LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2011 M. GEGUŽĖS 3 D. ĮSAKYMO NR. D1-367DĖL ATLIEKŲ SUSIDARYMO IR TVARKYMO APSKAITOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2017 m.  vasario 7 d.  Nr. D1-122

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 40 punktą ir jį išdėstau taip:

40. Jeigu įmonė per 20 darbo dienų terminą pakartotinai metinės ataskaitos nepateikia ar metinę ataskaitą pateikia, tačiau joje nepašalinti visi nurodyti trūkumai ir (ar) netikslumai, ir nėra aplinkybių, nurodytų Taisyklių 43 punkte, įmonės vadovo paskirti atsakingi asmenys arba pats vadovas už metinės ataskaitos nepateikimą iki nustatyto termino ar klaidingų duomenų metinėse ataskaitose pateikimą, atsako Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) nustatyta tvarka.“;

2. Pakeičiu 44 punktą ir jį išdėstau taip:

44. Jei pateikus metinę ataskaitą ir gavus patvirtinimą, kad ji yra priimta, įmonėje atliekamas patikrinimas ir paaiškėja, kad įmonė metinėje ataskaitoje pateikė klaidingus duomenis, kurių Agentūra tuo metu dėl objektyvių priežasčių negalėjo patikrinti (RAAD atlikęs patikrinimą apie tai raštu turi informuoti Agentūrą), įmonės priimta metinė ataskaita atmetama ir apie tai per sistemą e-ASTĄ siunčiamas sugeneruotas informacinis pranešimas su nurodymu apie atmetimo priežastis. Už klaidingų duomenų metinėje ataskaitose pateikimą, įmonės vadovo paskirti atsakingi asmenys arba pats vadovas atsako ANK  nustatyta tvarka. Pakartotinis metinės ataskaitos pateikimo terminas nurodytas Taisyklių 39 punkte ir tolimesnė metinės ataskaitos tikrinimo ir teikimo tvarka vykdoma vadovaujantis šio skyriaus nuostatomis.“;

3. Pakeičiu 6 priedo 7.5.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.5.1. skiltyje „kodas“ – atliekų turėtojo (atliekų darytojo, vežėjo, surinkėjo, kito atliekų tvarkytojo, tarpininko ar prekiautojo atliekomis) kodas: juridinio asmens JAR kodas, jei atliekos gautos iš juridinio asmens ar jo padalinio; Lietuvos Respublikos piliečio paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, jei atliekos gautos iš fizinio asmens, vykdančio individualią veiklą; asmens tapatybę patvirtinančio dokumento arba kito galiojančio dokumento, pagal kurį galima nustatyti asmens tapatybę ir kuriame yra nuo pašalinio poveikio apsaugota nuotrauka, asmens kodas arba gimimo data, asmens vardas ir pavardė (asmens tapatybės kortelė, pasas, vairuotojo pažymėjimas, išduotas nuo 2005 m. lapkričio 1 d.), numeris, jei atliekos gautos iš gyventojo. Ši skiltis nepildoma, jei atliekos gautos iš gyventojų grupės. Jei atliekos gautos iš kitos šalies, – užsienio šalies atliekų turėtojo, iš kurios gautos atliekos, identifikacinis kodas;“.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                           Kęstutis Navickas