VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MAISTO, EKSPORTUOJAMO Į TREČIĄSIAS ŠALIS, PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. gegužės 6 d. Nr. B1-401

Vilnius

 

Vadovaudamasis 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002, nustatančio maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančio Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančio su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 6 tomas, p. 463), 12 straipsniu, Lietuvos Respublikos maisto įstatymo 9 straipsnio 5 dalies 11 punktu ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“, 20.3 papunkčiu:

1.     T v i r t i n u pridedamą Maisto, eksportuojamo į trečiąsias šalis, pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašą.

2.     P a v e d u:

2.1.  įsakymo vykdymą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinėms valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms ir Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus Pagėgių pasienio veterinarijos postui (poskyriui);

2.2.  įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                           Jonas Milius

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. gegužės 6 d.

įsakymu Nr. B1-401  

 

MAISTO, EKSPORTUOJAMO Į TREČIĄSIAS ŠALIS, PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Maisto, eksportuojamo į trečiąsias šalis, pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato maisto, įskaitant maisto papildus ir specialųjį maistą, eksportuojamo į trečiąsias šalis, pažymėjimų (maisto ar maisto papildo (-ų), ar specialiojo maisto laisvos prekybos pažymėjimų) išdavimo ir jų galiojimo panaikinimo tvarką.

2. Aprašas taikomas Lietuvos Respublikos maisto tvarkymo subjektams, tiekiantiems Lietuvos Respublikos rinkai maistą, įskaitant maisto papildus ir specialųjį maistą, ir ketinantiems jį eksportuoti į trečiąsias šalis (toliau – maisto tvarkymo subjektai), jų prašymu.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Maistas – kaip apibrėžta 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002, nustatančio maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančio Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančio su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 6 tomas, p. 463), 2 straipsnyje.

3.2. Maisto papildas – kaip apibrėžta Lietuvos higienos normos HN 17:2010 „Maisto papildai, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-432 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 17:2010 „Maisto papildai“ patvirtinimo“, 4 punkto 1 pastraipoje.

3.3. Specialusis maistas – kaip apibrėžta Lietuvos higienos normos HN 107:2013 „Specialios mitybinės paskirties maisto produktai, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 666 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 107:2013 „Specialios mitybinės paskirties maisto produktai“ patvirtinimo“, 4.4 papunktyje.

3.4. Maisto, eksportuojamo į trečiąsias šalis, pažymėjimas (Maisto laisvos prekybos pažymėjimas) (toliau – maisto pažymėjimas) – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatytos formos dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad eksportuojamas maistas tiekiamas ir Lietuvos Respublikos rinkai.

3.5. Maisto papildo (-ų), eksportuojamo (-ų) į trečiąsias šalis, pažymėjimas (Maisto papildo (-ų) laisvos prekybos pažymėjimas) (toliau – maisto papildo pažymėjimas) – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatytos formos dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad eksportuojamas maisto papildas tiekiamas ir Lietuvos Respublikos rinkai.

3.6. Specialiojo maisto, eksportuojamo į trečiąsias šalis, pažymėjimas (Specialiojo maisto laisvos prekybos pažymėjimas) (toliau – specialiojo maisto pažymėjimas) – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatytos formos dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad eksportuojamas specialusis maistas tiekiamas ir Lietuvos Respublikos rinkai.

Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos maisto įstatyme, Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. B1-527 „Dėl Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų patvirtinimo“.

4. Maisto tvarkymo subjektams maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto pažymėjimą (Aprašo 4, 5 ir 6 priedai) išduoda Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus Pagėgių pasienio veterinarijos postas (poskyris) (toliau – VMVT teritoriniai padaliniai).

5. Maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto pažymėjimą pagal kompetenciją pasirašo VMVT teritorinių padalinių vadovai arba jų įgalioti asmenys.

6. VMVT teritoriniai padaliniai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 4 punktu, maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto pažymėjimus išduoda dvejų metų laikotarpiui.

7. VMVT teritoriniai padaliniai, išduodami maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto pažymėjimus, juose nurodyto maisto atitikties teisės aktų reikalavimams nevertina. Maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto pažymėjimas nepatvirtina jame nurodyto maisto atitikties importuojančios šalies (į kurią ketinama eksportuoti) teisės aktų reikalavimams.

8. Maisto tvarkymo subjektai turi teisę prašymus ir kitus Aprašo 9 punkte nurodytus dokumentus teikti VMVT teritoriniams padaliniams per įgaliotus asmenis teisės aktų nustatyta tvarka.

 

II SKYRIUS

MAISTO AR MAISTO PAPILDO, AR SPECIALIOJO MAISTO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TVARKA

 

9. Maisto tvarkymo subjektas dėl maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto pažymėjimo išdavimo turi kreiptis į VMVT teritorinį padalinį, kurio veikimo teritorijoje vykdo maisto tvarkymo veiklą, ir jam pateikti:

9.1. užpildytą atitinkamos formos prašymą dėl Maisto, eksportuojamo į trečiąsias šalis, pažymėjimo (Maisto laisvos prekybos pažymėjimo) išdavimo (Aprašo 1 priedas) arba prašymą dėl Maisto papildo (-ų), eksportuojamo (-ų) į trečiąsias šalis, pažymėjimo (Maisto papildo (-ų) laisvos prekybos pažymėjimo) išdavimo (Aprašo 2 priedas), arba prašymą dėl Specialiojo maisto, eksportuojamo į trečiasias šalis, pažymėjimo (Specialiojo maisto laisvos prekybos pažymėjimo) išdavimo (Aprašo 3 priedas) (toliau – maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto prašymas);

9.2. dokumentą, kuriuo patvirtinama teisė teikti ir pasirašyti maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto prašymą, ir kitus dokumentus bei atlikti kitus veiksmus, susijusius su maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto pažymėjimo išdavimu, jei maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto prašymą teikia maisto tvarkymo subjekto įgaliotasis asmuo.

10. Aprašo 9 punkte nurodytus dokumentus maisto tvarkymo subjektas gali pateikti per atstumą, elektroninėmis priemonėmis arba tiesiogiai kreipdamasis į VMVT teritorinį padalinį.

11. VMVT teritorinis padalinys, gavęs maisto tvarkymo subjekto maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto prašymą ir prie jo pridėtus dokumentus, per 5 (penkias) darbo dienas nuo jų gavimo dienos išnagrinėja juos ir prašyme nurodytu būdu informuoja maisto tvarkymo subjektą apie maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto prašymo ir prie jo pridėtų dokumentų gavimą, nurodydamas maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto prašymo gavimo datą, terminą, per kurį šis prašymas ir prie jo pridėti dokumentai turi būti išnagrinėti, galimas maisto tvarkymo subjekto teisių gynimo priemones, kuriomis galima naudotis, jeigu kiltų ginčų dėl maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto pažymėjimo išdavimo, ir apie tai, kad atsakymo dėl maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto pažymėjimo išdavimo nepateikimas per teisės aktų nustatytą terminą laikomas šio pažymėjimo išdavimu.

12. Jei maisto tvarkymo subjektas maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto prašymą ir prie jo pridėtus dokumentus pateikia atvykęs į VMVT teritorinį padalinį, kurio veikimo teritorijoje vykdo maisto tvarkymo veiklą, pastarasis patvirtinimą apie šio prašymo gavimą (prašymo su registracijos žyma kopiją) ir informaciją, nurodytą Aprašo 11 punkte, maisto tvarkymo subjektui pateikia iš karto.

13. Už maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto prašyme ir prie jo pridėtuose dokumentuose nurodytų duomenų teisingumą atsako maisto tvarkymo subjektas.

14. Jei VMVT teritorinis padalinys, įvertinęs maisto tvarkymo subjekto pateiktą maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto prašymą ir prie jo pridėtus dokumentus, nustato, kad maisto tvarkymo subjektas pateikė neišsamų maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto prašymą ar pateikė ne visus ar netinkamai įformintus dokumentus, reikiamus maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto pažymėjimui išduoti, per 5 (penkias) darbo dienas nuo maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto prašymo ir prie jo pridėtų dokumentų gavimo dienos šiame prašyme nurodytu būdu informuoja maisto tvarkymo subjektą apie būtinybę pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) informaciją, nustatydamas tam ne trumpesnį kaip 5 (penkių) darbo dienų terminą. Terminas, per kurį maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto prašymas ir prie jo pridėti dokumentai turi būti išnagrinėti, skaičiuojamas nuo visų reikiamų ir tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos.

15. VMVT teritorinis padalinys nuo visų reikiamų ir tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas išduoda maisto tvarkymo subjektui maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto pažymėjimą ir apie tai jį informuoja prašyme nurodytu būdu.

16. VMVT teritorinis padalinys neišduoda maisto tvarkymo subjektui maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto pažymėjimo, jei jis per nustatytą terminą nepateikia Aprašo 9 punkte nurodytų dokumentų ar pateikia netinkamai įformintus dokumentus ar tikrovės neatitinkančią informaciją, ir apie tai per 5 (penkias) darbo dienas, kurios skaičiuojamos nuo nustatyto termino pabaigos, maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto prašyme nurodytu būdu informuoja maisto tvarkymo subjektą, nurodydamas sprendimo motyvus ir apskundimo tvarką.

17. Į maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto pažymėjimą įrašomas (-i) tas (tie) maisto produktas (-ai), kurį (-iuos) prašyme nurodo maisto tvarkymo subjektas.

18. Maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto pažymėjimo originalas išduodamas maisto tvarkymo subjektui pareiškėjo nurodytu būdu (pažymėjimas gali būti elektroninis arba papierinis) per nustatytą laikotarpį, o jo kopija paliekama jį išdavusiame VMVT teritoriniame padalinyje.

