemonę:

1. T v i r t i n u Kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje aukoms (liudytojams) ir jų šeimų nariams projektų atrankos konkurso organizavimo 2021 metais nuostatus (pridedama).

2. P a v e d u  šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                                     Linas Kukuraitis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2020 m.  spalio 16  d. įsakymu Nr. A1-979

 

 

KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO VAIKAMS, NUKENTĖJUSIEMS NUO SMURTO, AR NETIESIOGINIO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE AUKOMS (LIUDYTOJAMS) IR JŲ ŠEIMŲ NARIAMS PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO 2021 METAIS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje aukoms (liudytojams) ir jų šeimų nariams projektų atrankos konkurso organizavimo 2021 metais nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje aukoms (liudytojams) ir jų šeimų nariams projektų atrankos konkurso (toliau – konkursas) organizavimo bendrąsias nuostatas, pareiškėjams teikiamus finansavimo prioritetus ir finansuotinas projektų veiklas, reikalavimus pareiškėjams ir projektams, paraiškų teikimo tvarką, paraiškų atitikties formaliesiems kriterijams ir projektų vertinimo tvarką, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu sudaromos konkurso projektų atrankos komisijos (toliau – komisija) darbo organizavimo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau – valstybės biudžeto lėšos) skyrimo projektams, jų vykdymo ir kontrolės tvarką, projektų įgyvendinimo kriterijus.

2. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

2.1. Informacinė sistema Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD) valdoma informacinė paraiškų teikimo, vertinimo ir administravimo sistema, veikianti adresu https://sopas.sppd.lt:8099.

2.2. Paraiška – pareiškėjo ar jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, informacinėje sistemoje užpildyta ir pateikta paraiškos forma.

2.3. Pareiškėjasnevyriausybinė organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme ir turinti ne mažesnę kaip 5 metų darbo, teikiant kompleksines paslaugas smurto aukoms ir jų šeimų nariams, patirtį.

2.4. Partneris juridinis asmuo, su kuriuo projekto vykdytojas kartu vykdo projektą (yra sudaręs bendradarbiavimo sutartį). Projekto partneriais nelaikomi asmenys, prisidedantys prie projekto įgyvendinimo finansiškai, ir (ar) paslaugų, prekių ir (ar) daiktų tiekėjai (pvz., rėmėjai), taip pat pelno siekiantys verslo subjektai. Projekto partneriams taip pat keliamas reikalavimas turėti patirties teikiant kompleksines paslaugas vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio šeimyninio smurto aukoms (liudytojams), ir jų šeimų nariams ir (ar) vaiko teisių apsaugos srityse.

2.5. Projektas – tikslinė Pareiškėjo veikla, kuri turi nustatytus pasirengimo ir įgyvendinimo terminus, tikslus, finansavimo šaltinius, vykdytojus ir dalyvius.

2.6. Projekto vykdytojas – pareiškėjas, kuriam Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Ministerija) kanclerio sprendimu skirtos valstybės biudžeto lėšos projektui įgyvendinti ir kuris yra pasirašęs valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį (toliau – sutartis) su SPPD.

2.7. Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatyme, Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme.

3. Konkursą organizuoja Ministerija. Konkursas laikomas įvykusiu, jei pateikiama bent viena paraiška.

4. Konkurso tikslas – atrinkti projektus, kuriuos įgyvendinant bus teikiamos kompleksinės paslaugos vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje aukoms (liudytojams) ir jų šeimų nariams (toliau kartu – smurto aukos ir jų šeimų nariai).

5. Konkursas skelbiamas viešai Ministerijos interneto svetainės https://socmin.lrv.lt skilties „Konkursai“ dalyje „Projektų konkursai“ (https://socmin.lrv.lt/lt/konkursai-1/projektu-konkursai). Skelbime nurodoma:

5.1. konkurso tikslas;

5.2. projektų priėmimo pradžia ir terminas, kuris turi būti ne trumpesnis kaip vienas mėnuo nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos;

5.3. informacija apie tai, kad projektai Ministerijai turi būti teikiami per informacinę sistemą;

5.4. kontaktinis asmuo ir jį pavaduojantis asmuo (nurodant jų pareigas, vardus, pavardes, telefono ryšio numerius, elektroninio pašto adresus), teikiantys konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais, ir laikas pasiteirauti;

5.5. nuoroda į Nuostatus;

5.6. konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma;

5.7. didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma;

5.8. mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma.

6. Projekto vykdymo terminas – nuo 2021 m. sausio 1 d. iki sutartyje nurodytos dienos, bet ne vėliau kaip iki 2021 m. gruodžio 31 d.

7. Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 120 000 (šimtas dvidešimt tūkstančių) eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 20 000  (dvidešimt tūkstančių) eurų.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 5 000 (penki tūkstančiai) eurų.

8.  Projektas gali būti įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais).

9.              Nuostatai parengti vadovaujantis Projektų administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. A1‑155 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų administravimo taisyklės), todėl jei Nuostatuose neaptartos tam tikros procedūros, jos atliekamos vadovaujantis Projektų administravimo taisyklėmis.

 

II SKYRIUS

PROJEKTAMS TEIKIAMI FINANSAVIMO PRIORITETAI IR FINANSUOTINOS VEIKLOS

 

10. Finansavimo prioritetai teikiami ir papildomi balai už prioritetus skiriami projektams, kurių pareiškėjai:

10.1. yra sudarę bendradarbiavimo sutartis su savivaldybių administracijų socialinių paslaugų ar socialinės paramos skyriais, kurių pavedimu bus teikiamos kompleksinės paslaugos smurto aukoms ir jų šeimų nariams projektų įgyvendinimo laikotarpiu;

10.2. turi ne mažiau kaip 10 procentų savo lėšų ar lėšų, gautų iš kitų teisėtų finansavimo šaltinių, nuo visos iš Ministerijos prašomos sumos;

10.3. yra sukūrę ir nuolat atnaujina informacijos, skirtos suaugusiesiems ir vaikams, apie kompleksinę pagalbą nuo smurto nukentėjusiems asmenims bei smurto apraiškas skleidimo interneto svetainėje sistemą.

11. Konkurso būdu finansuotinos projekto veiklos:

11.1. teisinės konsultacijos;

11.2. psichologo konsultacijos;

11.3. socialinio darbuotojo arba socialinio pedagogo konsultacijos;

11.4. dailės terapijos taikymas;

11.5. neuroedukaciniai užsiėmimai;

11.6. psichoterapinė pagalba;

11.7. tėvystės įgūdžių stiprinimo grupių organizavimas;

11.8. informacijos apie projekto vykdymą sklaida.

12. Vykdydamas Nuostatų 11 punkte nurodytas veiklas, pareiškėjas (projekto vykdytojas) užtikrina:

12.1. mažiausiai dviejų veiklų, nurodytų 11 punkte, vykdymą;

12.2. konsultacijų, įgyvendinant projektą, teikimą ne mažiau kaip 120 vaikų, nukentėjusių nuo smurto, ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje aukų (liudytojų);

12.3. aprūpinimą inventoriumi ir įranga, jei konsultacijos bus teikiamos telefonu ar kitomis ryšio priemonėmis, reikalingomis konsultacijoms teikti, ir šiai veiklai pritaikytomis patalpomis;

12.4. reikiamą konsultantų kvalifikaciją: konsultantai ir lektoriai turi turėti socialinių mokslų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir (arba) socialinių mokslų srities psichologijos krypties aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, ir (arba) socialinio darbo krypties aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, ir (arba) ugdymo mokslų srities pedagogikos krypties aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, ir (arba) ugdymo mokslų srities edukologijos krypties aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, ir (arba) neuroedukatoriaus kvalifikaciją, ir (arba) sveikatos mokslų srities reabilitacijos krypties aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, ir (arba) dailės terapeuto kvalifikaciją;

12.5. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų teisinę apsaugą, reikalavimų renkant programos dalyvių sąrašus bei kitą aktualią informaciją laikymąsi, asmens duomenų apsaugą tvarkant konsultacijose ir (ar) kitose veiklose dalyvavusių asmenų duomenis.

 

III SKYRIUS

PARAIŠKŲ TURINIO REIKALAVIMAI IR PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

13. Projektai aprašomi informacinėje sistemoje užpildant paraiškos formą ir detalią projekto įgyvendinimo sąmatą.

14.  Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, Ministerijai pateiktą paraišką taisyti, tikslinti, pildyti ar papildomai teikti dokumentus pareiškėjo iniciatyva negalima.

15. Paraiškoje nurodoma:

15.1. projekto pavadinimas;

15.2. informacija apie pareiškėją ir projekto vadovą;

15.3. banko sąskaitos, į kurią bus pervedamos projektui įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos, numeris, banko pavadinimas, banko kodas;

15.4. informacija apie projekto partnerius (jeigu projektas vykdomas su partneriais);

15.5. trumpas projekto aprašymas (santrauka);

15.6. projekto tikslas;

15.7. projekto uždaviniai;

15.8. problemos iškėlimas ir pagrindimas;

15.9. projekto tikslinė (-ės) grupė (-ės);

15.10. projekto įgyvendinimo laikotarpis;

15.11. informacija apie pareiškėjo atitiktį Nuostatų 10 punkte nustatytiems finansavimo prioritetams (jeigu pareiškėjas pretenduoja atitikti bent vieną iš Nuostatų 10 punkte nurodytų finansavimo prioritetų);

15.12. laukiami kokybiniai ir kiekybiniai projekto veiklų įgyvendinimo rezultatai;

15.13. veiklos vykdymą užtikrinantys ištekliai (pvz., informacija apie patalpas, kuriose bus vykdomos veiklos, bei apie jų tinkamumą projektui vykdyti, darbuotojų ir savanorių skaičius, projekto įgyvendinimo laikotarpiui pasibaigus planuojamos turėti ar gauti lėšos ir pan.);

15.14. pagrindinio (-ių) projekto vykdytojo (-ų) kvalifikacija, patirtis ir gebėjimai įgyvendinti projektą;

15.15. informacija apie pareiškėjo dalyvavimą kituose Ministerijos organizuojamuose konkursuose ir (ar) einamaisiais ar praėjusiais kalendoriniais metais iš Ministerijos gautas valstybės biudžeto lėšas pagal kitas programas (priemones);

15.16. projekto veiklų įgyvendinimo planas, kuriame turi būti nurodytas projekto veiklos pavadinimas, vykdymo vieta, jos vykdytojas (-ai), projekto veiklos įgyvendinimo pradžia, pabaiga, taip pat nurodoma informacija apie planuojamą projekto viešinimą;

15.17. detali projekto įgyvendinimo sąmata (toliau – sąmata), nurodant, kiek lėšų prašoma iš Ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų;

15.18. pareiškėjo pateikiama papildoma informacija, susijusi su projektu;

15.19. pridedamų dokumentų sąrašas.

