HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2003 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. 684 „DĖL PAVOJINGŲ ATLIEKŲ TVARKYMO LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gruodžio 6 d. Nr. D1-1054

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymą Nr. 684 „Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 12 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 29 d. nutarimu Nr. 1691 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą“,

tvirtinu Pavojingųjų atliekų tvarkymo licencijavimo taisykles (pridedama).“

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                  Kęstutis Navickas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2018 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. D1-1054

redakcija)

 

 

PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO LICENCIJAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pavojingųjų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja pavojingųjų atliekų tvarkymo licencijų išdavimą, atsisakymą jas išduoti, licencijų duomenų tikslinimą, licencijų galiojimo sustabdymą, licencijų galiojimo sustabdymo panaikinimą, licencijų galiojimo panaikinimą, licencijų dublikato išdavimą.

2. Pavojingųjų atliekų tvarkymo licenciją (toliau – licencija) privalo gauti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (toliau – Atliekų tvarkymo įstatymas) 12 straipsnio 1 dalyje nustatytos pavojingąsias atliekas ketinančios tvarkyti įmonės, neturinčios Atliekų tvarkymo įstatymo 6 straipsnyje nurodytų leidimų.

3. Taisyklės netaikomos įmonėms, surenkančioms savo veikloje susidariusias pavojingąsias atliekas ir vežančioms į atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginį, ir įmonėms, kurių vykdomai veiklai yra gauti Atliekų tvarkymo įstatymo 6 straipsnyje nurodyti leidimai.

4. Neturint galiojančios licencijos, surinkti pavojingąsias atliekas draudžiama, išskyrus taisyklių 3 punkte nustatytus atvejus.

5. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

5.1. atsakingi darbuotojai – įmonės darbuotojai, atsakingi už pavojingųjų atliekų surinkimą, kurių kompetencija atitinka Atliekų tvarkymo įstatymo 112 straipsnyje nustatytus reikalavimus:

5.1.1. vadovaujantysis darbuotojas – įmonės vadovas ar jo paskirtas darbuotojas, kuriam pavesta vadovauti ir organizuoti pavojingųjų atliekų surinkimo veiklą;

5.1.2. specialistas – įmonės darbuotojas, vykdantis pavojingųjų atliekų surinkimo darbus;

5.2. pavojingųjų atliekų technologinis srautas (toliau – PATS) – Pavojingųjų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių 1 priede nurodyta panašiomis pavojingumo savybėmis ir (ar) vienodus kriterijus atitinkančių pavojingųjų atliekų grupė (rūšis), kurią sudarančios atliekos tvarkomos tais pačiais būdais;

5.3. kitos taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Atliekų tvarkymo įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

LICENCIJUOJAMA VEIKLOS RŪŠIS

 

6. Licencija išduodama pavojingųjų atliekų surinkimui, t. y. pavojingųjų atliekų paėmimui iš atliekų turėtojų, įskaitant rūšiuojamąjį pavojingųjų atliekų surinkimą ir parengiamąjį laikymą iki pavojingųjų atliekų surinkimo įrenginiuose, kuriuose pavojingosios atliekos iškraunamos, kad jas galima būtų paruošti pervežti į pavojingųjų atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginius.

 

III SKYRIUS

LICENCIJŲ IŠDAVIMAS, ATSISAKYMAS JAS IŠDUOTI, GALIOJIMO SUSTABDYMAS, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS, LICENCIJŲ GALIOJIMO PANAIKINIMAS, DUOMENŲ TIKSLINIMAS, LICENCIJŲ DUBLIKATO IŠDAVIMAS

 

7. Licencijas išduoda, atsisako jas išduoti, licencijų duomenis tikslina, licencijų galiojimą sustabdo, licencijų galiojimo sustabdymą panaikina, licencijų galiojimą panaikina, licencijų dublikatą išduoda Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – institucija). Licencijos forma nustatyta taisyklių 2 priede, licencijos priedo forma nustatyta taisyklių 3 priede.