19. VMVT teritoriniai padaliniai ne vėliau kaip iki kiekvienų einamų metų sausio 15 d. informuoja VMVT Maisto skyrių el. paštu [email protected] apie per praėjusius metus išnagrinėtus maisto, maisto papildo ir specialiojo maisto prašymus ir išduotus maisto, maisto papildo ir specialiojo maisto pažymėjimus, pateikdami informaciją apie maisto tvarkymo subjektų, pateikusių maisto, maisto papildo ir specialiojo maisto prašymus, skaičių, bendrą gautą prašymų skaičių, išduotų maisto, maisto papildo ir specialiojo maisto pažymėjimų skaičių, panaikintus pažymėjimus ir kitą informaciją.

 

III SKYRIUS

MAISTO AR MAISTO PAPILDO, AR SPECIALIOJO MAISTO PAŽYMĖJIMŲ GALIOJIMO SUSTABDYMO IR PANAIKINIMO TVARKA

 

20. Maisto tvarkymo subjektui išduotas maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto pažymėjimas sustabdomas VMVT teritorinio padalinio vadovo įsakymu, jei:

20.1. gaunamas maisto tvarkymo subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens prašymas sustabdyti išduoto maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto pažymėjimo galiojimą;

20.2. nustatoma, kad maisto tvarkymo subjektas maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto pažymėjimui gauti pateikė neteisingus ar netinkamus duomenis ir (ar) informaciją.

21. VMVT teritorinis padalinys, prieš priimdamas sprendimą dėl maisto tvarkymo subjektui išduoto maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto pažymėjimo sustabdymo, ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki šio pažymėjimo sustabdymo, tą maisto tvarkymo subjektą ar jo atsakingą asmenį apie tai įspėja ir kartu informuoja apie numatomo sustabdymo priežastis, jei sustabdymo priežastis atitinka Aprašo 20.2 papunktį.

22. Maisto tvarkymo subjektas, siekdamas, kad jam išduoto maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto pažymėjimo galiojimo sustabdymas būtų panaikintas, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Aprašo 21 punkte nurodyto VMVT teritorinio padalinio įspėjimo gavimo dienos, VMVT teritoriniam padaliniui pateikia prašymą dėl jam išduoto maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto pažymėjimo galiojimo sustabdymo panaikinimo, o Aprašo 20.2 papunktyje nustatytu atveju ir dokumentus, kuriais patvirtinamas nustatytų trūkumų pašalinimas.

23. Jei VMVT teritorinis padalinys, patikrinęs maisto tvarkymo subjekto pateiktus, Aprašo 22 punkte nurodytus dokumentus ir (ar) duomenis, nustato, kad maisto tvarkymo subjektas pateikė visus trūkstamus teisingus ar tinkamus dokumentus ar duomenis, jis ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo šių dokumentų ar duomenų gavimo dienos VMVT teritorinio padalinio vadovo įsakymu maisto tvarkymo subjektui išduoto maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto pažymėjimo galiojimo sustabdymą panaikina.

24. Maisto tvarkymo subjektui išduotas maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto pažymėjimas panaikinamas VMVT teritorinio padalinio vadovo įsakymu, jei:

24.1. gaunamas maisto tvarkymo subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens prašymas panaikinti išduoto maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto pažymėjimo galiojimą;

24.2. nustatoma, kad maisto tvarkymo subjektas maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto pažymėjimui gauti pateikė suklastotus dokumentus;

24.3. per Aprašo 22 punkte nurodytą terminą nepateikia prašymo dėl maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maistopažymėjimo sustabdymo panaikinimo, o Aprašo 20.2 papunktyje nustatytu atveju ir dokumentus, kuriais patvirtinamas nustatytų trūkumų pašalinimas;

24.4. jeigu nustatoma, kad maisto tvarkymo subjektui išduotame maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto pažymėjime nurodytas maistas ar maisto papildas, ar specialusis maistas yra draudžiamas tiekti Lietuvos Respublikos rinkai yra nesaugus arba netinkamas vartoti.

25. VMVT teritorinis padalinys, priėmęs sprendimą dėl maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto pažymėjimo galiojimo panaikinimo, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos maisto ar maisto papildo, ar specialiojo maisto prašyme nurodytu būdu apie tai informuoja maisto tvarkymo subjektą, raštu pateikdamas įsakymo originalą ar jo kopiją, nurodydamas sprendimo motyvus ir apskundimo tvarką.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Maisto tvarkymo subjektai ir kiti asmenys, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

27. VMVT teritorinių padalinių sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

__________________


Maisto, eksportuojamo į trečiąsias šalis, pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo
1 priedas
 
(Prašymo dėl maisto, eksportuojamo į trečiąsias šalis, pažymėjimo (Maisto laisvos prekybos pažymėjimo) išdavimo formos pavyzdys)
 
 
(maisto tvarkymo subjekto pavadinimas didžiosiomis raidėmis)
 
(maisto tvarkymo subjekto teisinė forma, buveinė, kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie maisto tvarkymo subjektą)
 
______________________________________
(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 
teritorinio padalinio pavadinimas)
 
 
PRAŠYMAS
DĖL MAISTO, EKSPORTUOJAMO Į TREČIĄSIAS ŠALIS, PAŽYMĖJIMO 
(MAISTO LAISVOS PREKYBOS PAŽYMĖJIMO) 
IŠDAVIMO
 
20__-__-__ 
________________
(vieta)
 
Prašau išduoti Maisto, eksportuojamo į trečiąsias šalis, pažymėjimą (toliau – pažymėjimas).
1 lentelė
Kontaktiniai duomenys
 
Vardas ir pavardė
 
Pareigos
 
Telefonas, faksas, elektroninis paštas
 
Adresas (jei skiriasi nuo buveinės adreso)
 
 
2 lentelė
Maistas
 

Eil. Nr.