16. Pareiškėjas kartu su paraiška privalo pateikti šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų, patvirtintų vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens) elektronines kopijas .pdf formatu ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga:

16.1. jeigu paraišką teikia religinė bendruomenė ar bendrija, – pareiškėjo steigimo dokumento (tais atvejais, kai pareiškėjas neturi savo statuto ar įstatų, turi pateikti kompetentingos vadovybės rašto, patvirtinančio, kad pareiškėjas pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą);

16.2. dokumentų, patvirtinančių, jog pareiškėjas turi ne trumpesnę kaip 5 metų patirtį Nuostatų 2.3 papunktyje nurodytoje srityje (pavyzdžiui, vykdytų projektų sutarčių kopijų, projekto sąrašo, kuriame nurodytos vykdytos veiklos, pasirašyto vadovo ar jo įgalioto asmens ir (ar) kitų dokumentų, patvirtinančių 5 metų patirtį nurodytoje srityje);

16.3. galiojančios paslaugų teikimo sutarties, jei paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens;

16.4. projekto vadovo, pagrindinio (-ių)  projekto vykdytojo (-ų) gyvenimo aprašymų, kuriuose turi būti nurodyti kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus, reikalingus planuojamam projektui įgyvendinti, pagrindžiantys duomenys (informacija apie baigtus mokymus, kursus, dalyvavimą seminaruose ir (ar) konferencijose, nurodant išduoto pažymėjimo datą ir numerį);

16.5. pareiškėjo buhalterio (-ių) (jei paslauga neperkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens) gyvenimo aprašymo (-ų), kuriame (-iuose) turi būti nurodyti kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus pagrindžiantys duomenys (informacija apie baigtus mokymus, kursus, dalyvavimą seminaruose ir (ar) konferencijose, nurodant išduoto pažymėjimo datą ir numerį);

16.6. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

16.6. dokumentų, patvirtinančių teisę naudotis nekilnojamuoju turtu projekto įgyvendinimo laikotarpiu, jei jame numatoma vykdyti veiklas;

16.7. informaciją apie pareiškėjo atitiktį Nuostatų 10 punkte nustatytiems finansavimo prioritetams (jeigu pareiškėjas pretenduoja atitikti bent vieną iš Nuostatų 10 punkte nurodytų finansavimo prioritetų) pagrindžiančių dokumentų;

16.8. jei projektas vykdomas su partneriu (-iais), – dokumentų įrodančių pareiškėjo bendradarbiavimą su partneriu (-iais) bei dokumentų (įstatų, nuostatų, steigimo dokumentų, įgyvendintų veiklų ir (ar) projektų sąrašo, pažymos ir (ar) kt.), įrodančių projekto partnerio (-ių) patirtį teikiant kompleksines paslaugas vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio šeimyninio smurto aukoms (liudytojams), ir jų šeimų nariams ir (ar) vaiko teisių apsaugos srityse;

16.9. pareiškėjo deklaracijos (Nuostatų priedas);

16.10. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

17. Pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo, turintis teisę veikti pareiškėjo vardu, paraišką užpildo ir pateikia informacinėje sistemoje https://sopas.sppd.lt:8099 pagal joje pateiktą formą.

18. Paraiškos, pateiktos kitu nei konkurso skelbime nurodytu būdu, konkurso paraiškų registre neregistruojamos ir nevertinamos. Informacija apie tai, kad paraiška gauta ir kad paraiškai suteiktas numeris, skelbiama SPPD interneto svetainėje nuo paskutinės skelbime nurodytos paraiškų pateikimo dienos.

19. Paraiška turi būti pateikta iki konkurso skelbime nurodytos paskutinės projektų pateikimo dienos 23.59 val.

20. Pareiškėjai, rengdami projektus, turi teisę gauti informaciją ir konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais, kurias pagal kompetenciją teikia Ministerijos Šeimos ir vaiko teisių apsaugos grupės vyriausioji specialistė Teresa Roščinska (tel. 8 706 68 247, el. p. teresa.roscinska@socmin.lt), jos nesant – Ministerijos Šeimos ir vaiko teisių apsaugos grupės vyresnioji patarėja Laura Purinė (tel. 8 706 64 273, el. p. laura.purine@socmin.lt). Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo darbo dienos pabaigos.

 

IV SKYRIUS

PROJEKTŲ ATITIKTIES FORMALIESIEMS KRITERIJAMS VERTINIMAS IR PARAIŠKŲ ATMETIMO TVARKA BEI PAGRINDAI

 

21. SPPD ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo paskutinės skelbime nurodytos paraiškų pateikimo dienos patikrina, ar:

21.1. paraišką pateikė pareiškėjas, kuris patenka į Nuostatų 2.3 papunktyje nurodytų subjektų, turinčių teisę teikti projektus, grupę;

21.2. paraiška pateikta iki konkurso skelbime nurodytos paskutinės projektų pateikimo dienos;

21.3. paraiškoje pateikta visa Nuostatų 15 punkte nurodyta informacija, o deklaracija užpildyta pagal Nuostatų priede pateiktą formą;

21.4. pareiškėjas nėra likviduojamas (pagal viešus Juridinių asmenų registro duomenis);

21.5. pareiškėjas paskutinę skelbime nurodytą projekto pateikimo dieną nėra skolingas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (pagal viešus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenis) daugiau nei 150 eurų;

21.6. pareiškėjas pateikė reikalingus Nuostatų 16 punkte nurodytus dokumentus;

21.7. nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo, kad iš Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir (ar) viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ gautas lėšas pareiškėjas yra panaudojęs ne pagal tikslinę paskirtį, ir (ar) yra pasibaigęs Nuostatų 72.4 papunktyje numatytas trejų metų terminas;

21.8. paraiška ir kartu su ja pateikti dokumentai surašyti lietuvių kalba, pateikti dokumentų užsienio kalba vertimai, patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, kaip numatyta Nuostatų 16 punkto pirmojoje pastraipoje;

21.9. tas pats pareiškėjas konkursui nėra pateikęs kelių turiniu tapačių paraiškų;

21.10. pareiškėjo prašoma skirti suma nėra mažesnė arba didesnė už Nuostatų 7 punkte nurodytą mažiausią ir didžiausią vienam projektui galimą skirti valstybės biudžeto lėšų sumą;

21.11. pareiškėjas yra atsiskaitęs už ankstesniais metais iš Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ gautų lėšų panaudojimą valstybės biudžeto lėšų ir (ar) Europos Sąjungos lėšų naudojimo sutartyje bei atitinkamo konkurso finansavimo nuostatuose nustatyta tvarka (pagal Ministerijos administracijos padalinių, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“, administruojančių konkursus, pateiktą informaciją).

22. Jeigu kartu su paraiška nepateikti visi Nuostatų 16 punkte nurodyti privalomi pateikti dokumentai arba nepateikti užsienio kalba surašytų dokumentų vertimai į lietuvių kalbą, patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, kaip numatyta Nuostatų 16 punkto pirmojoje pastraipoje, SPPD kreipiasi į pareiškėją, nurodydamas pareiškėjui pateikti privalomus dokumentus per 3 darbo dienas nuo nurodymo gavimo dienos. SPPD prašo pareiškėjo pateikti trūkstamus dokumentus vieną kartą.

23. Nustačius, kad tas pats pareiškėjas konkursui pateikė kelias turiniu tapačias paraiškas, SPPD kreipiasi į pareiškėją ir nurodo per 3 darbo dienas nuo nurodymo gavimo dienos informuoti, kuri paraiška turėtų būti vertinama. Per nustatytą terminą pareiškėjui neinformavus konkursą administruojančios įstaigos, vertinama ta paraiška, kuri pateikta vėliausiai. Paraiška, kurios nevertinti nurodė pareiškėjas, arba paraiška, kuri buvo pateikta anksčiau (jei pareiškėjas neinformavo, kurią paraišką vertinti), atmetama Projektų administravimo taisyklių 17 punkte nustatyta tvarka.

24. Paraiškos atmetamos, nevertinamos ir valstybės biudžeto lėšos projektams neskiriamos, jeigu paraiška ar pareiškėjas atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

24.1. paraišką pateikė pareiškėjas, kuris nepatenka į Nuostatų 2.3 papunktyje nurodytų subjektų, turinčių teisę teikti paraiškas, grupę;

24.2. paraiška pateikta po paskutinės projektų pateikimo dienos;

24.3. pareiškėjas per 3 darbo dienas nepateikė visų reikalaujamų dokumentų ir (ar) nepateikė paaiškinimų ir patikslinimų, ir (ar) užsienio kalba surašytų dokumentų vertimų į lietuvių kalbą, patvirtintų vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, kaip numatyta Nuostatų 16 punkto pirmojoje pastraipoje;

24.4. paraiškoje nepateikta visa Nuostatų 15 punkte nurodyta informacija, o deklaracija užpildyta ne pagal Nuostatų priede pateiktą formą;

24.5. pareiškėjas yra likviduojamas;

24.6 pareiškėjas paskutinę skelbime nurodytą projekto pateikimo dieną yra skolingas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui daugiau nei 150 eurų;

24.7. pareiškėjas neatsiskaitęs už ankstesniais metais iš Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ gautų lėšų panaudojimą valstybės biudžeto lėšų ir (ar) Europos Sąjungos lėšų naudojimo sutartyje bei atitinkamo konkurso finansavimo nuostatuose nustatyta tvarka;

24.8. yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, kad iš Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir (ar) viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ gautas lėšas pareiškėjas yra panaudojęs ne pagal tikslinę paskirtį, ir nėra pasibaigęs Nuostatų 72.4 papunktyje numatytas trejų metų terminas;24.9. pareiškėjo prašoma skirti suma yra mažesnė ar didesnė už Nuostatų 7 punkte nurodytą mažiausią ir didžiausią vienam projektui galimą skirti valstybės biudžeto lėšų sumą.

