LIETUVOS RESPUBLIKOS

BANKŲ ĮSTATYMO NR. IX-2085 74 STRAIPSNIO IR PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2014 m. gruodžio 18 d. Nr. XII-1474

Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 74 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 74 straipsnio 1 dalį nauju 5 punktu:

5) už 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų nustatytų reikalavimų pažeidimus – iki 2 procentų bendrųjų metinių pajamų;“.

2. Buvusį 74 straipsnio 1 dalies 5 punktą laikyti 6 punktu.

 

2 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas

Papildyti Įstatymo priedą 12 punktu:

12. 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų (OL 2009 L 302, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 462/2013 (OL 2013 L 146, p. 1).“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė