PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMŲ ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖJE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO, PARAIŠKOS IŠDUOTI LEIDIMĄ ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ FORMOS IR LEIDIMO RENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ FORMOS PATVIRTINIMO

 

2018 m. spalio 9 d. Nr. AV- 668

Pakruojis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 12 straipsnio 7 dalimi ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 4-371 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 4-371 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 4-670 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 405 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo tipinių taisyklių patvirtinimo“ ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netelkusiais galios“ pakeitimo“ patvirtintų Išorinės reklamos įrengimo taisyklių 20.3 papunkčiu:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Leidimų įrengti išorinę reklamą Pakruojo rajono savivaldybėje išdavimo tvarkos aprašą.

1.2. Paraiškos išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą formą.

1.3. Leidimo įrengti išorinę reklamą formą.

2. Pripažįstu netekusiu galios Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 19 d. įsakymą Nr. AV-252 „Dėl Leidimų įrengti išorinę reklamą Pakruojo rajono savivaldybėje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                        Erika Kižienė

 

PATVIRTINTA

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2018 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 668

 

LEIDIMŲ ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖJE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Leidimų įrengti išorinę reklamą Pakruojo rajono savivaldybėje išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Leidimų įrengti išorinę reklamą (toliau – Leidimas) Pakruojo rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) teritorijoje išdavimo, atsisakymo juos išduoti, įspėjimo apie galimą leidimo galiojimo panaikinimą ir leidimų galiojimo panaikinimo tvarką.           

2. Aprašo paskirtis – užtikrinti, kad Leidimai savivaldybės teritorijoje būtų išduodami pagal Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo, kitų įstatymų, norminių teisės aktų reikalavimus ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 4-371 patvirtintas Išorinės reklamos įrengimo taisykles (toliau – Taisyklės).    

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reklamos įstatyme ir Taisyklėse.

4. Išorinė reklama savivaldybės teritorijoje įrengiama vadovaujantis projektavimą, architektūrą, statybą, kultūros paveldo objektų ir kraštovaizdžio apsaugą, teritorijų planavimą, eismo saugumą ir valstybinės kalbos vartojimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis, Taisyklėmis, šiuo Aprašu.

 

II SKYRIUS

LEIDIMŲ IŠDAVIMAS, ATSISAKYMAS IŠDUOTI LEIDIMUS

 

5. Reklaminės veiklos subjektas (toliau – pareiškėjas), norintis gauti Leidimą, savivaldybės administracijos seniūnijai (toliau – Seniūnija), kurios teritorijoje numatoma įrengti reklaminį įrenginį, tiesiogiai, elektroninėmis priemonėmis per atstumą arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (toliau – kontaktinis centras) turi pateikti savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintos formos Paraišką išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą ir kitus Taisyklių 21.1–21.5 papunkčiuose nurodytus dokumentus.

6. Taisyklių 21.3 papunktyje nurodytas išorinės reklamos įrengimo projektas turi būti raštiškai suderintas su savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir statybos skyriaus Architektūros poskyrio vyriausiuoju architektu, o išorinės reklamos tekstas – su savivaldybės administracijos Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiuoju kalbos tvarkytoju.                 

7. Seniūnija:

7.1. gavusi pareiškėjo paraišką išduoti leidimą ir kitus Aprašo 5 ir 6 punktuose nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų gavimo paraiškoje nurodytu būdu išsiunčia pareiškėjui patvirtinimą, kad paraiška gauta;

7.2. patikrinusi pareiškėjo paraišką ir dokumentus, kurių reikia Leidimui gauti, ir nustačiusi, kad paraiška ir (ar) kiti dokumentai, kurių reikia Leidimui išduoti, nevisiškai, neteisingai užpildyti arba juose pateikti neteisingi duomenys, arba pateikti ne visi dokumentai, kurių reikia Leidimui išduoti, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas paraiškoje nurodytu būdu praneša apie tai pareiškėjui ir nustato ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą trūkstamiems arba patikslintiems dokumentams pateikti, taip pat informuoja, kad terminas leidimui išduoti skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos.

