LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2007 M. VASARIO 20 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-236 „DĖL PAŽYMĖJIMŲ IR BRANDOS ATESTATŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m.  balandžio 17 d. Nr. V-369

Vilnius

 

P a k e i č i u  Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. ISAK-236 „Dėl Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

 

1. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

 

6. Asmeniui, kuris mokėsi pagal vidurinio ugdymo programą, suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą, vidurinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programą, vidurinio ir meninio ugdymo programą, vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą, vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programą, vidurinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programą ar vidurinio ugdymo kartu su kitu ugdymu programą (toliau kartu vadinama Vidurinio ugdymo programa), pažymėjime, brandos atestato priede, brandos atestato (diplomo) priede ir jų apskaitos žurnaluose, pažymoje prie dalyko kurso programos esanti raidė rodo, pagal kokią programą mokinys mokėsi dalyko: bendrasis kursas žymimas raide B, išplėstinis – A. Jei užsienio kalbos mokinys mokėsi pagal vidurinio ugdymo bendrąsias programas, kuriose mokymosi pasiekimų lygiai pateikti kursais, orientuotais į Europos Tarybos nustatytus kalbos mokėjimo lygius, šie lygiai žymimi: A1, A2, B1 ir B2.“

 

2. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

 

9. Tais atvejais, kai nėra išduodamas pažymėjimas ir brandos atestatas, asmens prašymu (už vaiką iki 14 metų prašymą teikia vienas iš tėvų ar globėjų, vaikas nuo 14 iki 18 metų – turintis vieno iš tėvų ar rūpintojų raštišką sutikimą) gali būti išduodama pažyma, kurioje pateikiama informacija apie nebaigusio ugdymo programos ir išvykstančio iš mokyklos mokinio mokymosi pasiekimus per tam tikrą mokslo metų laikotarpį (pvz., per mėnesį, pirmą trimestrą, pusmetį ir pan.), informacija apie einamųjų ar ankstesnių mokslo metų mokinio mokymosi pasiekimus (pvz., išvykstančiam iš mokyklos, pasibaigus mokslo metams, pradinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniui, negavusiam pradinio išsilavinimo pažymėjimo ir kt.), dalykams skirtą valandų skaičių ir kt. Pažymos formos pavyzdys pateiktas Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 6 priede.“

 

3. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

 

10. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.“

 

4. Pakeičiu 12.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

12.1. einamaisiais mokslo metais išvykstančiajam iš mokyklos: pagrindinio ugdymo programos, suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programos, pagrindinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programos, pagrindinio ir meninio ugdymo programos, pagrindinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programos, pagrindinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programos, pagrindinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programos ar pagrindinio ugdymo kartu su kitu ugdymu programos (toliau kartu vadinama Pagrindinio ugdymo programa), Vidurinio ugdymo programos keliamosios klasės mokiniui, baigusiam ugdymo programos dalį ir perkeltam į aukštesnę klasę ar paliktam kartoti ugdymo programos; pagrindinio ugdymo individualizuotos programos, socialinių įgūdžių ugdymo programos keliamosios klasės mokiniui, baigusiam ugdymo programos dalį ir perkeltam į aukštesnę klasę;“.

 

5. Pakeičiu 19.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

19.1. mokiniui, baigusiam pradinio ugdymo programą, suaugusiųjų pradinio ugdymo programą, pradinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programą, pradinio ir meninio ugdymo programą, pradinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą, pradinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programą ar pradinio ugdymo kartu su kitu ugdymu programą (toliau kartu vadinama Pradinio ugdymo programa) ir įgijusiam pradinį išsilavinimą;“.

 

6. Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

 

25. Ankstesnių metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimas, jei jis nebuvo galutinio pažymio dalis, įskaitomas ir į pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą įrašomas, remiantis mokyklos archyve saugomais dokumentais.

 

Jei mokinys yra dalyvavęs pasiekimų patikrinime, kuris buvo sudarytas iš dviejų pažymiais įvertintų dalių (pvz., lietuvių kalbos (rašinys) ir lietuvių kalbos (žodžiu) arba gimtosios kalbos (rašinys) ir gimtosios kalbos (žodžiu)), pasiekimų patikrinimo įvertinimai įskaitomi ir į pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą įrašomi, remiantis mokyklos archyve saugomais dokumentais.