Maisto pavadinimas

Maisto tvarkymo subjekto, kurio pavarde

ar įmonės pavadinimu prekiaujama maisto

produktu arba, jei tas subjektas nėra

įsisteigęs Europos Sąjungoje, importuotojo

į Europos Sąjungos rinką, pavadinimas ar įmonės

pavadinimas ir adresas

Sufasavimo būdas

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 lentelė
 
Maisto tvarkymo subjekto deklaracija
 
Pateikdamas šį prašymą:
1.            garantuoju, kad jame nurodytas maistas tiekiamas Lietuvos Respublikos (Europos Sąjungos) rinkai vadovaujantis teisės aktų reikalavimais;
2.            suprantu, kad šio prašymo pagrindu išduotas pažymėjimas nepatvirtina jame nurodyto maisto atitikties importuojančios šalies teisės aktų reikalavimams;
3. įsipareigoju informuoti atitinkamas maisto kontrolės institucijas toje trečiojoje šalyje, į kurią eksportuojamas maistas, jeigu būtų nustatyta, kad šiame prašyme nurodytas maistas, tiekiamas Lietuvos Respublikos (Europos Sąjungos) rinkai, yra netinkamas ir (ar) nesaugus vartoti žmonėms pagal atitinkamai maisto kategorijai keliamus sudėties, saugos, kokybės reikalavimus ir (ar) numatytą vartojimą.
 
4 lentelė
Informacijos, susijusios su pažymėjimo išdavimu, teikimas
 
Informaciją, susijusią su pažymėjimo išdavimu, noriu gauti:
   El. paštu
  Faksu
   Teritoriniame padalinyje
 Kitomis elektroninėmis priemonėmis (nurodyti):
 
Pažymėjimą noriu atsiimti:
   El. paštu
  Faksu
   Teritoriniame padalinyje
 Kitomis elektroninėmis priemonėmis (nurodyti):
 
 
5 lentelė
Pridedami dokumentai (žymi dokumentus priimantis pareigūnas)
 
 Dokumentas, kuriuo patvirtinama maisto tvarkymo subjekto įgalioto asmens teisė teikti ir pasirašyti prašymą ir kitus dokumentus bei atlikti kitus veiksmus, susijusius su pažymėjimo išdavimu.
 
 
______________                        __________________                            ______________________
 (pareigos)                                                         (parašas)                                                                   (vardas ir pavardė)

part_86e5043426c740de846591788f9b73f7_end


 

Maisto, eksportuojamo į trečiąsias šalis, pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo
2 priedas
 
(Prašymo dėl maisto papildo (-ų), eksportuojamo (-ų) į trečiąsias šalis, pažymėjimo (Maisto papildo (-ų) laisvos prekybos pažymėjimo) išdavimo formos pavyzdys)
 
 
(maisto tvarkymo subjekto pavadinimas didžiosiomis raidėmis)
 
(maisto tvarkymo subjekto teisinė forma, buveinė, kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie maisto tvarkymo subjektą)
 
______________________________________
(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 
teritorinio padalinio pavadinimas)
 
 
PRAŠYMAS
DĖL MAISTO PAPILDO (-Ų), EKSPORTUOJAMO (-Ų) Į TREČIĄSIAS ŠALIS, PAŽYMĖJIMO 
(MAISTO PAPILDO (-Ų) LAISVOS PREKYBOS PAŽYMĖJIMO) 
IŠDAVIMO
 
20__-__-__ 
________________
(vieta)
 
Prašau išduoti Maisto papildo (-ų), eksportuojamo (-ų) į trečiąsias šalis, pažymėjimą (toliau – pažymėjimas).
1 lentelė
Kontaktiniai duomenys
 
Vardas ir pavardė
 
Pareigos
 
Telefonas, faksas, elektroninis paštas
 
Adresas (jei skiriasi nuo buveinės adreso)
 
 
2 lentelė
Maistas
 

Eil. Nr.