8. Leidimas išduodamas arba reklaminės veiklos subjektui pateikiamas rašytinis motyvuotas atsisakymas jį išduoti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų Leidimui išduoti gavimo. Jeigu per nurodytus terminus seniūnija neišduoda Leidimo ir nepateikia motyvuoto rašytinio atsisakymo jį išduoti, laikoma, kad Leidimas išduotas.

9. Leidimas išduodamas per Licencijų informacinę sistemą. 

10. Leidimo galiojimo terminas nustatomas atsižvelgiant į paraiškoje nurodytą laikotarpį, tačiau negali būti ilgesnis kaip 10 metų.

11. Kai Leidimo turėtojas numato keisti išorinės reklamos (išskyrus ant reklaminio įrenginio pateikiamos trumpalaikės išorinės reklamos) spalvinį ar grafinį vaizdą, jis Seniūnijai tiesiogiai, per atstumą ar per kontaktinį centrą turi pateikti prašymą, kuriame nurodomas turimo Leidimo numeris, jo išdavimo data, ir Taisyklių 21.3.4 papunktyje nurodytą dokumentą.

12. Aprašo 11 punkte nurodytu atveju Seniūnija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Aprašo 11 punkte nurodytų dokumentų gavimo įvertina išorinės reklamos spalvinio bei grafinio vaizdo projekto atitiktį Aprašo reikalavimams ir tiesiogiai, elektroninėmis priemonėmis per atstumą ar per kontaktinį centrą jį derina arba pateikia Leidimo turėtojui motyvuotą atsisakymą jį derinti.

13. Likus ne mažiau kaip 20 darbo dienų iki Leidimo galiojimo termino pabaigos, reklaminės veiklos subjektas, norintis gauti naują Leidimą, Seniūnijai Apraše nustatyta tvarka turi pateikti paraišką, kurioje nurodomas turimo Leidimo numeris, jo išdavimo data, ir Aprašo 5 ir 6 punktuose nurodytus dokumentus, kurie pateikiami tik tuo atveju, jei pasikeitė turimam Leidimui gauti pateikti dokumentai ir (ar) juose nurodyti duomenys ir (ar) informacija. Leidimas nurodytu atveju išduodamas Apraše nustatyta tvarka ir terminais.

14. Seniūnija registruoja išduotus leidimus, įspėjimus apie galimą Leidimų galiojimo panaikinimą, Leidimų galiojimo panaikinimą dokumentų valdymo sistemoje.

15. Leidimas neišduodamas Reklamos įstatymo 12 straipsnio 12 dalyje nustatytais atvejais.

 

III SKYRIUS

ĮSPĖJIMO APIE GALIMĄ LEIDIMO GALIOJIMO PANAIKINIMĄ IR LEIDIMO GALIOJIMO PANAIKINIMO ATVEJAI IR TVARKA

 

16. Seniūnija Leidimo turėtoją įspėja apie galimą Leidimo galiojimo panaikinimą reklamos įstatymo 12 straipsnio 13 dalyje nustatytais atvejais.

17. Seniūnija apie galimą Leidimo galiojimo panaikinimą per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo tiesiogiai, elektroninėmis priemonėmis per atstumą ar per kontaktinį centrą praneša Leidimo turėtojui, nurodo pažeidimus, dėl kurių jis įspėjamas, ir, atsižvelgdama į pažeidimų pobūdį ir kitas svarbias aplinkybes, nustato ne trumpesnį kaip 3 darbo dienų terminą pažeidimams pašalinti.

18. Leidimo turėtojas turi ištaisyti Seniūnijos nurodytus pažeidimus, dėl kurių buvo įspėtas pranešime apie galimą Leidimo galiojimo panaikinimą, per Seniūnijos nustatytą terminą, kuris skaičiuojamas nuo pranešimo apie galimą Leidimo galiojimo panaikinimą gavimo dienos. Ištaisęs pažeidimus, Leidimo turėtojas turi apie tai tiesiogiai, elektroninėmis priemonėmis per atstumą ar per kontaktinį centrą pranešti Seniūnijai.

