LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2008 M. SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. V-69 „DĖL PRIVALOMŲJŲ PIRMOSIOS PAGALBOS, HIGIENOS ĮGŪDŽIŲ, ALKOHOLIO IR NARKOTIKŲ ŽALOS ŽMOGAUS SVEIKATAI MOKYMŲ IR ATESTAVIMO TVARKOS APRAŠO IR ASMENŲ, KURIEMS PRIVALOMAS SVEIKATOS IR / AR PIRMOSIOS PAGALBOS MOKYMAS, PROFESIJŲ IR VEIKLOS SRIČIŲ SĄRAŠO, MOKYMO PROGRAMŲ KODŲ IR MOKYMO PERIODIŠKUMO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2017 m. balandžio 24 d. Nr. V-464

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymą Nr. V-69 „Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir / ar pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija (Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašas ir Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir / ar pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašas, mokymo programų kodai ir mokymo periodiškumas nauja redakcija nedėstomi):

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIVALOMŲJŲ PIRMOSIOS PAGALBOS, HIGIENOS ĮGŪDŽIŲ, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikIO žmogaus sveikatai MOKYMŲ ir atestavimo tvarkos aprašo IR ASMENŲ, KURIEMS PRIVALOMAS SVEIKATOS IR (AR) PIRMOSIOS PAGALBOS MOKYMAS, PROFESIJŲ IR VEIKLOS SRIČIŲ SĄRAŠO, MOKYMO PROGRAMŲ KODŲ IR MOKYMO PERIODIŠKUMO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 34 straipsnio 4 ir 6 dalimis, 43 straipsnio 20 dalimi ir Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punktu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 1610 „Dėl Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo įgyvendinimo“ 1.8 ir 1.9 papunkčiais:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašą;

1.2. Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašą, mokymo programų kodus ir mokymo periodiškumą.

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.“

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašą:

2.1. Pakeičiu pavadinimą ir jį išdėstau taip:

PRIVALOMŲJŲ PIRMOSIOS PAGALBOS, HIGIENOS ĮGŪDŽIŲ, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikIO žmogaus sveikatai MOKYMŲ ir atestavimo tvarkos aprašas“.

 

2.2. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų bei šių mokymų metu įgytų sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo tvarką.“

2.3. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

2.1Atestavimas – privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų metu įgytų sveikatos žinių ir įgūdžių tikrinimas ir vertinimas.

2.2Mokymo vykdytojas – juridinis ar fizinis asmuo, turintis teisę verstis privalomuoju pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių ir (ar) alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymu.

2.3Privalomasis higienos įgūdžių mokymas – mokymas, kuriuo siekiama suteikti higienos žinių ir formuoti įgūdžius, padedančius apsaugoti gyventojų bei sveikatos apsaugos ministro patvirtintų profesijų ir veiklos sričių asmenų sveikatą. Tvarkos apraše privalomajam higienos įgūdžių mokymui prilyginamas asmenų, siekiančių atitikti Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytą kompetencijos reikalavimą, mokymas.

2.4Privalomasis mokymas – sveikatos apsaugos ministro patvirtintų profesijų ir veiklos sričių asmenų privalomasis sveikatos ir pirmosios pagalbos mokymas pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytą tvarką.

2.5. Privalomasis mokymas apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai – mokymas, kurio tikslas – suteikti žinių apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai, gebėjimui vairuoti, eismo saugumui ir kuris skirtas transporto priemonių vairuotojams, orlaivio įgulos nariams, orlaivių techninę priežiūrą atliekantiems asmenims, skrydžių vadovams, medžioklės ar žvejybos taisykles pažeidusiems asmenims, laivų vairuotojams ir tam tikras pareigas jūrų laive einantiems asmenims, kurie padarė teisės pažeidimą būdami neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų medicininei ir švietėjiškai atestacijai gauti.

2.6Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas – mokymas, kurio tikslas – išmokyti asmenis įvertinti nukentėjusiojo gyvybines funkcijas ir laiku suteikti jam pirmąją pagalbą.

