LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymo nr. v-1194 „dėl kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

2019 m. balandžio 19 d. Nr. V-456

 

Vilnius

 

 

 

1. P a k e i č i u  Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“, priedą:

1.1. Pakeičiu 4.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.1.2. kompetencijų vertinimui prilyginto vertinimo (toliau – prilygintas vertinimas) atveju – institucija ir jos pasitelkti specialistai, turintys ugdymo mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį arba turintys lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ar baigę pirmosios ir antrosios pakopų arba vientisųjų studijų psichologijos studijų krypties studijas arba turintys lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų švietimo įstaigų vadovų praktinės veiklos vertinimo ir (ar) vadybinių kompetencijų vertinimo patirtį (toliau – ekspertas), įvertina, ar kompetencijos atitinka aprašo 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2 papunkčiuose nurodytas kompetencijas. Prilygintas vertinimas nustatytas šio priedo III skyriuje;“.

1.2. Pripažįstu netekusiu galios 6.5 papunktį.

1.3. Pakeičiu 11.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.1. vertinimo dieną pretendentai privalo turėti galiojantį asmens dokumentą, kuriame yra asmens kodas ir nuotrauka. Nepateikusiems šio dokumento, neleidžiama dalyvauti vertinime;“.

1.4. Pakeičiu 11.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.4. vertinimas vyksta institucijoje ne ilgiau kaip 4 valandas (į šį laiką neįskaitomos pertraukos pailsėti) ir vykdomas grupėmis po 3–4 pretendentus;“.

1.5. Pripažįstu netekusiu galios 11.5 papunktį.

1.6. Pripažįstu netekusiu galios 11.7.3 papunktį.

1.7. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Pretendento kompetencijų vertinimo ir prilyginto vertinimo įvertinimas galioja septynerius metus.“

1.8. Pakeičiu 16 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

16. Pakartotinai dalyvauti kompetencijų vertinime ar prilygintame vertinime asmuo gali:“.

1.9. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Prilygintas vertinimas organizuojamas ne anksčiau kaip po 30 kalendorinių dienų, bet ne vėliau kaip per 4 mėnesius (neįskaitant liepos ir rugpjūčio mėnesių, jei vykdoma veiklos stebėsena darbo vietoje) nuo šio priedo 18 punkte įvardytų dokumentų pateikimo dienos. Jei pretendentas yra pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, bet nepateikia visų šio priedo 18 punkte įvardytų dokumentų per 25 darbo dienas nuo konkurso paskelbimo dienos, prilygintas vertinimas neorganizuojamas, pateikti dokumentai grąžinami pretendentui. Vertinimo laikas pretendentams pranešamas elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki vertinimo dienos. Tais atvejais, kai vertinimas gali įvykti anksčiau, laikas su pretendentu derinamas, suderintas laikas fiksuojamas pranešant elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas iki vertinimo.“

1.10. Pakeičiu 22.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

22.2. pretendento vadovaujamos mokyklos per pastaruosius penkerius metus vykusio mokyklos veiklos kokybės išorinio vertinimo ataskaitoje sritys „Rezultatai“ ir „Lyderystė ir vadyba“ yra įvertintos ne žemesniu kaip trečiu lygiu;“.

1.11. Pakeičiu 22.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

22.3. pretendento vadovaujama mokykla bent kartą per pastaruosius penkerius metus yra įtraukta į stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčių mokyklų sąrašą, vadovaujantis Kokybės krepšelio skyrimo bendrojo ugdymo mokykloms tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-707 „Dėl Kokybės krepšelio skyrimo bendrojo ugdymo mokykloms tvarkos aprašo patvirtinimo;“.

1.12. Pakeičiu 25.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

25.4. interviu su vadovu ir (ar) skirtingais švietimo įstaigos bendruomenės nariais, švietimo įstaigos savininko atstovais ir kitais vertinimui reikšmingais asmenimis. Siekiant užtikrinti vertinimo objektyvumą, interviu su vadovu metu daromas skaitmeninis įrašas.“

1.13. Pakeičiu 43 punktą ir jį išdėstau taip:

43. Kompetencijų vertinimo, prilyginto vertinimo dokumentai ir skaitmeniniai įrašai saugomi ne trumpiau kaip vienus metus po ataskaitos pretendentui pateikimo.“

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šio įsakymo 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 papunkčiai  įsigalioja 2019 m. birželio 1 d.;

2.2. šio įsakymo įsigaliojimo dieną galiojantis pretendento kompetencijų vertinimo ir kompetencijų vertinimui prilyginto vertinimo įvertinimas galioja septynerius metus nuo pretendento kompetencijų vertinimo dienos.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                   Algirdas Monkevičius