AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NEMOKUMO ADMINISTRATORIŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ NEMOKUMO ĮSTATYMO REIKALAVIMAMS KONTROLĖS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. birželio 10 d. Nr. V4-124

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 1K-344 „Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 14.3 papunkčiu:

1. T v i r t i n u Nemokumo administratorių atitikties Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo reikalavimams kontrolės aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymą Nr. V4-248 „Dėl Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo kontrolės aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. N u s t a t a u, kad:

3.1. nemokumo administratoriai fiziniai asmenys iki 2020 m. liepos 1 d. turi pranešti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos apie nuo 2020 m. sausio 1 d. pasirinktą veiklos formą;

3.2. nemokumo administratorių atitikties Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo reikalavimams kontrolės aprašo IV skyriaus „Reikalavimo administratoriui juridiniam asmeniui būti privačiam juridiniam asmeniui tikrinimas“ nuostatos taikomos nuo 2022 m. sausio 1 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Audrius Linartas

 


 

PATVIRTINTA

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir

nemokumo valdymo tarnybos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

direktoriaus 2020 m. birželio  d.

įsakymu Nr. V4-

 

NEMOKUMO ADMINISTRATORIŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ NEMOKUMO ĮSTATYMO REIKALAVIMAMS KONTROLĖS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Nemokumo administratorių atitikties Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) reikalavimams kontrolės aprašas (toliau – Aprašas) nustato tikrinimo tvarką, ar:

1.1. nemokumo administratoriai (toliau – administratoriai) vykdo pareigą apdrausti profesinę civilinę atsakomybę;

1.2. administratoriaus juridinio asmens vadovas (dalyvis) turi teisę administruoti nemokumo procesus;

1.3. administratorius juridinis asmuo yra privatus juridinis asmuo;

1.4. administratorius yra nepriekaištingos reputacijos,

1.5. administratorius fizinis asmuo verčiasi viena veiklos forma.

2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos JANĮ.

 

II SKYRIUS

ADMINISTRATORIŲ PROFESINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO TIKRINIMAS

 

I SKIRSNIS

ADMINISTRATORIAUS APSIDRAUDIMO PROFESINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMUOJU DRAUDIMU PRIVALOMOJI PRADŽIA

 

3. Administratorius, siekdamas administruoti juridinio asmens nemokumo procesus ar fizinio asmens bankroto procesus, administruojantis juridinio asmens nemokumo procesus ar fizinio asmens bankroto procesus, privalo būti apdraudęs savo civilinę atsakomybę profesinės civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Kai nemokumo procesą administruoja administratoriaus juridinio asmens darbuotojas, atsakingas už nemokumo proceso administravimą, profesinę civilinę atsakomybę privalo būti apsidraudęs šį darbuotoją paskyręs administratorius juridinis asmuo.

4. Administratoriaus siekiu administruoti juridinio asmens bankroto procesą, kai administratoriaus atranka vykdoma vadovaujantis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis, laikomas sutikimo-deklaracijos pateikimas nustatyta tvarka.

5.  Administratoriaus siekiu administruoti juridinio asmens bankroto procesą ne teismo tvarka laikomas kreditorių susirinkimui, kuriame administratorius yra paskiriamas administruoti juridinio asmens  bankroto procesą ne teismo tvarka, pateiktas sutikimas-deklaracija administruoti juridinio asmens bankroto procesą.

6. Kai administratorius atrenkamas Lietuvos banko valdybos 2013 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 03-168 „Dėl laikinojo ir nemokumo administratoriaus atrankos gairių patvirtinimo ir atrankos grupės sudarymo“ patvirtintų Laikinojo ir nemokumo administratoriaus atrankos gairių nustatyta tvarka, administratoriaus siekiu administruoti nemokumo procesą laikomas sutikimo-deklaracijos pateikimas Lietuvos banko atrankos grupei.

7. Administratoriaus siekiu administruoti fizinio asmens bankroto procesą, kai administratoriaus kandidatūrą siūlo Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau –AVNT), laikomas deklaracijos, patvirtinančios asmens kandidatūros atitiktį Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 11 straipsnio 3–5 dalyse nustatytiems reikalavimams, pateikimas AVNT Teismo skiriamo fizinio asmens bankroto administratoriaus kandidatūros siūlymo teismui taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 1327 „Dėl Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo įgyvendinimo“, nustatyta tvarka.

8. Administratoriaus siekiu administruoti fizinio asmens bankroto procesą, kai administratoriaus kandidatūrą siūlo pats fizinis asmuo ir (ar) kreditorius (kreditoriai), laikomas teismui pateiktas sutikimas atlikti fizinio asmens bankroto procesą.

9. Administratoriaus siekiu administruoti juridinio asmens restruktūrizavimo procesą laikomas teismui pateiktas sutikimas-deklaracija administruoti juridinio asmens restruktūrizavimo procesą.

