HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2004 M. GEGUŽĖS 7 D. ĮSAKYMO NR. D1-262 „DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO SĄLYGŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gegužės 14 d. Nr. D1-392

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-262 „Dėl Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir 8 punktą papildau naujomis antrąja ir trečiąja pastraipomis: 

Kai planavimo sąlygų galiojimo terminas Tvarkos aprašo nustatyta tvarka nebuvo pratęstas ir baigėsi teritorijų planavimo proceso parengiamajame ar rengimo etape, teritorijų planavimo procesas negali būti tęsiamas. Planavimo organizatorius turi teisę pradėti teritorijų planavimo procesą iš naujo Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka.

Kai planavimo sąlygų galiojimo terminas Tvarkos aprašo nustatyta tvarka nebuvo pratęstas ir baigėsi teritorijų planavimo proceso baigiamajame etape (kai nesikeičia teritorijų planavimo dokumento uždaviniai), planavimo sąlygas išduodanti institucija Teritorijų planavimo įstatyme nustatytais terminais nuo planavimo organizatoriaus motyvuoto prašymo institucijoje gavimo dienos išduoda arba motyvuotai atsisako išduoti planavimo sąlygas. Planavimo sąlygos išduodamos ne ilgesniam kaip 2 metų terminui, kuriam pasibaigus planavimo procesas negali būti tęsiamas. Išdavus naujas planavimo sąlygas, turi būti kartojamos teritorijų planavimo dokumentų viešinimo, derinimo ir tikrinimo procedūros.“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                      Kęstutis Navickas