25. SPPD apie projektą (-us), kuris (-ie) neatitinka formaliojo (-iųjų) kriterijaus (-ų), nurodyto (-ų) Nuostatų 24 punkte, informuoja pareiškėją elektroniniu laišku, kuriame nurodo projekto, neatitinkančio formaliojo (-iųjų) kriterijaus (‑ų), atmetimo priežastis.

SPPD turi teisę kreiptis į komisijos sekretorių ir prašyti komisijos konsultacijos dėl pareiškėjo ir jo pateiktų dokumentų atitikties formaliesiems kriterijams įvertinimo.

Komisija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikia rekomendacinę išvadą dėl SPPD paklausimo. Galutinį sprendimą dėl pareiškėjo ir jo pateiktų dokumentų atitikties formaliesiems kriterijams, vadovaudamasis komisijos pateikta išvada, priima SPPD.

 

V SKYRIUS

PROJEKTŲ VERTINIMAS

 

26. Projektai, kuriems siūloma skirti valstybės biudžeto lėšų, atrenkami laikantis Nuostatuose nustatytos tvarkos.

Projektus vertina ekspertai, kuriuos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka atrenka SPPD. Ekspertu negali būti asmuo, dirbantis Ministerijoje ar SPPD, susijęs su pareiškėju, kurio projektą vertina (pvz., iš pareiškėjo, kurio projektą vertina, ekspertas ar jam artimi asmenys negauna jokių pajamų ar kitokio pobūdžio naudos; ekspertas ar jam artimi asmenys nėra pareiškėjo, kurio paraišką ekspertas vertina, steigėjas, akcininkas ar dalininkas, darbuotojas ar valdymo organo narys).

Ekspertų darbas organizuojamas vadovaujantis SPPD direktoriaus patvirtintu ekspertų darbo reglamentu. Kartu su nurodytu reglamentu turi būti patvirtinta kandidato į ekspertus paraiškos forma, kvalifikaciniai reikalavimai ekspertams, eksperto konfidencialumo ir nešališkumo deklaracijos bei sutarties dėl ekspertų paslaugų teikimo forma (-os), kurioje (-iose) turi būti apibrėžta ekspertų atsakomybė už jiems paskirtų paraiškų vertinimų teisėtumą ir pagrįstumą. 

Ekspertai, prieš pradėdami vertinti paraiškas, pasirašo konfidencialumo ir nešališkumo deklaracijas. Ekspertams pasirašius šiame punkte nurodytus dokumentus, SPPD trumpai supažindina juos su konkurso tikslais, numatoma darbo organizavimo tvarka, paaiškina, kaip pildyti vertinimo anketas, į ką tikslinga atsižvelgti vertinant projektus, apžvelgia vertinimo ypatumus, kitas aplinkybes, atsako į ekspertų klausimus. SPPD ekspertų pasirašytų konfidencialumo pasižadėjimų ir nešališkumo deklaracijų kopijas perduoda komisijos sekretoriui.

27. Vertintinus projektus SPPD paskirsto ekspertams.

28. Vieną projektą vertina ne mažiau kaip du ekspertai. SPPD gali projektą paskirti papildomai įvertinti trečiajam ekspertui Taisyklių 20 punkte nurodytais pagrindais.

29. Jeigu ekspertams vertinant gautą paraišką ir su ja pateiktus dokumentus kyla neaiškumų, trūksta informacijos, galinčios turėti esminę įtaką projekto vertinimui, ekspertai raštu arba elektroniniu paštu kreipiasi į SPPD su prašymu patikslinti pareiškėjo pateiktą informaciją, nurodydami šio prašymo motyvus. SPPD elektroniniu paštu nurodo pareiškėjui elektroniniu paštu pateikti patikslintą informaciją per 3 darbo dienas nuo šio nurodymo gavimo dienos. Pareiškėjo gali būti prašoma pateikti tik tą informaciją, kurios SPPD negali gauti. Pareiškėjo negali būti prašoma pateikti nepagrįstai daug informacijos, kuri nebūtų svarbi vertinant projektus. Jeigu pareiškėjas per SPPD nustatytą terminą informacijos nepaaiškina ar nepatikslina, SPPD apie tai informuoja komisiją ir nurodo priežastis, kodėl pareiškėjo nepatikslinta ar nepaaiškinta informacija turi esminę įtaką projekto vertinimui. Apibendrinęs SPPD argumentus dėl projekto atmetimo, jei pareiškėjas nepatikslina ar nepaaiškina informacijos, komisijos sekretorius pateikia komisijai SPPD siūlymą projektą atmesti. Komisija, atsižvelgdama į SPPD siūlymą bei argumentus, pritaria arba nepritaria projekto atmetimui.

30. Ekspertas projektus vertina informacinėje sistemoje pildydamas vertinimo anketą, vadovaudamasis joje nurodytais vertinimo kriterijais. Vertinimo anketoje privalo būti pateikiamas išsamus kiekvieno balo, skirto eksperto, pagrindimas. Jeigu eksperto siūlymu mažinamas pareiškėjo prašomas finansavimas, turi būti išsamiai pagrįstos tokio siūlymo priežastys.

31. Ekspertai turi įvertinti ir skirti balus už:

31.1. projekto tikslo, uždavinių, numatytos tikslinės grupės ir trumpo aprašymo aiškumą bei atitiktį atrankos konkurso tikslui (Nuostatų 4 punktas ir 15.5–15.9 papunkčiai), vertinant nuo 0 (nulio) iki 10 (dešimties) balų: 0 – neaiškūs, neatitinka projekto tikslo; 1–9 – iš dalies aiškūs, iš dalies atitinka Konkurso tikslą; 10 – aiškūs, atitinka Konkurso tikslą;

31.2. projekto atitiktį finansavimo prioritetams (Nuostatų 10 punktas), vertinant nuo 0 (nulio) iki 15 (penkiolikos) balų: 0 – neatitinka nė vieno prioriteto; 5 – atitinka vieną prioritetą; 10 – atitinka du prioritetus; 15 – atitinka visus prioritetus;

31.3. projekto veiklų turinio aprašymo ir veiklų įgyvendinimo plane numatytų veiklų nuoseklumą, pagrįstumą ir tinkamumą projekto tikslui ir uždaviniams pasiekti, vertinant nuo 0 (nulio) iki 15 (penkiolikos) balų: 0 – nenuoseklios, nepagrįstos ir netinkamos projekto tikslui bei uždaviniams įgyvendinti; 1–14 – iš dalies nuoseklios, iš dalies pagrįstos ir iš dalies tinkamos projekto tikslui bei uždaviniams įgyvendinti; 15 – nuoseklios, pagrįstos ir tinkamos projekto tikslui bei uždaviniams įgyvendinti;

31.4. sąmatos aiškumą, detalumą, racionalumą, pagrįstumą ir sąsają su veiklomis (Nuostatų 15.7 papunktis, 65–67 punktai), vertinant nuo 0 (nulio) iki 10 (dešimties) balų: 0 – neaiški, nedetali ir neracionali, nepagrįsta ir nesietina su veiklomis; 1–9 – iš dalies aiški, iš dalies detali ir racionali, iš dalies pagrįsta ir sietina su veiklomis; 10 – aiški, detali ir racionali, pagrįsta ir sietina su veiklomis;

31.5. projekto vadovo, projekto vykdytojo (-ų) patirtį, kvalifikaciją ir gebėjimus įgyvendinti projektą, vertinant nuo 0 (nulio) iki 10 (dešimties) balų: 0 – nepakankami projektui sėkmingai įgyvendinti; 1–9 – iš dalies pakankami projektui sėkmingai įgyvendinti; 10 – visiškai pakankami projektui sėkmingai įgyvendinti;

31.6. projekto laukiamų rezultatų reikšmingumą, realumą ir pagrįstumą, vertinant nuo 0 (nulio) iki 5 (penkių) balų: 0 – neaiškūs ir nekonkretūs; 1–4 – iš dalies aiškūs ir konkretūs; 5 – aiškūs ir konkretūs.

32.              Už vertinimo dalį, kurioje vertinamas projekto turinys ir lėšų planavimas, gali būti skiriama daugiausia 65 (šešiasdešimt penki) balai vienam projektui. Privaloma surinkti minimali balų suma už projekto turinį ir lėšų planavimą – 40 (keturiasdešimt) balų. Projektai, kurie nesurinko nustatytos minimalios balų sumos, nefinansuojami.

33.              Vertinimo anketoje taip pat nurodomas eksperto siūlymas, ar:

33.1.  skirti visišką finansavimą (visoms veikloms);

33.2.  skirti dalinį finansavimą (nurodant, kuriai konkrečiai veiklai (-oms) siūloma finansavimo neskirti ir (arba) skirti mažesnį finansavimą, išsamiai pagrindžiant tokį siūlymą);

33.3.  finansavimo neskirti (nurodant konkrečią veiklą (-as), kuriai (-ioms) siūloma finansavimo neskirti, ir (arba) išlaidų rūšis, kurioms siūloma finansavimo neskirti, išsamiai pagrindžiant tokį siūlymą).

34.     Projektai reitinguojami ekspertų skirtų balų vidurkių mažėjimo tvarka.

Rezervinių projektų sąraše esantys projektai reitinguojami šiame punkte nustatyta tvarka.

35. Projektai turi būti įvertinti per laikotarpį, ne ilgesnį kaip 20 darbo dienų, pradedant skaičiuoti nuo vertintinų projektų pateikimo ekspertams dienos iki SPPD parengtos ekspertų vertinimo suvestinės pateikimo komisijai dienos.

Komisijos pirmininkas, atsižvelgdamas į gautų projektų skaičių ir apimtį, gali terminą pratęsti ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

36. SPPD, gavęs ekspertų vertinimus ir siūlymus dėl projektų finansavimo, juos apibendrina, parengdamas projektų vertinimo suvestinę (joje nurodydamas dviejų projektą vertinusių ekspertų skirtų balų ir siūlomų skirti valstybės biudžeto lėšų sumų vidurkį), ją kartu su ekspertų vertinimo anketomis ir jų vertintais projektais (elektroninėmis jų versijomis) pateikia komisijai ir komisijos pirmininko prašo organizuoti komisijos posėdį.

37. Gavęs projektų vertinimo suvestinę, ekspertų vertinimo anketas ir vertintus projektus (elektronines jų versijas), komisijos sekretorius komisijos pirmininko pavedimu per 3 darbo dienas organizuoja komisijos posėdį, kurio metu SPPD atstovas (-ai) ir (ar) ekspertas (-ai), vertinęs (-ę) paraiškas, supažindina komisiją su ekspertų projektų vertinimais, išvadomis ir siūlymais, atsako į komisijos narių ir (ar) kitų posėdyje dalyvaujančių asmenų klausimus.

