LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2004 M. GRUODŽIO 20 D. ĮSAKYMO NR. 3D-671 „DĖL APMOKĖJIMO UŽ PIENO TYRIMUS VALSTYBĖS ĮMONEI „PIENO TYRIMAI“ PAKEITIMO

 

2018 m. lapkričio 12 d. Nr. 3D-799

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 20 d. įsakymą Nr. 3D-671 „Dėl apmokėjimo už pieno tyrimus valstybės įmonei „Pieno tyrimai“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL APMOKĖJIMO UŽ PIENO TYRIMUS UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „PIENO TYRIMAI“

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 5 punktu bei atsižvelgdamas į Pieno supirkimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 146 „Dėl Pieno supirkimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Pieno supirkimo taisyklės), nuostatas:

1. Į g a l i o j u  uždarąją akcinę bendrovę „Pieno tyrimai“ (toliau – UAB „Pieno tyrimai“) tirti parduodamo perdirbti pieno mėginius pagal Pieno supirkimo taisyklių reikalavimus ir periodiškumą.

2. N u s t a t a u:

2.1. privalomiesiems pieno tyrimams apmokėti sudėtinio pieno riebalų, baltymų, somatinių ląstelių tyrimo kainos (procentais už tyrimą) paskirstymą taip: riebalų – 34 proc., baltymų – 33 proc., somatinių ląstelių – 33 proc. Šis paskirstymas netaikomas atliekant papildomuosius tyrimus;

2.2. pieno tyrimų (už pirmiausia atliktus privalomuosius pieno tyrimus) apmokėjimą per mėnesį:

2.2.1. pieno perdirbimo (supirkimo) įmonės apmoka 1,5 riebalų, 1,5 baltymų, 0,5 somatinių ląstelių ir 2 bendro bakterijų skaičiaus tyrimus už vieno pardavėjo (pieno gamintojo) tirtą pieną;

2.2.2. pardavėjai (pieno gamintojai) apmoka 1,5 riebalų, 1,5 baltymų ir 0,5 somatinių ląstelių tyrimus.

2.3. atsiskaitymo už tyrimus tvarką:

2.3.1. už papildomus tyrimus apmoka juos inicijavusi šalis; už bendro pieno talpyklų mėginio tyrimus – pieno perdirbimo (supirkimo) įmonės;

2.3.2. pieno perdirbimo (supirkimo) įmonės iš pieno pardavėjų išskaičiuotas ir pačiai įmonei mokėti už tyrimus priklausančias lėšas perveda UAB „Pieno tyrimai“ kas mėnesį iki kito mėnesio 25 dienos;

2.3.3. UAB „Pieno tyrimai“ nutraukia pieno tyrimus pieno perdirbimo (supirkimo) įmonėms, nustatytu laiku neatsiskaičiusioms už atliktus darbus, ir apie tai nedelsdama informuoja Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją;

2.3.4. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, gavusi 2.3.3 papunktyje nurodytą informaciją, pagal Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 7 straipsnio 6 punktą sustabdo šių įmonių pagamintų produktų realizavimą.“

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. gruodžio 31 d.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                         Giedrius Surplys