LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

2006 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. A1-338 „DĖL NEĮGALIŲJŲ APRŪPINIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS IR ŠIŲ PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   

 

2021 m. vasario 15 d. Nr. A1-131

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 5.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.3. įsigyti vieną iš šių judėjimo techninės pagalbos priemonių: elektrinį vežimėlį, elektrinį varytuvą ar aktyvaus tipo vežimėlį arba gauti elektrinio varytuvo, elektrinio vežimėlio ar elektrinio vežimėlio su perkėlimo įranga arba aktyvaus tipo vežimėlio ar skuterio įsigijimo išlaidų kompensaciją. Asmenys iki 18 metų turi teisę įsigyti elektrinį vežimėlį ir aktyvaus tipo vežimėlį arba gauti šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijas;“.

2. Pripažįstu netekusiu galios 36.1 papunktį.

3. Pakeičiu 36.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

36.2. 10 procentų elektrinio vežimėlio likutinės vertės, apskaičiuotos jo grąžinimo Centro teritoriniam padaliniui dieną;“.

4. Pakeičiu 361.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

361.2. elektrinio vežimėlio asmenims iki 18 metų – ne daugiau kaip vieną kartą per 4 metus, kompensuojant 90 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 5 000 eurų;“.

5. Pakeičiu 364 punktą ir jį išdėstau taip:

364. Šio Aprašo 361 punkte nurodytą kompensaciją asmuo pakartotinai gali gauti tik pasibaigus nurodytame punkte nustatytam terminui, jį skaičiuojant nuo paskutinio sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos, arba atsiradus nors vienai iš šio Aprašo 34 punkte nurodytų sąlygų. Prašymai gauti šio Aprašo 361 punkte nurodytas techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijas, pateikti po asmens mirties, nenagrinėjami.“

6. Papildau 365 punktu:

365. Asmens iki 18 metų, naudojančio elektrinį vežimėlį, tėvai ar kiti jo atstovai pagal įstatymą užtikrina šios priemonės saugų naudojimą.“

7. Pakeičiu 784 punktą ir jį išdėstau taip:

784. Centro teritorinis padalinys asmenis, kuriems reikalingos komunikacijos techninės pagalbos priemonės, aprūpina šiomis priemonėmis, moko jomis naudotis ir su jais sudaro aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis (trumpalaikiu ar ilgalaikiu materialiuoju turtu) sutartis. Visos komunikacijos techninės pagalbos priemonės yra negrąžinamos, išskyrus šio Aprašo 4 priedo 1.1, 2.2 ir 2.3 papunkčiuose nurodytas priemones, kurios, tapusios nebereikalingos arba netinkamos naudoti, švarios, tvarkingos, sukomplektuotos grąžinamos Centro teritoriniams padaliniams ir surašomas techninės pagalbos priemonės grąžinimo aktas.

8. Pakeičiu 1 priedo 1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.2.

elektriniai vežimėliai bei jų priedai asmenims  iki 18 metųY

4 metai

labai ryški tetraplegija (tetraparezė) dėl raumenų atrofijos ar distrofijos, išsėtinės sklerozės, reumatoidinio artrito ar kitų ligų bei traumų pasekmių; neprotezuojamos abiejų blauzdų ir šlaunų bigės, kai pažeistos abiejų rankų funkcijos“.


 

part_f9d3d1231bb94d7d9cd4bd457d6da82c_end

9. Pripažįstu netekusiu galios 1 priedo 17 punktą.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                 Monika Navickienė

 

part_130bdcb65fbe43379e5c0f699db42584_end