38. Komisijos posėdžio metu komisija, atsižvelgusi į ekspertų vertinimus, surinktų balų skaičių, išvadas bei siūlymus dėl projektų finansavimo ir įvertinusi SPPD projektų vertinimo suvestinėje pateiktus duomenis bei kitą su projektais, jų vertinimu susijusią informaciją, pritaria arba nepritaria ekspertų skirtų balų vidurkiui ir jų siūlomų skirti sumų projektams įgyvendinti vidurkiui, priima protokolinį sprendimą ir pateikia Ministerijos kancleriui siūlymus dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo.

Jeigu Taisyklių 20.1–20.3 papunkčiuose nurodytais atvejais projektui įvertinti paskiriamas trečiasis ekspertas, jo siūlymas dėl projekto įvertinimo pateikiamas komisijai. Komisija, įvertinusi trečiojo eksperto siūlymus, pritaria arba nepritaria jo skirtam balui ir (ar) jo išvadai dėl projekto finansavimo ar nefinansavimo. Jei trečiasis ekspertas pasitelkiamas Taisyklių 20.4 papunktyje nurodytu atveju, dėl projektui skiriamos sumos dydžio sprendžia komisija.

Jei, atlikus projektų vertinimą, sutampa kelių pareiškėjų projektams skirtų balų vidurkis ir neužtenka konkursui įgyvendinti numatytų valstybės biudžeto lėšų, pirmenybė teikiama tam projektui, kurio sąmatoje administravimui skirta lėšų dalis yra mažesnė. Projektas, kuriam neužteko konkursui įgyvendinti numatytų valstybės biudžeto lėšų, įtraukiamas į rezervinių projektų sąrašą. Valstybės biudžeto lėšos rezervinių projektų sąraše esantiems projektams skiriamos Nuostatų 45 punkto antrojoje pastraipoje nustatyta tvarka.

Jeigu komisija nepritaria dviejų ekspertų skirtų balų vidurkiui ir (ar) siūlomų skirti valstybės biudžeto lėšų sumų vidurkiui, komisijos sprendimu projektas perduodamas SPPD, kuris projektą skiria vertinti trečiajam ekspertui. Gavusi trečiojo eksperto vertinimą, komisija pritaria arba nepritaria jo vertinimui ir (ar) siūlomai skirti sumai. Jeigu komisija priima sprendimą nepritarti trečiojo eksperto vertinimui, ji sprendžia dėl pakartotinio projekto vertinimo, kurį atlieka komisijos nariai. Atliekant pakartotinį vertinimą, vieną projektą vertina ne mažiau kaip du komisijos nariai. Projektus komisijos nariams vertinti paskirsto komisijos pirmininkas. Komisijos nariai įvertina projektą ir skiria balus, vadovaudamiesi Nuostatų 30–33 punktais. Pakartotinai projektai turi būti įvertinti per laikotarpį, ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų, pradedant skaičiuoti nuo vertintinų projektų pateikimo komisijos nariams dienos.

Vertindamas paraišką ir atsižvelgdamas į išlaidų pagrįstumą, komisijos narys pakartotinio vertinimo metu gali pasiūlyti mažinti tam tikroms išlaidoms numatytas valstybės biudžeto lėšas arba jų neskirti, jei planuojamos išlaidos neatitinka Nuostatuose numatytų tikslų.

Jeigu, įvertinus paraišką, siūlytina suma yra mažesnė nei Nuostatų 7 punkte nurodyta mažiausia galima skirti suma, projekto siūloma nefinansuoti.

39. Jei komisija, įvertinusi projektų vertinimo suvestinę, ekspertų vertinimo anketas, vadovaudamasi Nuostatų 38 punkto penktojoje pastraipoje nustatytais kriterijais, nusprendžia siūlyti Ministerijos kancleriui skirti dalį paraiškoje prašomų valstybės biudžeto lėšų, ji priima protokolinį sprendimą, kuriame nurodo, kokias priemones (veiklas) ir (ar) išlaidas siūloma finansuoti. 

Komisijos sekretorius nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo komisijos sprendimo siūlyti Ministerijos kancleriui skirti dalį paraiškoje prašomų valstybės biudžeto lėšų priėmimo dienos elektroniniu paštu informuoja pareiškėją apie komisijos siūlomų skirti valstybės biudžeto lėšų dydį, nurodo, kokias priemones (veiklas) ir (ar) išlaidas siūloma finansuoti, taip pat nurodo patvirtinti, kad pareiškėjas sutinka su siūloma skirti suma ir kad siūlomas priimti sprendimas skirti dalį valstybės biudžeto lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose bei projekte numatytus tikslus, ir pagal komisijos priimtą protokolinį sprendimą prašo patikslinti sąmatas ir (ar) veiklų planus.

Jei pareiškėjas sutinka su komisijos siūloma skirti suma, jis per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo elektroniniu paštu dienos komisijai patvirtina, kad sutinka su siūloma skirti suma ir kad komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį valstybės biudžeto lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose bei projekte numatytus tikslus, ir, atsižvelgdamas į komisijos rašte pateiktus nurodymus, pateikia patikslintą sąmatą ir (ar) veiklų planą.

Komisijai iš pareiškėjo gavus patvirtinimą, kad jis sutinka su komisijos siūloma skirti suma ir kad komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį valstybės biudžeto lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose ir projekte numatytus tikslus, bei patikslintas sąmatas ir (ar) veiklų planus, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo patikslintų sąmatų ir (ar) veiklų planų gavimo dienos šie dokumentai perduodami įvertinti ekspertams Nuostatuose ir SPPD patvirtintame ekspertų darbo reglamente nustatyta tvarka. Ekspertai patikslintas sąmatas ir (ar) veiklų planus įvertina, SPPD ekspertų vertinimo suvestinę parengia ir kartu su ekspertų vertinimo anketomis ją perduoda komisijai per 3 darbo dienas nuo patikslintų sąmatų ir (ar) veiklų planų gavimo dienos. Gavusi ekspertų vertinimų suvestinę, ekspertų vertinimo anketas, vadovaudamasi Nuostatų 38 punkto penktojoje pastraipoje nustatytais kriterijais, komisija posėdyje svarsto patikslintas sąmatas ir (ar) veiklų planus ir jiems pritaria arba nepritaria.

Pareiškėjui per šiame punkte nurodytą terminą nepatvirtinus, kad sutinka su komisijos siūloma skirti suma ir (ar) kad komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį valstybės biudžeto lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant projekte ir Nuostatuose numatytus tikslus, ir (ar) nepatikslinus sąmatos ir (ar) veiklų plano, laikoma, kad jis nesutinka su komisijos siūloma skirti suma. Jei pareiškėjas nesutinka su komisijos priimtu sprendimu siūlyti Ministerijos kancleriui jam skirti dalį projektui įgyvendinti prašomų valstybės biudžeto lėšų arba jei komisija nepritaria pareiškėjo patikslintoms sąmatoms ir (ar) veiklų planams, projektui valstybės biudžeto lėšų neskiriama ir jis įtraukiamas į nefinansuotinų projektų sąrašą.

Jeigu, įvertinus paraišką, siūlytina skirti suma yra mažesnė nei Nuostatų 7 punkte nurodyta mažiausia galima skirti suma, tokio projekto siūloma nefinansuoti.

40. Pasiūlymus dėl valstybės biudžeto lėšų paskirstymo komisija pateikia Ministerijos kancleriui per 1 darbo dieną nuo posėdžio, kuriame priimtas sprendimas dėl projektų finansavimo siūlymų pateikimo Ministerijos kancleriui, protokolo pasirašymo ir užregistravimo dienos.

Ministerijos kancleris per 5 darbo dienas nuo komisijos pasiūlymų gavimo dienos priima sprendimą dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo projektams.  

41. Ministerijos kanclerio sprendime dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo projektams nurodoma:

41.1. pagrindas finansuoti projektus arba jų nefinansuoti (teisės aktų nuostatos, komisijos protokolų duomenys);

41.2. finansuotinų projektų sąrašas, nurodant pareiškėjus, jų juridinio asmens kodus, projektų pavadinimus, surinktų balų vidurkius, prašomas skirti sumas, skiriamas sumas;

41.3. rezervinių projektų sąrašas, nurodant pareiškėjus, jų juridinio asmens kodus, projektų pavadinimus, surinktų balų vidurkius, prašomas skirti sumas, siūlomas skirti sumas;

41.4. nefinansuotinų projektų sąrašas, nurodant pareiškėjus, jų juridinio asmens kodus, projektų pavadinimus, surinktų balų vidurkius, prašomas skirti sumas, siūlomas skirti sumas (jei projektas atmetamas Nuostatų 39 punkto šeštojoje pastraipoje nustatyta tvarka);

41.5. atmestinų projektų sąrašas, nurodant pareiškėjus, jų juridinio asmens kodus, projektų pavadinimus, prašomas sumas;

41.6. pavedimas Ministerijos Šeimos ir vaiko teisių apsaugos grupės vadovui užtikrinti tinkamą Nuostatų įgyvendinimą, finansuojant projektus;

41.7. Ministerijos kanclerio sprendimo apskundimo tvarka.

42. Komisijos sekretorius per 1 darbo dieną nuo Ministerijos kanclerio potvarkio dėl lėšų skyrimo projektams priėmimo dienos perduoda SPPD patvirtintą Ministerijos kanclerio potvarkio kopiją ir visus protokolinius komisijos sprendimus, kompaktiniame diske ar laikmenoje, turinčioje USB jungtį, įrašytas paraiškas, kurioms skirtas finansavimas, ir patikslintus paraiškų, kurioms skirtas dalinis finansavimas, dokumentus. Perdavimas įforminamas Ministerijos Šeimos ir vaiko teisių apsaugos grupės vadovo (jo nesant – grupės vyresniojo patarėjo) ir SPPD direktoriaus (jo nesant – jo pavaduotojo) pasirašytu dokumentų perdavimo–priėmimo aktu.

43. Sutartis tarp pareiškėjo ir SPPD informacinės sistemos priemonėmis sudaroma per 20 darbo dienų nuo Ministerijos kanclerio sprendimo dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo projektui priėmimo dienos. Sutartyse turi būti pateikta informacija, nurodyta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, 61 punkte.