19. Leidimo galiojimas panaikinamas Reklamos įstatymo 12 straipsnio 14 dalyje nustatytais atvejais.

20. Apie sprendimą panaikinti Leidimo galiojimą Seniūnija per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo tiesiogiai, elektroninėmis priemonėmis per atstumą ar per kontaktinį centrą praneša Leidimo turėtojui ir nurodo Leidimo galiojimo panaikinimo priežastis.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Pasibaigus Leidimo galiojimo terminui ar panaikinus Leidimo galiojimą, Leidimo turėtojas per 10 darbo dienų privalo nukabinti reklamą, išardyti reklaminį įrenginį ir sutvarkyti aplinką. Reklaminis įrenginys neišardomas, kai jis priklauso savivaldybei nuosavybės teise ar yra valdomas patikėjimo teise. 

22. Panaikinus Leidimo galiojimą ar pasibaigus Leidimo galiojimo terminui ir per 10 darbo dienų neatlikus 21 punkte nurodytų prievolių, Seniūnija organizuoja reklaminio įrenginio išardymo, reklamos nukabinimo ir aplinkos sutvarkymo darbus, reklaminės veiklos subjektas ne ginčo tvarka sumoka Seniūnijai patirtas išlaidas.

23. Savivaldybės teritorijoje išorinės reklamos įrengimo reikalavimų laikymosi kontrolę pagal kompetenciją atlieka Strateginės plėtros ir statybos skyriaus Architektūros poskyris ir atitinkamos Seniūnijos, kurioje įrengta išorinė reklama, seniūnas.             

24. Leidimų turėtojai, pažeidę Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų bei šio Aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

25. Ginčai tarp Leidimų turėtojų ir išorinės reklamos kontrolę vykdančių institucijų sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

 

_______________________________________

 

 

 

Forma patvirtinta Pakruojo rajono

savivaldybės administracijos direktoriaus

2018 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. AV-668

 

________________________________________________________________________________(pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas arba pareiškėjo (fizinio asmens) vardas,                                              pavardė, gimimo data)

_______________________________________________________________________________________                      (juridinio asmens buveinė arba fizinio asmens adresas korespondencijai)

_______________________________________________________________________________________                      (telefono numeris, elektroninio pašto adresas, jeigu pareiškėjas jį turi)

 

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos

____________________________ seniūnijai

 

PARAIŠKA IŠDUOTI LEIDIMĄ ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ

20____ m. _______________ ___ d.

Prašau išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą:

1vieniems, 1dvejiems, 1trejiems, 1ketveriems, 1penkeriems metams 1dešimčiai metų

arba nuo 20____ m. _______________ mėn. ____d. iki 20____ m. _______________ mėn. ____d

Išorinės reklamos plotas _______ kv. m.

Tipinio projekto numeris _______________

Išorinės reklamos įrengimo adresas, vieta ______________________________________________________

1 ant privataus objekto (žemės, statinio ar įrenginio)

1 ant Savivaldybės objekto (žemės, statinio ar įrenginio)

1 pareiškėjas yra žemės, statinio, įrenginio ar kito objekto, ant kurio įrengiama išorinė reklama, savininkas.

Išorinėje reklamoje bus naudojamas registruotas prekių ženklas:    1 Taip              1 Ne

Savivaldybės administracijos direktoriaus ar įgalioto asmens išduoto statybą leidžiančio dokumento data ir numeris (jei reklaminiam įrenginiui, ant kurio numatoma skleisti išorinę reklamą, statyti ar įrengti, yra privalomas šis dokumentas):________________________________________________________________.

Turimo leidimo data ir numeris (kai baigiasi leidimo galiojimo terminas ir pareiškėjas nori gauti naują leidimą): _______________________________________________________________________________________.

Pranešimus pageidauju gauti: 1 tiesiogiai 1 elektroninėmis priemonėmis per atstumą 1 per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą

PRIDEDAMA:

1 Dokumentai, patvirtinantys žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių ji įrengiama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (toliau – savininkas) sutikimą, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas arba kai žemė, statiniai, įrenginiai ar kiti objektai, ant kurių įrengiama išorinė reklama, priklauso savivaldybei nuosavybės teise ar yra valdomi patikėjimo teise, 1 egz.;

1 Išorinės reklamos įrengimo projektas 2 egz., kurį sudaro:                                                                             1. aiškinamasis raštas;                                                                                                                                             2. reklaminio įrenginio suprojektuota vieta topografiniame plane, įrenginio matmenys nuo požeminių tinklų iki gretimybių bei sklypų ribų, kai reklaminis įrenginys įrengiamas žemės sklype;                                                  3. išorinės reklamos įrengimo vietą apibūdinantys duomenys (situacijos schema, viso objekto, ant kurio planuojama įrengti reklamą, esamos padėties spalvota nuotrauka ar projektas (kai objektas nepastatytas ar neįrengtas);                                                                                                                                     4. išorinės reklamos spalvinis ir grafinis vaizdas;                                                                                                       5. reklaminio įrenginio projektas;                                                                                                            6. laikiklių ir tvirtinimo mazgų brėžiniai, jei reklama tvirtinama laikikliais.