 

II SKIRSNIS

ADMINISTRATORIAUS PAREIGA UŽTIKRINTI NEPERTRAUKIAMĄ APSIDRAUDIMĄ PROFESINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMUOJU DRAUDIMU

 

10. Administratoriaus civilinės atsakomybės apdraudimo profesinės civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu nepertraukiamumas ir AVNT teikiama informacija apie administratoriaus civilinės atsakomybės apdraudimą profesinės civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu kiekvienais kalendoriniais metais turi būti patikrinama iki kitų metų balandžio 1 dienos. Konkretaus administratoriaus pareigos apdrausti profesinę civilinę atsakomybę vykdymas papildomai gali būti patikrinamas bet kada.

11. Administratorius turi užtikrinti, kad administruojant fizinių asmenų bankroto ar juridinių asmenų nemokumo procesus draudimo apsauga galiotų nenutrūkstamai.

12. Jeigu draudimo apsaugos galiojimas nutrūko, administratorius turi siekti užtikrinti, kad naujoje (patikslintoje) draudimo sutartyje būtų nurodyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.996 straipsnio 3 dalyje numatyta išlyga, kad draudimas taikomas ir draudžiamiesiems įvykiams, įvykusiems iki draudimo sutarties įsigaliojimo.

13. Draudikui sustabdžius draudimo apsaugą administratorius, norintis tęsti juridinių asmenų nemokumo ir (arba) fizinių asmenų bankroto procesų administravimo veiklą, privalo užtikrinti, kad draudimo apsauga būtų atnaujinta ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po to, kai administratorius sužino apie draudimo apsaugos sustabdymą.

14. Jeigu administratoriui administruojant fizinių asmenų bankroto ar juridinių asmenų nemokumo procesus draudimo sutartis nutraukiama, administratorius, norintis tęsti juridinių asmenų nemokumo (fizinių asmenų bankroto procesų) administravimo veiklą, privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po to, kai sužino apie sutarties nutraukimą, sudaryti naują draudimo sutartį.

 

 

III SKIRSNIS

INFORMACIJOS APIE ADMINISTRATORIAUS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS APDRAUDIMĄ PROFESINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMUOJU  DRAUDIMU NAUDOJIMAS  ADMINISTRATORIAMS ATRINKTI

 

15. Duomenys apie administratorių civilinės atsakomybės apdraudimą profesinės civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu bankroto administratorių atrankos kompiuterinei programai teikiami iš AVNIS.

16. Jeigu AVNIS nėra duomenų apie galiojantį administratoriaus civilinės atsakomybės apdraudimą privalomuoju profesinės civilinės atsakomybės draudimu, administratoriui nesuteikiama galimybė per Bankroto administratorių atrankos kompiuterinę programą pateikti sutikimo-deklaracijos.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMO ADMINISTRATORIAUS JURIDINIO ASMENS VADOVUI (DALYVIUI) TURĖTI TEISĘ ADMINISTRUOTI NEMOKUMO PROCESUS TIKRINIMAS

 

17. AVNT kasmet iki kovo 1 dienos patikrina, ar administratoriaus juridinio asmens vadovas arba dalyvis, kai pagal atitinkamos teisinės formos juridinius asmenis reglamentuojančius teisės aktus juridinis asmuo neprivalo turėti darbuotojų, yra asmuo, įgijęs teisę administruoti nemokumo procesus. AVNT bet kada gali patikrinti, ar konkretaus administratoriaus juridinio asmens vadovas (dalyvis) yra įgijęs teisę administruoti nemokumo procesus.

 

 

IV SKYRIUS

REIKALAVIMO ADMININISTRATORIUI JURIDINIAM ASMENIUI BŪTI PRIVAČIAM JURIDINIAM ASMENIUI TIKRINIMAS

 

18. Ne rečiau kaip vieną kartą per kalendorinius metus AVNT patikrina visų tikrinimo metu į Nemokumo administratorių sąrašą įrašytų administratorių juridinių asmenų teisinę formą pagal Juridinių asmenų registro duomenis. Prireikus, taip ir bet kada gali būti tikrinami tiek visi administratoriai juridiniai asmenys, tiek dalis jų.

19. AVNT darbuotojai, tikrindami per AVNIS administratoriaus pateiktą pranešimą apie administratoriaus juridinio asmens teisinės formos pasikeitimą, įvertina, ar administratoriaus juridinio asmens nauja teisinė forma atitinka reikalavimą administratoriui juridiniam asmeniui būti privačiam juridiniam asmeniui.