44. Nesudarius sutarties per Nuostatų 43 punkte nurodytą terminą, nutraukus sudarytą sutartį, Ministerija ar SPPD teikia Ministerijos kancleriui pasiūlymą panaikinti sprendimą projektui skirti valstybės biudžeto lėšas.

Pareiškėjui nesudarius sutarties per Nuostatų 43 punkte nurodytą terminą, atsisakius dalies valstybės biudžeto lėšų ar toliau vykdyti finansuojamą projektą, nutraukus sudarytą sutartį, taip pat Nuostatų 39 punkte numatytu atveju per nustatytą terminą nepatikslinus sąmatos ir (ar) veiklų plano, likusios nepanaudotos valstybės biudžeto lėšos komisijos siūlymu ir Ministerijos kanclerio sprendimu eilės tvarka skiriamos įvertintiems projektams, esantiems rezervinių projektų sąraše. Finansavimas projektams, esantiems rezervinių projektų sąraše, skiriamas neviršijant nepaskirstytų valstybės biudžeto lėšų sumos. Rezervinių projektų sąraše esantiems projektams siūlant skirti dalį projektui įgyvendinti prašomų lėšų, sąmata ir (ar) veiklų planas tikslinami Nuostatų 39 punkte nustatyta tvarka. Ministerijos kanclerio sprendimas dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo priimamas per 3 darbo dienas nuo komisijos siūlymo gavimo dienos.

45. Pareiškėjai raštu arba elektroniniu paštu informuojami apie Ministerijos kanclerio priimtą sprendimą per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos. Pareiškėjai, kurių projektai buvo įrašyti į atmestinų ar nefinansuotinų projektų sąrašą, apie sprendimą informuojami raštu, nurodant atmetimo ar valstybės biudžeto lėšų neskyrimo priežastis.

46. Informacija apie konkurso rezultatus per 1 darbo dieną nuo Ministerijos kanclerio potvarkio dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo priėmimo dienos skelbiama Ministerijos interneto svetainės https://socmin.lrv.lt skilties „Konkursai“ dalyje „Projektų konkursų rezultatai“ (https://socmin.lrv.lt/lt/konkursai-1/projektu-konkursu-rezultatai).

 

VI SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

47. Komisijos darbą organizuoja ir jai vadovauja komisijos pirmininkas, jo nesant – komisijos pirmininko pavaduotojas. Komisiją techniškai aptarnauja komisijos sekretorius. Komisijos sekretorius nėra komisijos narys. Komisija savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Taisyklėmis, Nuostatais, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitais teisės aktais. Komisijos sekretoriaus ir pavaduojančio komisijos sekretoriaus laikinojo nedarbingumo, komandiruotės ar atostogų metu komisijos pirmininkas, o jo nesant – komisijos pirmininko pavaduotojas, komisijos nariams pritarus, kol išnyks aplinkybės, dėl kurių komisijos sekretorius ir pavaduojantis komisijos sekretorius negali vykdyti funkcijų, komisijos sekretoriaus funkcijoms vykdyti paskiria vieną iš komisijos narių.

48. Komisijos sekretorius:

48.1. rengia skelbimus apie konkursą ir organizuoja jų paskelbimą;

48.2. techniškai aptarnauja komisiją, organizuoja ir protokoluoja komisijos posėdžius, pasirašo posėdžių protokolus;

48.3. Ministerijos interneto svetainės https://socmin.lrv.lt skilties „Konkursai“ dalyje „Projektų konkursai“ (https://socmin.lrv.lt/lt/konkursai-1/projektu-konkursai) skelbia informaciją apie komisijos posėdžius, kuriuose bus svarstomi su projektų finansavimu susiję klausimai, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki komisijos posėdžio paskelbia planuojamo posėdžio darbotvarkę bei jos pasikeitimus (jei jų yra);

48.4. renka komisijos narių, SPPD bei ekspertų raštu pateiktą informaciją apie galimą viešųjų ir privačių interesų konfliktą ir jų pasirašytas nešališkumo deklaracijas bei konfidencialumo pasižadėjimus;

48.5. rengia Ministerijos kanclerio potvarkio dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo, dokumentų perdavimo raštų arba perdavimo–priėmimo aktų, kuriais Ministerija perduoda dokumentus, susijusius su konkursu, SPPD, ir kitų komisijos veiklos dokumentų projektus;

48.6. elektroniniu būdu siunčia derinti komisijos posėdžio protokolą komisijos nariams;

48.7. skelbia konkurso rezultatus Ministerijos interneto svetainėje https://socmin.lrv.lt/lt/konkursai-1/projektu-konkursai.

49. Komisijos darbo forma yra posėdžiai. Posėdžiai vyksta komisijos pirmininko nustatytu laiku ir forma. Posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai komisijos narių.

Komisijos posėdžiuose dalyvauja SPPD atstovas (-ai) ir projektus vertinę ekspertai. Jeigu SPPD atstovas arba projektus vertinę ekspertai negali dalyvauti posėdyje, komisija Nuostatų 52 punkte nustatyta tvarka sprendžia, ar rengti posėdį SPPD atstovui arba projektą (‑us) vertinusiems ekspertams nedalyvaujant, ar posėdį atidėti iki tol, kol galės dalyvauti SPPD atstovas ir (ar) projektus vertinę ekspertai.

50. Komisijos posėdžiuose stebėtojų teisėmis turi teisę dalyvauti pareiškėjų atstovai ir kiti asmenys. Pareiškėjo atstovas gali dalyvauti tik toje posėdžio dalyje, kurioje svarstomas jo projekto klausimas. Komisija posėdžio pradžioje nustato, kuriuos klausimus svarstant gali dalyvauti kiti asmenys. Pareiškėjo atstovas turi teisę pareikšti savo pastabas, paaiškinimus, susijusius su pareiškėjo pateiktu projektu, taip pat pastabas dėl komisijos posėdžio vykdymo eigos komisijai, kurie įrašomi į posėdžio protokolą. Pareiškėjo atstovui pateikus pastabą dėl komisijos posėdžio eigos, komisija ją įvertina ir atsižvelgia arba neatsižvelgia, nurodydama neatsižvelgimo priežastis. Pareiškėjo atstovas, ketinantis dalyvauti komisijos posėdyje, komisijos sekretoriui pateikia dokumentą, patvirtinantį, kad komisijos posėdyje ketinantis dalyvauti asmuo yra pareiškėjo vadovas arba asmuo, turintis teisę veikti pareiškėjo vardu.

51. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo SPPD pateiktų įvertintų projektų suvestinių, ekspertų vertinimo anketų ir vertintų paraiškų gavimo dienos šaukiamas komisijos posėdis. Prireikus gali būti šaukiama ir daugiau posėdžių.

Komisijos nariams, SPPD atstovui (-ams) ir ekspertams apie posėdį raštu arba elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas praneša komisijos sekretorius, kuris kartu su pranešimu posėdžio dalyviams pateikia posėdžio darbotvarkės projektą ir medžiagą numatomais svarstyti klausimais. Informacija apie planuojamą posėdį taip pat skelbiama Ministerijos interneto svetainės http://socmin.lrv.lt skilties „Konkursai“ dalyje „Projektų konkursai“.

52. Komisijos narys, SPPD atstovas (-ai) ir projektus vertinę ekspertai, negalintys atvykti į posėdį, apie tai ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki komisijos posėdžio turi pranešti komisijos pirmininkui arba sekretoriui, išskyrus atvejus, kai to negali padaryti dėl objektyvių priežasčių.

Prireikus svarstyti klausimus skubos tvarka ir dėl objektyvių priežasčių nesant galimybės surengti posėdžio, komisijos sprendimai gali būti priimami remiantis visų komisijos narių apklausos, kuri atliekama nedelsiant, bet ne vėliau nei per 1 darbo dieną, elektroniniu paštu rezultatais. Tarp posėdžių einamieji klausimai gali būti aptariami ir komisijos narių nuomonė išreiškiama elektroniniu paštu.

53. Pirmojo posėdžio metu, prieš pradėdami darbą, komisijos nariai ir sekretorius privalo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimus (Taisyklių 2 priedas) užtikrinti konkurso informacijos konfidencialumą, viešai neskelbti ir neplatinti šios informacijos ir nešališkumo deklaracijas (Taisyklių 3 priedas) dėl objektyvių sprendimų priėmimo bei viešųjų ir privačių interesų konflikto vengimo.

Konfidencialumo pasižadėjimus pasirašo ir komisijos posėdžiuose stebėtojų teisėmis dalyvaujantys pareiškėjų atstovai, SPPD atstovas (-ai), kiti posėdžio dalyviai (Taisyklių 4 priedas), taip pat projektus vertinantys ekspertai. Projektus vertinantys ekspertai taip pat pasirašo nešališkumo deklaracijas dėl objektyvių sprendimų priėmimo, kuriomis patvirtina, kad nedirba Ministerijoje ar SPPD, nėra susiję su pareiškėju, kurio projektą vertins (pvz., iš pareiškėjo, kurio projektą vertina, ekspertas ar jam artimi asmenys negauna jokių pajamų ar kitokio pobūdžio naudos; ekspertas ar jam artimi asmenys nėra pareiškėjo, kurio paraišką jis vertina, steigėjas, akcininkas ar dalininkas, darbuotojas ar valdymo organo narys). Ekspertai konfidencialumo pasižadėjimus ir nešališkumo deklaracijas pasirašo ne vėliau kaip tą pačią dieną, kurią jiems perduodamos vertintinos paraiškos.

Jeigu yra aplinkybių, galinčių turėti įtakos priimant sprendimus, komisijos narys (nariai), prieš pradėdamas (-i) nagrinėti vertinimo suvestinę, vertinimo anketas ir vertintus projektus, turi nusišalinti nuo dalyvavimo sprendžiant pritarimo ar nepritarimo ekspertų siūlomiems balams, išvadoms ar sumoms, atitinkamo projekto finansavimo dydžio ir kitus jo (jų), kaip komisijos nario (-ių), funkcijoms priskirtus klausimus, prieš tai raštu arba elektroniniu paštu pranešęs (-ę) komisijos pirmininkui. Jeigu ekspertas (-ai) nenusišalina, o vėliau dėl to kyla interesų konfliktas, jo (jų) vertinimo rezultatai laikomi negaliojančiais, o projektą (projektus) vertina kitas SPPD paskirtas ekspertas. Jeigu komisijos narys nenusišalina, o vėliau dėl to kyla interesų konfliktas, komisija iš naujo priima sprendimus ir balsuoja. Nenusišalinusio komisijos nario balsas, jei komisija priima sprendimus pakartotinai, į bendrą balsų skaičių neįskaičiuojamas.

