KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 METŲ I PUSMEČIO

DARBO PLANO PATVIRTINIMO

 

2020 m. gruodžio 17 d.  Nr. T-405

Kelmė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir vykdydama Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento XV skyriaus nuostatas, Kelmės rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:
Patvirtinti Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2021 metų I pusmečio darbo planą (pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas                                                           Egidijus Ūksas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

PATVIRTINTA

Kelmės rajono

savivaldybės tarybos

2020 m. gruodžio 17 d.

sprendimu Nr. T-405

 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 METŲ I PUSMEČIO DARBO PLANAS

 

Eil.

Nr.

Tarybos posėdžiuose svarstomi klausimai

Klausimo rengėjas

Vykdymo data

1

2

3

4

1.       

Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo

Savivaldybės tarybos komitetai, Savivaldybės administracijos direktorius,

Savivaldybės administracijos skyriai

I ketvirtis

2.       

Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos, mero 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Savivaldybės meras, Savivaldybės tarybos komitetų pirmininkai

I ketvirtis

3.       

Dėl Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Savivaldybės administracijos direktorius,

Savivaldybės administracijos skyriai

 

I ketvirtis

4.       

Dėl Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Savivaldybės kontrolierius

 

I–II ketvirčiai

5.       

Dėl Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentų 2020 metų ataskaitų patvirtinimo

Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

II ketvirtis

6.       

Dėl Kelmės rajono savivaldybės studijų rėmimo programos 2020 metų ataskaitos

Studijų rėmimo programos taryba

 

I ketvirtis

7.       

Dėl Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų ataskaitos ir 2021 metų sąmatos

 

Savivaldybės tarybos Socialinių klausimų ir sveikatos apsaugos komitetas, Savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus specialistas

I ketvirtis

8.       

Dėl Kontrolės komiteto veiklos 2020 metų ataskaitos patvirtinimo

Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas

I ketvirtis

9.       

Dėl Kontrolės komiteto veiklos 2021 metų plano patvirtinimo

Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas

I ketvirtis

10.   

Dėl Smulkių ir vidutinių ūkių plėtros programos lėšų panaudojimo 2020 metais ataskaitos

Savivaldybės tarybos narys (komisijos pirmininkas), Savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir verslo komitetas, Savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius

I ketvirtis

11.   

Dėl Kelmės rajono smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos lėšų panaudojimo 2020 metais ataskaitos

Savivaldybės tarybos Turto valdymo ir komunalinio ūkio komitetas,

Savivaldybės administracijos direktorius,

Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

I ketvirtis

12.   

Dėl Kelmės rajono savivaldybės įmonių 2020 metų veiklos ataskaitų patvirtinimo

 

Savivaldybės tarybos Biudžeto ir investicijų, Kaimo reikalų ir verslo, Savivaldybės turto valdymo ir komunalinio ūkio komitetai,

Savivaldybės administracijos direktorius,

Savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrius

II ketvirtis

13.   

Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos narių susitikimų su gyventojais

Savivaldybės meras, Savivaldybės tarybos nariai

I ketvirtis

14.   

Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo

Savivaldybės tarybos Socialinių klausimų ir sveikatos apsaugos komitetas, Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius

I ketvirtis

15.   

Dėl Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programos 2020 metų ataskaitos patvirtinimo

Savivaldybės tarybos Socialinių klausimų ir sveikatos apsaugos komitetas, Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius

I ketvirtis

16.   

Dėl socialinių paslaugų įstaigų 2020 metų ataskaitų patvirtinimo

Savivaldybės tarybos Socialinių klausimų ir sveikatos apsaugos komitetas, Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, įstaigų vadovai

I–II ketvirčiai

17.   

Dėl Kelmės rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Savivaldybės tarybos Neįgaliųjų reikalų komisijos pirmininkas,

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius

I ketvirtis

18.   

Dėl Kelmės rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų 2020 metų ataskaitos patvirtinimo

 

Savivaldybės tarybos Socialinių klausimų ir sveikatos apsaugos komitetas,

Bendruomenės sveikatos taryba, Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras,

savivaldybės gydytojas

I–II ketvirčiai

19.   

Dėl Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2020 metų ataskaitos patvirtinimo

 

Savivaldybės tarybos Socialinių klausimų ir sveikatos apsaugos komitetas,

Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras,

Bendruomenės sveikatos taryba, savivaldybės gydytojas

I ketvirtis

20.   

