herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŽAGARĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2016 M.

VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2017 m. gegužės 31 d.  Nr. T-119

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Joniškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 12 d. sprendimu Nr. T-203 (su pakeitimais, padarytais Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. T-35, 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-71, 2016 m. lapkričio 3 d. sprendimu Nr. T-171, 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-5, 2017 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T-45), 255.8 papunkčiu ir išklausiusi Žagarės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. veiklos ataskaitą, Joniškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Žagarės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. veiklos ataskaitą (pridedama).

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Gediminas Čepulis