LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2013 M. BALANDŽIO 17 D. NUTARIMO NR. 354 „DĖL PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS UŽTIKRINIMO STANDARTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gruodžio 27 d. Nr. 1387

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 17 d. nutarimą Nr. 354 „Dėl Priešgaisrinės saugos užtikrinimo standarto patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo 5 straipsnio 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:“

1.2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Priešgaisrinės saugos užtikrinimo standartą:

1.2.1. Pakeisti I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

1.2.2. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Priešgaisrinės saugos užtikrinimo standartas (toliau – Standartas) nustato priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų (toliau – pajėgos) reagavimo į pagalbos prašymus, išvykimo ir atvykimo į įvykio vietą laiko trukmės kriterijus, veiklos organizavimą, pajėgų, reikalingų reaguoti į pagalbos prašymus ir įvykiams likviduoti, skaičiaus nustatymo principus, vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), operatyviai valdančių pajėgas, skaičiaus nustatymo kriterijus ir pajėgų aprūpinimo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technika skaičiaus nustatymo kriterijus.“

1.2.3. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3. Kitos Standarte vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatyme, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatyme, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme, Lietuvos Respublikos bendrojo pagalbos centro įstatyme.“

1.2.4. Pakeisti II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

II SKYRIUS

PAJĖGŲ REAGAVIMO Į PAGALBOS PRAŠYMUS, IŠVYKIMO IR ATVYKIMO Į ĮVYKIO VIETĄ LAIKO TRUKMĖS KRITERIJAI“.

1.2.5. Pakeisti 4.5 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

4.5. laikas, nurodytas Standarto 4.2–4.4 papunkčiuose, gali būti ilgesnis, jeigu:“

1.2.6. Pakeisti 4.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.6. jeigu pranešimą apie pagalbos poreikį reikia perduoti kelioms Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas) priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – priešgaisrinės gelbėjimo valdybos) komandoms, priešgaisrinių gelbėjimo valdybų priešgaisrinėms gelbėjimo tarnyboms (toliau – priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba), savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ugniagesių komandoms, laikas nuo pranešimo apie pagalbos poreikį perdavimo iki šių pajėgų išvykimo į įvykio vietą fiksuojamas, kai pranešimas apie pagalbos poreikį perduodamas pirmosioms į įvykio vietą turinčioms išvykti pajėgoms.“

1.2.7. Pakeisti III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

III SKYRIUS

PAJĖGŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMAS“.

1.2.8. Pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8. Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veikla organizuojama Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų centruose ir gaisro atžvilgiu pavojinguose objektuose, kai dėl šių objektų priešgaisrinės saugos jų savininkai (valdytojai) sudaro sutartis su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu. Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos padaliniai gali veikti ir miestuose, kuriuose yra daugiau kaip 5 tūkst. gyventojų.“

1.2.9. Pakeisti IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

IV SKYRIUS

PAJĖGŲ, REIKALINGŲ REAGUOTI Į PAGALBOS PRAŠYMUS IR ĮVYKIAMS LIKVIDUOTI, SKAIČIAUS NUSTATYMO PRINCIPAI. DARBUOTOJŲ, OPERATYVIAI VALDANČIŲ PAJĖGAS, SKAIČIAUS NUSTATYMO KRITERIJAI IR PAJĖGŲ APRŪPINIMO GAISRŲ GESINIMO IR GELBĖJIMO TECHNIKA SKAIČIAUS NUSTATYMO KRITERIJAI“.

1.2.10. Pakeisti 10.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

10.2. tradicinio ir (arba) istorinio išsidėstymo, atsižvelgiant į esamų priešgaisrinių gelbėjimo valdybų komandų, savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ugniagesių komandų ir priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų dislokacijos vietas;“

1.2.11. Pakeisti 11.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

11.2. vienam darbuotojui, operatyviai valdančiam pajėgas, išskyrus Standarto 11.1 papunktyje nurodytus darbuotojus, turi tekti:

11.2.1. ne mažiau kaip 10 ir ne daugiau kaip 15 priešgaisrinių gelbėjimo valdybų komandų, priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų, savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ir savanorių ugniagesių rinktinių;

11.2.2. ne mažiau kaip 100 ir ne daugiau kaip 250 pajėgų išvykčių į įvykio vietą per metus.“

1.2.12. Pakeisti 13.1.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

13.1.7. kai savivaldybė atitinka kelis Standarto 13.1.2–13.1.5 papunkčiuose nustatytus kriterijus, reikia vadovautis tuo papunkčiu, kuriame nustatyta mažiau automobilinių cisternų;“

1.2.13. pakeisti 15.1.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

15.1.4. kai savivaldybė atitinka Standarto 15.1.2 ir 15.1.3 papunkčiuose nustatytus kriterijus, vadovaujamasi papunkčiu, kuris nustato mažiau automobilinių kopėčių arba automobilinių platformų;“

1.2.14. Pakeisti 18 punktą ir jį išdėstyti taip:

18. Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos kitų gaisrų gesinimo ir gelbėjimo transporto priemonių, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo konteinerių (narų automobilių, cheminių gelbėjimo darbų automobilių, techninių gelbėjimo darbų automobilių ir kitokių automobilių) poreikį Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriui teikia priešgaisrinės gelbėjimo valdybos. Reikiamą šių gaisrų gesinimo ir gelbėjimo transporto priemonių ir gaisrų gesinimo ir gelbėjimo konteinerių sąrašą tvirtina Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius.“

1.2.15. Pakeisti 20.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

20.3. kai automobilinių cisternų skaičiaus skirtumas, skaičiuojant pagal Standarto 20.1 ir 20.2 papunkčius, didesnis nei 2 automobilinės cisternos, reikiamų automobilinių cisternų skaičius nustatomas pagal Standarto 20.1 ir 20.2 papunkčiuose apskaičiuotų automobilinių cisternų aritmetinį vidurkį.“

1.2.16. Pakeisti 21.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

21.1. valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje turi būti sudarytas ne mažesnis kaip 20 procentų automobilinių cisternų rezervas, kurio minimumas: vienoje priešgaisrinės gelbėjimo valdybos komandoje ar priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje, ar priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos komandoje – ne mažiau kaip viena automobilinė cisterna;“

1.2.17. Pakeisti V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“.

1.2.18. Pakeisti 22 punktą ir jį išdėstyti taip:

22. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius ar jo įgaliotas asmuo kontroliuoja, kaip laikomasi Standarto nuostatų.“;

1.2.19. Pakeisti priedo 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Priešgaisrinių gelbėjimo valdybų komandų ir savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ugniagesių komandų, priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų budinčių pamainų sudėtis turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus.“;

1.2.20. Pakeisti priedo 2.1 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

2.1. priešgaisrinių gelbėjimo valdybų:“.

2. Šis nutarimas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

 

 

Finansų ministras, pavaduojantis

Ministrą Pirmininką                                                                             Vilius Šapoka

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                      Eimutis Misiūnas