54. Komisija turi teisę mažinti valstybės biudžeto lėšų, siūlomų skirti projektui įgyvendinti, sumą, atsižvelgdama į sutrumpėjusį projekto įgyvendinimo laikotarpį, jeigu projekto įgyvendinimo laikotarpis turi įtakos numatomoms vykdyti veikloms, jų apimčiai ir (ar) pareiškėjo prašomų lėšų dydžiui.

55. Komisijos pirmininkas, narys, ekspertas ar sekretorius gali būti nušalinti nuo pareigų komisijoje Taisyklių 44 punkte nustatytais pagrindais.

56. Komisijos pirmininkas nuo pareigų komisijoje nušalinamas socialinės apsaugos ir darbo ministro sprendimu. Komisijos narys, sekretorius ar ekspertas nuo pareigų nušalinami komisijos pirmininko sprendimu. Sprendime nurodomas nušalinimo laikotarpis ir nušalinimo priežastys.

57. Jei nušalinamas ar nusišalina komisijos pirmininkas, jo funkcijas atlieka komisijos pirmininko pavaduotojas. Jei nušalinamas ar nusišalina komisijos narys ar sekretorius, jų funkcijas atlieka pakaitiniai komisijos nariai ar sekretorius. Jei nušalinamas ar nusišalina ekspertas, jo vertintas paraiškas SPPD perduoda vertinti kitam ekspertui.

58. Komisijos sprendimai priimami balsuojant posėdyje dalyvaujančių dviejų trečdalių komisijos narių balsų dauguma. Jei komisijos narių balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra posėdžio pirmininko balsas.

59. Komisijos sprendimai įforminami protokolu, kuris elektroniniu būdu turi būti suderintas su komisijos nariais. Komisijos posėdžio protokolas komisijos nariams suderinti pateikiamas per 3 darbo dienas po įvykusio posėdžio. Komisijos nariai pastabas ir pasiūlymus dėl posėdžio protokolo pateikia per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos. Su komisijos nariais suderintą protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.

Protokolai įforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis, reguliuojančiomis protokolo turinį, ir Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“. Protokolai parengiami, suderinami su komisijos nariais, pasirašomi ir užregistruojami per 5 darbo dienas po posėdžio.

Komisijos narys turi teisę pareikšti atskirąją nuomonę, kuri pridedama prie protokolo.

60. Protokole nurodoma:

60.1. komisijos posėdžio data ir vieta, posėdžio protokolo numeris;

60.2. komisijos posėdžio pirmininkas, komisijos posėdžio sekretorius, posėdyje dalyvavę komisijos nariai, SPPD atstovas (-ai), projektus vertinę ekspertai ir kiti posėdyje dalyvavę asmenys;

60.3. komisijos posėdyje svarstyti projektai, kiti klausimai;

60.4. projektų, kuriuos nutarta siūlyti atmesti, atmetimo argumentai, teisinis projektų atmetimo pagrindas;

60.5. informacija apie komisijos pritarimą / nepritarimą skirti projektui finansavimą iš valstybės biudžeto lėšų. Jei finansavimas projektui skirtas nebuvo arba siūloma skirti mažiau valstybės biudžeto lėšų, negu pareiškėjas prašė, protokole nurodomos tokio siūlymo priežastys ir jų pagrindimas;

60.6. komisijai nepritarus projektus vertinusių ekspertų įvertinimui ar išvadai, protokole nurodomi objektyvūs argumentai, kodėl nepritarta ekspertų įvertinimui ar išvadai, ir tai, kad projektas perduodamas vertinti trečiajam ekspertui arba kad komisija pati atliks projekto vertinimą;

60.7. siūlytini finansuoti projektai ir siūlomos skirti valstybės biudžeto lėšos projektui įgyvendinti;

60.8. nefinansuotini projektai ir jų nefinansavimo pagrindimas;

60.9. projektai, kuriuos siūloma įtraukti į rezervinių projektų sąrašą;

60.10. sumažintų finansuotinų išlaidų pagrindimas, taip pat Taisyklių 20.4 papunktyje nurodytu atveju siūlomo skirti finansavimo pagrindimas;

60.11. balsavimo rezultatai, kartu nurodant ir informaciją apie kiekvieno komisijos posėdyje dalyvavusio komisijos nario balsavimą komisijos posėdyje svarstytais klausimais;

60.12. informacija apie galimą komisijos nario, sekretoriaus, eksperto, SPPD ir (ar) kitų su konkurso organizavimu susijusių asmenų interesų konfliktą;

60.13. kiti komisijos priimti sprendimai ir svarstyti klausimai;

60.14. kita, komisijos nuomone, svarbi posėdžio informacija.

61. Komisijos posėdžio eiga fiksuojama garso įrašymo priemonėmis. Posėdžio garso įrašas perkeliamas į kompiuterinę laikmeną. Prieš pradedant daryti garso įrašą, apie tai komisijos posėdyje dalyvaujantys asmenys informuojami žodžiu. Įrašas pridedamas prie protokolo ir saugomas Ministerijoje Dokumentų saugojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-157 „Dėl Dokumentų saugojimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, nustatytais terminais.

 

 

VII SKYRIUS

PROJEKTŲ VYKDYMAS IR KONTROLĖ

 

62. Valstybės biudžeto lėšos projektams skiriamos ir mokamos iš valstybės biudžeto Ministerijai patvirtintų asignavimų programoms. Projektams vykdyti skirtos valstybės biudžeto lėšos negali būti perkeliamos į kitus biudžetinius metus. Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, jei jos patirtos ir apmokėtos nuo 2021 m. sausio 1 d. iki sutartyje numatytos dienos, bet ne vėliau kaip iki 2021 m. gruodžio 31 d. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti pagrįstos išlaidų apmokėjimą pagrindžiančiais dokumentais arba jų kopijomis. Projekto vykdytojas paslaugas ar prekes projektui vykdyti turi įsigyti ne didesnėmis nei rinkos kainomis, laikydamasis racionalaus valstybės biudžeto lėšų naudojimo principo. Įsigyjant su projekto veiklomis susijusias paslaugas ir prekes, privaloma vadovautis Europos socialinio fondo agentūros atlikta prekių ir paslaugų kainų rinkos analize.

63. Projektų vykdytojai gautas valstybės biudžeto lėšas privalo laikyti specialiai šioms lėšoms atidarytoje sąskaitoje, įvertindami valstybės biudžeto lėšų laikymo, naudojimo ir saugojimo rizikos veiksnius, ir naudoti tik Sutartyje ir Sutartimi patvirtintoje išlaidų sąmatoje nurodytoms veikloms vykdyti. Savanoriškos veiklos organizavimo išlaidos kompensuojamos Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo ir Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A1-330 „Dėl Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Projektų vykdytojai atsiskaitymus grynaisiais ir negrynaisiais pinigais privalo vykdyti vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.929 straipsniu ir kitais atsiskaitymus grynaisiais ir negrynaisiais pinigais reglamentuojančiais teisės aktais.

64. Finansuojamos tik tinkamos finansuoti projektų vykdymo išlaidos. Jos turi būti tiesiogiai susijusios su projekte numatytomis veiklomis ir būtinos projektui vykdyti, pagrįstos projekto įgyvendinimo eiga, planu, išlaidų pobūdžiu ir kiekiu.

65. Tinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

65.1. projekto administravimo išlaidos (ne daugiau kaip 80 procentų nuo projektui skirtų valstybės biudžeto lėšų):

65.1.1. projekto vadovo darbo užmokestis, įskaitant socialinio draudimo įmokas;

65.1.2. asmens, tvarkančio buhalterinę apskaitą, darbo užmokestis, įskaitant socialinio draudimo įmokas (jei paslauga neperkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens);

65.1.3. užmokestis už buhalterinės apskaitos paslaugas pagal paslaugų sutartį (jei paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens);

65.2. projekto įgyvendinimo išlaidos (išlaidos, susijusios su Nuostatų 4 punkte numatyto konkurso tikslo įgyvendinimu ir Nuostatų 11 punkte numatytų veiklų vykdymu):

65.2.1. darbuotojų, tiesiogiai vykdančių projekto veiklas, darbo užmokestis, įskaitant socialinio draudimo įmokas;

65.2.2. išlaidos projektui įgyvendinti reikalingoms prekėms ir paslaugoms, tiesiogiai susijusioms su projekto veiklomis ir būtinoms projektui įgyvendinti, įsigyti, įskaitant išlaidas, skirtas savanoriškai veiklai organizuoti:

65.2.2.1. ryšio paslaugų (fiksuotojo ir (ar) mobiliojo ryšio, interneto, pašto) išlaidos;

65.2.2.2. transporto išlaikymo ir transporto paslaugų išlaidos (transporto nuoma, degalai, tepalai);

65.2.2.3. komandiruočių (išskyrus tarptautines) išlaidos (kelionių bilietai, apgyvendinimas, dienpinigiai);

65.2.2.4. patalpų, skirtų projekto veiklai vykdyti, nuomos išlaidos;

65.2.2.5. išlaidos projektui įgyvendinti reikalingoms ekspertų ir (ar) konsultantų (psichologų, teisininkų, socialinių darbuotojų, gydytojų, lektorių) paslaugoms, tiesiogiai susijusioms su veikla, vykdoma įgyvendinant projektą, įsigyti (paslaugų kaina pagal atlygintinų paslaugų sutartis, autorines sutartis negali būti didesnė kaip 25 eurus už vieną valandą);

65.2.2.6. patalpų, skirtų projekto veiklai vykdyti, eksploatavimo (šildymo, elektros energijos, vandens, nuotekų šalinimo, kitos patalpų išlaikymo ir priežiūros) išlaidos;

65.2.2.7. reprezentacinės išlaidos (darbo susitikimų išlaidos (maisto produktų, nealkoholinių gėrimų, kitų prekių, skirtų projekto vykdytojo atstovų susitikimams darbo klausimams aptarti, svarstyti, derinti su kitų įstaigų, įmonių, organizacijų atstovais, pirkimo išlaidos), susijusios su projekto vykdytojo vykdoma veikla;

65.2.2.8. išlaidos projektui įgyvendinti reikalingoms priemonėms, įrangai, prekėms ir reikmenims įsigyti (kanceliarinių, ūkinių prekių, smulkaus inventoriaus įsigijimo išlaidos), išskyrus ilgalaikį turtą, nurodytą Nuostatų 67.5 papunktyje;

65.2.2.9. išlaidos projektui įgyvendinti reikalingoms paslaugoms (leidybos, mokymų, renginių organizavimo, projekto viešinimo paslaugų išlaidos, mokesčiai už bankų, kitų kredito ar mokėjimo įstaigų suteiktas piniginių lėšų pervedimo paslaugas), tiesiogiai susijusioms su įgyvendinant projektą vykdoma veikla, įsigyti.

