LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M.

SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 49 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m.  balandžio 12 d. Nr. V-481

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 67 punktu ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2016 m. vasario 17 d. nutarimą DT-2/2,

P a k e i č i u  Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“: 

1. Papildau IV skyriaus „ENDOKRININĖS, MITYBOS IR MEDŽIAGŲ APYKAITOS  LIGOS“ 1 skirsnį „Cukrinis diabetas. Nėščiųjų cukrinis diabetas. Poprocedūrinė hipoinsulinemija  (100 %)“ 1.20 papunkčiu:

„1.

20.

Linagliptinum et Metforminum

E11“

 

 

2. Pripažįstu netekusiu galios IV skyriaus „ENDOKRININĖS, MITYBOS IR MEDŽIAGŲ APYKAITOS  LIGOS“ 1 skirsnio „Cukrinis diabetas. Nėščiųjų cukrinis diabetas. Poprocedūrinė hipoinsulinemija    (100 %)“ 5.11 papunktį.

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                              Juras Požela