Maisto papildo pavadinimas

Maisto tvarkymo subjekto, kurio pavarde

ar įmonės pavadinimu prekiaujama

 arba, jei tas subjektas nėra

įsisteigęs Europos Sąjungoje, importuotojo

į Europos Sąjungos rinką, pavadinimas ar įmonės

pavadinimas ir adresas

Sufasavimo būdas

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 lentelė
 
Maisto tvarkymo subjekto deklaracija
 
Pateikdamas šį prašymą:
1.            garantuoju, kad jame nurodytas maisto papildas (-ai) tiekiamas (-i) Lietuvos Respublikos (Europos Sąjungos) rinkai vadovaujantis teisės aktų reikalavimais;
2.            suprantu, kad šio prašymo pagrindu išduotas pažymėjimas nepatvirtina jame nurodyto (-ų) maisto papildo (-ų) atitikties importuojančios šalies teisės aktų reikalavimams;
3. įsipareigoju informuoti atitinkamas maisto kontrolės institucijas toje trečiojoje šalyje, į kurią eksportuojamas maisto papildas (-ai), jeigu būtų nustatyta, kad šiame prašyme nurodytas maisto papildas (-ai), tiekiamas (-i) Lietuvos Respublikos (Europos Sąjungos) rinkai, yra netinkamas ir (ar) nesaugus vartoti žmonėms pagal keliamus sudėties, saugos, kokybės reikalavimus ir (ar) numatytą vartojimą.
 
4 lentelė
Informacijos, susijusios su pažymėjimo išdavimu, teikimas
 
Informaciją, susijusią su pažymėjimo išdavimu, noriu gauti:
   El. paštu
  Faksu
   Teritoriniame padalinyje
 Kitomis elektroninėmis priemonėmis (nurodyti):
 
Pažymėjimą noriu atsiimti:
   El. paštu
  Faksu
   Teritoriniame padalinyje
 Kitomis elektroninėmis priemonėmis (nurodyti):
 
 
5 lentelė
Pridedami dokumentai (žymi dokumentus priimantis pareigūnas)
 
 Dokumentas, kuriuo patvirtinama maisto tvarkymo subjekto įgalioto asmens teisė teikti ir pasirašyti prašymą ir kitus dokumentus bei atlikti kitus veiksmus, susijusius su pažymėjimo išdavimu.
 
 
______________                        __________________                            ______________________
 (pareigos)                                                         (parašas)                                                                   (vardas ir pavardė)
 


 

Maisto, eksportuojamo į trečiąsias šalis, pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo
3 priedas
 
(Prašymo dėl specialiojo maisto, eksportuojamo į trečiąsias šalis, pažymėjimo (Specialiojo maisto laisvos prekybos pažymėjimo) išdavimo formos pavyzdys)
 
 
(maisto tvarkymo subjekto pavadinimas didžiosiomis raidėmis)
 
(maisto tvarkymo subjekto teisinė forma, buveinė, kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie maisto tvarkymo subjektą)
 
______________________________________
(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 
teritorinio padalinio pavadinimas)
 
 
PRAŠYMAS
DĖL SPECIALIOJO MAISTO, EKSPORTUOJAMO Į TREČIĄSIAS ŠALIS, PAŽYMĖJIMO 
(SPECIALIOJO MAISTO LAISVOS PREKYBOS PAŽYMĖJIMO) 
IŠDAVIMO
 
20__-__-__ 
________________
(vieta)
 
Prašau išduoti Specialiojo maisto, eksportuojamo į trečiąsias šalis, pažymėjimą (toliau – pažymėjimas).
1 lentelė
Kontaktiniai duomenys
 
Vardas ir pavardė
 
Pareigos
 
Telefonas, faksas, elektroninis paštas
 
Adresas (jei skiriasi nuo buveinės adreso)
 
 
2 lentelė
Maistas
 

Eil. Nr.

Specialiojo maisto pavadinimas

Maisto tvarkymo subjekto, kurio pavarde

ar įmonės pavadinimu prekiaujama maisto

produktu arba, jei tas subjektas nėra

įsisteigęs Europos Sąjungoje, importuotojo

į Europos Sąjungos rinką, pavadinimas ar įmonės

pavadinimas ir adresas

Sufasavimo būdas

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 lentelė
 
Maisto tvarkymo subjekto deklaracija
 
Pateikdamas šį prašymą:
1.            garantuoju, kad jame nurodytas specialusis maistas tiekiamas Lietuvos Respublikos (Europos Sąjungos) rinkai vadovaujantis teisės aktų reikalavimais;
2.            suprantu, kad šio prašymo pagrindu išduotas pažymėjimas nepatvirtina jame nurodyto specialiojo maisto atitikties importuojančios šalies teisės aktų reikalavimams;
3. įsipareigoju informuoti atitinkamas maisto kontrolės institucijas toje trečiojoje šalyje, į kurią eksportuojamas maistas, jeigu būtų nustatyta, kad šiame prašyme nurodytas specialusis maistas, tiekiamas Lietuvos Respublikos (Europos Sąjungos) rinkai, yra netinkamas ir (ar) nesaugus vartoti žmonėms pagal keliamus sudėties, saugos, kokybės reikalavimus ir (ar) numatytą vartojimą.
 