8. Licencijos išduodamos neterminuotam laikui.

9. Įmonė, norinti gauti licenciją, pateikia institucijai taisyklių 10 punkte nurodytus dokumentus naudodama Aplinkosaugos leidimų informacinę sistemą (toliau – ALIS), kurią reglamentuoja Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D1-963 „Dėl Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (ALIS) nuostatų patvirtinimo“. Taisyklių 10 punkte nurodyti dokumentai gali būti teikiami tiesiogiai, per atstumą ir per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą.

10. Licencijai gauti pateikiami šie dokumentai:

10.1. veiklos draudimo poliso, kurį pavojingąsias atliekas surenkančios įmonės privalo turėti pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 4 straipsnio 11 dalį, kopija;

10.2. už pavojingųjų atliekų surinkimą atsakingų įmonės darbuotojų atliekų tvarkymo specialistų mokymo kursų baigimo galiojančių pažymėjimų kopijos;

10.3. įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytas dokumentas (pažyma), patvirtinantis, kad darbuotojai, minimi taisyklių 10.2 papunktyje, dirba įmonėje, siekiančioje gauti licenciją, arba nustatyta tvarka patvirtinta darbo sutarties su asmeniu, turinčiu teisę vykdyti pavojingųjų atliekų surinkimo darbus, kopija;

10.4. dokumentai, patvirtinantys valstybės rinkliavos sumokėjimą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimą Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“;

10.5. informaciją apie numatomus rinkti PATS.

11. Įmonėms licencijos išduodamos arba motyvuotai atsisakoma jas išduoti, licencijos duomenys tikslinami ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo. Jeigu institucijai nepakanka duomenų ar informacijos, kurią pateikė įmonė, ir duomenų pati gauti negali, institucija turi teisę per 5 darbo dienas, naudodama ALIS, paštu, elektroniniu paštu ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis kreiptis į įmonę, nurodydama pateikti trūkstamus duomenis per institucijos nustatytą terminą, bet ne trumpesnį kaip 5 darbo dienos. Paraiškos nagrinėjimas stabdomas, kol bus pateikta papildoma informacija. Nustatytu terminu negavus informacijos, paraiška nenagrinėjama ir atmetama, nurodant atmetimo priežastis.

12. Jeigu į tinkamai įformintą prašymą dėl licencijos išdavimo, pateiktą kartu su visais leidimui išduoti reikalingais dokumentais ir informacija (toliau – prašymas), neatsakoma per 20 darbo dienų, laikoma, kad licencija yra išduota, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus, kuriais atsakymo dėl licencijos išdavimo nepateikimas nelaikomas licencijos išdavimu ir tokios išimtys pateisinamos svarbiais visuomenės interesais, įskaitant teisėtus trečiųjų asmenų interesus.

13. Licencija išduodama ir jos duomenys tikslinami naudojantis ALIS. Licencijos gavimas patvirtinamas naudojantis ALIS.

14. Įmonei pageidaujant, licencijos originalas įteikiamas įmonei arba išsiunčiamas registruotu paštu.

15. Pasikeitus licenciją turinčios įmonės pavadinimui ir (ar) buveinės adresui, įmonė privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo, naudodamasi ALIS, tiesiogiai, per atstumą ir per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą pateikti institucijai taisyklių 10.1–10.3 papunkčiuose nurodytus dokumentus, patikslinti licencijos duomenis.

16. Institucija neišduoda licencijos ar netikslina jos duomenų, esant bent vienam Atliekų tvarkymo įstatymo 12 straipsnio 5 dalyje nustatytų pagrindų. Pašalinus priežastis, trukdančias gauti licenciją ar tikslinti jos duomenis, galima kreiptis į instituciją dėl licencijos išdavimo ar licencijos duomenų tikslinimo, pateikiant paraiškas šiose taisyklėse nustatyta tvarka.

17. Praradusiai licenciją įmonei pateikus motyvuotą prašymą, institucija gali išduoti naują licenciją su kitu numeriu, nurodant prarastos licencijos numerį ir žymą „Dublikatas“ (toliau - licencijos dublikatas), šia tvarka:

17.1. licencijos dublikatas išduodamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, kai įmonė pateikia institucijai prašymą jį išduoti;

17.2. žodis „Dublikatas“ įrašomas skliausteliuose šalia licencijos numerio.