 

Jei pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinio dalyko pasiekimai patikrinti ankstesniais metais ir einamaisiais metais, į pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą įrašomas einamaisiais metais gautas dalyko pasiekimų patikrinimo įvertinimas.

 

Jei pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinio mokymosi pasiekimai patikrinti ankstesniais metais, nei buvo įgytas pagrindinis išsilavinimas, ir mokinys einamaisiais metais dalyko pasiekimų patikrinime nedalyvavo, prie dalyko pasiekimų patikrinimo pavadinimo skliaustuose nurodomi metai, pavyzdžiui, „Matematika (2010 m.) 6 (šeši)“.

 

Laikoma, kad mokinio, dalyvavusio pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime iki 2010–2011 mokslo metų, mokymosi pasiekimai patikrinti, jei buvo įvertinti patenkinamu įvertinimu; mokinio, dalyvavusio pasiekimų patikrinime 2011–2012 mokslo metais ir vėliau – 1–10 balų įvertinimu.“

 

7. Pakeičiu 34.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

34.2. mokiniui, kuris mokėsi pagal specializuoto ugdymo krypties programą, dailės, inžinerinio, meninio, muzikos, sporto ar kito ugdymo programos dalyko, kurio konkretus valandų skaičius nėra nustatytas 2 priede, mokymuisi skirtas valandų skaičius nurodomas pagal mokytojo įrašus dienyne (pildymo pavyzdys – 16 priede);“.

 

8. Pakeičiu 35 punktą ir jį išdėstau taip:

 

35. Vadovaujantis Kalbų įskaitų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Kalbų įskaitų nuostatų patvirtinimo“, 7 punktu, į brandos atestato priedą prie užsienio kalbos pavadinimo nurodoma – „(atleistas)“ (pildymo pavyzdys – 19 priede).“

 

9. Pakeičiu 38 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

 

38. Pateikus mokyklos vadovui Brandos atestato išdavimo technikume, aukštesniojoje ar profesinėje mokykloje besimokiusiam asmeniui reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. ISAK-1822 „Dėl Brandos atestato išdavimo technikume, aukštesniojoje ar profesinėje mokykloje besimokiusiam asmeniui reglamento patvirtinimo“, nustatyta tvarka dokumentus, brandos atestatas gali būti išduodamas:“.

 

10. Pakeičiu 65.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

65.2. iš dalykų klasifikatoriaus parenka dalykus, kurių mokiniai mokosi mokykloje pagal bendrąsias programas, ir sukuria dalykų, kurių mokykloje moko pagal mokytojų parengtas ir mokyklos vadovo patvirtintas programas, sąrašą. Pažymėjimų, brandos atestatų, jų priedų, brandos atestato (diplomo) priedų dublikatams spausdinti dalykų pavadinimai į Mokinių registrą įvedami kiekvienu atveju individualiai, vadovaujantis mokyklos archyviniais dokumentais.“

 

11. Pakeičiu 89.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

89.1. įgijusiajam vidurinį išsilavinimą brandos atestatą išspausdina iki einamųjų metų liepos 16 d., jei taikoma Aprašo 40 punkto nuostata – mokyklai gavus apeliantų darbų rezultatus, kitais atvejais – įvykdžius reikalavimus, nustatytus viduriniam išsilavinimui įgyti, bet ne vėliau kaip iki mokslo metų pabaigos;“.

 

12. Pakeičiu 91 punktą ir jį išdėstau taip:

 

91. Išrašyti ir dėl kokių nors priežasčių neįteikti pažymėjimai, brandos atestatai ir jų dublikatai, Brandos atestatų ir jų priedų, Mokymosi pasiekimų pažymėjimų, Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų, Pradinio ugdymo pažymėjimų apskaitos žurnalai ir dokumentai, kuriais remiantis pažymėjimų, brandos atestatų ir jų priedų blankai buvo gauti ir išduoti, ir visi dokumentai, susiję su jų išdavimu, saugomi mokykloje, vadovaujantis Bendrojo lavinimo mokyklų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-1776/V-83 „Dėl Bendrojo lavinimo mokyklų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“.“

13. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

14. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                                                   Dainius Pavalkis

 

 


 

Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

PAŽYMĖJIMŲ IR BRANDOS ATESTATO IŠDAVIMAS

 

Dokumento pavadinimas

Serija

Kodas

Kas išduoda

Kam išduoda, jei vykdo atitinkamą bendrojo ugdymo programą

Mokymosi pasiekimų pažymėjimas

-

Savivaldybės, valstybinė ir nevalstybinė mokykla

Nebaigusiajam pagrindinio ugdymo programos (kodas 201001001), pagrindinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programos (kodas 201021201), pagrindinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programos (kodas 201021101), pagrindinio ir meninio ugdymo programos (kodas 201021202), pagrindinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programos (kodas 201052001), pagrindinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programos (kodas 201081301), suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programos (kodas 205001001), vidurinio ugdymo programos (kodas 301001001), vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programos (kodas 301052001), vidurinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programos (kodas 301081301), vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programos (kodas 301021201), vidurinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programos (kodas 301021101), vidurinio ir meninio ugdymo programos (kodas 301021202), suaugusiųjų vidurinio ugdymo programos (kodas 305001001), pagrindinio ugdymo individualizuotos programos (kodas 207001004), socialinių įgūdžių ugdymo programos (kodas 307001004)

Pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas

-

Savivaldybės, valstybinė ir nevalstybinė mokykla

Baigusiajam pradinio ugdymo individualizuotą programą (kodas 107001004)

Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas

C

2701

Savivaldybės ir valstybinė mokykla

Baigusiajam pagrindinio ugdymo individualizuotą programą (kodas 207001004)

CN

2702

Nevalstybinė mokykla

Vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas

D

3701

Savivaldybės ir valstybinė mokykla

Baigusiajam socialinių įgūdžių ugdymo programą (kodas 307001004)

DN

3702

Nevalstybinė mokykla

Pažymėjimas

-

Savivaldybės,  valstybinė ir nevalstybinė mokykla

Baigusiajam pagrindinio ugdymo programos (kodas 201001001) pirmąją dalį, pagrindinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programos (kodas 201021201) pirmąją dalį, pagrindinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programos (kodas 201021101) pirmąją dalį, pagrindinio ir meninio ugdymo programos (kodas 201021202) pirmąją dalį, pagrindinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programos (kodas 201052001) pirmąją dalį, pagrindinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programos (kodas 201081301) pirmąją dalį, suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programos (kodas 205001001) pirmąją dalį, pagrindinio ugdymo individualizuotos programos (kodas 207001004) pirmąją dalį

Pradinio išsilavinimo pažymėjimas

-

Savivaldybės, valstybinė ir nevalstybinė mokykla

Baigusiajam pradinio ugdymo programą (kodas 101001001), pradinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programą (kodas 101052001), pradinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą (kodas 101021201), pradinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programą (kodas 101021101), pradinio ir meninio ugdymo programą (kodas 101021202), suaugusiųjų pradinio ugdymo programą (kodas 105001001)

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas

H

2001

Savivaldybės ir valstybinė mokykla

Baigusiajam pagrindinio ugdymo programą (kodas 201001001), pagrindinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą (kodas 201021201), pagrindinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programą (kodas 201021101), pagrindinio ir meninio ugdymo programą (kodas 201021202), pagrindinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programą (kodas 201052001), pagrindinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programą (kodas 201081301), suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programą (kodas 205001001); asmeniui, praradusiam septynmečio mokslo pažymėjimą, aštuonmečio mokslo pažymėjimą, nepilno vidurinio mokslo pažymėjimą, devynmečio mokslo pažymėjimą, 1993 ir 1994 metais išduotą pažymėjimą, baigusiajam devintąją klasę

HN

2005

Nevalstybinė mokykla

Pažymėjimas

2501

Savivaldybės ir valstybinė mokykla

Baigusiajam tarptautinio bakalaureato programą (kodas 304001001) iki 2011 metų ir pametusiam ar kitaip praradusiam išduotą pažymėjimą

Brandos atestatas

V, P

3014

 

