LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO,

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. SAUSIO 10 D. SPRENDIMO NR. V-60 „DĖL SKIEPIJIMO VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS ĮSIGYJAMA COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VAKCINA KONTROLĖS“ PAKEITIMO

 

2021 m. sausio 12 d. Nr. V-68

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. sausio 10 d. sprendimą Nr. V-60 „Dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina kontrolės“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL SKIEPIJIMO VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS ĮSIGYJAMA COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VAKCINA KONTROLĖS

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 9 punktu ir 19 straipsnio 2 dalies 4 punktu, 4 ir 6 dalimis, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 25 straipsnio 3 ir 4 dalimis, 29 straipsnio 1 dalies 4 ir 6 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 4 d. sprendimu Nr. V-2819 „Dėl pasirengimo vakcinacijai COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina“ ir Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-2997 „Dėl Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), bei siekdamas užtikrinti skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina (toliau – vakcina) tinkamą organizavimą ir kontrolę, nusprendžiu:

Pavesti savivaldybių administracijų direktoriams:

1. kontroliuoti skiepijimo vakcina procesą asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kurių savininkas ar dalininkas yra savivaldybė, kad skiepijimas būtų vykdomas griežtai laikantis Aprašo reikalavimų ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakyme Nr. V-3006 „Dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina prioritetinių gyventojų grupių nustatymo“ (toliau – Prioritetų įsakymas) nustatytos skiepijimo vakcina prioritetinių gyventojų grupių eilės (įskaitant, kad į Planuojamų skiepyti vakcina asmenų sąrašą, vadovaujantis Aprašu pateikiamą skiepijimą organizuojančiai asmens sveikatos priežiūros įstaigai ar paslaugas organizuojančiai asmens sveikatos priežiūros įstaigai (toliau – Sąrašas), būtų įtraukti tik tokią teisę pagal Prioritetų įsakymą ir Aprašą atitinkamu metu turintys asmenys bei būtų įtraukti visi tokie asmenys);

2. tikrinti, ar įstaigos, kurių veiklos vieta yra savivaldybėje (išskyrus įstaigas, kurių savininko ar dalininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija) ir kuriose dirba arba gauna asmens sveikatos priežiūros ir (arba) socialinės globos paslaugas asmenys, nurodyti Prioritetų įsakyme, į Sąrašą įtraukė tik tokią teisę pagal Prioritetų įsakymą ir Aprašą atitinkamu metu turinčius asmenis, ar įtraukė visus tokius asmenis ir ar buvo paskiepyti tik tokią teisę turintys asmenys;

3. nustačius šio sprendimo 1 ir 2 punktuose nurodytų teisės aktų galimus pažeidimus, pradėti administracinio nusižengimo teiseną, atlikti administracinio nusižengimo tyrimą ir surašyti administracinio nusižengimo protokolą arba dėl administracinio nusižengimo teisenos pradėjimo kreiptis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar kitas teisėsaugos institucijas pagal kompetenciją;

4. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo šio sprendimo 1 ir 2 punktuose nurodytų teisės aktų pažeidimų nustatymo, apie tai pateikti informaciją el. paštu [email protected] ir Sveikatos apsaugos ministerijai el. paštu [email protected].“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                 Arūnas Dulkys