isgyaz13

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS RINKIMŲ BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

2017 m. spalio  d. Nr. AV-

Pakruojis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 831 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 603 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“:

1.  S u d a r a u bendrojo naudojimo objektų administratoriaus rinkimų balsų skaičiavimo komisiją  (toliau – komisija):

1.1. Marius Senulis – Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, komisijos pirmininkas;

1.2.  Svajūnas Miknevičius – Pakruojo rajono savivaldybės administracijos komunalinio ūkio vyriausiasis specialistas, komisijos narys;

1.3.  Aivaras Stabužis – Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Turto ir ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas, komisijos narys.

2.  N u r o d a u komisijai:

2.1. organizuoti daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje, bendrojo naudojimo objektų administratoriaus rinkimus, t. y. butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka;

2.2.  pagal butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo biuletenių rezultatus surašyti komisijos protokolą.

3. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. spalio 13 d. įsakymą Nr. AV-745 „Dėl Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus rinkimų balsų skaičiavimo komisijos sudarymo“.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorė                                                                                                 Erika Kižienė