2.7Privalomasis sveikatos mokymas – asmenų, kurie dirba pagal profesijas, įrašytas į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą sąrašą ir kurie privalo įgyti žinių sveikatos klausimais pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus, mokymas.“

2.4. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Juridinis ar fizinis asmuo, kuris, vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 43 straipsniu, yra įgijęs teisę verstis privalomuoju pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių ir (ar) alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymu, vadovaudamasis šio Tvarkos aprašo 1 priedu, rengia ir tvirtina privalomojo mokymo programą (2 priedas) ir pagal ją moko atitinkamus asmenis.“

2.5. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Vienoje mokymo grupėje gali būti ne daugiau kaip 25 žmonės, išskyrus privalomojo mokymo apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai grupę, kurioje gali būti ne daugiau kaip 12 žmonių.“

2.6. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6Privalomojo higienos įgūdžių mokymo bendroji programa (kodas HB) ir specialiosios programos (kodai H1–H14) skirtos atitinkamiems sveikatos apsaugos ministro patvirtintame Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąraše, mokymo programų koduose ir mokymo periodiškume nurodytiems asmenims.“

2.7Papildau 61 punktu:

61Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa (kodas H15) skirta asmenims, siekiantiems atitikti Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytą kompetencijos reikalavimą.“

2.8. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Privalomojo pirmosios pagalbos ir higienos įgūdžių mokymo (išskyrus Tvarkos aprašo 61 punkte nurodytą atvejį) periodiškumas nustatytas sveikatos apsaugos ministro patvirtintame Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąraše, mokymo programų koduose ir mokymo periodiškume.“

2.9. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Privalomojo mokymo apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai programa (kodas A1) skirta šio Tvarkos aprašo 2.5 papunktyje nurodytiems asmenims.“

2.10. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Asmenų, pasirengusių savarankiškai, išskyrus asmenis, kuriems privalomas mokymas apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai, ar baigusių privalomojo mokymo kursus, teorinių žinių ir įgūdžių atestavimą organizuoja ir atlieka mokymą vykdantis fizinis arba juridinis asmuo.“

2.11. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Išlaikiusiems teorinių žinių testą, o privalomojo pirmosios pagalbos mokymo ar privalomojo higienos įgūdžių mokymo atveju – ir gavusiems teigiamą praktinės užduoties įvertinimą, mokymą vykdantis fizinis arba juridinis asmuo išduoda Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimą (toliau – Pažymėjimas). Pažymėjimo tekste nurodomi mokymus vykdančio fizinio ar juridinio asmens rekvizitai, juridinių asmenų registro kodas ar fizinio asmens verslo liudijimo (individualios veiklos vykdymo pažymos) išdavimo data ir numeris, Pažymėjimo išdavimo data ir numeris, atestuoto asmens vardas ir pavardė, gimimo metai, mėnuo ir diena, profesijos ir veiklos srities pavadinimas (šis pavadinimas nenurodomas asmenų, atestuotų pagal privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialiąją programą (kodas H15), atveju), privalomojo mokymo programos, pagal kurią buvo atestuotas, trukmė, pavadinimas ir kodas, Pažymėjimo galiojimo laikas (jeigu nustatytas mokymo periodiškumas). Pažymėjimas išduodamas po kiekvienos sveikatos žinių ir įgūdžių atestacijos, turi būti pasirašytas jį išdavusio fizinio arba juridinio asmens ir užregistruojamas Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimų registracijos žurnale (toliau – Registras). Registre įrašomi šie duomenys: Pažymėjimo registracijos numeris, registravimo data, privalomojo mokymo programos pavadinimas (kodas) ir trukmė (akad. val.), atestuoto asmens vardas ir pavardė, profesijos (veiklos srities) kodas (šis kodas nenurodomas asmenų, atestuotų pagal privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialiąją programą (kodas H15), atveju).“

2.12. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Pažymėjimai, išduoti asmenims, atestuotiems pagal Gelbėjimo tarnybų darbuotojų privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinę programą (kodas PG) ar Karių privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinę programą (KP), prilygsta asmenų, atestuotų pagal privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinę programą (kodas PP), pažymėjimams. Jiems mokytis ir (ar) būti atestuotiems pagal privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinę programą (kodas PP) nereikia.“

2.13. Pakeičiu 1 priedą:

2.13.1. Pakeičiu priedo žymą ir ją išdėstau taip:

Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo

1 priedas“.