4 lentelė
Informacijos, susijusios su pažymėjimo išdavimu, teikimas
 
Informaciją, susijusią su pažymėjimo išdavimu, noriu gauti:
   El. paštu
  Faksu
   Teritoriniame padalinyje
 Kitomis elektroninėmis priemonėmis (nurodyti):
 
Pažymėjimą noriu atsiimti:
   El. paštu
  Faksu
   Teritoriniame padalinyje
 Kitomis elektroninėmis priemonėmis (nurodyti):
 
 
5 lentelė
Pridedami dokumentai (žymi dokumentus priimantis pareigūnas)
 
 Dokumentas, kuriuo patvirtinama maisto tvarkymo subjekto įgalioto asmens teisė teikti ir pasirašyti prašymą ir kitus dokumentus bei atlikti kitus veiksmus, susijusius su pažymėjimo išdavimu.
 
 
______________                        __________________                            ______________________
 (pareigos)                                                         (parašas)                                                                   (vardas ir pavardė)
 


 

Maisto, eksportuojamo į trečiąsias šalis, pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo
4 priedas
 

(Maisto, eksportuojamo į trečiąsias šalis, pažymėjimo (Maisto laisvos prekybos pažymėjimo) formos pavyzdys)/ (Образец формы сертификата продовольствия, экспортируемого в третьи страны (Сертификата свободной торговли продовольствием)/ (model form of the Certificate for Food Exported to Third Countries (Food Free Sale Certificate)

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS/

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕТЕРИНАРИИ/

STATE FOOD AND VETERINARY SERVICE

 

(teritorinio padalinio pavadinimas)/(название территориального подразделения)/ (name of the territorial unit)

 

MAISTO, EKSPORTUOJAMO Į TREČIĄSIAS ŠALIS, PAŽYMĖJIMAS

(MAISTO LAISVOS PREKYBOS PAŽYMĖJIMAS)/

СЕРТИФИКАТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ, ЭКСПОРТИРУЕМОГО В ТРЕТЬИ СТРАНЫ (СЕРТИФИКАТ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ)/

CERTIFICATE FOR FOOD EXPORTED TO THIRD COUNTRIES (FOOD FREE SALE CERTIFICATE)

 

20__-__-__ Nr./№/ __/ __-__-20__ No__

_____________

(vieta)/(место)/ (place)

 

                 Maisto, eksportuojamo į trečiąsias šalis, pažymėjimu (Maisto laisvos prekybos pažymėjimu) (toliau – pažymėjimas) patvirtinama, kad/ Сертификатом продовольствия, экспортируемого в третьи страны (Сертификатом свободной торговли продовольствием) (далее – Сертификат) подтверждается, что/ The Certificate for Food Exported to Third Countries (Food Free Sale Certificate) (hereinafter – Certificate) is issued to certify that ________________________________________________________________________________

(maisto tvarkymo subjekto pavadinimas, adresas)/ (название и адрес субьекта обработки продовольствия)/ (name, address of the food business operator)

________________________________________________________________________________

Lietuvos Respublikos (Europos Sąjungos) rinkai tiekia šį maistą/ на рынок Литовской Республики (Европейского Союза) поставляет следующее продовольствие/ is placing the following foods on the market of the Republic of Lithuania (the European Union):

Eil. Nr /№ п/п/

Ser. No

Maisto pavadinimas/ Название продовольствия/ Name of food

Maisto tvarkymo subjekto, kurio pavarde ar įmonės pavadinimu prekiaujama maisto produktu arba, jei tas subjektas nėra įsisteigęs Europos Sąjungoje, importuotojo į Europos Sąjungos rinką, pavadinimas ar įmonės pavadinimas ir adresas/ Субъекта обработки продовольствия, под фамилией или названием предприятия которого ведётся торговля пищевыми продуктами или, если этот субъект не учреждён в Европейском Союзе, название или название и адрес предприятия/ Name or company name and address of the food business operator under whose name or business name the food is marketed or name or company name and address of the importer into the EU market if the business operator is not established in the EU

Sufasavimo būdas/ способ фасовки/ Type of pre-packaging

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

(maisto tvarkymo subjekto pavadinimas)/(название субьекта обработки продовольствия)/ (name of the food business operator)

garantuoja, kad pažymėjime nurodytas maistas, tiekiamas Lietuvos Respublikos (Europos Sąjungos) rinkai, atitinka Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančių teisės aktų reikalavimus ir yra saugus vartoti žmonėms/ гарантирует, что в сертификате указанное продовольствие, поставляемое на рынок Литовской Республики (Европейского Союза), соответствует требованиям правовых актов, действующих в Литовской Республике и Европейском Союзе и безопасно для употребления людьми/ hereby guarantees that the food referred to in the certificate, which is placed on the market of the Republic of Lithuania (the European Union), is in compliance with the requirements of legislation in effect in the Republic of Lithuania and the European Union and is safe for human consumption.

