LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2004 M. BIRŽELIO 25 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-1019 „DĖL PRIĖMIMO Į VALSTYBINĘ IR SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLĄ, PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGĄ BENDRŲJŲ KRITERIJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO’’ PAKEITIMO

 

2017 m. gegužės 15 d. Nr. V-363

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymą Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo”:

1.  Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 3 punktu:“.

2Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašą:

2.1. Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“

2.2. Pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

II SKYRIUS

PRIĖMIMO Į MOKYKLAS IR JŲ VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS KRITERIJAI“

2.3. Pakeičiu III skyrių ir jį išdėstau taip:

III SKYRIUS

PRIĖMIMO Į MOKYKLAS IR JŲ VYKDOMAS FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS KRITERIJAI

 

13.     Mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas priimami asmenys, ne jaunesni kaip 14 metų.

14.     Asmenys mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas, vykdomas kartu su bendrojo ugdymo programa, priimami vadovaujantis profesinio mokymo programoje nustatytais reikalavimais ir Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu.

15.     Asmenys iki 16 metų priimami mokytis į formaliojo profesinio mokymo programas, įgyvendinamas kartu su pagrindinio ugdymo programos dalimi.

16.  Asmenys mokytis priimami atsižvelgiant į formaliojo profesinio mokymo programos priskyrimą Lietuvos kvalifikacijų lygiui:

16.1.    į V Lietuvos kvalifikacijų lygio profesinio mokymo programas priimami vidurinį išsilavinimą,  profesinę kvalifikaciją ir  nustatytos trukmės profesinės veiklos patirties pagal siekiamą kvalifikaciją turintys asmenys;

16.2.    į IV Lietuvos kvalifikacijų lygio profesinio mokymo programas priimami vidurinį išsilavinimą turintys arba vidurinio ugdymo programas baigę asmenys;

16.3.    į III Lietuvos kvalifikacijų lygio profesinio mokymo programas priimami pagrindinį išsilavinimą turintys asmenys;

16.4.    į II Lietuvos kvalifikacijų lygio profesinio mokymo programas priimami pagrindinio išsilavinimo neįgiję asmenys, išskyrus asmenis, nurodytus 18.2 papunktyje.

17Jei į formaliojo profesinio mokymo programą stojančiųjų yra daugiau, nei valstybės finansuojamų vietų, pirmumo teise priimami pirmos kvalifikacijos siekiantys asmenys; arba mokykla, norėdama priimti profesijai geriausiai tinkančius asmenis, gali organizuoti konkursą pagal iš anksto paskelbtus atrankos kriterijus: geresnius specifinius gebėjimus pagal mokyklos parengtų užduočių atlikimo rezultatus ir / ar aukštesnius mokyklos nustatytų bendrojo ugdymo dalykų mokymosi pasiekimus.

18.  Asmenų, turinčių didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, priėmimo kriterijai:

18.1.    asmenys, sąrašo 10.2.1.4, 10.2.1.5, 10.2.1.7 papunkčiuose nustatytais atvejais, jei jiems nėra nustatytas intelekto sutrikimas, priimami mokytis vadovaujantis aprašo 16 ir 17 punktais;

18.2.  mokytis formaliojo profesinio mokymo programas, skirtas asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl intelekto sutrikimo, priimami ne jaunesni kaip 16 metų išsilavinimo neįgiję asmenys, baigę (ar mokęsi pagal) pagrindinio ugdymo individualizuotą, socialinių įgūdžių programą, adaptuotą pagrindinio ugdymo programą, specialiąją pagrindinio ugdymo programą ir turintys specialiųjų ugdymosi poreikių dėl nežymaus intelekto sutrikimo. Asmenys, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių dėl vidutinio intelekto sutrikimo, gali būti priimami, papildomai pateikę mokyklos, kurioje mokėsi, Vaiko gerovės komisijos rekomendaciją, ir atlikę profesinės mokyklos parengtas užduotis, patikrinančias asmens gebėjimą mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programą.

19.  Asmenys mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas priimami pateikę sąrašo 6 punkte nurodytus dokumentus ir šiuos dokumentus:

19.1.  „Stojančio į mokymo įstaigą ir įdarbinamo nepilnamečio medicininę pažymą“ (086/a) išduotą vadovaujantis  Stojančiųjų į profesinio mokymo mokyklas ir įdarbinamų nepilnamečių sveikatos tikrinimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“;

19.2.  jei Profesiniame standarte, jeigu jo nėra, – Europos Sąjungos ar nacionaliniuose teisės aktuose yra nustatyti ypatingi reikalavimai asmens sveikatai dirbti pagal atitinkamą kvalifikaciją, rekomenduojama, kad asmenys pateiktų medicininę pažymą apie sveikatos būklės atitikimą minėtiems reikalavimams;

19.3.  asmenys iki 18 metų – Vaiko sveikatos pažymėjimą, parengtą pagal Statistinės apskaitos formą Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-951 „Dėl statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/A „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ patvirtinimo“;

19.4.  užsieniečiai – dokumentus, patvirtinančius jų teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

19.5.  asmenys, kuriems atimta ar apribota laisvė, – nepilnamečių tardymo izoliatoriaus ir pataisos įstaigos arba tardymo izoliatoriaus ar (ir) pataisos įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens leidimą. 

20.  Asmenys, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas priimami pateikę sąrašo 6 ir 19 punktuose nurodytus dokumentus ir atitinkamą (-us) dokumentą (-us):

20.1.  pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos pažymą dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių;

20.2.  gydytojo oftalmologo regėjimo būklės įvertinimą, jei asmuo turi regėjimo sutrikimų;

20.3.  gydytojo surdologo klausos įvertinimą su klausos tonine audiograma, jei asmuo turi klausos sutrikimų;

20.4.  fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo ir (ar) gydytojo ortopedo ir (ar) gydytojo neurologo fizinės ir judėjimo būklės įvertinimą, jei asmuo turi fizinių ir judėjimo sutrikimų;

20.5.  gydytojo psichiatro įvertinimą ir rekomendaciją, jei asmuo turi elgesio ir (ar) emocijų sutrikimų;

20.6.  jei asmuo serga lėtine liga, – sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų rekomendaciją.“

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                                  Jurgita Petrauskienė