Savivaldybės ir valstybinė mokykla

Baigusiajam vidurinio ugdymo programą (kodas 301001001), vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programą (kodas 301052001), vidurinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programą (kodas 301081301), vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą (kodas 301021201), vidurinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programą (kodas 301021101), vidurinio ir meninio ugdymo programą (kodas 301021202), suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą (kodas 305001001)

VN,

PN 3015

Nevalstybinė mokykla

Brandos atestato priedas

VP

3016

Savivaldybės, valstybinė ir nevalstybinė mokykla

Baigusiajam vidurinio ugdymo programą (kodas 301001001), vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programą (kodas 301052001), vidurinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programą (kodas 301081301), vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą (kodas 301021201), vidurinio ugdymo kartu su  dailės ugdymu programą (kodas 301021101), vidurinio ir meninio ugdymo programą (kodas 301021202), suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą (kodas 305001001)

Brandos atestato (diplomo) priedas

PB

3007

Bazinė mokykla

Asmeniui, turinčiam brandos atestatą ar diplomą ir išlaikiusiam brandos egzaminus, pagilinusiam kai kurių dalykų žinias ir patobulinusiam gebėjimus

___________________________

 


 

Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

DALYKŲ KURSŲ PROGRAMŲ APIMTYS VALANDOMIS

(Vidurinio ugdymo programos)

 

Dalykai

Programos apimtis val.

bendrajam kursui (užsienio kalbos mokėjimo lygiui)

išplėstiniam kursui (užsienio kalbos mokėjimo lygiui)

Dorinis ugdymas (etika)

70

Dorinis ugdymas (tikyba)

70

Lietuvių kalba ir literatūra

280 arba 380

350 arba 450

Gimtoji kalba (baltarusių)

Gimtoji kalba (lenkų)

Gimtoji kalba (rusų)

Gimtoji kalba (vokiečių)

280

350

Užsienio kalba (anglų)

Užsienio kalba (prancūzų)

Užsienio kalba (rusų)

Užsienio kalba (vokiečių)

Užsienio kalba (...)

172 arba 210

Istorija

140

210

Geografija

140

210

Integruotas socialinių mokslų kursas

140

Matematika

210

310

Informacinės technologijos

70

140

Biologija

140

210

Fizika

140

245

Chemija

140

210

Integruotas gamtos mokslų kursas

140

Menai1

140

210

Technologijos (...)2

140

210

Integruotas menų ir technologijų kursas

140

Bendroji kūno kultūra

140 arba 210

280

Pasirinkta sporto šaka (...)3

140 arba 210

Pasirenkamieji dalykai4

Kursų nėra. Valandų skaičių nurodo mokykla pagal mokytojo įrašus dienyne

Projektinė veikla (...) / Brandos darbas (...)5

Kursų nėra. Valandų skaičių nurodo mokykla pagal mokytojo įrašus dienyne

Specializuoto ugdymo krypties programos dalykai6

Kursų nėra. Valandų skaičių nurodo mokykla pagal mokytojo įrašus dienyne

Kalbų (lietuvių kalba ir literatūra (įskaita), užsienio kalba (anglų, įskaita), užsienio kalba (prancūzų, įskaita), užsienio kalba (rusų, įskaita), užsienio kalba (vokiečių, įskaita)) įskaitos

Kursų nėra. Valandų skaičius nenurodomas, rašomi brūkšniai.

Kalbų įskaitos įrašomos po atitinkamų dalykų įrašų

Pastabos:

1mokykla įrašo menų dalyko pavadinimą, pvz., šokis;

2mokykla skliaustuose įrašo technologijų programos krypties pavadinimą, pvz., technologijos (turizmas ir mityba);

3mokykla skliaustuose įrašo pasirinktos sporto šakos pavadinimą, pvz., pasirinkta sporto šaka (krepšinis);

4mokykla įrašo pasirenkamojo dalyko pavadinimą, pvz., braižyba (pasirenkamasis);

5mokykla skliaustuose įrašo dalyko pavadinimą, pvz., projektinė veikla (matematika);

6mokykla įrašo inžinerinio, dailės, muzikos, meninio, sporto ar kito dalyko, kurio mokinys mokėsi pagal specializuoto ugdymo krypties programą, pavadinimą, pvz., inžinerija.

___________________