18. Esant bent vienam Atliekų tvarkymo įstatymo 12 straipsnio 6 dalyje nustatytų pagrindų, licencijos galiojimas sustabdomas nuo sprendimo dėl licencijos galiojimo sustabdymo priėmimo dienos. Sprendimą dėl licencijos galiojimo sustabdymo institucija priima per 10 darbo dienų nuo Atliekų tvarkymo įstatymo 12 straipsnio 6 dalyje nustatytų pagrindų nustatymo ir apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną, naudodamasi ALIS, paštu, elektroniniu paštu ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis, praneša įmonei, nurodydama licencijos galiojimo sustabdymo priežastis. Sustabdžius licencijos galiojimą, įmonė nustatytuosius licencijuojamos veiklos pažeidimus turi pašalinti per aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų privalomajame nurodyme nustatytą laikotarpį.

19. Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (toliau – Aplinkos apsaugos departamentas) turi institucijai pateikti duomenis dėl pavojingąsias atliekas tvarkančiai įmonei teiktų privalomųjų nurodymų, dokumentus, patvirtinančius nustatytų licencijuojamos veiklos pažeidimus, jų pašalinimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių dokumentų surašymo ir (ar) sprendimų įsiteisėjimo dienos.

20. Per aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų privalomajame nurodyme nustatytą terminą pašalinus privalomajame nurodyme nurodytus pažeidimus, licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas institucijos vadovo sprendimu.

21. Sprendimas dėl licencijos galiojimo sustabdymo ar panaikinimo priimamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų, patvirtinančių nustatytų licencijuojamos veiklos pažeidimų pašalinimą, gavimo. Apie priimtą sprendimą įmonė informuojama ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo, naudodamasi ALIS, paštu, elektroniniu paštu ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis.

22. Esant bent vienam Atliekų tvarkymo įstatymo 12 straipsnio 8 dalyje nustatytų pagrindų, licencijos galiojimas panaikinamas. Licencijos galiojimas panaikinamas institucijos vadovo sprendimu. Sprendimas dėl licencijos panaikinimo priimamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Atliekų tvarkymo įstatymo 12 straipsnio 8 dalyje nurodytų pagrindų nustatymo.

23. Apie priimtą sprendimą panaikinti licencijos galiojimą institucija ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo priėmimo, naudodamasi ALIS, paštu, elektroniniu paštu ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis, praneša įmonei, nurodydama licencijos galiojimo panaikinimo priežastis. Licencija laikoma netekusia galios nuo sprendimo panaikinti licencijos galiojimą priėmimo dienos.

24. Institucija apie licencijos išdavimą, jos galiojimo sustabdymą ir galiojimo sustabdymo panaikinimą, licencijų panaikinimą ir jų tikslinimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas turi informuoti Aplinkos apsaugos departamentą.

 

IV SKYRIUS

LICENCIJOS SĄLYGŲ LAIKYMOSI PRIEŽIŪROS TVARKA

 

25. Licencijos turėtojo veiklą tvarkant pavojingąsias atliekas prižiūri kontroliuojančios valstybės institucijos pagal savo veiklos sritį, nurodytą Atliekų tvarkymo įstatyme.

26. Licencijos turėtojas pateikia visą reikiamą informaciją kontroliuojančioms valstybės institucijoms ir sudaro sąlygas nekliudomai vykdyti licencijuojamos veiklos kontrolę.

27. Nustačiusios licencijuojamos veiklos sąlygų įmonėse pažeidimus ir surašiusios privalomuosius nurodymus, kontroliuojančios valstybės institucijos privalo per 5 darbo dienas apie tai raštu informuoti instituciją.

28. Juridiniai bei fiziniai asmenys turi teisę gauti iš institucijos informaciją žodžiu ir raštu apie tai, ar tam tikra įmonė turi licenciją, ar ta licencija galioja, ir pan.