Kita (nurodyti)/ Другое (указать)/ Other (please specify): __________________________

________________________________________________________________________________

Pažymėjimas galioja iki/ Сертификат действителен до / the Certificate is valid till______

________________________________________________________________________________

 

 

_______________________                                                          __________________________

(pareigos) / (должность)/ (position)            (parašas)/   (подпись) (signature)/              (vardas ir pavardė)/(имя и фамилия)/ (name)

 

A. V./ м. п./ Seal

 


 

Maisto, eksportuojamo į trečiąsias šalis, pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo
5 priedas
 
(Maisto papildo (-ų), eksportuojamo (-ų) į trečiąsias šalis, pažymėjimo (Maisto papildo laisvos prekybos pažymėjimo) formos pavyzdys)/ (Образец формы сертификата биологически активной добавки к пище, экспортируемой в третьи страны (Сертификат свободной торговли биологически активной добавкой к пище)/ Model form of the Certificate for a Food Supplement Exported to Third Countries (Free Sale Certificate for a Food Supplement)
 
VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS/
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕТЕРИНАРИИ/
STATE FOOD AND VETERINARY SERVICE
 
(teritorinio padalinio pavadinimas)/ (название территориального подразделения)/ (name of the territorial unit)
 
MAISTO PAPILDO (-Ų), EKSPORTUOJAMO (-Ų) Į TREČIĄSIAS ŠALIS, PAŽYMĖJIMAS (MAISTO PAPILDO (-Ų) LAISVOS PREKYBOS PAŽYMĖJIMAS)/
СЕРТИФИКАТ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ К ПИЩЕ, ЭКСПОРТИРУЕМОЙ В ТРЕТЬИ СТРАНЫ (СЕРТИФИКАТ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКОЙ К ПИЩЕ)
CERTIFICATE FOR (A) FOOD SUPPLEMENT(S) EXPORTED TO THIRD COUNTRIES 
(FREE SALE CERTIFICATE FOR (A) FOOD SUPPLEMENT(S))
 
20__-__-__ Nr./№/ __/ __-__-20__ No__
_____________
(vieta)/(место)/(place)
 

Maisto papildo (-ų), eksportuojamo (-ų) į trečiąsias šalis, pažymėjimu (Maisto papildo (-ų) laisvos prekybos pažymėjimu) (toliau – pažymėjimas) patvirtinama, kad/ Сертификатом биологически активной (-ых) добавки (-ок) к пище, экспортируемой (-ых) в третьи страны (Сертификатом свободной торговли биологически активной (-ыми) добавкой (-ами) к пище) (далее – Сертификат) подтверждается, что/ The Certificate for (a) Food Supplement(s) Exported to Third Countries (Free Sale Cetificate for (a) Food Supplement(s)) (hereinafter – Certificate) is issued to certify that_____________________________________________________________________________

        (maisto tvarkymo subjekto pavadinimas, adresas)/ (название и адрес субьекта обработки продовольствия)/(name and address of the food business operator)
 
Lietuvos Respublikos (Europos Sąjungos) rinkai tiekia šį maisto papildą/ на рынок Литовской Республики (Европейского Союза) поставляет следующую биологически активную добавку к пище/ is placing the following food supplement on the market of the Republic of Lithuania (the European Union):

Eil. Nr./ № п/п/ Ser. No

Maisto papildo pavadinimas/ Название биологически активной добавки к пище / Name of the food supplement

Maisto tvarkymo subjekto, kurio pavarde ar įmonės pavadinimu prekiaujama maisto papildu arba, jei tas subjektas nėra įsisteigęs Europos Sąjungoje, importuotojo į Europos Sąjungos rinką, pavadinimas ar įmonės pavadinimas ir adresas/ Субъекта обработки продовольствия, под фамилией или названием предприятия которого ведётся торговля пищевой биологически активной добавкой к пище или, если этот субъект не учреждён в Европейском Союзе, название или название и адрес предприятия/ Name or company name and address of the food business operator under whose name or business name the food is marketed or name or company name and address of the importer into the EU market if the business operator is not established in the EU

Sufasavimo būdas способ фасовки/ Type of pre-packaging

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

(maisto tvarkymo subjekto pavadinimas)/(название субьекта обработки продовольствия)/name of the food business operator

garantuoja, kad pažymėjime nurodyti maisto papildas (-ai) tiekiamas (-i) Lietuvos Respublikos (Europos Sąjungos) rinkai, atitinka Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančių teisės aktų reikalavimus ir yra saugus vartoti žmonėms/ гарантирует, что в сертификате указанное (-ые) биологически активная (-ые) добавка (-и) к пище, поставляемая (-ые) на рынок Литовской Республики (Европейского Союза), соответствует (-ют) требованиям правовых актов, действующих в Литовской Республике и Европейском Союзе и безопасна (-ы) для употребления людьми/ hereby guarantees that the food supplement(s) referred to in the Certificate, which is (are) placed on the market of the Republic of Lithuania (the European Union), is (are) in compliance with the requirements of legislation in effect in the Republic of Lithuania and the European Union and is (are) safe for human consumption.

