LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2010 M. GRUODŽIO 22 D. NUTARIMO NR. XI-1249 „DĖL VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS NARIŲ IŠ ASOCIACIJŲ RINKIMŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. gegužės 9 d. Nr. XIV-1935

Vilnius

 

 


 

 

Lietuvos Respublikos Seimas nutaria:

 

1 straipsnis.

Pakeisti Valstybinės kultūros paveldo komisijos narių iš asociacijų rinkimų nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. XI-1249 „Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos narių iš asociacijų rinkimų nuostatų patvirtinimo“:

1) Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalimi, įstatymų nustatyta tvarka registruotos ir nuolatinę veiklą vykdančios asociacijos, kurių įstatuose numatyta veikla susijusi su kultūros paveldo paieška, saugojimu, propagavimu, apskaita, apsauga, tyrimais, tvarkyba ar sklaida, renka ir atšaukia du Valstybinės kultūros paveldo komisijos (toliau – Komisija) narius. Šių narių įgaliojimų trukmė – 4 metai.“

2) Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Rinkimų datą, likus ne mažiau kaip 45 dienoms iki rinkimų dienos, skelbia Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komitetas Lietuvos Respublikos Seimo interneto svetainėje. Asociacijos, turinčios teisę pateikti prašymus dalyvauti rinkimuose, ne vėliau kaip likus 30 dienų iki rinkimų dienos, paduoda rašytinius prašymus Kultūros komitetui. Kartu su prašymu pateikiami asociacijos registravimo dokumentai, įstatai ir 3 metų veiklos ataskaita. Asociaciją turi sudaryti ne mažiau kaip 25 nariai. Kultūros komitetas, patikrinęs registravimo dokumentus, įstatus ir 3 metų veiklos ataskaitą, priima sprendimą, kurios asociacijos dalyvauja rinkimuose.“

3) Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4. Pirmajame ture kiekviena rinkimuose dalyvaujanti asociacija paprasta balsų dauguma išrenka penkis rinkėjus (įgaliotinius) ir du kandidatus į Komisijos narius. Du kandidatus į Komisijos narius gali išrinkti kartu susitarusios kelios asociacijos. Asociacijos, kurios susitarusios pateikė kandidatus į Komisijos narius, į rinkėjų (įgaliotinių) susirinkimą kiekviena deleguoja po penkis rinkėjus (įgaliotinius). Rinkimų protokolai apie rinkėjų (įgaliotinių) ir kandidatų į Komisijos narius išrinkimą per 5 dienas po rinkimų dienos pateikiami Kultūros komitetui.“

4) Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5. Antrasis rinkimų turas yra rinkėjų (įgaliotinių) susirinkimas. Jį šaukia Kultūros komitetas. Susirinkimas laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų dalyvaujančių rinkimuose asociacijų rinkėjų (įgaliotinių). Susirinkimas išrenka pirmininką, sekretorių, balsų skaičiavimo komisiją ir patvirtina rinkimų biuletenį. Jeigu rinkėjai (įgaliotiniai) sutinka, susirinkimo pirmininką, sekretorių ir balsų skaičiavimo komisiją gali paskirti Kultūros komitetas.“

 

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                      Viktorija Čmilytė-Nielsen

 

part_a65529bc51f2474f8fb951296dfe3278_end