 

V SKYRIUS

LICENCIJŲ TURĖTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

29. Licencijos turėtojas įstatymų nustatyta tvarka turi teisę apskųsti sprendimą dėl atsisakymo išduoti licenciją, licencijos galiojimo sustabdymo, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo, licencijos galiojimo panaikinimo, atsisakymo tikslinti licencijos duomenis.

 

VI SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ UŽ PAŽEIDIMĄ

 

30. Asmenys, pažeidę taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________

 

Pavojingųjų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių

1 priedas

 

 

PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ TECHNOLOGINIAI SRAUTAI (PATS)

 

 

 

Žymėjimas

Pavojingųjų atliekų srautai

Kodai pagal Atliekų tvarkymo taisykles*

TS-01

Atliekos, kuriose yra polichlorintųjų bifenilų (PCB)

13 01 01; 13 03 01; 16 01 09; 16 02 09; 16 02 10; 17 09 02

TS-02

Alyvų atliekos

Nechlorintos, nehalogenintos alyvų atliekos

05 01 12; 08 03 19; 12 01 07; 12 01 09; 12 01 10; 12 01 12; 12 01 18; 12 01 19; 13 01 05; 13 01 10; 13 01 11; 13 01 12; 13 01 13; 13 02 05; 13 02 06; 13 02 07; 13 02 08; 13 03 07; 13 03 08; 13 03 09; 13 03 10; 16 07 08; 19 02 07; 19 08 10; 20 01 26

 

 

Chlorintos, halogenintos alyvų atliekos

12 01 06; 12 01 08; 13 01 04; 13 01 09; 13 02 04; 13 03 06

TS-03

Naftos produktais užteršti dumblai, gruntai ir atliekos

01 05 05; 05 01 03; 05 01 04; 05 01 05; 05 01 06; 05 01 07; 05 01 08; 05 01 15; 05 06 01; 05 06 03; 10 02 11; 10 03 27; 10 04 09; 10 05 08; 10 06 09; 10 07 07; 12 01 14; 13 05 01; 13 05 02; 13 05 03; 13 05 08; 13 08 01; 13 08 99; 15 02 02; 16 07 09; 17 05 07; 19 11 01; 19 11 02; 19 11 04; 19 11 05

TS-04

Naftos produktais užteršti skysčiai ir vanduo, naftos mišiniai, lijaliniai vandenys

10 08 19; 13 04 01; 13 04 02; 13 04 03; 13 05 06; 13 05 07; 13 07 01; 13 07 02; 13 07 03; 13 08 02; 19 11 03

TS-05

Atliekos, kuriose yra ozono sluoksnį ardančių medžiagų

14 06 01; 16 02 11; 20 01 23

TS-06

Baterijų ir akumuliatorių atliekos

09 01 11; 16 06 01; 16 06 02; 16 06 06; 20 01 33

TS-07

Infekuotos atliekos

18 01 03; 18 02 02

TS-08

Farmacijos atliekos

Nehalogenintos

07 05 01; 07 05 04; 07 05 08; 07 05 10; 18 01 08; 18 02 07; 20 01 31

 

 

Halogenintos

07 05 03; 07 05 07; 07 05 09

TS-09

Oksiduojančios medžiagos

16 09 01; 16 09 02; 16 09 03; 16 09 04

TS-10

Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos

16 01 04; 16 01 07; 16 01 10; 16 01 13; 16 01 14; 16 01 21

TS-11

Elektrotechnikos ir elektronikos pavojingosios atliekos

16 02 13; 16 02 15; 20 01 35

TS-12

Atliekos, kuriose yra sunkiųjų metalų

04 02 16; 06 03 13; 06 03 15; 06 04 03; 06 04 05; 10 04 03; 10 04 04; 10 04 05; 10 04 06; 10 05 03; 10 05 05; 10 06 03; 10 06 06; 10 08 08; 10 11 11; 10 12 11; 11 01 15; 11 05 03; 11 05 04; 19 08 08

TS-13

Atliekos, kuriose yra gyvsidabrio

05 07 01; 06 04 04; 06 07 03; 10 14 01; 16 01 08; 06 03 07; 16 06 03; 17 09 01; 18 01 10; 19 03 08; 20 01 21