Kita (nurodyti)/ Другое (указать)/ Other (please specify): __________________________

________________________________________________________________________________

Pažymėjimas galioja iki/ Сертификат действителен до/ the Certificate is valid till ______

________________________________________________________________________________

 

 

_______________________                                                          __________________________

(pareigos) / (должность)/ (position)            (parašas)/   (подпись) (signature)/              (vardas ir pavardė)/(имя и фамилия)/ (name)

 

A. V./ м. п./ Seal

 


 

Maisto, eksportuojamo į trečiąsias šalis, pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo
6 priedas
 
(Specialiojo maisto, eksportuojamo į trečiąsias šalis, pažymėjimo (Specialiojo maisto laisvos prekybos pažymėjimo) formos pavyzdys)/ (Образец формы сертификата продовольствия специального назначения, экспортируемого в третьи страны (Сертификата свободной торговли продовольствием специального назначения)/ Model form of the Certificate for Food for Particular Nutritional Uses Exported to Third Countries (Free Sale Certificate for Food for Particular Nutritional Uses)
 
VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕТЕРИНАРИИ/
STATE FOOD AND VETERINARY SERVICE
 
(teritorinio padalinio pavadinimas)/ (название территориального подразделения)/(name of the territorial unit)
 
SPECIALIOJO MAISTO, EKSPORTUOJAMO Į TREČIĄSIAS ŠALIS, PAŽYMĖJIMAS
(SPECIALIOJO MAISTO LAISVOS PREKYBOS PAŽYMĖJIMAS)/

СЕРТИФИКАТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ЭКСПОРТИРУЕМОГО В ТРЕТЬИ СТРАНЫ (СЕРТИФИКАТ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ/

CERTIFICATE FOR FOOD FOR PARTICULAR NUTRITIONAL USES EXPORTED TO THIRD COUNTRIES (FREE SALE CERTIFICATE FOR FOOD FOR PARTICULAR NUTRITIONAL USES)

 
20__-__-__ Nr./№/ __/ __-__-20__ No__
_____________
(vieta)/(место)/(place)
 
Specialiojo maisto, eksportuojamo į trečiąsias šalis, pažymėjimu (Specialiojo maisto laisvos prekybos pažymėjimu) (toliau – pažymėjimas) patvirtinama, kad/ Сертификатом продовольствия специального назначения, экспортируемого в третьи страны (Сертификатом свободной торговли продовольствием специального назначения) (далее – Сертификат) подтверждается, что/ The Certificate for Food for Particular Nutritional Uses Exported to Third Countries (Free Sale Certificate for Food for Particular Nutritional Uses) (hereinafter – Certificate) is issued to certify that  _________________________________________________________________________
                                                 (maisto tvarkymo subjekto pavadinimas, adresas) (название и адрес субьекта обработки
                                                               продовольствия)/ (name and address of the food business operator)
 
 
 Lietuvos Respublikos (Europos Sąjungos) rinkai tiekia šį specialųjį maistą/ на рынок Литовской Республики (Европейского Союза) поставляет следующее продовольствие специального назначения/ is placing the following food for particular nutritional uses on the market of the Republic of Lithuania (the European Union):

Eil. Nr./

№ п/п/

Ser. No

Specialiojo maisto pavadinimas/ Название продовольствия специального назначения /

Name of the food for particular nutritional uses

Maisto tvarkymo subjekto, kurio pavarde ar įmonės pavadinimu prekiaujama maisto produktu arba, jei tas subjektas nėra įsisteigęs Europos Sąjungoje, importuotojo į Europos Sąjungos rinką, pavadinimas ar įmonės pavadinimas ir adresas/ Субъекта обработки продовольствия, под фамилией или названием предприятия которого ведётся торговля пищевыми продуктами или, если этот субъект не учреждён в Европейском Союзе, название или название и адрес предприятия/ Name or company name and address of the food business operator under whose name or business name the food is marketed or name or company name and address of the importer into the EU market if the business operator is not established in the EU

Sufasavimo būdas/ Способ фасовки/ Type of pre-packaging

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_________________________________________________________________________
(maisto tvarkymo subjekto pavadinimas) (название и адрес субьекта обработки продовольствия)/ (name of the food business operator)
garantuoja, kad pažymėjime nurodytas specialusis maistas, tiekiamas Lietuvos Respublikos (Europos Sąjungos) rinkai, atitinka Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančių teisės aktų reikalavimus ir yra saugus vartoti žmonėms/ гарантирует, что в сертификате указанное продовольствие специального назначения, поставляемое на рынок Литовской Республики (Европейского Союза), соответствует требованиям правовых актов, действующих в Литовской Республике и Европейском Союзе и безопасно для употребления людьми/ hereby guarantees that the food for particular nutritional uses referred to in the Certificate, which is placed on the market of the Republic of Lithuania (the European Union), is in compliance with the requirements of legislation in effect in the Republic of Lithuania and the European Union and is safe for human consumption.

Kita (nurodyti)/ Другое (указать)/ Other (please specify): __________________________

________________________________________________________________________________

Pažymėjimas galioja iki/ Сертификат действителен до / the Certificate is valid till _____

________________________________________________________________________________

 

 

_______________________                                                          __________________________

(pareigos) / (должность)/ (position)            (parašas)/   (подпись) (signature)/              (vardas ir pavardė)/(имя и фамилия)/ (name)

 

A. V./ м. п./ Seal