PAPAILDOMI DOKUMENTAI IR (AR) ĮGALIOJIMAI:

1 Jei išorinė reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių, reikalingas šiuos objektus eksploatuojančių subjektų raštiškas sutikimas.

1 Raštiškas suderinimas su institucija, atsakinga už kultūros paveldo objekto apsaugą, kai įrengti išorinę reklamą numatoma kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir (ar) apsauginėse zonose.

1 Suderinimas su policijos pareigūnais vadovaujantis Kelių eismo sąlygų kontrolės aprašu, patvirtintu Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 5-V-671, kai reklaminį įrenginį numatoma įrengti arčiau kaip 30 metrų nuo gatvių.

1 Raštiškas suderinimas su saugomų teritorijų direkcija arba regiono aplinkos apsaugos departamentu, kai saugomoje teritorijoje nėra įsteigtos saugomų teritorijų direkcijos, kai išorinę reklamą numatoma įrengti saugomose teritorijose.

1 Įgaliojimas.

________________________                                                            __________________________             (parašas)                                                                                      (vardas, pavardė)

 

___________________________________

 

 

Forma patvirtinta Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. AV-668

 

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖ

LEIDIMAS ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ

20 ___ m. _______________ ___ d. Nr.

 

Juridinio (fizinio) asmens, kuriam išduodamas leidimas įrengti išorinę reklamą, duomenys:

________________________________________________________________________________(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė arba fizinio asmens vardas ir pavardė)

________________________________________________________________________________                           (telefono numeris, elektroninio pašto adresas, jeigu juridinis (ar fizinis) asmuo jį turi)

Išorinės reklamos įrengimo adresas (vieta):___________________________________________

Išorinės reklamos plotas ________ kv. m.                                                           

Pareiškėjo pateiktos paraiškos numeris______________                                  

Leidimo galiojimo terminas: nuo________________________ iki _________________________

Leidimas išduotas Pakruojo rajono savivaldybės administracijos _________________ seniūnijos seniūno 20____ m. __________________ d. įsakymu Nr.

Leidimo turėtojas privalo:

1. laikytis Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo, Išorinės reklamos įrengimo taisyklių ir kitų teisės aktų, nustatančių reklamos naudojimo reikalavimus;                                         

2. pranešti raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba per kontaktinį centrą Seniūnijai apie pasikeitusį leidimo turėtojo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą – ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių duomenų pasikeitimo;      

3. užtikrinti, kad išorinė reklama būtų tvarkinga, nesugadinta, įrengta pagal suderintą projektą;

4. nurodyti ant reklaminio įrenginio, išskyrus iškabą, savininko pavadinimą;        

5. pasibaigus leidimo galiojimo terminui ar panaikinus leidimo galiojimą, reklaminės veiklos subjektas per 10 darbo dienų privalo nukabinti reklamą, išardyti reklaminį įrenginį ir sutvarkyti aplinką. Reklaminis įrenginys neišardomas, kai jis priklauso Savivaldybei nuosavybės teise ar yra valdomas patikėjimo teise.

Leidimo turėtojas:

1. turi teisę įrengti leidime nurodytoje vietoje pagal jame nurodytą išorinės reklamos įrengimo projektą specialią išorinės reklamos pateikimo priemonę ir ant jos skleisti reklamą;

2. turi teisę apskųsti Savivaldybės administracijos sprendimus, kai jis mano, kad jo teisės ar įstatymų saugomi teisėti interesai yra pažeisti, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka;                                   

3. negali perduoti leidimo ar juo suteiktų teisių kitiems asmenims.

______________________________         _______________         __________________________             (leidimą išdavusio asmens pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

A. V.