2.13.2. Pakeičiu pavadinimą ir jį išdėstau taip:

PRIVALOMŲJŲ PIRMOSIOS PAGALBOS, HIGIENOS ĮGŪDŽIŲ, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų

PROGRAMŲ APRAŠAS“.

2.13.3. Pakeičiu pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

PP

Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinė programa

(002, 003, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 015, 016, 017, 018, 019)

 

1. Įvykio vietos saugumo ir nukentėjusiojo būklės įvertinimas. Gyvybei pavojingos psichikos būsenos, jų atpažinimas, pirmoji pagalba ir medicinos pagalbos organizavimas. Psichologinės pagalbos principai.

2. Pradinis gaivinimas. Pradinis gaivinimas naudojant išorinį širdies defibriliatorių.

3. Kraujavimo stabdymas. Šautinės, durtinės ir plėštinės žaizdos. Tvarstymas.

4. Nukentėjusiojo parengimas transportuoti. Pažeistos kūno dalies, esant lūžimui ar išnirimui, imobilizavimas, traumuotų, sužalotų asmenų nešimas.

5. Pirmosios pagalbos teikimas asmenims, patyrusiems anafilaksiją, suspaudimą, elektros traumą, terminį ar cheminį nudegimą, paveiktiems žaibo, ištiktiems saulės ar šilumos smūgio, sušalusiems, skendusiems, bandžiusiems pasikarti, užspringusiems, įvykus miokardo infarktui, galvos kraujotakos sutrikimams, epilepsijos priepuoliui, apalpus, netekusiems sąmonės, įkąstiems vabzdžio ar gyvūno, apsinuodijusiems, prasidėjus gimdymui (temos turinys pritaikomas tiksliniam mokomų asmenų kontingentui pagal jų veiklos specifiką).

6. Darbo vietos ar veiklos ypatumai, galimų nelaimingų atsitikimų prevencija. Apsinuodijimo nuodingosiomis medžiagomis simptomai. Pirmoji pagalba nuodingosioms ir pavojingoms medžiagoms patekus ant odos, į akis, į kvėpavimo takus (temos turinys pritaikomas tiksliniam mokomų asmenų kontingentui pagal jų veiklos specifiką).

7. Pirmosios pagalbos rinkinys, individualios teikiančiojo pirmąją pagalbą apsaugos priemonės.

8“

 

2.13.4. Pakeičiu antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

PT

Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo tęstinė programa

(002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 015, 017, 018)

1. Pradinio gaivinimo įgūdžių kartojimas, pradinis gaivinimas naudojant išorinį defibriliatorių; vaikų, naujagimių, nėščiųjų ir pagyvenusių žmonių gaivinimo ypatumai.

2. Imobilizavimo būdai ir priemonės, nukentėjusiojo parengimas transportuoti, pagalbos teikimas transportuojant. Psichologinė pagalba.

3. Pirmosios pagalbos teikimas apsinuodijimų, ūmių, gyvybei pavojingų būklių metu (temos turinys pritaikomas tiksliniam mokomų asmenų kontingentui pagal jų veiklos specifiką). Bendrieji ikistacionarinės pagalbos ypatumai.

4. Pirmosios pagalbos naujovės.

4“

 

2.13.5. Papildau nauja dvidešimt pirmąja pastraipa:

H15

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa

1. Nuodingųjų medžiagų grupės, jų savybės, poveikis, priklausomai nuo jų rūšies, fizinių ir cheminių savybių, patekimo, kaupimosi, išsiskyrimo iš organizmo būdų. Bendrosios žinios apie nuodingųjų medžiagų toksiškumą, poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai.