TS-14

Pesticidų ir augalų apsaugos atliekos

Nehalogenintos

02 01 08; 06 13 01; 07 04 01; 07 04 04; 07 04 08; 07 04 10; 20 01 19

 

 

Halogenintos

07 04 03; 07 04 07; 07 04 09

TS-15

Kitos halogenintos atliekos

06 07 02; 07 01 03; 07 01 07; 07 01 09; 07 02 03; 07 02 07; 07 02 09; 07 03 03; 07 03 07; 07 03 09; 07 06 03; 07 06 07; 07 06 09; 07 07 03; 07 07 07; 07 07 09; 14 06 02; 14 06 04

TS-16

Chlorintos ir chlororganinės atliekos

03 02 02

TS-17

Nehalogeninti ir nechlorinti medienos konservantai

03 02 01; 03 02 03; 03 02 04; 03 02 05

TS-18

Rūgštinių tirpalų atliekos, rūgštys, rūgštis išskiriančios atliekos

01 03 04; 06 01 01; 06 01 02; 06 01 03; 06 01 04; 06 01 05; 06 01 06; 06 07 04; 08 03 16; 10 01 09; 11 01 05; 11 01 06; 16 08 05; 20 01 14

TS-19

Šarminių tirpalų atliekos, šarmai

05 01 11; 06 02 01; 06 02 03; 06 02 04; 06 02 05; 11 01 07; 11 01 13; 20 01 15

TS-20

Atliekos, turinčios cianidų

06 03 11; 11 03 01

TS-21

Atliekos, turinčios asbesto, gipso izoliacinės statybinės medžiagos

06 07 01; 06 13 04; 10 13 09; 10 13 12; 16 01 11; 16 02 12; 17 06 01; 17 06 03; 17 06 05; 17 08 01

TS-22

Organinių cheminių procesų atliekos, atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių, tirpikliai ir tirpiklių mišiniai (nechlorintos, nehalogenintos)

04 01 03; 04 02 14; 07 01 01; 07 01 04; 07 01 08; 07 01 10; 07 02 01; 07 02 04; 07 02 08; 07 02 10; 07 03 01; 07 03 04; 07 03 08; 07 03 10; 07 06 01; 07 06 04; 07 06 08; 07 06 10; 07 07 01; 07 07 04; 07 07 08; 07 07 10; 14 06 03; 14 06 05; 20 01 13

TS-23

Dažų, lakų, stiklo emalės, klijų ir hermetikų atliekos (nechlorintos, nehalogenintos)

08 01 11; 08 01 13; 08 01 17; 08 01 19; 08 01 21; 08 03 12; 08 03 14; 08 03 17; 08 04 09; 08 04 11; 08 04 13; 08 04 15; 20 01 27

TS-24

Fotografijos pramonės atliekos

09 01 01; 09 01 02; 09 01 03; 09 01 04; 09 01 05; 09 01 06; 09 01 13; 20 01 17

TS-25

Aliuminio terminės metalurgijos atliekos

10 03 09; 10 03 15

TS-26

Sprogmenų atliekos

12 01 16; 16 04 01; 16 04 02; 16 04 03

TS-27

Netinkami naudoti chemikalai, cheminės medžiagos

16 03 03; 16 03 05; 16 05 06; 16 05 07; 16 05 08; 18 01 06; 18 02 05

TS-28

Atliekų deginimo ar pirolizės atliekos

19 01 05; 19 01 07; 19 01 15; 19 01 17

TS-29

Užteršti ne naftos produktais dumblai

01 05 06; 04 02 19; 05 01 02; 05 01 09; 06 05 02; 07 01 11; 07 02 11; 07 03 11; 07 04 11; 07 05 11; 07 06 11; 07 07 11; 08 01 15; 10 01 20; 10 01 22; 10 02 13; 10 03 25; 10 04 07; 10 05 06; 10 06 07; 10 08 17; 10 11 17; 11 01 09; 11 02 02; 11 03 02; 17 05 05; 19 02 05; 19 08 07; 19 08 11; 19 08 13; 19 13 03; 19 13 05