66. Išlaidos darbo užmokesčiui, bendra nurodytos Nuostatų 65.1.1, 65.1.2 ir 65.2.1 papunkčiuose, įskaitant socialinio draudimo įmokas, turi sudaryti iki 80 procentų nuo projektui skirtų valstybės biudžeto lėšų.

67. Tikslinės valstybės biudžeto lėšos negali būti naudojamos:

67.1. projekto vykdytojo ir kitų asmenų įsiskolinimams padengti ar investiciniams projektams finansuoti;

67.2. pastatų statybai, rekonstrukcijai, kapitaliniam ir einamajam remontui, techninei priežiūrai, pastatų, aplinkos ir teritorijos tvarkymui ir priežiūrai;

67.3. išperkamajai nuomai;

67.4. patalpų, nuosavybės teise priklausančių projekto vykdytojui, nuomai projekto veiklai vykdyti;

67.5. ilgalaikiam turtui, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kurio vertė – 500 eurų ir didesnė, kaip tai reglamentuota Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarime Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“, įsigyti;

67.6. kelionių (komandiruočių) užsienyje išlaidoms dengti;

67.7. transporto priemonių techninei apžiūrai, draudimui ir remontui;

67.8. išlaidoms, susijusioms su veikla, vykdyta parengiamajame projekto etape, iki pateikiant paraišką Ministerijai, taip pat išlaidoms, patirtoms ir apmokėtoms iki 2020 m. gruodžio 31 d. imtinai;

67.9. kitoms su projekto įgyvendinimu tiesiogiai nesusijusioms išlaidoms padengti.

68. Norėdamas patikslinti projekto išlaidų sąmatą, projekto vykdytojas informacinės sistemos priemonėmis, taip pat raštu SPPD pateikia pagrįstą prašymą tikslinti projekto išlaidų sąmatą, kartu pateikdamas lyginamąjį išlaidų sąmatos variantą. Projekto vykdytojas gali teikti prašymą tikslinti tik dar nepatirtas išlaidas, išskyrus tinkamų finansuoti išlaidų sumažėjimo atvejus. Apie leidimą tikslinti projekto išlaidų sąmatą SPPD informuoja projekto vykdytoją raštu. Prašymai tikslinti projekto išlaidų sąmatą teikiami vieną kartą per ketvirtį, bet ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki kito ketvirčio pradžios. Vėliau pateikti prašymai nenagrinėjami.

69. Projekto vykdytojas privalo informuoti raštu Ministeriją ir SPPD, jei vykdoma ar numatoma vykdyti projekto vykdytojo reorganizacija, ir pateikti dokumentus bei informaciją, pagrindžiančius, kad po reorganizacijos veiksiantis juridinis asmuo, perimantis projekto vykdytojo teises ir pareigas, bus pajėgus tinkamai vykdyti projekto veiklas.

70. Projekto vykdytojas privalo raštu informuoti SPPD apie projekte numatytų veiklų vykdymo nutraukimą ar sustabdymą. Gavęs tokį pranešimą, SPPD sustabdo valstybės biudžeto lėšų pervedimą projektui. Projekto vykdytojui pašalinus šiame punkte nurodytas priežastis, atnaujinus veiklos vykdymą ir apie tai pranešus SPPD, sustabdytas valstybės biudžeto lėšų pervedimas atnaujinamas. Per šį laikotarpį patirtos išlaidos pripažįstamos netinkamomis finansuoti.

71. Ne dėl projekto vykdytojo veiksmų atsiradus nenumatytų, Nuostatuose nenustatytų aplinkybių, dėl kurių projekto vykdytojui nepakanka skirtų valstybės biudžeto lėšų numatytoms projekto veikloms įvykdyti, kad būtų pasiekti projekto vertinimo metu suplanuoti rodikliai, ar projekto vykdytojas turi vykdyti papildomas projekte nenumatytas veiklas, kad būtų pasiekti projekto vertinimo metu suplanuoti rodikliai ar papildomi rezultatai, projekto vykdytojui gali būti skiriamos papildomos valstybės biudžeto lėšos.

Šios valstybės biudžeto lėšos skiriamos esant motyvuotam projekto vykdytojo prašymui, kuriame turi būti nurodytos šiame punkte numatytos aplinkybės, rodikliai, kuriuos projekto vykdytojas įsipareigoja pasiekti, ir (ar) veiklos, kurias įsipareigoja įvykdyti projekto vykdytojas, prašomų valstybės biudžeto lėšų pagrindimas.

Šiame punkte nurodytą projekto vykdytojo prašymą komisija išnagrinėja per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir pateikia pasiūlymą Ministerijos kancleriui dėl papildomų valstybės biudžeto lėšų skyrimo.

Sprendimą dėl papildomų valstybės biudžeto lėšų projektų vykdytojams skyrimo priima Ministerijos kancleris per 3 darbo dienas nuo komisijos pasiūlymo gavimo dienos.

Projekto vykdytojui skiriant papildomas valstybės biudžeto lėšas šiame punkte nustatytu pagrindu, netaikomas Nuostatuose nustatytas didžiausios vienam projektui galimos skirti valstybės biudžeto lėšų sumos vieniems metams apribojimas, taip pat Nuostatuose nustatyti išlaidų dydžio apribojimai darbo užmokesčiui ar kitoms pagrįstoms išlaidoms.

72. Projekto vykdytojas privalo:

72.1. projektą įgyvendinti iki sutartyje nustatytos dienos, bet ne vėliau kaip iki 2021 metų gruodžio 31 d.;

72.2. kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d., o pasibaigus kalendoriniams metams – iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. SPPD informacinės sistemos priemonėmis pateikti atitinkamai ketvirčio ir metų projekto veiklos ataskaitas ir finansines ataskaitas pagal informacinėje sistemoje pateiktas formas. Teikiamos šios ataskaitos:

72.2.1. valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ir patirtų sąnaudų ketvirtinė ataskaita, informaciją nurodant euro ir cento tikslumu (teikiama po kiekvieno ataskaitinio ketvirčio, o pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams – už visą projekto vykdymo laikotarpį);

72.2.2. valstybės biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita, informaciją nurodant euro ir cento tikslumu (teikiama po kiekvieno ataskaitinio ketvirčio, o pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams – už visą projekto vykdymo laikotarpį);

72.2.3. buhalterinės apskaitos dokumentų, patvirtinančių valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, suvestinė, kurioje turi būti nurodyta valstybės biudžeto lėšų gavėjo pavadinimas, apskaitos dokumento (sąskaitos faktūros, sutarties, žiniaraščio ir kt.) data ir numeris, ūkinės operacijos turinys ir suma, informaciją nurodant euro ir cento tikslumu (teikiama po kiekvieno ataskaitinio ketvirčio ir už visą projekto vykdymo laikotarpį);

72.2.4. po kiekvieno ataskaitinio ketvirčio, o pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams – už visą projekto vykdymo laikotarpį teikiama informacija apie:

72.2.4.1. kreipimųsi priežastis (fizinis smurtas, psichologinis smurtas, seksualinis smurtas) ir nuo projekto įgyvendinimo pradžios suteiktą kompleksinę pagalbą (pateikiama informacija, kiek kartų buvo suteikta pagalba);

72.2.4.2. vaikų, nukentėjusių nuo tiesioginio ir netiesioginio smurto, skaičių;

72.2.5. veiklos ataskaita (teikiama pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams už visą projekto vykdymo laikotarpį), kurioje turi būti nurodyta:

72.2.5.1. informacija apie vaikų, nukentėjusių nuo tiesioginio ir netiesioginio smurto, bendrą skaičių, taip pat vaikų skaičių pagal lytį ir neįgalumą;

72.2.5.2. informacija apie šeimų, susidūrusių su smurtu ir gavusių kompleksinę pagalbą, skaičių bei atskirų šeimų narių, nukentėjusių nuo smurto ar netiesioginio smurto, skaičių;

72.2.5.3. informacija apie suteiktos kompleksinės pagalbos skaičių pagal pobūdį (teisinė konsultacija, psichologo konsultacija, socialinio darbuotojo ar socialinio pedagogo konsultacija, psichoterapeuto paslaugos ir kt.);

72.2.5.4. informacija apie projekte dalyvavusių specialistų skaičių pagal kvalifikacijos ir darbo sutarties pobūdį;

72.2.5.5. informacija apie projekto vykdymo sklaidą pagal visuomenės informavimo priemones nurodant, kiek kartų kokiomis visuomenės informavimo priemonėmis informacija buvo skleidžiama;

72.3. ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. grąžinti nepanaudotas projektui įgyvendinti skirtas valstybės biudžeto lėšas ir už šias banke, kitose kredito ar mokėjimo įstaigose laikomas valstybės biudžeto lėšas gautas palūkanas, pervedant jas į sutartyje nurodytą SPPD banko sąskaitą;

72.4. SPPD nustačius, kad projekto vykdytojas skirtas valstybės biudžeto lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, nepanaudotas ar netikslingai panaudotas projektui įgyvendinti skirtas valstybės biudžeto lėšas ir už šias banke, kitose kredito ar mokėjimo įstaigose laikomas valstybės biudžeto lėšas gautas palūkanas grąžinti SPPD per jo nustatytą protingą laikotarpį, bet ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. Negrąžintos valstybės biudžeto lėšos išieškomos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Projekto vykdytojas praranda teisę teikti paraiškas ir gauti finansavimą pagal visas Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir (ar) viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ programas trejus metus nuo teismo sprendimo, kuriuo Ministerijai, biudžetinėms įstaigoms, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir (ar) viešajai įstaigai „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ iš projekto vykdytojo priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos valstybės biudžeto lėšos, įsiteisėjimo dienos.

