ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 26 D. SPRENDIMO NR.T1-149 „DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES“ PAKEITIMO

 

2017 m. vasario 28 d. Nr. T1-36

Šilalė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Centralizuoto vaikų priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų visos dienos ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), patvirtintą Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-149 „Dėl vaikų priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes“ 1.1 papunkčiu:

1.1. pakeisti Aprašo 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

12. Eilės sistemoje generuojamos einamiesiems metams automatiškai vadovaujantis principu: trys vaikai iš Bendrojo sąrašo, vienas iš Pirmumo sąrašo. Sudaryta vaikų eilė skelbiama Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje nurodant vaiko eilės numerį, unikalų vaiko kodą, prašymo padavimo datą ir vaiko gimimo datą.“

1.2. pakeisti Aprašo 28 punktą ir jį išdėstyti taip:

28. Įstaigoje atsiradus laisvų vietų nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 15 d. ir nuo sausio 1 d. iki balandžio 15 d., vaikai priimami atsižvelgiant į prašymo padavimo datą ir vaikų amžių (gimimo metai)“;

1.3. papildyti Aprašą 35.10 papunkčiu:

35.10. skelbia Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje einamųjų metų vaikų eilę, kiekvieną mėnesį iki 15 d. ją atnaujina.“

2. Paskelbti informaciją apie priimtą sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Meras                                                                                                                         Jonas Gudauskas