TS-30

Pavojingi pelenai ir šlakai

06 13 05; 10 01 04; 10 01 13; 10 01 14; 10 01 16; 10 03 04; 10 03 08; 10 04 01; 10 04 02; 10 05 10; 10 08 10; 11 01 08; 19 01 11; 19 01 13; 19 04 02

TS-31

Kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

01 03 05; 01 03 07; 01 03 10; 01 04 07; 03 01 04; 01 03 10; 06 06 02; 06 09 03; 06 10 02; 07 02 14; 07 04 13; 07 05 13; 10 01 18; 10 02 07; 10 03 19; 10 03 21; 10 03 23; 10 03 29; 10 08 15; 10 09 05; 10 09 07; 10 09 09; 10 09 11; 10 09 13; 10 10 05; 10 10 07; 10 10 09; 10 10 11; 10 10 13; 10 11 09; 10 11 13; 10 11 15; 10 11 19; 10 12 09; 11 02 05; 11 02 07; 12 01 20; 15 01 10; 15 01 11; 16 08 02; 16 08 07; 16 11 01; 16 11 03; 16 11 05; 17 01 06; 17 02 04; 17 04 09; 17 04 10; 17 05 03; 17 09 03; 19 02 04; 19 02 09; 19 02 11; 19 03 04; 19 03 06; 19 04 03; 19 10 03; 19 10 05; 19 11 07; 19 1206; 19 12 11; 19 13 01; 20 01 37

TS-32

Skystosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

10 09 15; 10 10 15; 11 01 11; 11 01 98; 12 03 01; 12 03 02; 16 08 06; 16 10 01; 16 10 03; 19 01 06; 19 02 08; 19 07 02; 19 13 07; 20 01 29

TS-33

Naudotos aktyvintos anglys

06 13 02; 19 01 10

TS-34

Atliekos, kuriose yra pavojingų polisiloksanų

06 08 02; 07 02 16

TS-35

Izocianatų atliekos

08 05 01

TS-36

Atliekos, kuriose yra dervų

08 04 17; 10 03 17; 10 08 12; 17 03 01; 17 03 03

TS-37

Naudotos jonitinės dervos

11 01 16; 19 08 06

TS-38

Dujos slėginiuose konteineriuose

16 05 04

*Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

______________

 

Pavojingųjų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių

2 priedas

 

 

 

(Pavojingųjų atliekų tvarkymo licencijos forma)

 

(Herbas)

 

(Licenciją išdavusios įstaigos pavadinimas)

 

PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO

LICENCIJA Nr._____

 

__________________

(išdavimo data)

__________________

(sudarymo vieta)

...................................................................................................................................................

(įmonės pavadinimas)

...................................................................................................................................................

(įmonės kodas, buveinės adresas, telefonas, faksas)

 

 

 

Ši licencija suteikia teisę surinkti pavojingąsias atliekas

 

 

Pavojingųjų atliekų technologiniai srautai nurodyti licencijos priede.

 

Be licencijos priedo licencija negalioja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tikslinta_____________

(tikslinimo data)

 

 

 

_________________________________                     _______                              _______________

(institucijos vadovas ar jo įgalioto asmens                                        (parašas)                                         (vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas)

 

Pavojingųjų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių

3 priedas

 

(Pavojingųjų atliekų tvarkymo licencijos priedo forma)

 

Pavojingųjų atliekų tvarkymo licencijos ___________ Nr.____

(išdavimo data)

priedas

 

 

PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ TECHNOLOGINIAI SRAUTAI

 

Pavojingųjų atliekų technologiniai srautai, kuriuos leidžiama SURINKTI*

 

 

 

 

*Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ 2 priedas: Atliekų tvarkymo veikla „S1 – Surinkimas“.

 

Tikslinta ______________

(tikslinimo data)

 

__________________________              _______________                            ___________________

(institucijos vadovas ar jo įgalioto asmens                        (parašas)                                                       (vardas ir pavardė)

              pareigų pavadinimas)