Dėl Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ir jos įgyvendinimo 2021 metais priemonių plano patvirtinimo

Savivaldybės tarybos Socialinių klausimų ir sveikatos apsaugos komitetas,

Bendruomenės sveikatos taryba,

savivaldybės gydytojas

I–II ketvirčiai

21.   

Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2020 metų ataskaitų patvirtinimo

Savivaldybės tarybos Socialinių klausimų ir sveikatos apsaugos komitetas,

savivaldybės gydytojas

II ketvirtis

22.   

Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo

Savivaldybės tarybos Biudžeto ir investicijų komitetas, Savivaldybės administracijos Finansų skyrius

I ketvirtis

23.   

Informacijos dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo 2020 metais pateikimas

Savivaldybės tarybos Savivaldybės turto valdymo ir komunalinio ūkio, Kaimo reikalų, Kontrolės komitetai, Savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyrius

I ketvirtis

24.   

Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo 2021 metais

Savivaldybės tarybos Savivaldybės turto valdymo ir komunalinio ūkio, Kaimo reikalų komitetai,

Savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyrius

II ketvirtis

25.   

Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis 2021 metais finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo

Savivaldybės tarybos Savivaldybės turto valdymo ir komunalinio ūkio, Kaimo reikalų komitetai,

Savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyrius

II ketvirtis

26.   

Dėl Kelmės rajono mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano patikslinimo

Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos komitetas,

Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

I ketvirtis

27.   

Dėl klasių komplektų skaičiaus nustatymo Kelmės rajono ugdymo įstaigose

Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos komitetas,

Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

I–II ketvirčiai

28.   

Dėl švietimo, kultūros įstaigų 2020 metų ataskaitų patvirtinimo

Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos komitetas,

Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

I–II ketvirčiai

29.   

Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčių nustatymo

Savivaldybės tarybos Biudžeto ir investicijų komitetas, Savivaldybės administracijos Finansų skyrius

II ketvirtis

30.   

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio nustatymo

Savivaldybės tarybos Biudžeto ir investicijų komitetas, Savivaldybės administracijos Finansų skyrius

II ketvirtis

31.   

Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2021 metų II pusmečio darbo plano patvirtinimo

Savivaldybės meras, Savivaldybės tarybos komitetai,

frakcijos,

Savivaldybės tarybos nariai

II ketvirtis

32.   

Dėl Kelmės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos programos ir programos įgyvendinimo priemonių plano 2020 m. ataskaitos patvirtinimo

Savivaldybės antikorupcijos komisija,

komisijos pirmininkas

 

I ketvirtis

33.   

Dėl UAB „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ 2020 metų investicijų kiekio ir paskirties ataskaitos patvirtinimo

Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

II ketvirtis

34.   

Dėl Savivaldybės tarybos priimtų  teisės aktų vykdymo kontrolės, Savivaldybės įstaigų ir įmonių priežiūros ir kontrolės tvarkos aprašo parengimo

Savivaldybės tarybos komitetai

 

 

I ketvirtis

35.   

Dėl šilumos tiekėjo centralizuotai teikiamos šilumos kainos ekspertizės

Savivaldybės tarybos Turto valdymo ir komunalinio ūkio komitetas

II ketvirtis

36.   

Dėl pastatų fasadų atnaujinimo programos Kelmės mieste

Savivaldybės tarybos Turto valdymo ir komunalinio ūkio komitetas

I ketvirtis

37.   

Dėl ugdymo įstaigų sporto salių atnaujimo programos

Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos komitetas

I ketvirtis

38.   

Dėl kultūros įstaigų kompiuterinės įrangos atnaujinimo programos

Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos komitetas

I-II ketvirčiai

39.   

Dėl pasirengimos LR Kultūros ministerijos skelbiamame konkurse „Lietuvos kultūros sostinė“

Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos komitetas

I-II ketvirčiai

40.   

Dėl gyventojams teikiamų komunalinių paslaugų kokybės ir kainų kontrolės

Savivaldybės tarybos Biudžeto ir investicijų komitetas

II ketvirtis

41.   

Dėl profesinio mokymo perspektyvos Kelmės rajone

Savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir verslo komitetas

II ketvirtis

42.   

Dėl Kelmės rajono savivaldybės Turizmo plėtros programos parengimo

Savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir verslo komitetas

I-II ketvirčiai

 

____________________