https://www.e-tar.lt/rs/legalact/33d800302d3211eabe008ea93139d588/content_files/image001.jpg

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. VASARIO 26 D. NUTARIMO  NR. 152 „DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. birželio 22 d. Nr. 649

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė  n u t a r i a:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“:

1Pakeisti 3.3.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.3.2. užsieniečiams, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą, ar dėl kurių Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos priėmė sprendimą išduoti teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą ir užsieniečiams, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių, turinčių teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinančius dokumentus, šeimos nariai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), sutuoktiniai, globėjai);“.

2Pakeisti 3.3.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.3.3. užsieniečiams, turintiems Lietuvos Respublikos nacionalinę vizą ar dėl kurių Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos priėmė sprendimą išduoti nacionalinę vizą;“.

3Papildyti nauju 3.3.9 papunkčiu:

3.3.9. aukšto meistriškumo sportininkams, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo specialistams, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktoriams ir jų šeimų nariams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką švietimo, mokslo ir sporto ministro leidimu ruoštis aukšto meistriškumo sporto varžyboms ir dalyvauti jose;“.

4Buvusius 3.3.9 – 3.3.12 papunkčius laikyti atitinkamai 3.3.10 – 3.3.13 papunkčiais.

5Papildyti 4.2.2.3 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

4.2.2.3. iki 2020 m. rugpjūčio 1 d. teikiant socialinės globos paslaugas stacionariose socialinių paslaugų įstaigose, skirtose senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims, grupinio gyvenimo namuose, vaikų globos namuose, bendruomeniniuose vaikų globos namuose ir šeimynose, turi būti užtikrinamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos.“.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                                 Saulius Skvernelis

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                              Rita Tamašunienė