20. AVNT turint duomenų, kad administratoriaus juridinio asmens teisinė forma, nurodyta AVNIS, skiriasi nuo nurodytos Juridinių asmenų registre (administratorius neatnaujino AVNIS duomenų apie administratoriaus juridinio asmens teisinę formą), laikoma, kad administratoriaus juridinio asmens teisinė forma yra tokia, kokia nurodyta Juridinių asmenų registre.

 

V SKYRIUS

REIKALAVIMO ADMINISTRATORIUI BŪTI NEPRIEKAIŠTINGOS REPUTACIJOS TIKRINIMAS

 

21. Visi administratoriai Nemokumo administratorių veiklos priežiūros taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 1K-30 „Dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Taisyklės), 18.2 papunktyje nustatytu periodiškumu pagal Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenis patikrinami, ar atitinka JANĮ 120 straipsnio 1 ir 2 dalių 1 ir 2 punktuose įtvirtintus nepriekaištingos reputacijos kriterijus. Bet kuris administratorius bet kada gali būti patikrinamas papildomai.

22. Kai administratoriui juridiniam asmeniui panaikinama teisė administruoti nemokumo procesus JANĮ 127 straipsnio 2 dalies 2 ir 4 punktuose nurodytais pagrindais, Aprašo VII skyriuje nustatyta tvarka patikrinama, ar šio administratoriaus juridinio asmens vadovas atitinka JANĮ 120 straipsnio 1 dalies 5 punkte įtvirtintą nepriekaištingos reputacijos kriterijų.

23. AVNT gavus informacijos, kad administratorius galimai neatitinka bet kurio nepriekaištingos reputacijos kriterijaus, Aprašo VII skyriuje nustatyta tvarka atliekamas vertinimas, ar administratorius atitinka tą nepriekaištingos reputacijos kriterijų.

 

VI SKYRIUS

REIKALAVIMO ADMINISTRATORIUI FIZINIAM ASMENIUI VERSTIS VIENA VEIKLOS FORMA TIKRINIMAS

 

24. Administratorius fizinis asmuo ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo įrašymo į Nemokumo administratorių sąrašą raštu (siunčiant pranešimą elektroninėmis priemonėmis jis turi būti pasirašytas elektroniniu parašu) informuoja AVNT, kokia JANĮ 129 straipsnio dalyje numatyta veiklos forma pasirenka verstis.

25. Ar nemokumo administratorius fizinis asmuo kalendoriniais metais laikėsi JANĮ 129 straipsnio 2 dalies reikalavimo verstis tik viena iš JANĮ 129 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų veiklos formų ir ar informavo AVNT apie veiklos formos pasirinkimą, turi būti patikrinama kasmet pasibaigus kalendoriniams metams ne vėliau kaip iki kitų metų birželio 1 dienos.

26. Laikoma, kad administratorius nevykdo pareigos verstis tik viena iš JANĮ 129 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų veiklos formų, kai po 2020 m. sausio 1 dienos pradėjo ar siekė pradėti administruoti juridinio asmens nemokumo procesą ar fizinio asmens bankroto procesą versdamasis individualia veikla ir:

26.1. įsidarbino nemokumo administratoriuje juridiniame asmenyje nemokumo administratoriaus pareigose arba

26.2. nemokumo administratoriaus juridinio asmens buvo paskirtas darbuotoju, atsakingu už juridinio asmens nemokumo proceso administravimą ar fizinio asmens bankroto proceso administravimą, arba

26.3. neturėdamas administruojamų procesų kaip nemokumo administratoriaus juridinio asmens įgaliotas asmuo nenutraukia darbo santykių su nemokumo administratoriumi juridiniu asmeniu, kuriame dirba nemokumo administratoriaus pareigose, arba

26.4. yra nemokumo administratoriaus juridinio asmens vadovas.

27. Administratorius fizinis asmuo, vertęsis abiem veiklos formomis iki 2019 m. gruodžio 31 dienos, turi teisę užbaigti iki 2019 m. gruodžio 31 dienos jo pradėtus administruoti nemokumo procesus ir tai nebus vertinama tikrinant, ar administratorius fizinis asmuo tinkamai vykdo reikalavimą pasirinkti veiklos formą.

28. Administratorius fizinis asmuo turi teisę keisti veiklos formą. Veiklos formos pakeitimo diena laikoma kita darbo diena po dienos, kai administratorius fizinis asmuo apie veiklos formos pakeitimą raštu (siunčiant pranešimą elektroninėmis priemonėmis jis turi būti pasirašytas elektroniniu parašu) informuoja AVNT arba vėlesnė paties administratoriaus nurodyta veiklos formos pakeitimo data. Prieš pasirinkdamas naują veiklos formą administratorius fizinis asmuo privalo užbaigti ar atsisakyti visų administruotų juridinio asmens nemokumo procesų ar fizinio asmens bankroto procesų. Šis reikalavimams netaikomas iki 2019 m. gruodžio 31 dienos jo pradėtiems administruoti juridinio asmens nemokumo procesams ar fizinio asmens bankroto procesams.