73. SPPD konsultuoja projekto vykdytojus projektų administravimo klausimais.

74. SPPD tikrina, ar valstybės biudžeto lėšų projektui gavęs projekto vykdytojas laikosi Nuostatų reikalavimų ir sutartyje nustatytų įsipareigojimų, SPPD nustatyta tvarka.

75. SPPD, nustatęs ar turėdamas pagrįstų įtarimų, kad projekto vykdytojas netinkamai vykdo Nuostatų, sutarties ir (arba) galiojančių teisės aktų, turinčių esminę reikšmę sutarčiai vykdyti, reikalavimus, apie tai raštu informuoja projekto vykdytoją ir sustabdo sutarties vykdymą. Šiuo atveju SPPD nustato projekto vykdytojui terminą nustatytiems veiklos trūkumams pašalinti. Projekto vykdytojas, pašalinęs nustatytus veiklos trūkumus, raštu informuoja SPPD apie tolesnį pasirengimą tinkamai vykdyti Nuostatuose, sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminę reikšmę sutarčiai vykdyti, nustatytus reikalavimus, pateikdamas tai patvirtinančius įrodymus. SPPD, įvertinęs iš projekto vykdytojo gautą informaciją, gali atnaujinti sutarties vykdymą. Jei projekto vykdytojas per nustatytą terminą nustatytų veiklos trūkumų nepašalina arba per 2 darbo dienas nuo nustatytų veiklos trūkumų pašalinimo dienos neinformuoja SPPD apie pasirengimą tinkamai vykdyti Nuostatuose, sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminę reikšmę sutarčiai vykdyti, nustatytus reikalavimus, SPPD privalo vienašališkai nutraukti sutartį, apie tai projekto vykdytoją įspėjęs prieš 10 darbo dienų.

76. SPPD nutraukia sutartį su projekto vykdytoju ir skirtas valstybės biudžeto lėšas projekto vykdytojas privalo grąžinti, jei:

76.1. SPPD nustato, kad skirtos valstybės biudžeto lėšos naudojamos ne pagal paskirtį;

76.2. SPPD nustato esminių Nuostatų, sutarties ir (arba) galiojančių teisės aktų, turinčių esminę reikšmę vykdant sutartį, pažeidimų;

76.3. vadovaujantis Nuostatų 75 punktu, sustabdomas sutarties vykdymas;

76.4. paaiškėja, kad deklaracijoje buvo pateikta klaidinanti ar melaginga informacija, projekto vykdytojas, sudarius sutartį, įgyja likviduojamo juridinio asmens statusą arba įsiteisėja teismo sprendimas, kuriuo Ministerijai, biudžetinėms įstaigoms, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir (ar) viešajai įstaigai „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ iš projekto vykdytojo priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos lėšos.

77. Nustatomas projektų įgyvendinimo kriterijus – konsultuotų vaikų, nukentėjusiųjų nuo smurto, ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje aukų (liudytojų) ir jų šeimų narių, skaičius.

78. Jei ne dėl projekto vykdytojo veiksmų atsiranda nenumatytų, Nuostatuose nenustatytų aplinkybių, dėl kurių projekto vykdytojas negali vykdyti projekte numatytų veiklų, kad būtų pasiekti projekto vertinimo metu suplanuoti rodikliai, ar projekto vykdytojas turi vykdyti papildomas, projekte nenumatytas veiklas, kad būtų pasiekti projekto vertinimo metu suplanuoti rodikliai ar papildomi rezultatai, projekto vykdytojas gali keisti veiklas, jų įgyvendinimo terminus ar jų įgyvendinimo būdus (veiklas vykdyti, pasitelkęs nuotolines ar bekontaktes priemones).

Veiklos ir (ar) jų įgyvendinimo terminai, ir (ar) jų įgyvendinimo būdai gali būti keičiami, esant motyvuotam projekto vykdytojo prašymui.

Šiame punkte nurodytą projekto vykdytojo prašymą Komisija išnagrinėja ne vėliau kaip per 3 darbo dienas ir pateikia pasiūlymą Ministerijos kancleriui.

Sprendimą dėl veiklų ir (ar) jų įgyvendinimo terminų, ir (ar) jų įgyvendinimo būdų keitimo Ministerijos kancleris priima per 3 darbo dienos nuo Komisijos pasiūlymo gavimo dienos.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

79. Projekto vykdytojas turi viešinti projektą, kad projekto tikslinė (-ės) grupė (-ės) ir visuomenė daugiau sužinotų apie projekto tikslus, uždavinius, įgyvendinimo eigą ir jo rezultatus. Viešindamas projektą, projekto vykdytojas turi nepažeisti viešosios tvarkos, laikytis teisės aktų nustatytos tvarkos ir nurodyti, kad projektui lėšų skyrė Ministerija. SPPD turi tikrinti, kaip projekto vykdytojas laikosi šiame punkte numatyto įsipareigojimo.

80. Už informacijos ir su projektu bei jo įgyvendinimu susijusių duomenų tikslumą, teisėtumą, gautų valstybės biudžeto lėšų buhalterinės apskaitos tvarkymą atsako pareiškėjas, projekto vykdytojas. Dokumentus, susijusius su projektu bei jo įgyvendinimu (paraišką, deklaraciją (-as), buhalterinės apskaitos dokumentus, darbo, paslaugų pirkimo ir (ar) teikimo sutartis, ataskaitas ir kt.), projekto vykdytojas privalo tvarkyti ir saugoti dokumentų tvarkymą ir saugojimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat SPPD ir (ar) Ministerijos reikalavimu pateikti konkursui pateiktų dokumentų bei su projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų originalus ir (ar) jų patvirtintas kopijas tiek projekto įgyvendinimo metu, tiek 24 mėnesius po projekto įgyvendinimo pabaigos (po 2021 m. gruodžio 31 d.).

81. Projekto vykdytojas, kuris yra perkančioji organizacija, vykdydamas pirkimą, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymu.

82. Ministerijos kanclerio sprendimas dėl projekto finansavimo gali būti pakeistas ar pripažintas netekusiu galios atsižvelgiant į SPPD pateiktą metinę atitinkamos priemonės įgyvendinimo ataskaitą ir (ar) į tai, ar valstybės biudžeto lėšos tinkamai panaudotos, ir (ar) pasikeitus teisės aktams, kuriais remiantis skiriami Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai konkursui, ar kitiems dokumentams (pavyzdžiui, programos sąmatoms), taip pat Ministerijai arba teismui patenkinus pareiškėjo, projekto vykdytojo skundą ir pakartotinai Nuostatuose nustatyta tvarka įvertinus šio pareiškėjo, projekto vykdytojo paraišką.

83. Ministerijos veiksmai ir neveikimas, Ministerijos kanclerio sprendimas dėl lėšų skyrimo gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

84. Ministerija ir SPPD neprisiima atsakomybės, jei dėl projekte nurodytų klaidingų kontaktinių duomenų (adreso, telefono, fakso numerio, elektroninio pašto adreso ir kt.) pareiškėjo, projekto vykdytojo nepasiekia laiškai arba su pareiškėju, projekto vykdytoju negalima susisiekti kitu būdu.

85. Ministerija savo interneto svetainėje skelbia bendrą visiems projektams įgyvendinti konkrečiais metais skirtą valstybės biudžeto lėšų sumą.

86. Ministerija savo interneto svetainėje pagal SPPD pateiktą formą skelbia apibendrintas atitinkamų priemonių ir (ar) konkursų įgyvendinimo ataskaitas.

87. Jei Nuostatuose nėra reglamentuotas su konkursu susijęs klausimas, vadovaujamasi Projektų administravimo taisyklėmis.

88. Konkurso organizavimo dokumentai saugomi Nuostatų 61 punkte nustatyta tvarka.

 

______________

 

Kompleksinių paslaugų teikimo vaikams,

nukentėjusiems nuo smurto, ar netiesioginio

smurto artimoje aplinkoje aukoms (liudytojams)

ir jų šeimų nariams projektų atrankos konkurso

organizavimo 2021 metais nuostatų

priedas

 

(Deklaracijos pavyzdinė forma)

 

 

DEKLARACIJA

 

(data)

 

Aš, _________________________________________________ , veikiantis (-i) pareiškėjo 

(vardas ir pavardė)

_______________________________________________________ vardu, patvirtinu, kad nėra toliau

(pareiškėjo pavadinimas)

nurodytų aplinkybių:

1. Pareiškėjas nėra sudaręs taikos sutarties su kreditoriais, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos.

2. Asmuo, turintis teisę veikti pareiškėjo vardu, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikaltimus, nurodytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XXXIII skyriuje (nusikaltimai valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams), taip pat už nusikaltimus, nurodytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 205 straipsnyje (Apgaulingas pareiškimas apie juridinio asmens veiklą), 206 straipsnyje (Kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimas ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką), 207 straipsnyje (Kreditinis sukčiavimas), 219 straipsnyje (Mokesčių nesumokėjimas), 220 straipsnyje (Neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas), 222 straipsnyje (Apgaulingas apskaitos tvarkymas) bei 223 straipsnyje (Aplaidus apskaitos tvarkymas).

3. Pareiškėjas paraiškoje nepateikė klaidinančios arba melagingos informacijos.

4. Pareiškėjas per pastaruosius trejus metus iki paraiškos pateikimo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (toliau – Ministerija) dienos nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti įtaką Ministerijos valstybės tarnautojams ir (ar) darbuotojams, komisijų nariams.

5. Pareiškėjas yra įvykdęs mokesčių, išskyrus valstybinio socialinio draudimo įmokas, mokėjimo įsipareigojimus ir šių įsipareigojimų suma neviršija 150 Eur.

6. Pareiškėjas turi Kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje aukoms (liudytojams) ir jų šeimų nariams atrankos konkurso organizavimo 2021 metais nuostatuose (toliau – Nuostatai) nurodytus reikalavimus atitinkančių reikalingų žmogiškųjų išteklių ir tinkamų administracinių gebėjimų įgyvendinti projektą.

Man yra žinoma, kad, šioje deklaracijoje nurodžius klaidinančią ar melagingą informaciją, vadovaujantis Nuostatų 72.4 papunkčiu, sudaryta valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis bus vienašališkai nutraukta.

Patvirtinu, kad kartu su paraiška pateikti dokumentai, taip pat dokumentų užsienio kalba vertimai yra tikri.

 

------------------------------------ --------------------- --------------------------------------

(pareiškėjo vadovo ar jo                                    (parašas)                    (vardas ir pavardė)

įgalioto asmens pareigų pavadinimas)