2. Ūmaus ir lėtinio apsinuodijimo nuodingosiomis medžiagomis požymiai. Profesinės rizikos veiksniai, jų poveikis žmogaus sveikatai,  medicinos pagalbos organizavimas. Profilaktinių sveikatos tikrinimų reikšmė lėtinių apsinuodijimų ir profesinių ligų profilaktikai.

3. Saugaus darbo su nuodingosiomis medžiagomis įgūdžių formavimas. Inžinerinės, techninės, technologinės priemonės, saugančios nuo apsinuodijimo nuodingosiomis medžiagomis bei jų patekimo į aplinką rizikos.

Temų turinys pritaikomas tiksliniam mokomų asmenų kontingentui pagal nuodingųjų medžiagų rūšis ir jų veiklos bei darbo vietų ypatumus.

6“

 

2.13.6. Buvusią dvidešimt pirmąją pastraipą laikau dvidešimt antrąja pastraipa.

2.13.7. Pakeičiu dvidešimt antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

A1

Privalomojo mokymo apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai programa

(026)

1. Alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikis žmogaus sveikatai ir jo aplinkai, piktnaudžiavimo jomis socialiniai padariniai ir teisinė atsakomybė.

2. Alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo neigiamas poveikis elgsenai, gebėjimui vairuoti, saugiam eismui keliuose ar įtaka nelaimingiems atsitikimams oreivystėje, laivyboje, medžioklėje ir žvejyboje.

3. Pirmoji pagalba apsinuodijus alkoholiu, narkotinėmis ir psichotropinėmis ar kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis.

4. Pažeidimo esant neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų galimų pasekmių bei atsakomybės analizė.

4“

 

2.13.8. Pakeičiu po lentele esančią pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„* Skliaustuose nurodomi profesijų ir veiklos sričių kodai pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašą, mokymo programų kodus ir mokymo periodiškumą.“

2.14. Pakeičiu 2 priedą:

2.14.1. Pakeičiu priedo žymą ir ją išdėstau taip:

Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo

2 priedas“.

2.14.2. Pakeičiu I skyriaus 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Ši privalomojo...............................................................................................................

                                                           (Įrašyti programos pavadinimą ir kodą)

skirta ....................................................................................................................................... mokyti.

(Įrašyti: asmenims, siekiantiems atitikti Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytą kompetencijos reikalavimą arba sveikatos apsaugos ministro nustatytų profesijų ir veiklos sričių pavadinimą ir kodą)“.

2.14.3. Pakeičiu IV skyriaus 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Licencijų verstis privalomuoju pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių ir (ar) alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymu, išduotų fiziniam arba juridiniam asmeniui, kopijos.“

3. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir / ar pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašą, mokymo programų kodus ir mokymo periodiškumą:

3.1. Pakeičiu pavadinimą ir jį išdėstau taip:

ASMENŲ, KURIEMS PRIVALOMAS SVEIKATOS IR (AR) PIRMOSIOS PAGALBOS MOKYMAS, PROFESIJŲ IR VEIKLOS SRIČIŲ SĄRAŠAS, MOKYMO PROGRAMŲ KODAI IR MOKYMO PERIODIŠKUMAS“.

3.2. Pripažįstu netekusia galios keturioliktąją pastraipą;

3.3. Buvusias penkioliktąją–dvidešimt šeštąją pastraipas laikau atitinkamai keturioliktąja–dvidešimt penktąja pastraipomis.

4. N u s t a t a u, kad:

4.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymuose nuoroda į:

4.1.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymą Nr. V-69 „Dėl Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos ir Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymą Nr. V-69 „Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir / ar pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“ reiškia nuorodą į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymą Nr. V-69 „Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“;

4.1.2. Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašą reiškia nuorodą į Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašą;

4.2. šis įsakymas įsigalioja 2017 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Aurelijus Veryga