 

VII SKYRIUS

DUOMENŲ APIE GALIMĄ ADMINISTRATORIAUS NEATITIKTĮ JANĮ NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS VERTINIMAS

 

 

29. AVNT, turėdama informacijos, kad administratorius galimai neatitinka JANĮ nustatytų reikalavimų, kurių laikymasis tikrinamas šiame Apraše nustatyta tvarka, per 5 darbo dienas kreipiasi į administratorių dėl paaiškinimų ir juos pagrindžiančių dokumentų (dokumentų kopijų) pateikimo ir informuoja, kad AVNT nustačius, kad administratorius neatitinka JANĮ reikalavimų, bus sprendžiamas klausimas dėl poveikio priemonių skyrimo.

30. Administratorius paaiškinimus ir juos pagrindžiančius dokumentus (arba jų kopijas) ir (ar) informaciją turi pateikti per AVNT nustatytą ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų ir ne ilgesnis kaip 10 darbo dienų terminą nuo prašymo pateikti paaiškinimus ir juos pagrindžiančius dokumentus (jų kopijas) gavimo dienos. Esant poreikiui ir atsižvelgiant į objektyvias atsakymo pateikimo galimybes, papildomiems paaiškinimams gauti gali būti nustatytas trumpesnis atsakymo pateikimo terminas, bet ne trumpesnis nei 2 darbo dienos.

31. Pranešimus administratoriams AVNT siunčia elektroninėmis priemonėmis (per AVNIS arba AVNT interneto svetainėje nurodytu administratoriaus elektroniniu paštu).

32. Laikoma, kad elektroninėmis priemonėmis siųstą prašymą pateikti dokumentus (jų kopijas) ar informaciją administratorius gauna kitą po prašymo išsiuntimo darbo dieną.

33. Administratoriui per AVNT nustatytą terminą nepateikus paaiškinimų ir dokumentų (dokumentų kopijų), patvirtinančių atitiktį JANĮ nustatytiems reikalavimams, laikoma, kad administratorius nepasinaudojo teise pateikti paaiškinimus ir dėl administratoriaus atitikties JANĮ reikalavimams išvada rengiama pagal AVNT turimus duomenis.

34. AVNT turi teisę kreiptis į trečiuosius asmenis dėl informacijos, reikalingos įvertinti, ar administratorius atitinka JANĮ nustatytus reikalavimus.

35. Laikoma, kad AVNT nustatė pažeidimą tą dieną, kai gavo visus paaiškinimus iš administratoriaus ir trečiųjų asmenų arba pasibaigė terminas paaiškinimams pateikti. 

36. Šio skyriaus nuostatos, susijusios su AVNT kreipimusi į administratorių dėl paaiškinimo, netaikomos, kai AVNT iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro gauna informaciją, patvirtinančią, kad administratorius neatitinka nepriekaištingos reputacijos reikalavimo. Šios informacijos gavimo diena yra ir AVNT sužinojimo, kad administratorius neatitinka nepriekaištingos reputacijos kriterijaus, diena ir pažeidimo nustatymo diena.

37. AVNT nustačius, kad administratorius neatitinka JANĮ reikalavimų, Taisyklių 19–20 punktuose nustatyta tvarka surašoma išvada, kuri teikiama tvirtinti AVNT vadovui, ir Taisyklėse nustatyta tvarka priimamas sprendimas dėl nurodymų ir (arba) poveikio priemonių skyrimo. 

38.    Administratoriui skirto JANĮ 136 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyto nurodymo vykdymo kontrolę atlieka AVNT darbuotojas, parengęs išvadą, pagal kurią buvo skirtas nurodymas.

39.    Informaciją apie nurodymų įvykdymą administratorius AVNT pateikia raštu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo nurodymo įvykdymo, bet ne vėliau kaip iki AVNT nustatyto termino nurodymui įvykdyti pabaigos.

40.    AVNT darbuotojas, gavęs administratoriaus informaciją apie nurodymo įvykdymą arba pasibaigus nurodymo įvykdymo terminui, per 20 darbo dienų pateikia AVNT vadovui vertinimą dėl nurodymo įvykdymo (neįvykdymo). AVNT vadovas, susipažinęs su vertinimu dėl nurodymo įvykdymo (neįvykdymo), per 10 darbo dienų priima sprendimą dėl tinkamo nurodymo įvykdymo arba poveikio priemonių ir (arba) nurodymų dėl nurodymo nevykdymo skyrimo. Apie šį AVNT vadovo sprendimą administratorius informuojamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po AVNT vadovo sprendimo priėmimo.

41.    Visi šiame apraše numatyti AVNT sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

part_74eabebcc8d143b0baf199f0fddcde16_end